JAARGANG NIELRS- WRWMWT w I I f Paardenmarkt, EN ADVERTENTIE-RIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER 1867. 73. 22ste I WOEKSDAG 11 SEPTEJIB. BINJNENLAÏVD. toegevoegd de 1ste luitenants J. C. zijn vertrek gaf Altink en De kapitein intendant O. J. -van gezondheid 2de tot dat tijdstip in I H .1 Ifti 11 I 'I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hier mede bekend, dat de NAJAARS dit jaar invalt op WOENSDAG den 18 Sep tember eerstkomende. Burgemeester en Wethouders voornoem d, WOU DA. De Secretaris G. J. PRUIM. Bij koninklijk besluit van den 6 September no. 39 zijn de navolgende contróleurs der di rectie belastingen, in- en uit- gaatsde regten en accijnsen verplaatst, of op hunne tegenwoor dige standplaats met eene andere .contróle of betrekking belast te weten E. A.’ Tissot van Pato', van Sneek naar Bath H Bijleveld, van Hoorn naar Sneek; J. H Cateau van Rosevelt van Zevenbergen naar Dockum; jhr. A von Bulow, van Dockum naar Kampen. De minister van oorlog, daartoe door Zijne Majesteit gemagtigd, heeft goedgevonden te bepalen, dat het zamenkomen der miiiciens- verlofgangers van de ligting van 1863, waartoe deze tegen den 20 September aanstaande zijn opgeroepen, niet zal plaats hebben. Men schrijft uit het kamp bij Zeist, van 6 dezer Heden wordt het kamp opgebroken en vertrekken de verschillende kompagniën naar hunne respectieve garnizoenen. Het grootste gedeelte van het materieel zal in het kamp zelf worden opgelegd, waartoej eenige detache menten onder bevel van den Isten luitenant A Veen Valck zullen achterblijven, aan wien zijn gebouw in de Baan. Een hoogst gunstigen indruk maakte het be. zoek op de in het gebouw aanwezige lijders. Terwijl H. M. in de zaai waar de ergste aan getaste cholera zieken zich bevonden, even als m de andere localen, hun menig hartelijk woord van troost en opbeuring toevoegde en zich met sommigen hunner eene poos op de minzaamste wijze onderhield, vroeg H. M. tevens naar eenige bijzonderheden omtrent de maatregelen, die daar ter stede tegen de verspreiding der’ziekte wor den genomen. Met blijkbare belangstelling nam H. M. kennis van hetgeen haar dienaangaande, zoowel als meer bepaaldelijk omtrent deze speciale instel- I hng, werd medegedeeld, zonder evenwel daarbij in het minst hare aandacht af te trekken van de ongelukkigen, bij wier veege sponde zij met eene echt gemoedelijke bezorgdheid verwijlde en de verschijnselen of de gevolgen van den voor menigeen zoo korten strijd tusschen dood en redding gadesloeg. Na vervolgens hare bij. zondere tevredenheid te hebben betuigd over I de zeer doelmatige inrigting en over de goede en ordelijke wijze van verpleging, die zij hier had opgemerkt, nam H. M. aldaar afscheid en werd op den terugweg met luiden bijval, begroet door de loegestroomde volksmenigte wier her haald gejuich meer dan voldoende was om te doen blijken, welk eene hooge waarde aan deze vorstelijke belangstelling in het lot der lijdenden werd gehecht. Van daar begaf H M zich naar het ziekenhuis aan den Coolsingel, sprak ook aldaar op de meest liefderijke wijze da patiënten toe en betuigde evenzeer HD. bijzon dere ingenomenheid met hetgeen deze inrigting ot hulp, verzorging en herstel der zieken op leverde. Na afloop daarvan werd aan de vorstin door den heer burgemeester eene warme dank- belmgmg toegebragt voor de eer van het be zoek de daarbij betoonde welwillende belangstel- ling, waarbij H M. niet had geschroomd zich te midden der cholera-lijders te begeven. H. M. begaf zich onder geleide der bovenbedoelde heeren naar het spoorwegstation, en keerde met den eersten middagtrein naar de residentie terug. Sedert het ontstaan der cholera le Rotter dam op den 9 Augustus 1867, zijn tot en met 6 September daaraanvolgende aan die ziekte overleden te Rotterdam 237, te Dordrecht 63 53 e“ te ’sGravenhage 13 personen.' le Zaandam stierven tot en met 5 Sept. 62 te Bruinisse tot en met 4 September 17 té Amsterdam tot en met 3 September 12* te Bleiswijk tot en met 31 Augustus 20 personen aan cholera, In andere gemeenten waare nkele ge gevallen voorkwamen, bleef de ziekte tot dusver !;.-e van sporadischen aard. Naar men verzekert komt’onder de wels-j KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK maken bekend, dat op de Secretarie dezer gemeente, gedurende 14 dagen te begin nen met heden, voor een ieder ter lezing is nedergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld, de aan den Raad aangebodene Gemeente-begrooting der plaatselijke inkomsten en uitgaven voor den jare 1868. Sneek den 4 September 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. I J. J. de Greve. T 1 I de Haart en de officier I klasse M. W. C. Gori zuilen I het kamp blijven vertoeven. De laatste dag van het kamp kenmerkte zich I door een schromelijk ongeval. Bij het zoeken I naar geschoten, doch niet gesprongen puntgra- I naten had een korporaal de roekeloosheid met een lucifer zulk keen granaat aan te steken. Natuurlijk spiong hel projekliel uiteen en ver wondde den onvoorzigtige dermate, dat hem spoedig daarop het been tot even onder de knie moest ’worden afgezet. Men wanhoopt I echter niet hem in hei leven te behouden. Twee kanonniers zich in de nabijheid bevindende I kwamen met den schrik en een paar ligte I vleeschwonden vrij Gelukkig dat de overige I manschap over eene groote oppervlakte I verspreid was, anders waren zeker meer onge- I lukken le betreuren geweest. De minister van oorlog heeft ter alge- meene kennis van het leger gebragt, dat mili tairen beneden den rang van officier, zonder zonder voorafgaande toestemming hunner chefs I of diensten waartoe zij behooren, aan geen I examen lot het verkrijgen eener burgerlijke bediening mogen deelnemen, door wie die I toestemming niet zal worden geweigerd wanneer I de betrokken militair daartoe door gedrag en dienstijver waardig wordt geootdeeld; zijnd°e de chefs der korpsen uilgenoodigd de militairen onder hen ressorterende, in hun eigen belang daarop opmerkzaam te maken, met bijvoeging- dat aan hen die in deze met voorbij gaan hun, ner chefs zullen hebben gehandeld, het ver I i vroegde ontslag uit de dienst dat zij bij welslagen in het examen behoeven om de be oogde betrekking te aanvaarden niet zal worden verleend. Door Z. M. is aan den heer N. Tiakranen, aftreden minister van koloniën, met ingang van 20 Julij 1867, verleend een pensioen ten laste van den Staat, groot /"841 ’sjaars. Het stedelijk bestuur van Luxemburg heeft den 2 dezer een schrijven van den bevel hebber van het Pruisische garnizoen, generaal von Brauchitsch, ontvangen, waarbij hij kennis van zijn vertrek gaf en mededeelde, dat de Pruisische militaire overheid er met dien dag ophield te bestaan. De «Igemeene vergadering van de Gustaaf Adolfvereeniging zal den 17 September te Middelburg worden gehouden. Vrijdag voormiddag is H. M. de koningin, met gevolg, le Rotterdam aangekomen, om een bezoek le brengen aan het succursaal zieken- i huis, ingerigt voor cholera lijders. Onder g_ leide van den heer burgemeester en andere heeren begaf H. M. zich onmiddellijk naar dat i SNEEKER COURANT. I imiiiiiii i. II I van 1 tot 4 regels gewone eiken regel daarenboven 10 Ci* voor iedere plaatsing, ADVERTÊNT1BN 'etter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt Li II Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad y 1.65 buiten de Stad franco 1.90 I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1