1867. JAARGANG MEtnS- O ADVEBTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEEK. I t N< I Of I Y' Paardenmarkt^ dit ja«r invalt op WOENSDAG den 18 Sep- Umber eerstkomende. O 1 I I 22ste ZATURDAG 14 SEPTEMB. B I A A I, A J, A A 1), 1) 'I e i te welen blaeuw, ie postzegels Augustus 1867, n°. - van s lands -voor e P er ?<i in in al in in .XSGX". I* van onderscheidene ge» I 'A 7v NI Burgemeester en Wethouders voornoem d, WOUDA. De Secretaris G. J. PRUIM. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK maken bekend, dat op de Secretarie dezer gemeente, gedurende 14 dagen te begin nen met heden, voor een ieder ter lezing is nedergeiegd en in afschrift tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld, de aan den Raad aangebodene Gemeente-begrootihg der plaatselijke inkomsten en uitgaven voer den jare 1868. Sneek den 4 September 1867. Burgemeester en Wethouders voornOemd, WOUDA. Be Secretaris, G J. PRUIM. den worden. In de week van 17 dezer heeft zich geen geval van veetyphus in het rijk voorgedaan. Maandag is Luxemburg geheel door de Pruisische troepen ontruimd De stad was toen versierd met vlaggen en het Luxemburgscho contingent deed zijn intogt te midden eener talrii e menigte. Z K. H prins Hendrik, als ste dehouder van den groothertog, heeft te dier gelegenheid over de Hoepen eeue inspectie gehouden. i t t In den Hortus Botanicus te Amsterdam pnjkt de reusachtige waterlelie, Victoria Regia, met een tal van bladen en ontwikkelt van tijd tot tijd eene bloem. 4 De nieuwe cursus aan de rijks hoogere burgerschool te Utrecht, is geopend met 108 leerlingen, waarvan 96 het volledig onderwijs en 12 slechts enkele lessen zullen bijwonen. Onder deze laatsten bevinden zich 4 Japanners. Den 2 dezer is te Haarlem overleden, in den ouderdom van bijna 79 jaren, de heer j, Breda- kemmandeue der orde van de Eikenkroon, A. L. M. phil. et med. doctor oud hoogleeraar, vroeger secretaris van de Hol landsche Maatschappij van wetenschappen en directeur van de natuurkundige verzamelingea van leylers slicking, lid - •- leerde genootschappen. Zwolle, 10 September. In de heden gehouden buitengewone ver gadering der provinciale staten van Overijssel is. bij eene eerste stemming, met 27 van de uitgebragte 42 stemmen lol lid van de eerste ^jer lier staten generaal gekozen de heer Vi. 1. blork, ïabriekunt le Oldenzaal. ö-: N" Assen’ 12 September. Bij de henen plaats gehad hebbende opening der gisteren ingeleverde 1216 stembriefjes ter veikiezing van een hd voor de lw.eede kamer der staten generaal +Qor hethoofdkiesdistrict Assen is geblekenuat op den heer rnr. L. Otdenhuis Gralama 545 en op den heer mr P. van der* Veen 368 stemmen waren uiigebragt zoodvl tussphen dpze heeren eeue herstemming moet plaats Jaebb^a. Verder waren stemmen uitgebragt op de bh: mr. P. P. van Bos»e .287, D. T. Notten 5, W. A van der Feite 3, J. B. Snellen 2, mr. A. J, lonckens en dr. W Hesselink ieder 1 slem. De beer dr. Charles Guyot, zoon van den stichter van het doofstommen instituut te Groningen en gedurende een aantal jaren di recleur dier stichting, is dezer dagen te G-o- ningen overleden. Volgens de Groninger Courant heeft de minister van liiianlien reeds in hel begin der maand Augustus eene aanschrijving geiigt aan de ontvangers van de legislralie en hetbuiten- gewoon zegel tot het opmaken van e. ue zoo' Z. M heeft op verzoek en Onder dank- belui ing voor bewezen diensten eervol ontslag verleend aan dr. P. Verkade als plaatsvervangend lid van den geneeskundigen raad van Friesland on Groningen, en aan B. J. Fortiara als lid van den geneeskundigen raad van Zuidholland en benoemd: tot lid van den geneeskundigen raad van Zuidholland J G Th Vigelius, thans Plaatsvervangend lid; tot plaatsvervangend lid Dm dien raad J C. Huysman, apotheker te Brieiietot lid van den geneeskundigen raad I. eland dr W. J. Janssen, te Kruiningen. Z. vi heeft aan den schout-bij nacht J Andreae de betrekking opgedragen van kom- tnandant der zeemagt en chef van het depar tement van marine in Ned.-lndië, ter vervanging ‘au den daarmede nu belasten vice admiraal G. rabiikx: By besluit van 21 heeft Z. M, beschikkende op een verzoekschrift van het bestuur der Pereenigtng tot oefening in den wapenhandel lot verhooging v 'weerbaarheid te Sneek, de statuten dezer minder dan dertig jaren aangegane vereeniging goedgekeurd en haar als reglspersoon erkend. Het Staatsblad n°. 93, beval het koninklijk besluit van 4 September 1867, tol invoering Gemeente SNEEK makenhïer- I r*a n‘eU-V model 1,311 postzegels voor de bekend, dat de NAJAABS van binnenlandschen oorsprong en bestemming, alsmede van die voor de koloniën en het buitenland Dit besluit telt de acht volgende artikelen; „Art. I. Er zal een nieuw model van postzegels voor de frankering van brieven van binnenland- setom ooisprong en bestemming, alsmede van die voor de kolomen en het buitenland bestemd, Worden ingevoerd.—Art. 2. Zij dragen Onze beeldtenis en het opschrift Nederland, benevens de aanduiding der geldswaarde, Art 3. Er zuilen Zés sóórten van postzegels, van ver schillende waarde, volgens het nieuwe model worden uitgegeven, namelijk van 5, 10, 15 20 23 en 50 cent Art. 4. Elke soort ’der bovengemelde zegels wordt in de volgende kleur gediukt, te welen: blaeuw, de postzegels van 5 cent; rood, die van 10; oker, die van 15 cent-; gruen, die van 20 cent; violet, die van 25 cent .en goudkleur, die van 50 cent Alt. 5. Hei bepaalde bij de laatste zinsnede van «rtrkei 13 van Ons besluit van 12 Novem ber 1851 {Staatsblad n°. 143) is niet van toe passing ep de naar hel buitenland bestemde bi reven die van postzegels lot een ontoereikend betfrag zijn voorden. Omtrent zoodanige on gelrankeerrfe brieven wordt gehandeld als daar omtrent niel de betrokkene vreemde regeringen of postadministraties is of zal worden overeen gekomen. Artikel 6. Hel nieuwe model der puStzegeH van Ï0 én 15 cent zal wor- den ingevoerd, zoodra de aanwezige voorraad der postzegels van die geldswaarde volgens hel oude model z'al zijn gebruikt Artikel 7 De postzegels van 20,25 en 50 cent zullen woiden in gebruik gesteld, te renetten van 1 October 1867, - Artikel8. De bepalingen van art 3, 4, 5 en 14 van Ons besluit van 12 November 1851 (Staatsblad n° 143) komen ten gevolge van Ons tegenwoordig besluit te vervahen De overige bepalingen van Ons genoemd besluit zijn echter, voor zoo veel te pas komt, mede op het het nietiw model der postzegels van toepassing te maken. De Staatscourant bevat het programma voor de opening ran de vergadering der Staten Generaal te ’s Gravcnhage op Maandag den 16 September 1867, Op verschillende plaatsen in Noord-Bra- bantalsWaspik, Made, Drimmelen, Dussen i en anderen zal dit jaar de kermis niet gehou- 1 MEEKER I r 0 00 16 58 gewqi* 10 Ci# iedere plaatsing, s of ill ie» in it- te, in- cs )s; AH 113 i/ i- :- Y& 1 4 COURANT. T <1 T. I Deze COU B, A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 1 /S J Nij dit ivnniner der Courant wordt een Hijblad verzonden inhoudende een ver slag van het verhandelde in den Gemeen teraad »an 3 september il. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de mede I ADVERTENT1EN van 1 tot 4 regel» letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven* behalve 35 Cents Zegelregt voor -A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1