1867. JAARGANG ii NIEUWS- EN ADVERTENTIE-DIAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEEK. I j I s ffl I 75. I t ïh r BINNENLAND. B t T t ft L AIU). voor Ned. Industrieelen I A. C. C. J E de rijks» v en in uur, ontstond i de huizinge i van justitie bij de arrond mr. J de Glercq van 99 -S^ste Ijl <1 '1 I A KENNISGEVING. Aan de belanghebbende ingezetenen wordt bekend gemaakt, dat van af den 18 toten met den 25 dezer maand, des voormiddags van 9 tot namiddags 1 uur, ter Secretarie der ge meente zal worden gevaceerd, lol de afgifte der patenten over 1867/8, tegen overgave van het door den ontvanger afgegeven re$u, en bovendien voor zooveel de drankverkoopers be treft, tegen vertoon der kwitantie van betaalde belasting, zullende na dien lijd de onafgehaalde patenten, door den deurwaarder der belastingen tegen betaling van 10 Cents, aan de huizen der belang hebbenden worden bezorgd. Sneek den 16 September 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WO EDA. De Secretaris G. J. PRUIM. i‘ C J ’s Gravenhage, 16 Septem. Gisteren middag, ten ruim vier ure, is van Keulen alhier aangekomen de prins Mumo Taju, broeder van den taikoen van Japan, met een gevolg van ongeveer 30 personen. De prins heelt zijn intrek genomen in het Uólel de Bel levue, van welk gebouw de nationale en de Japatische vlaggen wapperden De prins werd aan hel station opgewacht door twee kamer- lieeren van Z M. den Koning. De prins drie aanzienlijke Japannezen namen plaats een hofrijluig bespannen met vier paarden vooralgegaan door een voorrijder. Het overige gevolg was gezeten deels in hof- en partiku lierc rijtuigen. Ook merkte men onder het gevolg op cenige Japannezen die reeds sedert verscheidene jaren in Nederland verblijf houden. i hel Uólel de groole menigte, die den sterdam, dagen. Het provinciaal geregtshof in Gelderland heeft Willem Hanek; bcschuld gd van hel plegen van den bekenden moordaanslag op den notaris Gbijm en dims huishoudster, aan die misdaad schuldig bevonden en hem veroordeeld lot 20 jaren tuchthuisstraf. Het provinciaal geregtshof in Zeeland heeft, ter vervulling der vacature ontstaan door hel overlijden van den raadsheer mr. A J. van Deinse, de volgende aanbevelingslijst opgemaakt; mr. C. J Pické, officier van justitie bij de ar rond. reglbank te Middelburg; mr. P. Paulus, officier van justitie bij de arrond. reglbank te Zierikzce; jhr. mr. A. van Reigersberg Versluys, regler in de arrondissements reglbank te Mid delburg; mr J. Mooienburg, prokureur en regter plaatsvervanger bij de arrondissements regt- bank te Zierikzee; mr. W G. de Knokke der Meulen, officier van reglbank te Goes, cis Weel, kanlonregler te Zierikzee. In 1866 zijn voor zege'regt opgebragl voor advertentien f 76 974.16; voor binnen- landsche drukwerken 382,087.02 en voor buiteulandsche drukwerken ƒ36,321 23. Totaal 495,382.41, zijnde alleen de hoofdsom zonder de 38 opcenten. In de Haarlemmer Cour, wordt een berigt gevonden dal de werken aan hel Noordzee- kanaal zijn geslaakt. Ons wordt thans mede gedeeld dal de werkzaamheden aan het Noordzce- kanual geenszins zijn geslaakt, maar dal de zaua storting in het Wijkermeer voor het noordelijk jaagpad tijdelijk wordt verhinderd, doordien een spoorbrug bij hel onlangs voorgevallen onheil is ingestort. Defzandstortingen voor het zuidelijk jaagpad van het hoofdkanaai en het westelijk j rngpad van het zijkanaal naar Spaarndam worden mei des te meer kracht voortgezet. A. C. In dc 24e algemeenc vergadering der Z. M. heeft bekrachtigd hel door den gemeen teraad van Stavoren aan N. Wentholl, burgem en secretaris dier gemeente, op zijn verzoek verleend eervol ontslag uit laatst gemelde be trekking. De minister van binnenlandsche zaken gelet op artikel 13 der wet van den 1 Junij 1865 {Staatsblad no. 59), overwegende dat hel bij het voortdurend heerschen der cholera te Rotterdam wenschelijk is de geneeskundige exa mens elJers te hou..en, heeft goedgevonden te bepalen, dal de kommissie aan welke is opge dragen het examineren van ben, die eene akte van bevoegdheid als arts wenschen te verkrijgen, of die hunne vroeger verkregen bevoegdheid wenschen uil te breiden overeenkomstig artikel 27 en 28 dier wet, zitting zal houden te Am- op 18 September e. k. en volgende Vereeniging van en voor Ned. Industrieelen, dezer dagen gehouden, is met algemeene stem men het besluit genomen, om, in het belang van den Nederlandschen werkman, de regering dringend te verzoeken, dat zij, zonder langer dralen of aarzelen, der. beslissenden stap doe tot afschaffing der kermissen. Aan den heer Stamkart, benoemd hoog- leeraar aan de polytechnische school te Delft zullen ook opgedragen worden de lessen in het vak van den ijk der maten engewigten. Deze lessen werden aan de voormalige koninklijke akademie gedurende een twintigtal jaren gere geld .gegeven. Bij de oprigting der polytech nische school is slechts gedeeltelijk in de opleiding der arrondissements ijkers voorzien, en met het oog op de nieuwe wet, waarbij ook de gasmeters en balansen aan een onderzoek en toezigt zuilen onderworpen worden, is een geregelde cursus voor de aspiranten naar deze betrekking nood zakelijk geworden. SNEEK, 17 September. Men meldt ons uit Ylsl 13 Sept: Heden morgen omstreeks 5 i zonder bekende oorzaak brand in bewoond door den bakker W. Ruardi alhit“r. Ofschoon het aan de toegeschoten brandspuiten spoedig gelukte der brand meester te worden kon met worden belet dal het achterste gedeelte in de asch werd gelegd, en het voorste door rook en walm zoo goed als onbewoonbaar ge maakt. Huis en inboedel zijn geassureerd te liel en Woudsend. Men meldt ons uit Lemmer dd. 17 sen- tember 1 Heden morgen omstreeks 7 ure ontlastte zich alhier en in den omtrek eene hevige donder bui; de bliksem sloeg in don alhier staanden rogge molen, die in weinige oogenblikken tot den grond afbrandde Te Oosterzee sloeg hij in den houtmo.en van de heeren Koopmans waar na brand ontstond, doch die door veel inspan- mug we d gebluscht; in den daar nevens staanden olie molen werd een der knechts omvergewor- pen, terwijl een der andere knechts li<>te brandwonden ontving. In de Foliegasloot sloeg de bliksem in een schuitje geladen met turf; hel vaartuig zonk onrmddelijk terwijl de schipper, zijne vrouw en vier kleine kinderen zich met zeer veel moeite hebben kunnen red den en met verlies van alles aan wal zijn ge komen dit vaartuig behoorde aan schipper Wiegerus Willems Feenstra van Gerkesklooster. AMERIKA? Hel is thans oificiëci dat Amerika van St Domingo de golt en de haven van Satfiah."4 heeft gekocht voor een som van vijf millioe^ Zoowel aan hel station als aan Bellevue was eene puns begroette Door Z. M zijn benoemd tot kommies van staal bij den Raad van State mr graaf van Bylandt; tot leeraren aan lioogere burgerschool te Alkmaar de heeren W. Verbeek te 's Hertogenbosch en C. Fogteloo te Enkhuizen; lol raadsheer in het prov. gererlshoi in Utrecht mr. N F. van Nooten, thans regter in de arrondissements reglbank te Utrecht; tot ontvanger der registratie en domeinen te Al melo de lieer F. L. G. graaf van Rechtereu Lirnpurg, thans inspecteur der registratie en domeinen van de 3e kl.tot inspecteur der registratie en domeinen van de 3e kl de heei D. van Gocns, thans ontvanger der registratie en domeinen te Almelo. I I SNEEKEB i I I I I i k i CK i f k i i k ADVERTENTIEN letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt van 1 tot 4 regels gewon® eiken regel daarenboven 10 Cta voor iedere plaatsing, I Deze COUB.ANT verschijnt WOENSDAGS ent ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is J WOENSDAG 18 SEPTEMB. b.iinen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 I ."■7' 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1