JAARGANG NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. fi 1 f 3 i 8Ö7. v VAN DEN GEMEENTE RAAD VAN SNEEK, ZATERDAG 21 SEPTEMB. VERGADERING dat de lijn de gemeente vóórgekomen. 1N iN L IN L A ÏN D. van van land en Alen verneemt dat bet metalen standbeeld Hogendorp reeds sedert eenigen tijd De leestelijke onthulling zal, zegt wij, vreemde ‘i A o. 99 ™ste van van 1 voltooid is. P men, den 27 October, verjaardag der geboorte van van ilogendorp geschieden. Helievoe.sluis 17 Spt. B i SNEEK20 September. Bij de opening der stern briefjes, ingekomen Ier verkiezing van twee leden voor den ge meenteraad alhier, bleek het dal de uitslag was als volgt Blaauw stembriefje Uitgebrdgte stemmen 234 5 van onwaarde 5 Hiervan vetcenigden zich respectivehjk op de Heeren 1. J Fennema 90 A. Miedema* 66 en Mr. J. J Botman Sb stemmen De overigen waren op onderscheidene personen verdeeld. Er zal alzoo eene herstemming moeten plaats hebben lusschen de heeren Fennema en Aiiedema, Geel stembriefje Uitgebragte stemmen 233 waarvan de hh. Mr P. Feenslra Kuiper 92; 11. J Jaarsma 77j. L Sciiuijl Korver 30 en P. H Bloemen 20 stemmen verkregen. De overigen waren op ondeischeidene personen verdeeld. Alzoo her stemming tusschen de heeien Feenslra Kuiper De zitting der Eerste Kamer is den 17 September geopend met een rede des voorzit ters, gevolgd door de mededeelmg Van inge komen stukken en bescheiden. De Kamer houdt zich bezig met benoemen van leden der kommissie tot hel ontwerpen van hel adres van antwoord op de troonrede. Tot leden zijn benoemd de lieeren Cremers, Hein, van Beeck Voiieiihoven en van der Lek de Cleicq Deze kommissie is reeds gereed met haar ontwerp, dat tot onderzoek naar de afdeelmgen wordt verzonden. Ingekomen zijn de geloofsbrieven van den heer Stork, het nieuwe lid voor Overijssel. Ook de Tweede Kamer was vergaderd. De heer Keinuers, tijdekjk voorzitter, wees in zijne toespraak by de opening der vergadering, op de onzekerheid van onzen kolonialen loest.md en spoorde aan tot bevordering van vast giond- bezitlangdurige huur, vrijen handel en vrije arbeid. Tol kandidaten voor het voorzitter schap zijn gekozen de hh. van Reenen, Dullerl eu Luybeu. De Tweede Kamer der Stalen Generaal heeft den 19 dezer hare werkaamheden aange- vuugen. De heer van Reenen, door Z. M. benoemd tot voorzitter, heeft deze betrekking aanvaard. Jhr. van Sijpeslein is ais lid der kamer toe gelaten. Onder de ingekomen wetsontwerpen komt voor de begrooling voor Nederlandsen ladie, d.eiisi 1868. Tol leden der commissie voor het adres van antwoord op de troonrede zijn benoemd de MAANDAG DEN 23 SEPTEMBER 1867. des voormddags ten 10 uur. PUNTEN TBR BEHANDELING: 1. Resumtie der notulen. 2. Installatie van mr. J A. Willinge Prins 3. Rapport van de sectiën betreffend.; d aangeboden begrooling dienst 1868. 4. Mededeeling van een exploit waarbij de gemeente wordt geïnsinueerd de dag verkoop van de vastigheden in den boedel S. ten Gate Bz. 5. Nota van den Heer H. Joustra aan den Raad. 6 Adres van H S. Jonker, om ontheven te mogen worden van het laatste huurjaar als huurder van het tolhuis or.uer Leeu waiden. 7. Nota van den heer A. Stam aan den Raad heeren: Pijnappel, Dullert, van der Maessen de Sombreff, van Eek en Lijnden. Wij vernemen zegt Je Amsterd Courant, dat de slaatsbegrooting voor 1868, op aanslaande Zaturdag zal worden aangeboden Met zekerheid verneemt men dat de lijn Zwolle-Meppel den 1 October voor het publiek zal worden geopend de verschillende beamb ten zijn aangeschreven tegen den 1 hunne funktiën te aanvaat den. (Arnh Ct) In de week van 8 14 September 1867 zijn geene gevallen van veetyphus in het Rijk voorgekomen. Staatscourant. Rotterdam 17 Sept Heden namiddag ten -.'iigeveer 2 ure, is H M. de koningin en prins Aiex.mder alhier gekomen met s konings jagt de Leeuw door de verschillen ie autoriteiten g-komplimen- teerd te, zijn, is H. M ten ru m 3 ure met Zr Ms radersloomschip de Valk naar Engeland vertrokken; terwijl Z. K. H prins Alexander met het jagt dt Leeuw naar Rotterdam is ge relourneeid Wij worden verzocht in ons blad op te nemen den volgenden Afscheidsgroet aan Neder land. De laatste Hannoveraan heeft uwen gastvrijen grond verlaten eu het is thans een behoefte voor ons hart u een hartelijk vaarwel met onzen opregieu dank toe te roepen voor de welwil leudlieid waarmede wij ontvangen werden, voor de vele bewijzen van belangstelling die ons ten deel vielen. Mei duizende onzei medebroeders en genooien verheten wij huis eu hof, vrouw kmd, omdat wij, gewoon aan vrijheid, ons niet aan eene drukkende ovennagt wilden onderwer pen. Het was ons onmogelijk om als werk tuigen te dienen van enkele eerzuchligen die in gewetenlooze lyrannie een ge ijk lot aan andere volken zouden kunnen bereiden als ons dierbaar vaderland heeft getroffen. Vele onzer iandgenooten, die even als de voorkeur gaven hun brood in den te verdienen, dan zich aan eeue in hunne onleerende slavernij te onderwerpen, eene wijkplaats in andere vreemde landen; wij kwamen tol u met dezelfde hoop bezield wy wenschlen kalm en rustig bij u te wachten lot gunstiger tijden voor ous vaderland zouden aanbreken wij wilden met en bij u de lucht der vrijheid ademen, bij u wier voorouders z o roemrijk eens goed en bloed daarvoor ten offer bragten. Gij naamt ons liefderijk op 1 ontvangt daar voor onzen dank wij verlangen te toonen dat gij aan geene onwaardigen uwe gastvrije poor ten hebt ontsloten. Maar de uren van ons vei blijf waren gesteld 1 Niet tevreden met het bezit van ons vaderland, door overmagt verkre gen, vervolgde men ons lot over uwe grenzen. Gij hebt met diep gevoelde verontwaardiging hel aanzoek afgewezen om ons aan onze vervol gers uit te leveren, maar gij waart gedwongen aan den kraebligen eisch der tegenwoordige pol.tieke veihoudiug gehoor te geven en ons op nieuw den weg der ballingschap te doen betreden Wij zijn overtuigd dut gij een vrij volk, slechts met een bloedend hart dat besluit hebt genomen; wij welen ook dat gijniet an ders koudel handelen hebt dank voor uwe tiaiielijke ontvangst, voor uwe edele eu onbaat zuchtige gastvrijheid Al was ons verblijf in Holland kort toch zal het ons even als zijne brave inwoners on- vergelelijk zyn Weldra, God geve het in zijne wijsheid, zullen er lijden komen dal geen overmoed van eenen magligeu nabuur eene vrije maar zwak ke natie beperken zal in de uitoefening van hel heilig:egt der gastvrijheid. De Voorzienig heid, die sterk is zelfs in het zwakke, neme u, neme ons dierbaar vaderland in zijn heilige hoede. 0 Zurich, 10 September 1867. De uil Nederland vertrokken Hanoveranen. (Arnh Ct.) Per telegraaf meldt men aan he Utrechts Dagblad uit Smard, dat aldaar Woensdag ecu zware zen en ve.nield. voort. nacht brand is uilgebarslen Tal van hui- schuren met inboedel en oogst zijn Des morgeus woedde hel vuur nog SNEEKER aan aun- Na ADVERThNTlEN letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt van 1 tot 4 regels gewone eiken regel daarenboven 10 Ct« voor iedere plaatsing, wogen voi den I Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 s—sBB»SWBWk.lMiaW—III I illIL Is» 1'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1