ISOL JAARGANG NIEIWS- EJI ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEER. ill 4 ic; No.^ 22ste WOENSDAG 25 SEPTEMB. I 1 A Bi AU H A a i). Slate n-G e n e r a a i. 2e Kamer. promolien. ,'\V Hel ijkloon van een gasmeter .1 twintig gulden bedragen, verstaan 11 l\' advertentien letter 40 Cents,,^óor eiken behalve 35 Cents Zegelregt en gewiglen Weiiigt ten onregle. gewigten in NedeJaua behooren tot nationaal, niet Evenmin als Jn Frankrijk, België schijnt hel behoud der oude lande weuschclijk. der daarin gebragle afwijkingen tiainnigen en waarden der malen betreft, ge ooft de regering dat het behoud namen „el, pond, duim,” enz. het algemeen worden van hel metrieke stelsel heeft tegenge werkt. Deze namen diukken geene d. nabeel den van metrieke malen en gewigten uil, maar houden de herinneringen aan uude, algest halte maten eu geWiglen van gansch andere waarde levendig Zoo worden zondere nadere oinsctinj i vmg onder „el, po,ui’ dikwerf de oude ei en hel oude pond verslaan. De bes.uiten van 6 Maart 1819 (staat blad no. 8) en 2 aumj 1619 fStaalsulad no 37) Volgens een bij de Tweede Kamer der Slateii-Generaai ingekomen ontwerp van wet betreffende de malen, gewigten en weegweik- luigen wenscht de Kegeriug het interna, ionale metrieke stelsel te behouden, met wegneming Wal de be en gewigten -„J der hebben, Ier ouderscheiding van de afgeschafle op de troonrede de heerenP.ju. de nieuwe malen eu gewigten „Nederlandstne” genue ..d Weiligt len onregle. De maten tn een tuier- tot een Nederlandsch stelsel. en Italië namen hier te Wil men het metrieke syvteen zoo zegt <ht wetsontwerp men neme het in zijne gans he zuiverheid en bestendige geene bena- m ngen, niet in het stesel passende en die aanleiding geven, dat het feitelijk builen toe passing blijft. Daai het echter bedenkelijk zou de zijn, terstond een onvoonvaardelijk verbod in hel leven te loepen tot het bezigen van na men. die steeds gebruikt zijn en die, hoewel zoo als gezegd geen denkbeeld van metrieke malen en gewigten uitd ukkende, toch sedert eene halve eeuw geene andere beleekenis dan de züodanigen hebben mögieïr, moei de overgan» van den bestaanden toestand tot den wettelijke geleidelijk plaats vinden, hetgeen door eene be paling, waarbij voor aankondigingen, kadastrale registers en polderkohieren een tijdvak van vijf jaren lol zuivere toepassing van het metrieke stelsel gelaten is, te verkrijgen zal zijn Ook wenscht de Regering den ijk op de gasmeiers in ie voeren. Volgens bel wetsvoor stel zal het ijklooo van een gasmeter, waarvan de inhoud hooglens vijf kubieke decimeters bedraagt, vijftig cents zijn, en wordt hel voor eiken kubiekeu decimeter meer inhoud mei cems verhoogd Het ijkloon van een gasmeter mag met meer dan - Door inhoud van een gasmeter wordt bet volumen gas gedurende eene volle werkimr van den toestel, onder de drukking van een één centimeter hooge zuil watër, doorgedreven te T1/ M ide küI"'‘g heeft ïnjdai5 r,a“'idda8 te o /z ure ten gehoore ontvangen den Voor zitter der Eerste Kamer van de Slaien-Gene- raal met zes leden d.er Vergadering, de com missie mlmakende, die Z. M. het adres van antwoord op de Troonrede kwam aanbieden. h regeÜ“8r T hül h0°Ser onderwijs wordt thans m de dagbladen besproken. De Arutiems^v Courant zet in een ingezonden sink uiteen dat de wetenschap, die op onze uni- versKeileu wordt gedoceerd, niet Op de hoogte van den lijd is, en onze hoogescholen eigenlijk niets anders meer z.jn dan dresseer mriglin-eir want geneesheeren, advocaten, regters, predi kanten, proiessoren enz. worden klaar gemaakt Me mzeneer zuu wenschee, dat de drie hooge scumeïv tot ééue groole staats umversiteit in- eeugcsmuilef» w erden Provinciën en gemeenten Kuimeu desiei kiezende mededingende hooge- scboien oprigteu, zoodal, i„jlen le Leiden de Rijks timversiieffi werd gevestigd, üirecht en Uiomtigetï toch tiuime nkadcmien zouden kunnen bl jveu aunhoude.., hoewel zij beiei zonden doen daarvoor guene burger en Unjusehe scholen in le rigien. Mee hel bestaan van ééue rijks uni- versileil vervallen de akademische examens en zuilen algemeen staatsexamens moeten worden ingevoerd, ter vervanging ook der voorvaderlijke Voor goede clinische scholen zal I SHEERER COURANT, i a. hou- T. i van i tot 4 regels gewone regel daarenboven 10 C t« voor iedere plaatsing, f W Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /1.90 Zitting van 19 September. ïn deze zitting heeft de heer Fokker, namens de com missie belast geweest met de aanbieding der opgemaakte nominatie voor het voorzitterschap aan Z M. verslag gedaan van Ue Wijze, waarop zij hare taak had volbragt De tijdelijke voorzitter, de lieer Reiuders, heeft daarop berigt, dat was ingekomen een koninklijk besluit, hoti dende de benoeming van den heer mr. G. C. J. van Reeuen tot voorzitter der Kamer gedurende de tegen woordige zitting. De nieuw benoemde voorzitter aanvaardde daarop zijne betrekking. Aan ae vergadering is alstoen medegedeeld dat o zijn ingekomen De navolgende wetsontwerpen een betreffende de maten en gewigten en weegwerktuigen een tot b< krach tigmu van een crediet, door den Gouverneur Generaal vau Nederlaursch Indië geopend boven de begrooting van Nederland-oh Indië voor 1867 een omtient het begraven vau lijken, de be^raafplaaisen en de begrafenis- regten een tot wijziging van hoofdstuk V der Staalsbe- gruotiug vooi 1866 ei-u tot vaststelling der begrooting wegeus den arbeid der gevangenen voor 1868 een tot Vaststelling der begrooting voor de gestichten te Omtner- schaus en Veenhuizen, dienst 1868 een tot vaststelling der begrooting vau uitgaven voor den aanleg van Staats spoorwegen, dienst 1868; een tot wijziging van hoofd stuk IV A der Staatsbegrootmg voor 1866 een tot wijziging der wetten van 1 Julij ls65, regelende de vooiwaaruen tot verkrijging der bevoegdheid van genees kundige, apotheker, huipapotheker enz. en de uitoefe nmg der geneeskunst en der artsenijbeieiukuust vijftien tot vaststelling der verschillende titels van een nieuw Wetboek van Strafvordering vier tol vaststelling der begrooting van Nederlandsch Indië voor 1868 een tot wijziging van art. 5 der wet van 19 April 1867, deude voorzieningen omtrent den veetyphus. Koninklijke besluiten betreffende de aftreding van den heer Trakraneu als minister van kolomen, en de benoe miug als zo..danig van den heer Hasseiman (Jndeischeiden regeriugsbescheiden, wa ronder verslag omtrent de uitvoering van de wet tot afschaffing der slavernij in Suiiname over 1866 veislag betrekkelijk de blaaisinkomsten en uitgaven over 1864 eu 1865 alge tnecue rekening vau de Staatsinkomsten eu u tgaven over 1863 enz. rekening betrekk. lijk het pensioenfonds over 1865 nota van inlichting op het adres van mr. Ai. E Toeiaar, betreffende de acte examens voor het lager onderwijs in Noordhollaud. De heer Dullert, heeft namens de commissie belast geweest met het. onderzoek der geloofsbrieven van den heer van fypestein, daaromtrent verslag uitgebragt, en voorgesteid dien heer toe te laten De Kamer heeft zich met dit voorstel vereenigd waatop de nieuw benoemde ter vergauer ug binnengeleid, heeft zitting genomen Nadat d trekking der afdeeliugen bad plaats gehad, hebben de leden daarvan benoemd tot voorzitters de heereude Hiauw, Duliert, Fransen van de Pu le, J K van Goltstein eu Storm van ’s Gravesandetot onder’ voorzitteis, de heeren; Kien, Gudefroi, Geertsema, Duin bar eu Ttiorbecke lot leden der commissie voor he, adies vau antwoord J? ----j- j- p appel, Dullert, van der .Vlaeseu de Sombreff, van Eek en Van Lynden van Saudenburg en tot. leden der commissie voor de verzoekschiiften, de heeren B chon van Ussel- uioude, Saaijmans Vader, Insinger, vau Sypestein en van Naameu van Eemnes, Zitting van 20 September. In deze zitting heeft de commissie belast met het opstellen van een adres van antwoord op de troonrede haar ontwerp ter tafel gebragt.. Dit stuk zal naar de afdeeüugeu worden gezonden om aldaar te worden on derzocht Op voorstel des voorziiters is besloten om de wrrk. zaambeden te hervatten ten opzigte van de in de vorige zitting onafgedane onderwerpen, voor zoo verre deze geene voorstellen des Konmgs waren. De Kamer heeft herbenoemd tot leden det hU'shou delijkecommissie de heeren VVimgeiis en Heemskerk Bz. tot laden der CdmmlsS e foor de s'.euographie, de heeren Wmtgens, vaa Eek en de B auw. Zd’ing van den 21 Sepletnber In de zitting der Tweede Kamer van heden Is de staatsbegroting voor 1868 door den minster van finan cien aangeboden Bij die aanbieding heeft de minister over het algemeen gunstige mededeelingen gedaan. Geen buitengewone amortisatie, maar ook geen vermeer dering van lasten noch schuld, voor de voortzetting der spo uwegen en de verbetering van het defensie, zuil n plaats hebben De uitg.ven wo den, behalve 12 milli- oeu voor spoorwegen, op ƒ86,700 UOO geraamd en zon der onvoo.zieue omstandigheden opgewogen door de middelen, waarvan de gewone zijn berekend op 72 mil boen. De welvaart van het volk. zegt de minister.i oefent ee.i goeden invloed uit op den gunstigen fiuautieelen toestand, eu de minister hoopt dal Hoogere zegen dieu zal doen voortduren In de zitting van heden is de beraadslagingen over het ontwe p adres van antwoord op de troonrede bepaald op aanstaanden maandag te 11 ure Ingekomen een on.werp tot aanvulling vau art’kei 195 der gemeentewet Zitting van Maandag 23 Sep'ember 1867. Het adres van antwoord is heden, na vele koloniale diskussen, onveranderd aangenomen met algemeeue stemmen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1