JAARGANG 79. SNERKO 0 £1 Jj Ij A £j II NIEUWS-’ EN ADVERTENTIHIAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. H 22ste IN o. WOENSDAG 2 OCTOBER. B I O E INI L A JY D. Slate n-G e n c r a a 1. •1 t I e ri 7* 9 7 r; G I 7i I i I I I BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER van de Gemeente SNEEKbrengt ter kennis der ingezetenen, dat de heer COMMISSARIS des KONINGS in deze Provincieop Zalurdag den B October aanstaande deze Gemeente met een bezoek zal vereeren en dat Zijn HoogEdelGestr. aan de ambtenaren en verdere ingezetenen die verlan gen mogten Zijn HoogEdGestr. te spreken daartoe gelegenheid zal geven op het Gemeente huis alwaar tot voormiddags lien uur een Lijst ter teekening zal worden nedergelegdvoor hen, die verlangen ter audiëntie te worden toegelaten. Sneek den 1 October 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. lie Secretaris G J. PRUIM. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, maken hiermede bekend: dat voorloopig is vastgesteld het aanvullings- kohier van belasting op de binnen de gemeente Sneek gehouden wordende honden over den jure 1867, en dat het tej beginnen den 2e dezer maand, gedurende 14 dagen ter Secretarie der gemeente, voor een ieder ter inzage is neder- ge'egd. En zal -hiervan afkondiging geschieden waar het behoort en geplaaist in de Sneeker Cour rant. Sneek den 28 September 1867. Burgemeester en Wethouders voornotmd WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. Kamer zijn benoemd tot rapporteurs over hoofdstuk I en de algemeene beschouwingen over de staatsbegroting voor 1868 de heeren de Brauw, Dollet t, Jonckbloet, J. K van Goi- slein en Thorbecke. Van de 21 studenten, die zich voor het admissieexamen aan de Utrechtsche hoogeschool hebben aangemeld, zijn 16 toegelaten De nieuwe cursus vangt aan met 49 nieuwe studenten: terwijl 6 elders studerenden zijn ingeschreven. Aan de hoogeschool van Groningen is den 28 dezer bevorderd tot doctor in de ver loskunde de heer J. W. C. Ermeriusmed. doctor, na verdediging van eenige verloskundige stellingen. De A- R C. deelt mede dat aan de advokaten bij het provinciaal gereglshof te Am sterdam geweigerd is om, in ambtsgewaad, eene zitting met gesloten deuren bij te wonen. Zoo als bekend is, worden reeds eenige jaren, onder leiding van dr. W. C 11 Starin", proeven genomen tot beplanting onzer duinen met dennen. Deze proeven, in de duinen bij Schoorl, bij Katwijk, bij Scheveningen en op Schouwen genomen, zijn aanvankelijk over het algemeen niet ongunstig geslaagd, en men heeft bereids tot het overbrengen der jonge dennen planten uit de kweekplaatsen naar terreinen in het duin kunnen overgaan. Dit zal in het volgende jaar en, naar meo zich vleit, op eemg- zins grootere schaal worden voortgezel. ——De (anti revolutionaire) i}I\ieutce Goessche Cl. neemt het dagbladzegel in bescherming omdat er anders een zwerm van dagbladen ontstaat, die niets dan beginselen verspreiden welke tot ondergang van den slaat moeten Ie; den. Te Arnhem is door het departement der Ned, Alaalschappg van ng ver heid het plan ge vormd aldaar eene algemeene tentoonstelling van nijverheid te houden. Reeds is voor de plaatsing van het gebouw, een adres mei situ atie kaait aan den gemeenteraad ingediend. Men wil op hel Velperplein eene loots oprigten vau ongeveer 110 ned. el lang en 20 ned. el breed, en loodr^pi. duarop in lm. Park van Musis aan de zijde der Steenstraat, ene annexe van 15 ned. el breed en 65 ned. ei lang. Deze laatste wenscht men ten deele te plaatsen tegen Musis aan, en in onmiddellijke gemeenschap te brengen met de groote zaal van Musis, welke men geheel open wil houden voor restauratie, muziek enz. In de beide lootsen van hout en glas op te trekken, heeft men plan de tentoon stelling te houden en wel denkelijk in de maanden Juhj en Augustus vau beo volgende jaar. De oppervlakte, die men d arvoor dun beschikbaar zal hebben, wordt geschat op 3200 vierk, ned. ellen, dat is veel aanzieniijker dan het geheelt; 's Gravenhage, 27 September Voor den hoogen raad der Nederlanden burgerlijke kamer, heeft heden den bij de wel gevoi derden eed afgeegd als raadsheer in het prov. gereglshof in Drenthe de heer mr. W vük Naula Lemke, vroeger officier vau justitie bij de reglbank te Sneek. Uil de memorie van toelichting, bij de begrooling der staatsspoorwegen voor 1868 blijktdal voor hel einde van het jaar waar schijnlijk nog in exploitatie zullen zijn overge geven de wegen van Zwolle-Meppe’, Groningen Winscuoteu en VughtBoxtel. Voor de aanslui tingen van het spoorwegnet Dordrechl-Roltei- duiu en Zaandam Amslerstam blijft de aanvang der werkzaainuedeu nog afhankelijk van de be slissing omtrent de rigting De Regering hoopt eerlang de verkieselijk geoordeelde rigting Dordrecht Rotterdam aan de Kamer te onder werpen. wegens de onzekerheid, omtrent beide gedeelten nog beslaande, heelt de Regering nog geeue middelen voorgedragen. Sedert hel ontstaan der cholera te Rol lerdam op 9 Augustus 1867 zijn aan die ziekte overledenlol en met 27 September jl. te Rotterdam 321, te Dordrecht 90, te Deilï 103 en te 's Gravenhage 48 personen.- tot en mei 26 September jl. te Zaandam 102 en te's Her logeuoosch 20 personen; lot en met 21 Sep letnber jl. te B.eiswijk 22, te De.fshaveu 22 Ie Mauss-uis 13, te Nieuwerkerk a/.i iJssel 24, te Petiiis 16, ie Schiedam 13, te Viuneti 24. te IJsseimunde 14 en te Bruimsse 2>) personen Door de afdeelmgen vau de Tweede gebouw Alusis Sacrum bestaat' COURANT. la 'J I Bij dit nummer der Courant aardt een Bijblad verzanden inhoudende een ver slag van het verhandelde in den Gemeen teraad van 23 September jl. I f» i e J AD VERTENTIJEN letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt 1 7. A 7. 1 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1,90 i van 1 tot 4 regels gewon, eiken regel daarenboven 10 ets voor iedere plaatsing, Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsont werp tot wijziging der wetten van 1 Junij 1865 (St. bl. no. 59, 60 en 61), regelende de voorwaarden tot het verkrijgen der bevoegdheid van geneeskundige, apotheker, hulp apotheker, leerlmg-apotheker en vroedvrouw en het uitoefenen der geneeskunst en der artseuijbeieidkunst. In de memorie van toelichting, gevoegd bij, dit wets ontwerp, wordt gezegd, dat bei doel van dit wetsout werp is, aanvulling van enkele leemten, welke gebleken zijn te bestaan in de wet van 1 Junij 1865 (Staatsblad no. 59), bepaaldelijk ten opzigte van de regten van hen, dte voor 1 September 1865 als kweekeiiugen aan ’s rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen zijn toegela ten, en om de onbiilijkhe d weg te nemen, welkt gelegen is in de uitsluiting van de officieren van gezondheid der 3de kl van de gunstige bepalingen, bij art. 24 dier wet aan de officieren van gezondheid der 1ste en 2de kl, 'oegekeud. liet scheen wenschelijk, deze gelegenheid i l niet te laten voorbijgaan, zonder aan de lijst der kunst bewerkingen in art 20 der wet een tweetal toe te voe gen, weke daarin behooren te worden opgenomen; het bezwaar weg te nemen, dat vreemdelingen, tot hoog- leeraren in de geneeskunde aan eeue van ’s rijks hoo- gescholen benoemd, de geneeskunst in de ziekenhuizen of andere inrigtiugen, aan het onderwijs dienstbaar ge maakt, niet mogen uitoefenen (zelfs niet in het vak, waarvoor zij zijn aangesteld,en door eene wijziging van art. 7 der wet van 1 Junij 1865 fStaatsbl no 61) de afzonderlijke bewaring van vergiften in de apotheken te waarborgen. Het wetsontwerp tot aanvulling van art. 195 der gemeentewet, dezer dage* aan de Tweede Kamer der Btaten-Generaal ingezonden, bestaat uit één artikel, strek kende om achter artikel 195 der wet van 29 Jm ij 1851 (Staatsblad no 85) als tweede zinsnede te voegen: Uit hoofde van ziekten, die de volksgezondheid bedreigen, of andere bijzondere omstandigheden, kunnen de kermis sen, jaarmarkten en andere markten in ééne of meer gemeenten door Ons bij maatregel van inwendig bestuur worden geschorst, telkens voor niet langer dan één jaar.” In de memorie van toelichting, bij dit wetsontwerp gevoegd, wordt gewezen op de overtuiging, door de internationale Sanitaire vonferentie te Konsiantinopel in 1^66, met het oog op de cholera, uitgesproken, dat niets meer het verspreiden van besmettehjke ziekten in de hand werkt dan groole volksverzamelingen,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1