JAARGANG 186?. MEOWS' EJI ADVERTENT1E-RIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. 22si. B 1 IN IN E IN 1 A 1\ 1). ZATERDAG 5 OCTOBERs Slate n-G e n e r a a 1. 2e Kamer. liiiiiiliinmuMnMffliiiiiiw 1 waar Cou- t I 1 KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, maken hiermede bekend: dat voorloopig is vastgesield het aanvullmgs- kohier van belasting op de binnen de gemeente Sneek gehouden wordende honden over den gare 1867, en dat het te beginnen met den 2e der volgende maand, gedurende 14 dagen ter Secre tarie der gemeente, vooreen ieder ter inzage is nedergelegd. En zal hiervan afkondiging geschiedan het behoort en geplaatst in de Sneeker rant. Sneet den 28 September 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA. Do Secretaris, G. J. PRUIM. is ontdekt en aangehouden een valsch van tien gulden, geneei afwijkende i heden ontdekte onechte voornaamste en meest KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek maken hiermede bekend dat in hunne vergadering van den 2e dezer maand vooiloopig is vastgesteld.* het aanvullingskohier van den hoofdelijken omslag dezer gemeente over het jaar 1867, betreffende ingezetenen die inden loop des gaars, of na de opmaking van hel volgaars kohier in de gemeente zijn komen wonen, en sedert een ei gen middel van bestaan of inkomsten van anderen aard, de som van f 400 te bovengaande hebben verkregen, en dat dit kohier, te beginnen met heden, gedurende 14 dagen ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is neder- gelegd. Sneek den 5 October 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris G. J. PRUIM. teekenen van valschheid zijn de volgende: „In het onderschrift ontbreekt de aanhaling der w et van 26 April 1852 (Slaatblad na. 90] en is deze aanhaling vervangen door de woor den Muntbilget de Nederlandsc/te Bank. „Onder deze woorden komt in plaats van den vierregelige» inhoud van art. fü van bovengemelde wet eene bijna onleesbare drieregelige strafbepaling voor. „Op de in den benedenrand voorkomende opengeslagen Grondwet ontbreekt het woord Grondwet levens vestigt de minister nogmaals de aan dacht van het algemeen op de reeds vroeger belrtkkelijk den omloop van valsche muntbiljet ten van tien gulden gedane bekendmakingen met name die, voorkomende in de Staats Gou rant van 15 November 1866, zijnde nog on langs te Amsterdam een met die beschrijving overeenkomend muntbiljet aangehouden. Die kenteekenen van valschheid zijn „De tint van het papier is graauwachtig en en in hel gevoel dik en vetachtig; het Denier m s, daorbij de laoiheid - bM~ sclieurl spoedig „de letters Mn tekst ea dagleekemng zijn over het algemeen «roof zeer ongelijkmatig van vorm ea dikte, en in het oog vallend afwijkende van de letters der echte stukken De tekst der strafbepaling is met een geheel andere lettersoort en daarenboven zeer onduide lijk gedrukt, enkele woorden zij» met juist Re. speld zoo by voorbeeld nagemakt voor nage- maakt verfalscht voor vervalschl verzachende omstandigheden voor verzachtende omstandigheden de letters, voorkomende in de opengeslageu Grondwet m den benedenrand van hel biljet vormen, op de onechte biljetten niet hel woord Grondwet maar WetGrorg de letters van het watermerk muntbiljet zijn veel te lang en t& groot.” I?Louitgaven roor de staatsspoorwegen over 1868 zijn geraamd op 13*/a millioen, waarvan 12 millioen op de staatsbegrooting zij» uitgetrokkeu en 1 millioen als bet vermoe delijk overschot van de dienst 1867. De 350 jarige herdenking van de kerk hervorming zal te Amsterdam door de Hersteld- Evangelisch Lulhersche gemeente worden her dacht door eene godsdienstig muzikale feest® viering. De heer Louis de Baecker, een Fransen» man, is officieel door het Fransche gouvernement aangewezen om de piegtigheid bij te woneo der onthulling van het standbeeld van Voudek welke binnen kort te Amsterdam zul gesel ie len Deze heer, die ongewtijfeld by vele lelterkuu- digeti bier te lande bekend is, dewijl hij op hel jongste te Gent gehouden lette,kundig kou- gres net oudenoouitterschap bekleedde, is dezelf U"! Ayue regering met eene zei:- In eene vergadering van geneeskundigen dezer dagen te s Gravenhage belegd door de heeren doctoren J. Brouwer Starck, J. M Ad dink en C W, Eikendal, ten einde middelen te beramen om de geneeskundige diensten beter te doen honoreren, is besloten een tarief vast te stellen en dit tegen nieuwjaar in hei Dagblad openbaar te rnuken. Van de cirka 40 geneeskundigen woonden 35 deze vergadering bij, die allen aan het tarief hunne adhesie schonken. Bij den minister van flnantien bestaat het voornemen, eene wijziging te provoceren van het koninklijk besluit van 9 February 1866, belrekkelijk het beheer van de goederen der Hervormde kerk. Bij den raad van state is reeds bet voorstel aanhangig gemaakt omtrent hetgeen de minister meent dal noodig is om te voorzien in de leemten, welke in dal besluit zijn gebleken te bestaan. De minister van financiën heeft, naar aanleiding van hel koninklijk besluit van 4 Sep. jl. Staatsblad no. 93j, houdende invoering van een nieuw model van postzegels, ter kennisse van de belaugheböenden gebragt; 1°. dat er voor het frankeren van zwaardere brieven van binneulandschen oorsprong en bestemming, als mede van brieven, voor de koloniën en het buitenland bestemd, te rekenen van 1 October 1867, postzegels ten bedrage van 20, 25 en 50 cent, zullen worden in gebruik gesteld 2°. dat de genoemde postzegels van gemel- deu dag af op alle rijkspo'slkantoren zullen verkrijgbaar zyn 3°. dat er mede postzegels van 5, 10 en 15 cent, volgens een nieuw mo del. zullen worden uitgegeven, zoodra de aan wezige voorraad der postzegels van die geids waarde, oud model, verbruikt zal zijn. Bij de Tweede Kamer zijn eemge wetsonl werpen iugekomen, waaronder dat tol legating der kousulaire .treglsinagl en dal tut intrekking van hel koninklijk besluit van 1805, betreffende de quarantaine. De minister van financiën heeft bekend gemaakt dal onlangs in de circulatie te Amsterdam i munlbijei van de lot muntbiljetten. De m het oog vallende ken j de die m 18ai door SNEEKER 3 9 8 4 8 f 8 8 I L« I i I b I 8 8 4 4 Bij dit nummer der Courant wordt een Bijblad verzonden inhoudende een ver slag van het verhandelde in den Gemeen teraad van 26 September il« 3 I I ADVERTENTJEN letter 40 Cents, roor behalve 35 Cents Zegelregt COUBANT Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 binnenlandsche zakenj zal de begroeting voor de staats spoorwegen voor 1868 in overweging worden genomen. De minister van koloniën heeft, naar aanleiding van de vraag des heeren Transen van de Putte, thans mede gedeeld den stand der Indische kassen op ultimo Dec. gedurende de jaren 1&62 tot en met 1865. thar uit blijkt dat in de navolgende jaren zuiver aanwezig was 1862 f 19,232,503 ,- 1863 f 16,033 983 1864 f 35,485,391 1865 f 31,113,777 en 1866 f23,146,175. ^^^BgggBgggSagg=g==i=g==gs=" 1 ggg—T ran 1 tot 4 regels gewone eiken regel daarenboven 10 cto voor iedere plaatsing, Door de afdeelingen van de tweede kamer zijn benoemd tot rapporteurs over hoofdstuk 1 en de algemeene be schouwingen over de siaatsbegrooting voor 1868, de heeren de Brauw, Dullert, Jonckbloet, J. K. van Gold stein en Tborbecke. De afdeelingen van de tweede kamer der Staten ge neraal hebben zaturdag het onderzoek over de ontwerpen van wet, uitmakende de staatsbegrooting (voor 1867, voortgezet. Na het onderzoek van hoofdstuk fdep van

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1