JAARGANG 1867. NIEUWS- EX ADVERTENTMAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. 22st« JACOB POSTMUS, ingegaan den 1 October jl. en eindigende 39 September 1868. WOENSDAG 9 OCTOBER. B IJN JN E IN L A IN D. W Miliww r 29 Sept. den L waar Cou- verleeud aan heerenlo. mr C J te Vollenhoven, met liet lol legen jhr rui; I' 1 li ADVERTENT1E N etter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt van 1 tot 4 regels gewoa» eiken regel daarenboven 10 e f< voor iedere plaatsing, KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, brengen door deze ter kennis, dat tot de invordering der marktgeldeti betrekkelijk de Veemarkt in deze gemeente is geregligd de persoon Sneek den 5 October 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris G. J. PRUiM, van gevangenisstraffen' zoodai arl. 465 van hel KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, maken hiermede bekend: dat voorloopig is vastgesteld hel aanvullings- kohier van belasting op de binnen de gemeente Sneek gehouden wordende honden over den jure 1867, en dat het te beginnen met den 2e der volgende maand, gedurende 14 dagen ter Secre tarie der gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. En zal hiervan afkondiging geschieden het behoort en geplaatst in de Sneeker rant. Sneek den 28 September 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek maken hiermede bekend dal in hunne vergadering van den 2e dezer maand vooiloopig is vastgesteld; het aanvuilmgskohier van den hoofdelijken omslag dezer gemeente over het jaar 1867, betreffende ingezetenen die in den loop des gaars, of pia de opmaking van hel volgaars kohier in de gemeente zijn komen wonen, en sedert een ei gen middel van beslaan of inkomsten van anderen aard, de som van J'400 te bovengaande hebben verkregen, en dal dit kohier, te beginnen met heden, gedurende 14 dagen ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is neder- gciegd. Sneek den 5 October 1867. Burgemeester e» Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris G. J. PRUIM. Men schrijft uit 's Hage dd. 4 October, aan de Am, Cour In den loop der Volgende week is de 2de Kamer voornemens voor een korten tijd uiteen te gaan. Hel onderzoek der begroolmgswetten moet alsdan zijn afgeloopen, ook zelfs dat van het wetboek van strafvordering, want volgens de regeling der werkzaamheden moet dat onderzoek vóór de behandeling van hoofdstuk IX [koloniën] plaats hebben Door de afdeelingen der Tweede Kamer zijn benoemd tol rupporteurc voor Hoofdstuk VI (departement vin marine) staatsbegrooting 1848, de heeren Kien, Wijbenga, Fransen van de Putte, de Roo en Storm van ’s Gravesande; voor hoofdstuk Vil .4 (nationale schuld) de hh de Brauw, DuilertJouikbloet, van Golslein en Thorbecke voor hoofdstuk VH B (depar tement van financiën) ue heeren ’s Jacob, Gode - hoi, Ructiusseii, Hallmans en van Lijnden. nisterie van oorlog het voornemen, om wAdra eetiige wijziging in de thans beslaande inrig- tmg der militaire afdeelingen aan te brengen, en zou o. a. aan ieder bevelhebber worden toegevoegd een hoofdulficier van den generaleu staf, een van de genie, een van de intendance ea een van de geneeskundige dienst. Uit de begroolitig voor hel departement van jusli.ie (i860) blijkt, ual voor Iraclemeiiten en pensioenen van sciierpregleis J 7046 be- noodigd is. wanneer men aantieeml, dat de doodstraf bij hare zeldzame toepassing thans eenmaal om de tien jareu in ons vaderland wordt vol.rokken, dan kost elke kapitale exe cutie 70,460, behalve de kosten van onder houd en vervoer van eet* omslaglig schavot. Berekent men daarentegen, dal een misdadiger, die 29 jaren gevangen moet zitten dagelijks f 9 50 aan het rijk kost, dan verkrijgt men, zoo hij niet inmiddels in de gevangenis sleilt, hetgeen meestal het geval zal zijn, eeue som vau J 3650, alzoo ongeveer een twintigste gedeelte van het bedrag, waarop eene kapitale execut.e komt ie staan. Waarlijk, uil een slaat huishoudkundig oogpunt mede een belangrijk argument voor de afschaffing der doodstraf Door den minister van justitie is de vol gende circulaire aan de ambtenaren van het openbaar ministerie bij de reglerlijke kohegieu gezonden In een verslag van den hoofdinspecteur der gevangenissen, betreffende de inspectie van af zonderlijk gevestigde kantonnale huizen van be waring, komt o. a. hel volgende voor: „Meer malen ic mij gebleken, dal men op verschillende plaatsen wat al te vrijzinnig is in de uitvoering R. van LlJekmge, advokaat te Groningen; 2o jhr mr. J. R. lan Iddekinge; 3o. mr. G. W. van Imhoff, advocaat te Gioningen. De miliciens der ligliug 1867, welke niet behoeven onder de wapenen te blijven, zijn in het genot van onbepaald verlof g'esield. Thans is definitief bepaald, dat hel stand beeld gewijd aan de nagedachtenis van mr. Gijsbert Karei graaf van Hogendorp, op den 26 October te Rotterdam zul worden onthuld. Dezer dagen heeft de Herv. gemeente te Dellshaveu, ter plaatsing in haar kerkgebouw een gedenksteen met inscriptie ontvangen van de prelesiaulsche gemeente te Chicago in Noord Amerika, die aldaar een nieuw kerkgebouw heelt gesticht en aan wie, op haar verzoek, wedetkeerig een gedenksteen u.t de kerk van Deifshaven was toegezonden, ter gedachtenis ual de vooi vaderen der tegenwoordige gemeente in Ameiiaa, ten tijde hunner vervolging in En geland, te Delishavefi een zeer gastvrij onthaal genoten hebben; waarna zij*zich later naar Noord Amerika hebben ingescheept. Volgens de Groninger Courant schijnen de verzakkingen in den spoorweg Groningen— Winschoten nabij het Drenlsche Diep, die se dert eenigen lijd zeer de aandacht trokken, grootendeels te zijn lot slaan gekomen, zoodat dau ook de aatdebaan voor dit gedeelte na- wetboek van strafregt niet naar eisch wordt toegepast. Veelal worden de gevangenen te vroeg ontslagen, en is het er ver af, dat de dag op 24 uren wordt gerekend; zelfs zijn er plaatsen, waar b. v. een gevangene, veroordeeld voor een dag, des avonds ten 8 ure inkomende, ontslagen wordt den volgenden morgen ten 8 ure. Ik heb de eer, op bovenstaande mede- deeling de aandacht van heeren procureurs, generaal bij de provinciale geregtshoven te vestigen en hen uit te noodigen, om in huu ressort te willen bevorderen, dat bij de ten uilvoer legging van gevangenisstraffen in afzon derlijk gevestigde kantonnale huizen van bewaring, overeenkomstig het bepaalde bij art 465 van het wetboek van strafregt, de dag op 24 uren worde berekend.’ Bij Zijner Majesteit besluit van 29 Sept, no 20 is benoemd lot griffier bij het kantoii- geregt te Beelsterz .vaag jhr mr. O de Maree van Swiuderen, advocaat te Groningen. L. M heeft den heer J C Vtlius Baert op diens verzoek eervol ontslag verleend als ontvanger der directe belastingen, in en uitgaande reglen en accijusen te Kampen De arrondissements regtbank van Appin- gadam heelt op de lijst van aanbeveling voor de vakature, ontstaan door het eervol ontslag mr. C B. Wichers, geplaatst de - van Marie, kanlonregter vati LlJekmge, advokaat te Groningen; 2o COURANT. SNEEKEB 1 1 I 9 J l r i i Naur it,vu bestaui inj het mi

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1