IJ II i B L i f E H n D. lil if eene Globe De M neerd: voor neker, 1 ouder Akkrum en sedeit 1 overleden. SB i IltV 'V/ i fool, want atideimaal den öluieo gesloten zyii mitsdieu de vreemde I geve Ugd of Verblijf houdende, I* j 1 ik >b ivi .J ZV j k Z-V Tlh. L beide vergaderingen afzonder dat voor het geval men het met eeus wordt, eene gemengde commissie dertig afgevaardigden van van naar aan de zich het lijk bevend, scheen vroeger tol rom melkamer hebben gediend, en zag ter zeer uil. Pm lino Diaz die op het verzoek zijne kandidatuur .VlcXiKO, Zuudal verkiezing van laatstgenoemd-n niet ie twijfelen valt, is den 3 Mei dezes jaars uil Guadeloupe door den Globe gemaakt wordt, belangwekkende bijzonderheden s aan wie de ncfallen van Sneek; voor het Engelsch 1 en genoeg Ut de vereischte hoogte en dagelijks door de locomotief wordt bereden, terwijl aan de zuidzijde van genoemd diep tot beden geene verzakkingen zijn waargenomen Dat er echter onder deze omstandigheden geen hoop bestaat de lijn GroningenWinschoten in 1867 geopend te zien acht de Groninger Courant duidelijk. en A J. T. Witlevronghel, van is opgewerkt die daarin zijn hoofdbeslaan èoekt in geldelijke 1 neraal Marquez gevankef^k in handen wilde fe ongelegenheid geraken. J De zucht tot émigratie begint zich ook in deze gemeente te openbaren. Men spreekt er althans van dat bij sommige ingezetenen van Dnnkerbroek en Haule, ’t vertrekken tiaar A me rika een punt van overweging uilmaakt van elk land wordt be- noetud d^e te Gaifslad bijeenkomt en met vol strekte meerderheid van stemmen beslist, nieuwe acte helt de afzonderlijk;? stemmingen van de beide vergaderingen op, en laat de keuze dadelijk over aan eene gemengde com missie van 80 Zweedsche eu 80 Noorweegscue afgevaardigden. DUITSGHLAND. De Badensche kamer van afgevaardigden heef! i door het Heerenveeu verzonden te zamen en een zwart kleed hem (Ie scheldnaam het stuk verkocht is, Lisso heeft buitendien, ge heel naar de gewoonte der iViexikauen, zooveel mogelijk van de otn..autb ,‘n-den p.>rly getrokken Voor kithie stukjes van 's keizers kleedereis dm me. bloed be lekt waren, eu door hem op een bepaaide gioote «erden gekuipt, he ft hij groote sommen ontvangen Ei is zelfs gezegd, dal hij een stuk van den schedel aaneen E.igelsciiman vaa lot regeling zou hebben verkocht doch diaivo.u uo< it men geen bewijzen. De doc or heelt zich veront gchu digd met te zeggen, dat hel gouvent ment hau geweigerd zijne rekening vom hei balsemen (40,000 ilvl.arsj ie voldoen, eu hij dus wel genoodzaakt was zich op de eene of andere wijze schiieeioos te s<e leu Juarez heeft eene verklaring uitgevaardigd houdende dat, aang. zien ai de Malen van Eu ropa nel keizeirijü jiexiko hidden erkend, de verdragen door de lepuoiiek Mexiko m**t die komen te vervallen, en onderdanen in Mexiko ten eenenmale burgers der iVlexikauiische republiek behan deld moeten worden. Door Juarez aigezien he> ttv<in I hel presidentschap m xiit. L~ mannelijke en - ruwe banken stond, was met een vrouwelijke, toegelaien 2, ui Auke Jongbloed, bedekt van Britsum, Leeuwarden; voor de Gymnastiek 1, loegelalen Phillppus de Vries, van Bolsward; voor de Vrouwelgke Handwerken 5, toegelaten Froukje ten Cale alleen in de fraaie, H C. V\ A. Eger te Sneek, fraaie en nuttige, Wihemina van der Sluis en Jacoba van der Sluis, beide van Leeuwarden, nuttige en taaie, Pietje bluvel, van Sneek, taaie en nuttige i men 0llS zeide, door dr Lisso, die net ujk g«- Tol secietaris der gemeente Stavoren is j balsejnd heeft, in kleine lokken voor 80 dolia'S benoemd de lieer J. T. F Hugueuin Van den 2528 September jl. zijn in deze p.ovuicie 3 cholera gevallen, a.len met doodehjken alloop, voorgekomen, als: 2 te Fra i 1 te Lollum, totaal liet begin der ziekte 16 aangetast, 13 Leeuwarden, 7 October Vrijdag jl zijn door de commissie voor het afnemen der onderwijzers examens geexami- de Wiskunde 5, loegelalen Tjalling Schildermun, hulponderwijzer te Dokkum voor het Fransch 6, toegelalen Andries Cor nelis Hessink, hulponderwijzer te Heerenveeu, Pier Hoekstra te Grouw en Anne Miukema, yan Benedenknijpe vrouwelgke kweekelingen 3 allen toegelaten, lielmina Amalia Eger, en Jellje Catharina Ban- best0!lj jn jjel ontvangen van een in het huis zijnde, meest men t-.. - -- -D--j- toegelalen. nl Goed- ZciiOj betalen, en buitendien nog een spe- toestand. Op de publieke straat wordt hij door i Piel vertrek, waarin jongens met slijk en steenen geworpen, uit j de koffijhmzen wordt hij gedrengen of door ge- fint en uitjouwen verwijderd, op De kist, die, in hel midden, op een paar j |lt.m eeü onderkomen geweigerd j Aan liet hoofdeinde was een schu.f, i welke drie glazen bedekte, die gel< genheid b®- den om hel lijk ta zien. De keizer was ge- i kleed m een b aauwan jas met koperen knoopen een donker blaauwe broek en grooie rijlaarzen Hij had vuile wilie handschoenen aan. Mond j en oogen waren gedeeltelijk open, zoodal men i zijne landen en de kleur zijner oogen zeer goed kon zien. Zijn baard ombrak geheel even als hel grootste gedei lie van zijn haar, dat, naar 1 - - - zeide, door dr Lisso, die het lijk ge reis wordt en overal „Judas' in de ooien. Z 4MER1KA. In Brazilië verkeert de schatkist van den Slaat iu zulk een veegei; toestand dat, ter voorziening iu de behoefte, de Leizer afstand I heelt gedaan van esa vierde van het bedrag i zijner civiele lijst en de kamers een wel tot verhooging der inkomende regleu hebben aan genomen. De heer Joseph Dion, de korting der biljard spelers in Auieriaa, heelt den heer Johan Ro* 'beits, den primus der biljardspelers in Enge land, uitgedaagd drie pai tijen een Eugelscbe, een Fsainche eu een Amenksausche iu Enge- land. Frankrijk en Amerika te maken en wel legen 1C 0ÜÜ m goud de partij, om het mees schap der biljarJlafel in de gcheele wereld. ZWEDEN EN NOORWEGEN. Omtrent hei ontwerp van de nieuwe acte van de constitutionele betrekkingen tusscheu de beide vereeuigde ko- nmgrijaeii, verneemt men o a het volgende. De akte zal ten eerste de verklaring behelzen, dat Zweden en Noorwegen met algeheele ge lijkheid ouder één kouiiig vereeidgd zijn Een van de hocldbepalingen van het ontwirp, dat de strekking schijnt te hebben om de tot dusver bestaande zuiver personele unie in eene reële te vei andere.'.', is die welke een vereenig- deu staatsraad in hel leven reept, beslaande uil een gelijk aantal leden uit beide landen, en welks bevoegdheid van runnet: oravang zou zijn De bevoegdheid van den nu bestaanden gemengden raad is zeer s echt ontschreven, en dit ligchaam bestaat bovendien uit tien Zweden en slechts drie Noorwegers Wat de troouop volging betreft, ingeval er geen erfelijk vorst is bepaalt de tegenwoordige akte van unie, dat e.k afgevaardigde »au den rijksdag, elk lid van de storthing zijn kandidaat kan stellen, dat vervolgens de I lijk stem nen, en in het afgeloopen kwartaal zijn rijksteh graafkaiitoor te L- f75 eu oiilvaii0en 707 tel-grammen, 1382, hetgeen met de beide eerste kwart- van uil ja<ir, een gezamenlijk bedrag van 3842 telegrammen uilmaakt. t SNEEK 8 October. Naar wij uit goede bron vernemen, moet er door eenige leden der Herv. gemeen.e aihier protest zijn aaugeieekend, legen de op W oeus dag jl. piauls gehad heobeude stemming ter benoeming van leden vooi hel kicscohegie in de Ned. Herv. kerk alhier. Men schrijft ons uil Oostsieiisogwerf d d 6 October Meldden wij voor eenigen tijd den gelukkigen oogst der zandhoek weit, lol ons leedwezen moeten wij berigteu, dal zulks met de veen* boekweit op veire na zoo gunstig niet slaat. Over t algemeen is deze, m vei houding zoo goed niet als gene. Oek laat de kwaliteit veel te wenschen over. De mee-te veeuboekweii is reeds gezicht eu staat lijdelijk te wachten op den dorschvlegel, doch ’t regenachtige weder houdt dit tegen, zoodat vele dorschploegen ’s voormiddags geviegeld naar t veld gegaan geregeld onverrigierzake huiswaarts moeten keereü om T buijige weder, ’t Is te hopen, dat het weder wat moge veranderen op dai de hoop van duizenden met worde te leur ge steld, want de rijksdaalders die uit de veen boekweit gemaakt moeten worden, hebben ve lerlei bestemming. Mogl geschikt dorsebweder absent blijven, dan zal menig vceuboekw.eiter veren, onder voorwaarde dat hem (O'Haran) hel leven geschonken eu een pas naar hel bui lenlatid verstrekt werd. Beide aanbiedingen weiden met verachting afgewezen door Pmürio Di.iz die onder andeien in zijnen aa igeba .ideu brief zegt„Deze schurken verraden elkander, zelfs ais zij elkander in de oogen zien Voorts leest men in dien jbrief„Bazaine liet, vóór zijn vertr k, mij dooi een lusschenpersoon het I aanbod doen, dat hij my al de steden, welke de Fransche troepen bezet hielden benevens Mirum»., en2 ZüU üitle* wordt hel volgende medegedeeld betreffende' -eren, indien ik zekere vooistelieii wilde aaone- het sloffe ijk o>erschot van 1 „'«HIJ >VIIV.^I. ...w., ----J-- bevatte, in de woning van -esior Don Munnos Lisso. op de tweede verdieping. Er stond een soldaat op wach1., die bereid was om iedereen '■ivuweignv «.«/oenen.- v - gjg nel luk wilde zien, binnen te laten Hel Alagonda Adiiam, Henriette Charlotte Wil- echter dat zijne gansche bereidwilligheid MEXIKO Door iemand, die zich te Queretaro bevindt. - M.iximihaan, Marquez, Miramou keizer Maximiliaan. men; ik weigerde daar ik zulk een handeling W;j vonden de kisl, welke hi-t lijk des keizers njei bestaanbaar achtte met mijnen eer. Door denzelfden persoon liet Bazaine mij 6Ü0 gewe ren twee mithoen slaghoedjes aanbieden; fook dit weigerde ik”. Wal koljnel Lopez betreft deze wordt, niettegenstaande zijn openbaar ge maakt verdedigingsschrift, nog altoos als Maxi. mdiaaiis venader aangemerkl. Schuldig of met I schuldig, de man verkeert in een hagchelyken Op de publieke straat wordt hij door in het huis zijnde, moest men hart Hemmes, hulponderwijzer ie Buitenpost; Cja|e vergunning bezitten voor hel lloogduitsch 2 toegelalen Sake de bel bevend, seh Boer, van Herbaijum Zaturdag jl. zijn geëxamineerd voor hel leekenen 7, 5 i r .1 ie een brief geschreven, die door den Globe en andere bladen openbaar gemaakt woidl, en waarin belangwekkende bijzonderheden voorko men betreffende de generaa s aan wie de on gemakige keizer iMaximliaan zijn vertrouwen had geschanken. Zoo oij voorbeeld deed gene iaai Poiliiia, s keizers minister van oorlog; aan Porfirio Diaz het aanbod hem de stad Mexiko over te leveren, als hij (Portilla) persoonlek voor het behoud van zijn leven gewaarborgd werd. Hetzelfde aanbod ontving Portino Diaz van generaal O Haran. die hem bovendien ge i: i. i .1 ...I/x,. .i. i hol mftpfifl P .i x.zk.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 2