1 i 11 onverwijld worden aangevallen. VARIA. Volgens den Technoltyüt i« het aantal I 1 Ten platten lande in adressen onderieekend, waarin bij de wordt aanged ongeil op ontbinding landdag. Hel aantal dier petitiën thans reeds 770 in hel Congres van vrijzinnige protestanten, bei.welk den met algemeene stemmen, op ééoe na, aangeno de wet lot de algemeene verpligte krijgsdienst, gelijk die in Pruisen beslaat Uit Muitenen wordt gemeld dat de oppo sitie tegen de nieuwe onlwerp-schoolwel vao den minister von Gresser, waarbij de invloed dei geestelijkheid van beide belijdenissen, voor zoo ver hel ondeiwijs op de volkschool betreft, zoo goed als vernietigd wordt, veel tegenkanting ondervindt, niet slechts bij de katholieken, maar ook bij de regtzinmge protestanten. Begeren worden ijverig regering van den bedraagt „Rome boofdstad OOSTENRIJK. De thans te Weenen vergaderde vijf en twintig aartsbisschoppen en bisschoppen hebneD den Keizer een breedvoeiig adres aangeboden, waarin zij de geschiedenis van hel concordaat ontwikkelen de noodzakelijkheid er van beo toogen. de Oosienrijksche wetgeving zoeken te zuiveren van het verwijt van onveidraagzaam heid jegen niet Katholieke Christenen en hunne reglvaardige zaak met vei trouwen onder de keizerlijke bescherming stellen. BELG1E. In België is in der tijd eene commissie be noemd lol ondeizoek van de inrigting der Bel gische legermagl en van de middelen tot ver sterking daarvan. Deze commissie heeft aan eenige van hare leden opgediagen inzonderheid te overwegen, wat de beste wijze zou zijn om manschappen Voor het slaande leger te vinden Thans is bel rapport dezer subcommissie openbaar „emaakl Daanu komt het volgende voor: „Het is ons eenstemmig oordeel, dat het inrliiane element, heiweik tot s* lands verde diging moet medewerken, voo laan gelijk lol nu toe, groolendeels dient te worden gevormd door een jaarlijkse!) contingent van miliciens bij loting aan te wijzen. „De vraag is opgerezen, of niet het belang der legermagl en dus het wel begrepen belang des lands vorderde, dal in België gelijk in een groot rijk aan onze grenzen geschiedt, de door hel lot aangewezen jongelieden verpligt zouden zijn om persoonlijk te dienen Die leden uwer subcommissie, welke oordeelen dut zoodanig sieisel zeer voordeelig voor het leger zou zijn, ontveinzen niet, dat deszelfs aanneming een groot bezwaar in s’ lands zeden en gebruiken zou ontmoeten. Eenparig is dan ook hel gevoelen omhelsd, dal er gelegenheid moet blijven om zich aan de persoonlijke krijgsdienst te onttrek ken. „Hierop rees de vraag of er niet in het beslaande stelsel van plaatsvervanging en tiom- meirudmg wijziging gebragl zou dienen te wor den De bezwaïeu legen dal stelsel zijn over wogen, en na lange discussie heeft de subcom missie zich veieemgd met het beginsel van aikuop vóór de loting; drie van de vijl leden Hebben voor dit beginsel gestemd. „Aangaande de toepassing van dit beginsel heelt de subcommissie voorgesleld (e bepa.en: dat da afkoopsom jaarlijks minstens twee maan den vóór de loting zal worden vastgesleld, en mei mmder dan uuiztnd francs zal zijn; dal negenen, die zich door hel betalen dier som van de veipligting lol de krijgsdienst ontslaan, evenwel aan ae loting zullen deel nemen; dat zij, een dienslpiiglig nummer trekkende, door toedoen der miliiaite overheid een plaatsver vanger zulien bekomen; en dal het uit de atsüopp. miingen ie vormen fonds zal dienen om die plaatsvervangers te verschaffen, alsmede om de aanwerving van vrijwilligers te bevor deren. Deutsche 26slen en 27slen September te Neustadt a. d. Haurdt gehouden is, zijn voornam, lijk twee vragen benanueid waarvan de eene betrekking had op de kwestie der dusgenaamde Unie van Lutherscheu en Her vormden. Dat vraagstuk is door den Hoogl. Schenkel, van Heidelberg, loegelichl door mi .del Van tien stellingen, waarvan de eerste inhield dat de Uu.e feilelijk en legtens de uitdiukking was van nel moderne Pioiesiantsch Christelijk bewustzijnde laatstedal de Unie bestemd was om eenmaal in Duiischiand de Froleslanlsche Nationale-kerk te worden De andeie boold vraag betrof net standpunt, heiweik door hel Congres werd ingenome t mei be rekking tol de liedendaaoSClie nwesue van den hislorischen Christus De hoi leeruur Holtzmanniusge- Ijks van He,..e be g ontwikkelde daarover Vijf stellingen, we.ke, even als die van den hoogleeraar Schenkel, door de vergadering aan genomen weiden als de getrouwe uitdiukking van hate overtuiging Volgens den heei Hol.z niann, wus hel Protestanlenverein, waarvan h t Congres de algemeene vergadering verlegen wooidigde, niet in staat om hel bedoelde leer- smk onder eene gemeenschappelijke toimuie le brengen, doch moest het Pi otesmiitsch i>e$iusel der geloofs- ei: leertrijherd ook lol dal leerstuk uilges rekt worden, en behoorde het weten schappelijk onderzoek over dal punt door gee nerlei dwangmiddel aan banden le worden ge legd. Omtrent de door Pruisen met den herlog van Nassau gesloten overeenkomst, deelt de Rheimsche Courier thans eenige bijzonderheden mede. Volgens deze is aan genoemden vorst verzekerd een kapitaal van 15 miliioeu gulden in 41/, pel. Pruisische schuldbrieven met de rente sedert 1 Jauuarij 1867; het kasteel te Bieberich, mei het park en alle onder Biebench en Mosbach gelegen domama'e gebouwen, tui nen en landerijen; het paleis te Weilburg met i loebehooren; liet paleis le Wiesbaden met tuin en achtergebouwen; het jagtsioi Platte met hel daarbij belioorende bosch uij Wiesbaden, waarai de Grieksche kapel gelegen is, en hel landgoed llornau. De Piuisische Kroon belast ziel) met de apanage van den prins Nikolaas en de vroeger uil de domeinkas betaalde bezoldigingen en pensioenen; ook neemt zij de in 1866 bij Roth schild eslolen oorlogsleemng voor hare rekening PRUISEN. Eene kommissie van Pruisische genie-officie- ren is belast geworden mei het opnemen van het Moezeldal, len einde er een voor verster king vatbaar punt te vinden. Men verneemt, dat die kommissie thans rapport aan den minister van oorlog te Berlijn heefl gedaan, en daarin voorstell een punt omstreeks Trarbach nabij Trier, en wel de plaats der voormalige vesting Mont Royal te kiezen. Indien dil voorstel door het gouvernement wordt goedgekeurd, zullen de werken tot versterking van dat punl ITALIË. Florence, i, Okt. Garibaldi heeft eene proklamatje uitgevaardigd, waarin hij de I.alianen aanspoorl naai Rome ie gaan. De Riforma meldt, dat de pauselijke troepen, in een ontmoeting met de opstandelingenge slagen zyn Turijn is het tooneel eener demonstratie geweest, waarbij de kreet: vau Italië F vernomen werd. ENGELAND. Voor een der politie hoven van Londen stond dezer dagen eene 28jange vrouw lei egt wegens dronkenschap en wanordelijk gediag Daar zij reeds 63 malen voor hetzelfde misdrijf gestraft was, verklaarde de regter thana het middel v«r goedheid te willen beproeven. Eij verdaagde de beh<indeling der zcaa voor eene slaand, en stelde inmiddels de vrouw op vrije vcaten. In den avond van dien dag werd zij echter op nieuw door de politie in staat van verregaande dronkenschap in arrest genomen Zoo ais is berigt, is jl. Dmgsdag in hel Kryslallen Paleis nabij Londen een feest ge houden ter viering vafi het lot stand tomen der relormbill voor Engeland. Het was aangerigt door eenige van de radicale leiders der arbei dende volksklasse te Londen. De eerste toast, door den voorzitter van het feestmaal ingesield, was: „op de relorm-act van f867, aangeno- nomen niet als kwijting van hel verschuldigde, maar in mindering daa.van. Volgens de Armij and Ravij Ganelle heeft de onderkoning van Egypte aan een korps van 10,006 man last gegeven om naar de greszen van Abyssmie op te rukken. Het blad voegt er by dal de autoriteiten te Kaïro verklaren dal de getalsterkte der manschappen voor de expeditie der Ei.geischen naar Abyssinie nog niet half voldoende zal zijn en dal hei expedi tiekorps minstens 40,000 mau sierk moet zijn, om werkelijk iels van belang uit le voeren. FRANKRIJK. Ongeveer een maand geleden werd bij een peh< i.m.iker te Parijs, door een zeer smaakvol gealeed heer een dozijn pelten van één model besteld op 'oerwaarde dat zij den Volgenden dag gereed moesten zyn Op de vraag van deu pellenmaker, met welk doei de vreemditsg zoo veel petten Iegelijk liel maken gaf deze ten antwoord dat hij zeer nalatig van aard was, en bijna uagelijks een pel verloor of ergens liel liggenhij was ook gewoon steeds een dozijn brillen tegelijk te koopen. Daar het opgegeven model zeer in den smaak van den pellen fabriekaut viel, liet deze er een meer maken en stelde dien in zijn winkelkast ten loon. Toevallig komt er een eenvoudig man uit Brussel voorbij die met zijne vrouw de tentoonstelling bezocht. „Dal is een mooije pet.’’ zegt hij lol zijne vrouw „ik zou wel lust hebben hem ie keopen dan behoef ik zooveel uren niet mei mijn hoed op hel hoofd in het ten toonstellingsgebouw rond te loopeii/’ Zoo ge zegd, zoo gedaan. De man wandelt met zijn pel op hel hoofd en ziju vrouw aan den arm naar de tentoonstelling. Hij bevind! zich daar echter naauwehjks eenige oogenblikken. of er worden hem eenige woorden in hel oor ge fluisterd, en tegelijk voell hij een hand in zijne zak. Overtuigd dat hij met een zakkenroller le doen heeft en in de zekerheid dat hg min stens zijn zakdoek kwijl is, grijpt hij in den bewusten zak maar haalt er een hem geheel onbekend gouden horologie uileen oogenblik mier volgt eene herhaling, en alvorens tien minuien voorbij zijn is de Brusselaar in het bezit van Iwee suuifdoozen, elf horologiëu en vijl gouden kettingen. Na een kort overleg me» zijne vrouw vraagt de Brusselaar naar het bu leau van politie, doch wordt op hetzelfde oogen blik bij den kiaag gepakt en, in weêrwil van de smeekingen zijner wederhelft, weggevoerd. Bj den ko «missaris van politie helderde zich alles op De nieuwe pel was een herkeoniuga- leeken van een bende zakkem oilers, die elkan der meerendeels met kendeu, maar voor reke ning van hunnen chef werkten. De oud min ster Acbdle Fould is in dea nacht van 6 October op zijn landgoed bj Tar* bes overleden. Hij werd deu 17 den November 1806 te Parijs geboren en waa herhaaldeigk met de portefeuille van Qnanticn belust. I F i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 3