1 r I Ij Publieke verhuring. Voortdurend geluk. &OBBSTWTC TURF NAAR AMERIKA TELEGRAI ISCUE BERIÜTEN. Aanbesteding op Woensdag 21 October e. k. des namiddags fe II H ID V E ll T E M T 1 E A. l'3' burgerlijke stand. UaiYD.- MARKTBElllGTEir. li b. 52»/, 30 7. 387. 91 voy, jl 7 48’/. 437, Met. rente Amst. Nat. Oud» O-"’ 847, 29’/, 4 uur in het OLD BURGER WEESHUIS alhier, van het éénjarig onderhoud der gebouwen en van eenige verwwerken teu dienste 'an het WEESHUIS v. n alwaar de bestekken Ier visie liggen terwijl nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Archi tect A BREUNISSEN TROOST. Gedrukt en uitgegeven by W. vau 3»®Ji£iiA t« Sneck. Turken 1882 Amerika 6% Engelscne wissel i 1,91 e alom bekende B E C K E 1V& BALAKSÉS ES BASCULES I worden alléén vervaardigd en zijn te bekomen bij de Fabrikanten Becker en Buddingh, te ARNHEM. 3 4 3 S 3 5 5 5 5 5 ■4 7, u1 Kantongeregt te Sneek. van - den 7 October» WEESHLTSLANDEN zuilen e k *s avonds 7 uur, worden verhuurd. 4-^63—80 GRE1DLAND, in Geeuws- middelhem onder IJsbrechtumthans in huur bij Sijtze Roschina 290—80 dito onder IJsbrechtum nabij het vorige perceelthans in huur bij B. J. van Dijk 173—50 dito, bij het ligchelwerk onder Sneek, thans bij S- Jaarsma in huur Alles behoorende aan de Hervormde Kerk te Sneek. Alweder is bij SANDERS geirokken de kapi tale prijs van 5000 op N°. 11211. plaats, in de- - grenzen gelegen, is even als Drohobycz merkwaardig, omdat daar petroleum zout gevonden wordt cie, is zeer bevoorregt expioi alie mag ongekenden 1 gemoei zien, mingszuchl dels mannen keling van den Tegelijk met de op Maandag 14 October in den Wijnberg publiek BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK, gedenken bij inschrijving aan minst- aannemenden te besteden, delevering van 1000 tonnen gestoken TURF, goede kwaliteit, vol gens in te dienep monster en voorwaarden ter Secretarie te vernemen De briefjes van inschrijving met de monsters, ten minste zes Tm ven bevallende in te leveren ter Secretarie der gemeente, soor of op Vrij dag den 18 October eerstkomende. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOL1 DA. Dt Secretaris G. J. WU1M. loopt, in eene lijn, Oder tot dien van reeds bekend door lieska, Reckina Dealen enz. L-—o- Bukowina, nabij de Moldavtsche zeer eu te gelijk (Job Stravazal, in Galh- en bij eene behoorlijke j men voor deze streken een bloei van handel en nrjveiheid te Van de energie eu ouderue van Nederlatidsche nijveren en hun zal hel afhangen, ol die onlwik- i Oostenrijkschen handel ook aan Nederland zal te stade komen. Gehuwd: ii Passage met eerste klasse MAIL S1OO.VI- BOO IEN en ZEILSCHEPEN verstrekken op door- loopende reiskaarten. PRINS ZWANENBURG, Expediteurs Groningen en Harlingen. Agent te Sneek de Heer J ZWANENBURG NB Volgens van Liverpool dato 3 October ontvangen berigtwaren de Passagiers den Sept jl. van Haringen vertrokken waaronder de heer A Neijmeijer van Balk en anderen, in go< de welstand per Stoomschip „1'ARIFA'’ in New-York aangekomen. 2*/, pct. Nationale Werk. Schuld dito dito dito dito Buitl. Spanje dito Binn. dito Portugal van 1853 Rusl A 1798/1816 dito 6de S. Ooslr. dito Zitting Ytroordeeld: petroleumbronnea in Europa zoo aaiizienhjK dat de oude wereld weldra niet langer voor dit belangrijk handelsarlikel aan Amerika cijnsbaar zal zijn Voortdurend worden nieuwe bronnen in Europa gevonden, en de geologen welen m t zekerheid aan te wijzen waar zich zooda nige troon n bevinden, en hoe ze over de aarde verspreid zijn. Onder de landstreken. »an waar reeds petroleum wordt uitgevoerd, worden in de eerste plaats Moldavië en Wallachije genoemd. Deze landen worden door bevaarba re rivieren doorsneden, de in de Zwarte zee uitloopen; twee daarvan, de Prulh ea da Serelh, zijn daarbij in verbinding met den Donau Havre ’was lot heden de belacgrij ste markt voor petroleum vau geheel Frankrijk, Marseille is voor den aanvoer uit Amerika ongunstig gelegen; laatstgenoemde haven kun echter thans eene gewillige stapelplaats worden, wanneer de petroleum u t Azië over Suez en uit de Donau vorstendommen wordt aangevoeld De peti o eumslreken van Gallicie en de Donau vorstendommen slaan met elkander in naauw verband, daar zij tot dezelfde groep van oron- nen (de zoogenaamde karpatische) behoor en. In Gallicie waar voor eenigen tijd uaauwkeurig onderzoek naar deze verzamelplaatsen van aard olie heeft plaats geiiad, liggen ze ten zuiden Van den spoorweg van Krakau naar Lemberg; de aardolie streek wordt daar begrensd ten westen door Sandec, ten (Jasten door Drohobycz, teu noorden door Jaslo en let. zuiden door Komaneza De genoemde grenzen zouden ech ter spoedig worden uitgebreid, want even als in Amerika, ontstaat er bij de inwoners een wedstrijd in de ontginning van bronnen, eene ware oliekoorls Overal boren en onderzoeken zij, zelfs meermalen met gebrekkige hulpmidde len. Op eene oppervlakte van 1 milhoen bunders (ruim 2’/, milhoen acres) bevinden zich thans 25 inriglingen ter exploitatie van oliebronnen, die allen in de laatste 4 jaren zijn gevestigd. Een ander gedeelte van de karpatische olie beddingen iigl lusseben Drohobycz en Moldavië, die streek is onlangs door een 1-ransch deskun dige onderzocht eu even r.> aan aardolie be vonden als de bovengenoemde. Wanneer men de ii—ing der olie beddingen in Gallicie en de Bukowina, en hare rigling door de Donau vorstendommen nagaat, komt men tol de mee ning dat er eene groote onderaardsche scheur - vau den mond van den den Donau. Deze lijn was de zoulbeddingen van Wie- n enz. Laatstgenoemde d IVi J c. 2,50 of subsidiaire ïooder daartoe i Soiidel Hendriks 5> D n n n I GAAS IERLAND. Van dan 20 September tot den 3 Oct. Geboren Johannes zoon van Ype Johannas Kampen te Mirns i Eeltje zoon van Pieter Martens Spoelstra te C Baukjen dochters van Jacob Lousma te Wijckel (Ze 4» - 3 groote onderaardsche KEIU- AtABliJlIE en StMitOLMEl U S. Beroepen te Ridderkerk W. Zegers van Oosterbeek; te Ernst, C. Bosker van Exmorra en Allicgawier te Kalhel, G. C. Boomer van Ritthem te Oude Wetering W. J. lunuink van Co then te Hellevoetsluis, W. Ze gera van Oosterbeek te Amsterdam, G. van Gorcum th, dr. en pred. te Leijden te den Ham, I. J, van der Weijde van Abcoude te Gerkesklooster, T. J. Strooman de Grave van Warns en Scharl. Bedanktvoor Bedemsvaart, door N Osti van Hattum voor Elburg, door B Gewin van Ysselstein; voor Helle voetaluis eu Wissekerk. door H. Malcometius van Koi- lumerzwasgAangenomen de beroeping te Heeze en Leande door J. O. 0. Abbing, hulpprediker te Helena- veen. Stiena (classi* Leeuwarden) 23 September. Be Floreenpligtigen der geaieante alhier hebben het tractement van den tegenwoordigen predikant van f 1000 tot <1200 verhoogd. tot boete van 3 of subsidiaire gevangenisstraf van een dag, ter zake het rijden op een berin van een kunstweg en Wijmbritseradeel. B O te Ylst tot gevangenisstraf van een dag, en geldboete van /I of subsidiaire gevangenisstiaf van een dag, E. van der W te Zwaagweateinde B B te Sneek A. R te Ylst en E V te Sneek eder tol boete van /I of subsidiaire gevangenisstraf van een dag, a.,en terzake het zich vertooneu in het openbaar in kenneüjken staat van Ui nkeuschap Jarig Harmens Boersma en Grie'je Hendriks vau Reenen beide te Rijs Gerrit Jans Bidder te Doornspijk en Reintje Roukes <le Jong te Harich Burk Beerends Nagelhout ea Hendrikje Sjoerds Pelsma beide te Bak huizen. Overleden Jies Pier, Jongsma te Balk wed. oud 68 jaren. Heudrikjen en Be Boter te WOUÜSENI) 7 October ƒ50 00, union 58/, 3 vaten Kaasƒ34.00 /31. aanvoer 3740 Ned pd. De Boter te SBEEE den 8 October ƒ49.00 aa.voer 8&5Z, 60/, Nagelkaas 30.00 a 3a 50 hanterkaas/28 a 32.00, aanvoer 30621 Ned pd aanvoer van Vee bestond heden uit 160 koeijen, 40 kalver.., 220 schapen en lammeren, 12 varkens, 80 biggen, 3 Paarden. Koeijen 76 240 kalveren ƒ9—26 schapen 10— 32, lammaren ƒ5— 17, varkens 52- 82, biggen ƒ12 36, Paarden ƒ50 75. Be prijs der Koehuiden 13 cents en Bullen 11 cents Kalfsvellen ƒ175. .Effectenbeurs van Amsterdam van den 8sten October 4867. 5? j c van der W. te Hommerls tot boete van ƒ5 50 of ïnbs.dmire gevangenisstraf van één dag .terzake het ?LbrÏngeu van schade aan eens anders roerende etgen dTA. te Britswerd tot boete van 2,50 of subsidiaire gevangenisstraf v.n één dag terzake het neen van be.ee- dtgeode uitdrukkingen tegen iemand i- tot boete van 3 of subsidiaire ge- vanuenivstraf van een dag ter zake het harder dan stanvoets rijde» met paard en wagen over een brug te j'it S U, S te Ysbrechtum enH R, B, te Folsgarc ieder

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 4