1807. JAARGANG NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BUAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT 22ste B 1 ft ft 1. ft 1. a ft 1). 7. 7» 7. A 7. VEKGAOERtftG YAN DEN GEUEENTl-KAAO VAN SNEER, MAANDAG kDEN 14 OCTOBER 1867 des voormiddags te 10 uur. Slate n-G e ne r a a I. I llll. lel 10 80 van Men I- ;r n ;r n n ADVERTENT1EN letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt ure was genomen den heer Nie l- PUNTEN TER BEHANDELEN G: 1. Resumtie der notulen. 2. Ondeizoek der geloofsbrieven van de Feenstra Kuiper en bennema. 3 Rapport van Burgemeester en Wethouders nopens het aanbod van S de Jager, betredende de pacht der aschbelt. 4. Missive van de commissie van toezicht betreffende het tarief der schoolgelden op de Hoogere Burgerschool. 5 Verzoek om ontslag van den 2 hulponder wijzer aan de armenschool, G. Kappenborg Az. 6 Mededeeling van eene missive van den hoofdonderwijzer 11 Zeilmaker, met deswege ingewonnen advies van de plaatselijke school commissie. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en| BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK maken bekeud, dat in hunne vergadering van heden, van de schuld sprui tende uit de geldleening van 5(1 0i)0, tegen 4 pCt., ten laste van de gemeente is uitgeloot N°. 12 en van die van Ü00 tegen 4% pCt. N°. 91 wordende de houders heiinneru, dat hetjkapitaal legen overgifle van de Origimele Obligatie en de verschenen Couponskan w..r den ontvangen ten Kantore van den gemeente ontvanger te Sneek na den 4 Januari 1868. Sneek den 7 October 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. dat blad voor- elken maandag tot onmiddelijk de noodige getuig- te Brussel ten des namiddags, Hue des Alexiens No s'Gravenhage. 10 October. In de zitting van de tweede kamer der sta ten generaal van heden is lot de toelating besloten van den heer mr. L. Oideuhuis Grata- ma, benoemd lid in hel hoofdkiesdistricl Assen. legen maandag zijn aan de orde gesteld eenige wetsontwerpen, waaronder dat belitk kelijk de veetyphus en de conclusion over eenige verslagen. Verworpen is, met 40 tegen 18 stemmen, een voorstel van den heer van Lijnden, om als dan ook te behandelen het verslag der commis sie. betreffende inlichtingen van den minister van bionenlandsche zaken, wegens het onder houd van de Bikel werken. Alkmaar, 5 October. Dezer dagen is door den gemeenteraad be sloten lot opheffing van het gymnasium en lol hel oprigten eener Lalijnsche school, waar geene nieuwere talen onderwezen zullen worden en die ten aanzien van hare leeiaien geheel onafhan kelijk zal zijn van de Rijks-hoogere-burgerschool. H. C. Rotterdam. 8 October Wij vernemen met genoegen, dat heden mor gen het metalen stamibeeli, dat ter eere van mr. Gijsbert Karei graaf van Hogedorp zal wor den opgerigt, alhier ui goede orde is aangeko men. Ten 3 ure werd hel op het Boymans plein aangebragt en reeds vóór vijf het beeld, dank zij de uitmuntend maattegelen, ouder loezigt van man, op hel voetstuk geplaatst. Bergeii-op-Zootn, 8 Okt. De majoor van het korps ingenieurs, mineurs, en sapeurs jhr. Thije Hannes heeft zich alhier geJuiende eenige dagen opgehou den, en onze vestingwerken benevens die hel nabijgelegen ForlBath geïnspekteerd. gist dat deze inspeklie in verband zoude slaan met eene ophanden zijnde slooping dezer wer ken. Professor Donders heeft voor de benoeming als hoogleeraar aan het athenaeum iliustre te Amsterdam bedankt. Hel Leidsclie Dagblad verneemt, dat met 1 Jan narij 1868 de pijs der binnenlandsche telegrammen van f 0,30 op f 0,30 verlaagd zal worden. Tilburg 9 October, Het Journal de Brunelles heeft de vrijwilligers voor het co ps pausehjke zouaven weder wak ker gemaakt Het onlangs in komende berigt, dat voortaan weder gelegenheid zal bestaan vertrek, mits voorzien van schriften en zich annmeldende 1 uur des namiddags, Rue 10 heeft weder een aantal jongelingen uiige- lokt Vooral in onze omstreken beslaat daar toe groote genegenheid Het voorbeeld der 14 dezer dagen uit Nijmegen vertrokken, moedigt daartoe sterk aan en wel zoo, dat eerstdaags Z.ch bijna 400 jongelingen uit Nedeiland naar Rome zullen begeven om zouaaf onder hel pau- sehjk vaandel te gaan strijden. Alen schnjlt uil Beetsterzwaag aan de oteenwijker Courant in de den 5 dezer alhier gehouden Raads- vergadering heeft de benoeming plaats gehad van twee hoofdouderwijzers voor de dorpen Wijiijelerp en Siegcrswoud, waarvoor den 12 eu 13 September jl. hel vergelijkend examen Heelt plaats gehad, en ten gevolge der verkregen punten hel navolgend zestal door heeren Burg. e.> Wethouders, in overleg met den heer districts- schoolopziener was geformeerd en den raad ter electie was aangeboden Gijlsira te Sneek met 35, Kappenburg te Sneek 31, Ilommema te St. Anna Parochie 28, Dijkstra te Wesle; geest 28, van Assen te Dockum 27% en Kalverkamp te Smilde 27% punten. Tot de stemming over gegaan zijnde, bleek dat voor de school te VVijnjeterp bij de eerste stemming op zich handen vereenigd, Gijlsira 7, Kappenburg 7 en Hoinmema 1 stemmen, er moest nu volgens het reglement van orde weder eene nieuwe vrije stemming plaats hebben en alsnu verkreeg Kappenburg 8 stemmen en Gijislia 7, zoonat K .ppenburg was benoemd. Voor de school te Siegerswoude weiden uiigebragt op Hommerna 9 Gylstra eu Kalverkamp 1 stemmen, zoudat Hommerna was benoemd Of nu bij deze be noeming de speech van een invloedrijk lid van den Raad, tevens lid der schoolcommissie, zulk eene wending heeft te weeg gebragt, welen wij niet; maar dit weten wij wel, dat het gezegde„de paarden die de haver verdienen verkrijgen ze niet" hier wel van toepassing is. Wij zuilen echter verder maar zwijgen; alleen di' nog ten slotte, dat het voor jongelieden, die tact bij bekwaamheid pareu, hoogst onaan - SNEEKER COURANT. )0. üs 9 [IS £3 i i’ au jk ds s- l. j Art. 70.000 Alt. van 14,000 Eenige bende noch ook dezulke L ZATURDAG8. Abonnementsprijs voor 3 maanden is J ZA.TURDAG 12 OCTOBER, binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco 1.90 vrv, A vruuxi. Eet eergisteren bij de Tweede Kamer der Staten’Ge neraal ingediende ontwerp van wet tot wijziging der ffliliticwet beyat de volgende hoofdpunten 1 wordt het maximum der militie bepaald op man ("dusver 55.OUOJ 2 s eu de jaarhjksclie ligtiag op een maximum -J man (dusver 11,000;. Eenige zoons blyv n vrij, mits ook geeue zusters heb bende noch ook dezulke van halven beddezoo ook moeten de ouders, of een van beiden, van den' eenigen zoon nog in leven zijn. Zoo beide overleden zijn ver valt de vrijstelling. An. 49 wordt dus gewijzigd.- „de vrijstelling (broe derdieust) wordt zoo verleend dat van een even getal bioedeis de helft, en van een oneven de grootere helft dient. De loteling is gedurende zijn geheelen diensttijd voor zijn plaatsvervanger aausprakeiijk De 2de zinsnede van art, 120 wordt als volgt; Vrijwilligers bij de militie zoomede de loteliugen bedoe.d m de 3de zinsnede van het volgende artikel (121) worden, voor zoover zij daartoe geschikt bevonden zijn en er gelegenheid toe bestaat, ingelijfd bij het korps hunner keuze. Aan het slot van dat artikel wordt eene nieuwe zin snede toegevoegd, als volgt „Zij die in staat en te voorzien in hunne kleed hg der genot van i en répara' iefouas re diénen, zemen te wonen of deel te i oudeiolfic.ereu of soldaien den vorm dellen.” Art liet loopeude jaar 12 maanden wordt in den Bij aanneming van 1 met 1 January 1868 in werking. w van 1 tot 4 regels gewone eiken regel daarenboven 10 ets voor iedere plaatsing, genegen zijn voor eigen rekening J en uitrusting eu om zon soldij, brood of toelage voor bet. klieding zju met verpijnt in ae ka nemen aan de menage der Hunne kleeding moet, wat aangaat, overeenkomen met de bestaande mo 122 wordt aldus gewijzigd, dat de ligting van _4 dienst gehou het ontwerp treedt de wet reeds

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1