JAARGANG 1867. NiEEWS- EX ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEEK. I N«. 22ste f B 1 N E iU A x\ 1). I I SNEEK, 15 October. SNEEKER aan een de uitgifte van nieuwe K. P. alhier, i' 1 i COURANT. gezagvoerder overgebragl, die - 1 een telegram Bij dit nummer der Courant wordt een Bijblad verzonden inhoudende een ver slag van het verhandelde in den Gemeen- teraad van 30 September 1.1. gekost heelt, in het zand der woestyn begraven worden.0 ^Dagbl) Z M heeft dr J. Peirn, op zijn verzoek eervol ontslagen als schoolopziener in het eersie schooldistrict van Noord Holland, en lot school ziener ui dal disinkt benoemd mr J Jager, te Amsterdam. H. M. de koningin heeft jl. Din.sdag de voorstelling van Romeo et Juliette in hel Tnéêlre Lyiique ie Parijs bijgewoond. Woensdag heeft H. Ai., vergezeld van prinses Mainilde, hel museum van het Louvre bezigtigd. H. Al heeft vun de hoogste belangstelling in die kunstver zameling doen blijken en bovenal Hl)r aandacht gewijd aan de gtoote vierkante zaal, de groote galerij van schildeislukkeu De minister van binnenlandsche zaken heeft een (telegram uil Floience ontvangen volgens hetwelk liet Laiiaansche gouvernement geene paspoorten voor home meer viseert. De En- ge.sche konsui te Home berigt dat vreemdelingen geen beletsel ontmoeten in het overschrijden der grenzen van de pausel.jke stalen, doch dal alleen Italianen dit ondervinden. De slotsom der beoordeelmgen met betrekking lot de kwestie van Rome is voigeus heden he rschende meening deze: dal til. Napoleon 111, bij zijn terugkomst in Parijs het prolektoiaat van Rome onder de Italianen zal kunnen benglen. Door de afdeelingen van de 2e Kamer zgn, naar men verneemt, tot rapporteurs over het ontwerp wetboek van strafvordering be noemd de heeren de Brauw, Geertsema, Godefroi, van Eek en Wintgens. Leiden 10 October. In de raadsvergadering van heden is ter vervulling der vacature, ontstaan door het ver vel trek van Dn van Rossum naar Enschedé, als daar benoemd tot leeraar aan de Handels- school Daar de aanstelling van Ds. Wolters tot leeraar in de geschiedenis, de Ned laai- en letterkunde, aan de Hoogere Burgerschool te Leijden voldoende zeker is, zal de moderne iigting een groot verlies lijden, aangezieo het ‘rij zeker is, dat de orthodoxe rigting uoor het aaiinemen van hel nieuw kerkeltjk kiesreglement de overhand zal kiijgen. BarradeelOctober. Het uitstellen der benoeming van een Secre taris dezer gemeente wekt bij velen achterdocht op, als wilde m o die benoeming laten afhangen van de opinie van hen, die weldra tot lid van den gemeenteraad moeten 'gekozen worden. Wij hebben hier vooral behoefte ijverig, der zaken kundig Secretaris. HARLINGEN, 12 October. Den 11 kwam alhier binnen het schip de J. Zeven, waarvan de consul aan de reederij, den 9e, had vaartuig drijvende van de gansche equipage was ge- 11 er een ongeluk plaats was dat berigt aan de gewaande den C’ blijde was, van haren man ontvangen, dal hij levend en gezond de Har— BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK maken bekend, dat in hunne vergadering van heden, van de schuld sprui tende uil de geldleening van f 0<i0 tegen 4 pCl., ten laste van de gemeente is uitgeloot N°. 12 en van die van f 50 000 tegen 4 */a pGt. N° 91 wordende de houders heiinneril, dal hel kapitaal tegen overgifte van de Origineele Obligatie en de onvei schenen Coupons, kan wor den ontvangen ten Kantore van den gemeente ontvanger te Snerk na der» 4 Januari 1868. Sneek den 7 October 1867 burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA. De Secretaris, G. J. PRtlM. Meh schrijft ons uil Hailingenhet vólgende: Dagelijks komen hier schepen binnen en wel in zoo grooten getale, als men zich mei her inneren kan, dal in langen tijd is geschied Dertien en meer op eenen dag vallen binnen Velen daarvan zullen opleggen en zich dit jaar met weer wagen aan de risico eener reis naar de barre nuordsche slreeken. De vaart is over ’t algenaeene Verre van voordeelig geweest, daar de vrachten te laag waren, vooral wanneer de tijd, binnen welken de reis gewoonlijk afloopt, wat tegen viel Onze Hoogere Burgerschool zal op 24 October een harer sieraden verliezen door het Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS ent ZATURDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is .WOENSDAG 16 OCTOBER. binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 leend eervol ontslag aan dr A T van Aken lol leeraar »oor de wiseu natuurkunde aan de gemeente instellingen voor hooger en mid delbaar onderwijs benoemd de heer Hotze B ungeisma, phil nat kand op eene jaai w< dda van 1600. met bepaling levens dat de titels van 2en en 3en leeraar in o'ie vakken voor laan zijn vervallen, terwijl het l aktemenl van den löeraai J. van Loghem mede op f 1600 is gesteld, Waartegen hij verpligt zal zijn zkh ook met hel onderwijs in de cosmogtafie te belasten. Tol leeraar voor de Nederiaudsche vaal- en letterkunde dan dezelfde instellingen, in de plaats van dr W. Bisschop, is benoemd de heer W. P. Wolters, thans predikant te llarliiigen De behandeling der algemeene poiilieterordeniiig werd voorgezet. Hel Leidsch Dagblad zegtZijn wij wel onderrigl, dan zal er vooreerst van postzegels voor drukwerken nog niets komen. Hel schijnt dal er legen de invoering nog altijd groote bezwaren beslaan. Tot directeur van de burger avondschool te Middelburg is benoemd dr. G van Henue® ke er Voor die school hebben zich 93 leer lingen aangegeven Ten behoeve van de uitgifte van nieuwe Suez obligation ad 10(1 millmen francs zijn door de maatschappij vau deze onderneming niet tumder dan SOI) 000 fr. uitgegeven aan adver- teiRie-kurlen en de uelaliug van reclames, die de geldschieters tot deelneming moesten aan sporen. Niettemin verzekert de Reder lands che Financier, dal de inschrijving fiasco heeft ge maakt en dat van de 333.333 obligation nog geen 60 000 stuks geplaatst zijn. „Algemeen’ leest men er verder „koestert men de overtuiging, dat bij de enorme reparatie kosten de rentabiliteit der onderneming vei iOfCu të. Mogten echter de 100 millioen fr. niet ter beschikking van de Lesseps komen, dan kan hel Kanaal ook niet Voltooid worden, en zullen de 400 millioeó Ir. die de onderneming feeds Den 11 1 Elisabeth. Kapt, ie Gothenburg i getelegrafeerd, dal het zelfde en verlaten was gezien. Niemand t deerd; nog minder bad gegreepen. inmiddels i weduwe van den zeer te linger haven had bereikt. Men schrijft ons uit Leeuwarden dd. 13 October. Heden namiddag omstreeks te half vier ure is alhier uit het water opgehaald het lijk van v. d. B. die, naar het schijnt, door Zelfmoord een einde aan zijn leven heeft gemaakt. In het misbruik maken van sterke drank wil men de oorzaak zoeken voor deze wanhopige daad. Men schrijft ons uit Nieuw Appelscha dd. 13 October. Gister avond zou de zoon van K. P. alhier, een kruiwagen vol aardappelen voor de draai bij ’t boven vallaat kruijen. Midden op de draai zijnde begon de wagen te kantelen zoo- dat de knaap met aardappelen en kruiwagen in de diepe smis stortte Door dadelijk toegesuelde nuip is het met veel moeite gelukt den reeds zinkenden drenkeling van een ge wissen dood te bevrijden. Eenbewijs.dat hefboomen van da tweede soort gevaarlijke voorwerpen zijn op en over hefboumen van de eerste soort. LUXEMBURG. Volgens le Temps hebben de Pruisische troe pen bij hunne ontruiming der vesting Luxemburg aan de autoriteiten des Groot herlogs vijf honderd sleutels der hand gesteld. Ieder dezer A D V E R T h N T 1 E N vau 1 tot 4 regels gewone letter 40 Cents, voor elkeu regel daarenboven 10 of» behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1