JAARGANG No. 84 1867. 1 NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEEL a 22ste VAN DEN GBMEENTE-RAAD VAN SNEER, 1 ZATERDAG 19 OCTOBER. B I O E N 1 A N D. A I A Z« A ïi VERGADERING 3 1 3 I de J a e P c De minister van binnen'andsche zaken heeft in eene zeer uitvoerige nota van inlich tingen op 33 adressen lol wijziging der armenwet, voor zooveel het domicilie van onderstand betreft, in het finanliele belang van vele kleine gemeen ten, de daarin besproken aangelegenheid au fond behandeld en toegelicht, en aan bet slot daarvan te kennen gegeven, dat ook hij, minister, „zijne aandacht aan de zaak zal blijven wijden, en mogl hem een aannemelijk middel voorkomen, BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders voomoemd WOU DA IJe Secretaris G J PRUIM WOENSDAG DEN 23 OCTOBER 1867. des middags te 12 uur PUNTEN VAN BEHANDELING. 1 I r 1 Den 15den November en volgende dagen za! aan het departement van flnant ën te 's Hage, voor de daartoe benoemde commissie, examen worden afgelegd door de surnumerairs bij het vak der posterijen, die voor de betrek king van commies wenschen in aanmerking te komen, en in 1865, na afgelegd examen, tot surnumerairs zijn aan^esield. Het Nederlandsche Zendelinggenootschap heeft gedurende de eerste negen maanden dezes jaars, aan gifien en legaten ontvangen f 36 206 05®. Multatuli begint in het buitenland bekend te worden Na de North Hritish Review en de Revue Brittanique, kondigt nu ook de Revue Moderne [vroeger Revue Germanique], een artikel over zijn Max Bavelaar aan In strijd met het Leidsch Dagblad, dat de invoering van postzegels voor drukwerken on bepaald uitgesteld zou zijn geworden, verzekert thans het tiaagsche Dagblad, dat met den mees- ten ijver hel werk te dezer zake wordt voort gezet, en men de invoering van postzegels voor drukwerken hier te lande m&t den aanvang van 1868 mag te gemoet zien. Omtrent de werkzaamheden der doorgra ving van den Woldberg nabij Sleenwijk, in den spoorweg MeppelHeerenveen ontleent de bteenwijker Courant de volgende bijzonderheden aan een schrijven van een deskundige, die dezer dagen de werken bezocht. „Met uitzondering van enkele geringe zand- aderen, bestaat de berg uil zeer zware leem, waarin eene menigte grootere en kleinere steenen van verschillende vormen en gehalte worden aangelroffen. De bovenste laag, ter dikte van ongeveer 40 duim, bestaat uit zandige teelaarde. De ingraviug neef! eene totale lengte van on geveer 2000 el bij eene grootste diepte van nagenoeg 10 el. „Reeds bij deo aanvang der werken stuitte men op de moeijelijkheid om den grond los te krijgen, waartoe niets onbeproefd werd gelaten, totdat men eindelijk besloot, zijne toevingt te nemen tot het gebruik van ploegen. Bij de eerste proefneming daarmede bleek het al da delijk, dal de gewone pioeg iu dezen bijzonder harden en laaijen, met steen doormengden grond geen dienst kon doen, waarop men besloot zwaardere ploegen met stalen punten te doen vervaardigen. De hiermede verkiegen uitkomsten waren gunstiger, zoodal men thans met die ploegen den grond loswoelt; elke ploeg wordt door vier paarden getrokken. De losgemaakte gioud wordt door arbeiders op waggons geladen en voor het meerendeel op ongeveer drie uien afstand »enoerd, om de baan in de plassen, (uilgeveende gronde.) nabij W oivega, te maken. Tol dit vervoer zijn geregeJ drie locomotieven in dienst Wij kunnen met ontkennen, dut d. ze werken iu eressaul zijn te noemen en eeu uil- om de bestaande bezwaren te doen ophouden, zonder andere even groote of nog grooler in het leven te roepen, zal hij niet aarzelen de overweging daarvan aanhangig te maken.’* Uit de onlangs gehouden jaarlijkse he al- gemeeue vergadering van het Nederlandsch genootschap tut zede ijke verbetering der ge vangenen, dat thans 43 jaren bestaat, blijkt: dat de afwisselende bevolking in al de huizen van verzekering, arrest en bewaring straf- en cellulaire gevangenissen, alsmede in het huis van opvoeding, binnen dit rijk, heeft bestaan uil: (behalve in de huizen van verzekering te ’s Gravenhage en Groningen, die niet zijn op gegeven) 10,604 mannen, 2072 vrouwen en 579 kinderen, en dal op den 31sten December vau het afgeioopen jaar daarin te zaïnen aan wezig waren 1534 mannen, 353 vrouwen en 21 kinderen. Onderscheidene gevangenen zijn, na hun ontslag, door het genootschap onder steund gewoiden en zedelijk verbeterd in de maatschappij teruggekeerd. Het genootschap werkt daartoe met onvermoeider! ijver, en heeft vooral in het afgeioopen jaar ruime slof lot tevredenheid, zoowel aan de leden ais de cor respondenten, gegeven Men leest in de N. Rolt. Cour. „Niet slechts eene fabriek van valsche zoo genaamd Zuidamerikaausche effecten (gekoufede- dereerden) is hier te lande ontdekt. Dezelfde lieden uie, ouder verdenking van deze industrie hier te lande gevestigd te hebben, in hechtenis zijn genomen, worden ook beschuldigd valsche (zoogenaamd) Mexikaansche lappen vervaardigd te hebben. Zeker is het, dal valsche Mexi- kaatische lappen in omloop zijn. Tot voorko ibing van verder bedrog zijn we van goeder- hand in staal gesteld de kenmerken mede te deelen, waardoor men de valsche van de echte Mexikaansche lappen kan onderscheiden. Zij komen hierop neêr: in de valsche is van de R iu hel woord Received, het onderste haaltje dubbel; in plaats van: for 8 dividends, leest men in de valsche lor 8 dividend; de signatures zijn iu de valsche, in plaats van geschreven, gestcendiukt; langs de souche of pusraud leest men iu de echte: lelts Sons Steer; in de valsche lelts Son Steer; het groen op snede der echte stukken vindt men met in de valsche; voorts zijn de geschreven cijfers in de valsche obligatiëu van een zeer leehjk kaliber. Utrecht, 16 Oct. Gisteren heeft prof. Halbertsma, in het groet auditorium der akademie alhier, met eene plegtige oratie zijn boogieeraarsambt aanvaard. Spr. handelde daarin: Over de verdiensten der Engelschen op gynaekologisch gepied, terwijl tevens het verband der gynaekoiogie met de geneeskunde is nagegaan en het nul eener policliniek betoogd SNEEKE3 Q )O 3 4 I! 4 2 8 S n I. li, I f ■’"J 1 1 9 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Ge- Ui een te SN EEK, Gelet op de resolutien van den Heer Staatsraad Gou. verneur c’dezer provincie, van den 14 September 1833 No, 173/9551, en van den 28 December 1844 No. 138, maken door deze aan de belanghebbenden bekend, dat ingevolge art. 27 der wet op het personeel van den 29 Maart 1833 (Staatsblad No. 4) een’ ieder gebonden is aangifte te doen van zoodanige perceelen, welke op den 15 Mei dezes jaars niet in gebruik waren, of door eenen huisbewaarder bewoond zijnde, gedurende den loop des dienstjaars in gebruik genomen of van mobilair voorzien worden, voor het aaiischaffen van meerdere dienst en werkboden, of paarden dan op den 15 Mei worden ge houden, en eindelijk voor het aanwenden tot belastoaar gebruik van zoodanige voorwerpen van de 5 en 6 grondslagen, als aanvankelijk tot onbelastbare einden aangelegd of gebezigd zijn, zoomede van paarden die in den loop des jaars bet tweede viertal hunner melktanden hebben verloren, zullende de aangifte hiervan moeten geschieden ten kantore van den ontvanger, alvorens die omstandigheden komen te ontstaan. Wijders wordt hierbij herinnerd dat.- naar luid van art 7 der wet van den 24 JVb. 15/ van alle gebouwen, welke nieuw belanghebbenden binnen zes maanden, na naar April 1843 (Staatsblad gesticht, vernieuwd, vergroot of uitgebrdd worden, door de de ingebrutk stelling dier perceelen of nadat de zelve voor het eerst geheel of ten deele worden betrokken aan de zetters der gemeente aangifte moet worden gedaan daar bij ver zuim dier aangifte wordt verbeurd, de aanspraak op de vrijdommen welke bij de wet van 28 Maart 1828 Staats blad No 8 wegens die gebouwen zijn toegekend. Eu zal deze worden afgekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sueek den 19 October 1867. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is. binnen deze Stad f 1.65buiten de Stad franco yi.90 1. Resumtie der notulen. 2. Installatie van t._ Heeren P Eeenstra Kuiper en I. Pennema 3 Vast stelling van ’t Suppletoir Kohier der hondenbelasting. 4. Dito van den iloofdelijken Omslag. 5. Adres van Toussaint Bokma, om tegemoetkoming voor het uitgeveu der verslagen van de Raadsvergaderingen. 1 ADVERTENT1EN van 1 tot 4 regels gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 ets behalve 35 C^hts Zegelregt voor iedere plaatsing, - •A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1