1867. JAARGANG NIEUWS- EN ADVERTENT1E-DIAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. b a m e in l a ji p, WOENSDAG 23 OCTOBER. B U 1 1 E iN 1 a ik 7» 7* 99 f -j-ste van w orpeu. wij dat bij Frankrijk te sluiten ii !z /a A ADVEKTOT1M letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt ’A ‘A van 1 tot 4 regels gewoae eiken regel daarenboven 10 voor iedere plaatsing, te j den I I kingen” zou veranderen door het woord Ktieqs- bereilschaft (het gereed zijn tot den oorlog). Een gevolg van die verandering zou wezen vermeerdering van het gevaar van oorlog, want zij zou aanleiding geven tot niet ongegronde aanmerkingen en vragen van het buitenland, telkens wanneer deze of gene bondsregering hare reserve mogt oproepen, door welken maat regel men van Kriegsbereitschaft zou blijk geven, het belang van den Boud eischt verklaarde graaf von Bismarck ten slotte dat de voor gestelde wijziging niet aangenomen worde. Hij herinnerde hetgeen in den mop van dit jaar gebeurd is, en hoe de regering, toen de oorlog verwachten was, niets oiroeproefd liet om vrede te bewaren; dit zal ook voortaan ia/Ian nioofMui •«..-.••.I g? Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco/1.90 Beriiju, 19 October. rijksdag heeft heden aangenomen 1°. de wel op de militaire dienslpiigiigheid, met groole meerdciheid; 2e. ue wet op hel post wezen, mei emiige wijzigingen, waartoe behoort een door den heer vVigg&rs vooigesteid cu met 13o legen 94 stemmen aangenomen ameude- monl betreffende liet brievengeh. im 3*. de wet tOi. intrekking van het verbod van koalitie, de- -^‘5 rijksuu-, zij.: in^ekomen de en een ontwerp der schaleen van Bellijn, 21 Oct. lu ne zitting va«» den sijksdag van den Noord Duilschen boud heeft de heer ion Friesen verklaard, dat de bondsraad zich vereenigd heelt met bet amendement betredende de on schendbaarheid op hel geheim der brieven. tiet wetsontwerp betreffende de posterijen is daarna met algemeene stemmen aangenomen, zoo als het was voorgedragen. OOSTENRIJK. De stichting van een seminarium voor evan. geiische godsdienstleeraars, die lang door ultra- montaansche kuiperijen legen was gehouden is thans vergund, en de daarvoor bestemde inrigting zal reeds in October te Bielils in Sileiie PRUISEN. Berlijn, 18 Oei. De rijksdag heeft bij de behandeling van het wetsontwerp op de verpligte krijgsdienst 1 aangenomen, in dien zin geamendeerddat >en dienslpiigtige niet geremplaceerd kan wor den, met uitzondering van de leden van rege rende of van gemedialiseerde, vroeger lol bet Ouilsche Rijk behoord hebbende huizen, uie krachtens overeenkomst of bijzondere reglslitels van de verpligting lot militaire dienst zullen zij" vrijgesteld. 2 lol 5 werden aangeno men in den zin van hel rapport der kommissie. Bij de behandeling van 6 heeft graal von Bismarck verklaard, dat de verbonden regerin gen bij, hel indienen van hel ontwerp van wel niet ten doel hadden de bevoegdheid van’den boiiusoevelhebber uii ie breiden maar veeleer er mede beoogden de willekeur der uitvoerende magl binnen grenzen te houden, zoo eng moge- hjk als met de welvaart en de belangen van den Noord-Duilschen Bond bestaanbaar zijn. Hel huis zou die grenzen overschrijden, wan neer het de woorden ..noodzakeLike veratpr— Den 15 November en volgende dagen zal aan hel departement van financiën te ’s Huge voor de daartoe aaugestelde kommissie, examen worden afgelegd door de surnumerairs bij het vak der postenj n, die voor de betrekking van kommies wensch n in aanmerking te komen en in 1865, na afgelegd examen, tot surnu- meri r zijn aangesteld. Uil goede bion vernemen liet lusscheu Nederland en I postverdrag hel port der brieven met 10 cents zal verlaagd worden cn dus gebragt op 20 cents. Bij de onderhandelingen, over dit ver drag gevoerd, moet ook het punt ter sprake gebragl zijn van de betaling van hel geheele port bij onvoldoende frankering. Men vet wacht dal ook hierin op eene gunstige wijze zal worden voorzien. Blijkens het maandelijksch berigt van den Nederlandsche konsul in China, uil. 20 Aug waren twee Engelsche kanouneerbooten van een kruistogt tegen de Chinesche zeeroovers te Canton teruggekeeid, na negen rooversjonken in de golf van Tonkin te hebben bemagtigd en vernield. Volgens koninklijk besluit is de zamen- stelling van het peisoneel van de geneeskundige dienst der iandmagt. als volgt; 1 inspecteur (kolonel); 5 eerste officieren van gezondheid ie klasse (luit, kolonel); de twee oudsten in rang kunnen dien van kolonel bezitten; 7 eerste oilic. vim gezondheid 2e klasse (majoor); 30 oilic. van gezondheid le klasse (kapitein); 59 der 2e kl. (le luit.); 39 der 3e klasse (2e luit.); 1 eerste ipotheker (majooi); 6 apothekers le kl. (kapitein), de oudste in rang kan majoor zijn 12 der 2e kl. (le luit.); 11 der 3e kl (2e luit.) 6 kweekelidgen van de le kl. 16 van de 2e kl.terwijl het getal kweekelingen 3e kl. geregeld zal worden.iu verband mat de behoefte BURGEMEESTER en WETHOUDERS in de gemeente SNEEK maken bekend, dat in hunne vergadering van heden, van de schuld sprui tende uit de geldleening van f 50 0(10 tegen 4 pCt., ten laste van de gemeente is uitgeloot N°. 12 en van die van ƒ50 000, tegen 4'/2 pCt. N°. 91 wordende de houders hei innend dat hel kapitaal legen overgifte van de Origineele Obligatie en de onverschenen Coupons, kan wor den ontvangen ten Kantore van den gemeente ontvanger te Sneek na den 4 Januari 1868. Sneek den 7 October 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. j ffaiUel Rij den rijksdag vslwvrp oegi'öoting voor £867 j. tan i»e wet op het fehe-er den Nuu/ü Durlsdsen Boud. De koiimg kui/R beu 23 li.er terug, al dö herlogelijke yzjrsi. eii.fc. jen, iu den Harz, benevens aauzienkjke rijke ijzermijnen en steen- groezt'i Zijn aan ue G luoeueis Eltzbacher te Keu len en le Amsieruam verkocht voor 356,000 thaler en het kcopkonirakt. na door de. steuden des lauds te zrpi goedgekeurd, is heden deiiuiiief ouderieekend vau de dienst. De inspecteurs en adjunct inspecteuis voor het geneeskundig slaatstoezigt zijn door den minister van biniienlandsche zaken tegen den 22 dezer maand te ’s Gravenhage ter vergadering opgeroepen. SNEEK, 22 October. De heer Dr Verver, directeur der höogëre Burgerschool alhier heeft voor eeuige dagen zijnen wintercursus over natuurkunde hervat met eene verhandeling over de warmte. Mei belangstelling zien wij hel vervolg van dit on derwerp te geraoet, dat, door de verschillende hypothesen van vroeger en later tijd, steeds een der moeijelijkst te verklaren en meest om vattende natuurverschijnselen kan worden ge- noemd. geschieden. Daarna werd 6, met behoud Wij achten het overbodig hier voegen over de gewone populariteit lijkheid der voordragf van den sp zoo veel mogelijk, door keurige pro zijne mededee.'ingen opheldert. Men schrijft uil Ooststellingwerf 20 Oct. De hond var. de Weduwe Jan Hof te Fochle- loo gaf gepasseerde week alle teekenen van dolheid-, zoodal de buisgenooten naar Wapseneeu zijn geweest, om legen de ontvangen beten geneesmiddelen in te nemen Ook is een zoon van A Bosma door den zelfden hond gebeten, alsmede eene menigte andere honden Wij verwachten, dat het gemeentebestuur wel eetu- ge weken de honden zal laten vastlcggen. J SNEEKER COURANT. 'i- d

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1