1867. JAARGANG raws- 8Ji ABVMNTIHIAD VOOR BE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. I I I vergadering ZATURDAG 26 OCTOBER. 1 il VAN DEN GEÏEENTE-RAAD VAN SNEEK, maandag den 28 October 186z. B 1 fi a, JV 1 A a D« e n n een I. o over van il van de Ccm- uitbetaling gevaceerd Ie r r> r e T jj, aanmerkelijk aan» —i navol» allen die uen, en de historische verpligt. Ten gevolge van heer mr. C. D. Beels, raadsheer" geregtshof van Zuidhoilaud, is l„. de navolgende aanbevclingslij'st 1 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1,90 PUNTEN VAN BESANDEL1N 1. Resumtie der notulen. 2. Behandeling van de gemeentebegrooting, dienst 1868, en daarop betrekking hebbende voorstellen. 3. Behandeling eener missive t_. missie van Toezicht betreffende de van de traclemenlen der vacante of hebbende leeraars plaatsen aan de Hoogere Bij dit nummer der Courant wordt Bijblad verzonden inhoudende een ver slag van het verhandelde in den Gemeen teraad van 14 October 1.1, KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hiermede bekend, dat door de Gemeenteraad in zijne vergadering van den 23 dezer maand zijn vastgesteld 1°. het aanvulling» kohier van de belasting op de binnen de gemeente gehouden wordende Honden, voor het Jaar 1867. 2°. het aanvullings kohier van den Hoofde- hjken Omslag dezer gemeente over het jaar 1867, betreffende ingezetenen die in den loop des het overlijden van den --x in het prov. door dat collegia t opgemaakt Burgerschool. 4. Idem idem betreffende eene gewen«chte verordening, regelende de aftreding der leden van de Commissie van Toezicht. 5°. Idem van de Plaatselijke Schoolcommissie betreffende wijzigingen in ’t personeel der be waarschool. 6°. Idem van de Commissie van Toezicht betreffende het tarief van de leergelden op de Hoogere Burgerschool. 7. Adres van de Heeren Schijfstna hetzelfde onderwerp. het voljaars kohier i heim is ontdekt! Doctor Allinhead heeft het nen, en sedert een aan 't licht gebragt, want hij heeft droppels uit gevonden, welke, zamengesteld uit de sappen der geheimzinnige kruiden van het trop1Sch klimaat, eene der wereld tot nu toe onbe kend gebleven eigenschap bezitten. Zij maken den meusch geheel doorzigtig I Vijf van deze croppels ingenomeh|en den patiënt overvalt eene ligte huivering, hij geraakt daarop in een weldadigen slaap, in welken hij zacht be- gint te transpireren. Reeds na verloop van weinige minnulen begint zijn ligchaam een eigenaardigen lichtglans aan te nemen, en in minder dan een kwartier uurs is de vast in slaap zijnde mensen geheel doorzigtig. Men gevoelt wei thans kan men een blik slaan in alie geheimen des levens; ingewikkelde ziek ego»al.en herkent men dadelijk en 't is zelfs mogelijk een volledige pathologische en therapeutische behandeling hierop te baseren. Evenwel houdt deze doorzigligheid des lig- chaaros niet lang aanei» daarom is hel bepaaldelijk noodig, dal er zoodra mogelijk een snel en naauwkeung waarnemend geneesheer aanwezig is als hoedanig een de uitvinder dezer diamant droppels zich vrijmoedig durft aanbevelen leder kan zich gerust aan derzelver uitwer king wagen en zalna transparent geweest te zijn, mets anders meer bij zich zelven gewaar woruen dan het gevoel van een ligte afgemat heid. Daarvoor echter zal doctor Allmhead dan ook naauwkeurig weten, welke levenswee hij. die ze gebruikt heeft, in het ver oig zal te leiden hebben, alsmede welken geneesheer en welke artsenijen hij gebruiken moet Gelijk altijd zoo komt ook hier de ware hocus pocus achteraan, want vijf droopels, welke het ligchaam doorzigtig maken kosten [«egge twimjgj dollars, of vijftig gulden Hoilaudsch geld 1 J 8 Dezer dagen ontving het Rijks-Archief, van een onbekende hand een kostbare bijdrage tiet is een groote verzameling oorspronkelijke brieven, meest door Nederlandscae vlootvoogden en kapiteins aan de admiraliteiten van Zeeland en op de Maas gerigt. Onder deze brieven zijn verscheidene van de Ruyter M. H. Tromp Witte Cornells de With, Bankett, de van Nes sen en vele anderen Het vro-ger door brand jammerlijk geteisteide archief der voormuli-e admiraliteiten wordt hierdoor r gevuld. De onbekende zender beeft een genswaardig voorbeeld gegeven aan i“_ uog papieren der admiraliteiten onder zich heb- wetenschap aan zich Het onlangs bij dé Tweede Kamer der aaui! Generaal ingedie. d wetsontwerp nopens e regeling van het steisei van malen en ge- wigteu, wordt door de okden zeer verschillend beoordeeld. Het Leidsch. dagblad keurt het al oin de bezwaren dm hel m hel dagelijks leven za' aanbrengen. „Het is zegt dit biad niet mensciikundig, het publiek te willen gewennen aan aan namen als hectare, decimeter stère, hectogram, die, met ons taaleigen in lijnregten sirijd, voor velen onverstaanbare klanken zullen blijven. Het L L). stelt net voorbeeld, dal de huisvrouw hare dienstmeid naar den winkelier zendt om anderhalf decigram koffij te halen, of haar last geelt, van den melkboer zeven deciliters melk te nemen. Veronderstel, merkt het blad aan, dat de meid zich veisprak en zeven decalileis vroeg. Volgens het LU. za! hel deu wetgever niet gelukken, onze korte, natuurlijke uitdrukkingen te doen verdringen door kunstmatig barbaarschklinkende. vreemde benamingen. In de week van 13—19 October 1867, zijn drie gevallen van veetyphus vóórgekomen, iti de gemeente Vierpoiders. De afdamming der Oosler-Schelde wordt dagelijks met een 4d() man krachtig voortgezet. Vooral de westzijde is voor een groot gedeelte afgewerkt en met eene steenglooijiog bezet; aan den auderen kant is men daarmede druk bezig De Hooge Raad heeft vernietigd het arrest hel provinciaal geieglshof in Noord Holland in zake J. Brouwers, huisvrouw van J. van den Bosch en J. Mooij, waarbij zij zijn vrijgespro ken van feiten, hun ten laste gelegd, betrek kelijk de ongeregeldheden te Velzen De Hooge Raad heeft hen schuldig verklaard en veroor deeld, de eerstgemelde tot de doodstraf, uil te voeren te ’s Gravenhage en den tweede tot 3 jaar tuchthuisstraf. Men leest in de Nieuwe Utrechlsehe Cl. „De transparente mensch. Het groote ge- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK maken bekend, dat in hunne vergadering van heden, van de schuld sprui tende uit de geldleening van f öO OüO, tegen 4 pCt., ten laste van de gemeente is uitgeloot N°. 12 en van die van y’öOOOO, tegen 4 ya pCt. N°. 91 wordende de houders hei inner a, dat het kapitaal tegen overgifte van de Origineelê Obligatie en de onverecheuen Couponskan wor den ontvangen ten Kantore van den gemeente ontvanger te Sneek na den 4 Januari 1868. Sneek den 7 October 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. gaars of na de opmaking van i in de gemeente zijn komen wonen, en sedert eigennuddel van beslaan of inkomsten van anderen aard de som van J 400 te bovengaande hebben verkregen en dat deze kohieren, te beginnen met dato dezer gedurende 8 dagen ter Secretarie der gemeente voor een’ ieder ter inzage zijn neder gelegd. Sneek den 26 October 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris G. J. PtGJIM. AD VERTENTIEN van 1 tot 4 regels gewoa. letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 ot« behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, i i-i SNEEKER COURANT. I a 6 8 8 e 2 3 O ■I IS J] ■e t. I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1