MEIRS- RN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. I J 1867. I JAARGANG i WOENSDAG 30 OCTOBER. T B 1 N N EN Land. I het rijst» baron te Ten einde aan I *an kerkeraadsleden Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 J 'ijï eigenmiddel aard de som verkregen en dezer gedurende 8 dagen ter Secretarie der gemeente voor een’ ieder ter inzage zijn neder gelegd.' Sneek den 26 October 1867. Hurgsmeesler tn Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris G. J. PRUIM. Bij beschikking van 22 October 1867, is door den minister aan F. C en J. B. Jaski tot wederopzegging vergunning verleend om met hunne stoombooldienst langs het Reildiep lus- schen Groningen en Ooslmahorn ook schepen te mogen slepen naar en van Groningen langs het Reildiep en over de Wadden naar en uit de Noordzee. Door den Nederlandschen konsul generaal te Berlijn wordt gemeld, dat volgens berigten uit Ratibor de uitbreiding der veepest in Opper Silezie toeneemt en dal het getal besmette ge. meenten reeds tot zes geklommen is; dien ten gevolge waren de infanterie en kavalerie, belast met de bewaking der grenzen, aanmerkelijk versterkt geworden. Het fort Bath zal geheel worden geslecht; een del. art. is er reeds van Bergen op Zoom gearriveerd, om het materieel op te ruimen. Er is sprake van nieuwe kustlichten op de Schelde bij Bath, ofschoon men het wegens den veranderlijken loop van t vaarwater, over de plaatsing niet gemakkelijk eens schijnt te worden. De gezondheids commissie te Amsterdam heeft dezer dagen een werkje in het licht ge geven, getiteld Ontwerp van walerverversehing voor de stad Amsterdam, door C. Outshoorn Daarin wordt behandeld de waterverversching in de stads grachten en in verband daarmede de verbetering van het rioostelsel. Een en ander zou vo.gens het plan van den heer Ouls- boorn nagenoeg 3,000,000 kosten. der daad eene gewigtige kwetie is voor de beide Stellingwerven. Groene J C. Krook, bloemisten, allen De inzending en mededinging vrij aan alle liefhebbers van planten en zoo hier te lande als elders Er zijn een groot aantal prijzen SNEEK, 29 Oct. uil Ooststel ling werf 26 Men schrijft ons October In de vergadering van den raad dezer gemeente is. op voorstel van het lid B Prakken besloten, om, zoowel het rapport van de commissie ais van de deskundigen in zake de Tjongei kana lisatie te uocn drukken, zoodal men eet lang in de gelegenheid zal zijn, om die rapporten te lezen. I Moeten beide lijvige stukken ziju Voor 't algemeen verblijdt men zich zeer, dat het publiek nu ook eens zal kunnen ooroeelen, daar bet grijze plan der Tjonger kanalisatie in - Professor E H. van Baumhauer levert in het igdschrift ter bevordering van Nijverheid een stuk, opmerkingen behelzende omtrent het eerste hoofdstuk van het ontwerp van wet, betreffende de maten, gewigten en weegwerkluigen. Over het algemeen is de schrijver daarmede ingeno men. Er zijn echter leemten in de voordragt, welke aangewezen behooren te worden, opdat zij alsnog zuilen kunnen worden aangevuld. Het voornaamste verzuim is, dat de digt- heidsb, paling der vloeistoffen wordt gemist. In het breede zet de schrijver uiteen, dat men den areometer niet over het hoofd had behooren te zien, dat de vocht wegers bij ons wettelijk goed geregeld zijn, maar dat in de praktijk de oude op verkeerde grondslagen ruslende vocht wegers meer dan de wetlelijke worden gebruikt aan welk misbruik mede een einde behoort te ko men. De schrijver geeft op, welke bepalingen naar zijn gevoelen, in de voordragt behooren te worden opgenomen. Hij is hoogelijk in genomen met de namen der maten en gewigten. welke de regering thans als verpiigtend voor draagt. Hij acht het eene fout, dal vroeger aan nieuwe zaken oude namen zijn gegeven, waardoor èn verwarring is voortgebragt èn de invoering van het nieuwe stelsel is tegengewerkt Als gerucht wordt verbreid, dat de mi nister van buitenlaudsche zaken, mr. J P. J.A graaf van Zuyien, in plaats van A. A Bentinck, die wenscht af te treden, gezant Londen zou worden In het aanstaande voorjaar zal eene ten toonstelling van voorbrengselen van tuinbouw worden gehouden in het Paleis voor Volks Jijt, te Amsterdam, met medewerking van de af deeling Amsterdam der Hollandsche Maatschappij van Landbouw Deze tentoonstelling wordt den 4 April geopend en den 9 dier maand gesloten De regeling van al hetgeen deze lentoons e dug betreft is opgedragen aan de heeren wegen Co. en te Amsterdam slaan bioemkweekers, wooiiacntig. uitgeloofd. AD VERTENTIEN van 1 tot 4 regels gcwozl letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 ot( behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hiermede bekend, dat door de Gemeenteraad in zijne vergadering van den 23 dezer maand zyn vastgesleld 1° hel aanvu'iings kohier van de belasting op de binnen de gemeente gehouden wordende Honden, voor het jaar 1867. 2°. het aanvuliings kohier van den Hoofde- lijken Omslag dezer gemeente over het jaar 1867 betreffende ingezetenen die in den loop des jaars of na de opmaking van het voljaars kohier in de gemeente zijn komen wonen, en sedert een van bestaan of inkomsten van anderen van J 400 te bovengaande hebben dat deze kohieren, te beginnen met dato Harlingen 23 Oct. het reglement op de verkiezing ,iW-ca enz. uitvoering te kunnen veischafien, kwamen heden avond een groot aantal slemgeregtigden bij elkander. In hunne vergadering werd een veertigtal candidaten voor k>ezers geproclameerd, allen der liberale rigting toegedaan. Voor 1 January e k.moet die zaak in orde zijn, daar op dien datum de nieuwe wijze van benoeming in werking moet treden. Onze haven begint een winteraanzien op te leveren, door de vele schepen, die opleggen. Slechts een paar zullen de vaait naar ’t noorden nog ondernemen welke, wegens de zeer lage vrachten, dit jaar weinig voordeel heefljopgeleverd. De aardappelen zijn in prijs dalende; het zelfde verwacht men ook van de rogge Hoe diep is de Zee De pogingen in het weik gesteld om onderzeesche telegraafka bels te herstellen, hebben de gelegenheid ver schaft, waarnemingen ten opzigte der diepte van verschillende zeeën te doen. De minst diepe zeeën zijn die in de nabijheid van het vaste land. Zoo heeft de Oostzee tusschen Duilsch- land en Zweden slechts eene diepte van 130 voet, de grootste diepte van het kanaal tus- schen Frankrijk en Engeland is niet veel meer dan 300 voet, terwijl het zuidwesteiijke deel der lersche zee meer dan 2000 voet diep is. De buitenzeeën aan het zuidemde van Europa zijn dieper dan de binnenzeeën. Het naauwsle gedeelte van de straat van Gibraltar bereikt eene diepte van 3U00 voel, terwijl de Miduel- iandsche zee bij de 2000 voet diep is; op de kusten van Spanje heeft de zee eene diepte van 6000 voet. De groolere diepten vindt men in de zuidelijke zeeën; ten westen van de Kaap de Goede Hoop heeft het zinklood op 56.000 voet en ten westen van het eiland st Helena op 27,000 voel den grond bereikt. Dr« Jong heeft de gemiddelde diepte van den Atlantische!) Pecaan op 25,000 voel en die van den stillen bceuyjn op 20,000 voet berekend. E 1 1 E iN L A N D. OüST.lNDIE. De Javasche Courant van den 3 Sept, bevat een overzigt van den stand van het rijst gewas op ultimo July 1867. Behalve in de residenliën Krawang eu Madura, was, volgens dal overzigt, de oogst gunstig te noemen. In de eersti dagen van September zijn uit Samarang, met de Oalavia, ongeveer 180 in landers naar Singapore vertrokken, ten einde in het bezit te geraken van een diploma als hadji. COURANT. SHEERER

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1