1867. NIEUWS- IN ADÏMNTIHIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. JAARGANG No. 8&- 22ste M VAN DEN I.EMEENTE-IIAAÜ VAN SNEEK, B LIT E H A A D. BIOEJNLAJND. I' VERGADERING A 1867 zal een dienst zijn. De oplossing van den het Londensche traktaat I ■i I E| I worden ingediend. Evenzoo de ontwerpen op de drukpers, het regt van vereeniging, de verkiezingen, het openbaar onderwijs, het kadaster, de belastingen Duitschen bond maken wetsherziening noodzakelijk geest van vooruitgang en daartoe strekkende ontwerp zal bij -de kamer en eene grond en mogelijk in den vrijzinnigheid Het LUXEMBURG. Prins Hendrik heeft, als stedehouder des groothertog», den 28sten de gewone zitting van de Luxemburgsche stenden geopend. Hij vangt zijne rede aan met zijne voldoening te betuigen dat hij voor de eerste maal nadat het traktaat van Londen de neutraliteit en onaf hankelijkheid van het groothertogdom heeft gevestigd deze vergadering mag openen. De ontruiming van de vesting door hel Pruisische garnizoen heelt plaats gehad dank zij de lucht der troepen en het versland des volks, met eene merkwaardige orde, ondanks de bezwaren aan znlk eene uit den aard der zaak ingewik kelde beweging verbonden. De plannen voor de werken om Luxembu. g duidelijkste melkbaar is, mag'dan 11 f< de mijnen en de militie. Voor het overige bevat ook deze troonrede slechts algemeenheden. Door den Gemeenteraad Ie 's Hage, is benoemd tot ieeraar in de natuur en scheikunde de werktuigkunde, de technologie en de natuur lijke historie bij de burger dag en avondschool voor middelbaar onderwijs, de heer L. Bleek rode, te Delft. Volgens het Handelsblad is tot 30 Oct. omtrent de uitkomst der gehouden collecte ten behoeve van de Maatschappij van welda digheid opgave ontvangen van het gecollecteerde bedrag door 35 aldeelingsbesturen, 37 corres pondenten, 457 gemeentebesturen, dus in het geheel van 529 gemeenten, terwijl de opbrengst van 156 kerkeiijke collecten bekend is Een en ander wijst een toiaalcijferaan van ƒ34,882,32* De Hanuoveranen, die eerst in Nederland een vrijcorps wilden oprigten en later naar Zwitserland uitweken, keeren langzamerhand weer naar Hannover terug. De Regering laat hen geheel ongemoeid. HARLINGEN, 31 October. De heer Roeterink ingaande 1°. October herbenoemd na gevraagd ontslagtot ieeraar in het leekenen aan onze Hoogere Burgerschool, is als zoodanig te Veendam aangesteld, welke luoclie hij heeft aangenomen. MAANDAG DEN l NOVEMBER 186!. des voormiddags te 10 uur PUNTEN VAN BEHANDELING. 1. Resumtie der notulen. 2 Behandeling van eene missive der com missie van toezicht, betreffende de verdeeling van het tractement der ontbrekende leeraren aan de Hoogere Burgerschool. 3. Missive van de Plaatselijke Schoolcommis sie betreffende de Bewaarschool. 4. Adres van Dr. S. R. I. van Schevichaven, om kwijtschelding van den hoofdelijken omslag. 5. Twee missives van de Commissie van Toezicht, betreffende het tarief der leergelden op de Hoogere Burgerschool 6 Eene missive van den heer H. Joustra over 'I zelfde onderwerp. 7. Een adres van J. en J. Schijfsma, over T zelfde onderwerp. 8. Adres van G. H. Schreijer, om afstand van grond. tot eene opene s ad te maken znllen aan de stenden worden medegedeeld. Eene gedeel telijke uitvoering van die werken, gedurende het strenge jaargetijde kan aan een deel der arbeidende klasse eenige vergoeding geven voor de duurte der levensmiddelen. Het spoorwegnet zal worden voltooid. Nog in deze zitting zullen de plannen aan de sten* den worden onderworpen. De toestand der finantien is gunstig; op de aanzienlijk overschot Medio November wordt die betrekking we der vacant. Men verwacht niet, dat er vele sollicitanten zich zullen opdoen. Immers de voorgaande keer, was er, behalve hem, slechts één en dat nog wel zonder akte, Zondag, den 10e November, zal de heer Wolters voor de laatste keer in Harlingen, als predikant optreden. Kort daarna zal hij zijne nieuwe betrekking in Leijden aanvaarden. "Den heer Roeterink, Ieeraar aan de Hoogere Burgerschool, werd, den 30e October wegens zijn vertrek naar Veendam, door den Raad, ontslag verleendechter niet eervol daar hij slechts sedert 1 October weder werkzaam was. Het zal den handelaren in boter niet onverschillig zijn te vernemen, dal de Gemeente raad zijn besluit, van 12 Augustus, heeft in getrokken, waarbij hij had aangenomen, onder den naatn van straatgeld 3 Cents uilvoerregt van elke 40 kilo buter te heffen. Hoewel dit in strijd was zoowel met de Grond- als met do Gemeentewet had die heffing tochhoe onwettig ookaanleiding kunnen geven tot groote onaangenaamheden en proceduren. DOCKUM, 30 October. Ten einde een Candidatental te verkrijgen voor het bij het Reglement bepaalde Kies-Collegie der Nederlandsche Hervormde Kerk vereenigden zich op onderscheidene avonden de slemgereg ligden der beide rigtingen. Van beide zijden wordt met spoed gewerkt in den Wijngaard des Heeren ieder op zijne wijze. Met belang stelling zien wij den unslag te gemoet Op de hier gehouden Kalvermarkt van £6 October werden aangevoerd ruim 1100 Kalveren meest allen bestemd instandhouding der veestapelterwijl weinig slagtvee werd aangebragt. De aardappelen uil de klei zijn billijker te verkrijgen dan zich het denken aangezien beste kwaliteit voor f 1,50 de mud wordt algeleverd. OOST-IND1E. Batavia, 14 Sept. De Javabode zegt o. a. het volgende: Bij een belangrijk beslun van 21 Aug. 1867, no 1, dat wel verdiende van regeringswege gepubliceerd te zijn, is het gymnasium Willem Hl: 1° herschapen in eene hoogere burgerschool met 5jarigen cursus, met handhaving overigens der inrigting als inrigting van opvoeding; 2°. verrijkt met eene afdeeling B, waarin gelegenheid wordt gegeven tot onderrigt in de speciale vakken, waarvan de kennis voor de benoeming tot In disch ambtenaar wordt vereischt. Hierdoor is thans gecompleteerd de bepaling, waarbij ook in Indië gelegenheid wordt gegeven het examen voor Indisch ambtenaar af te leggen, terwijl door beide bepalingen te zamen aan een billijk verlangen der Indische maatschappij is te gemoet gekomen. Tc hopen is het, dat nu tevens de noodige middelen zullen worden verstrekt, waardoor het onderwijs in de verschil lende vakken niet slechts pro forma immers op onvoldoende wijze door cumulatie van he terogene vakken in den zelfden persoon of opdragl aan dilettanten maar door speciale en deskundige onderwijzers worfie verstrekt. Onder den tegeuwoordigen directeur, den heer Hoorweg, wiens gunstige invloed op het on derwijs en den geest der jongelieden reeds ten i met reden; V SNEEKER 1 in s I t L I I A t '1. I I COURANT i II nxaasaxn ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 ets behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en i ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is lZATERDAG 2 NOVEMRER. binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 I WHMI ■Ill—— Bij dit nummer der Courant wordt een Bijblad verzonden inhoudende een ver slag van het verhandelde in den Gemeen teraad van 23 October 1.1.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1