18(57. JAARGANG N1EEW8- EN ADI'ERTENTIE-BEAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEEK. I I I j 1 No. w. 22ste WOENSDAG 6 NOVEMBER. B I N N E N 1 A N D. B 1 T E N 1 A N D. HF 1517. I Oct. I - i i VS De Prov. GrW: C’L njekH tid, 30 AMERIKA. SNEEKER iwiniiiiiiiiniiii lil! een 'lier werkplaats en sedert eergisteren echter De geruchten van Breda lot bisschop (Arzi/i, Cl) regels gewon® c is taalmelodie Psalm 65 i hersteld Lulhersch gezang 190. uit 'au d n 25 AD VER TL NT 1EN van 1 tot 4 letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt I G’ COURANT eiken regel daarenboven 10 t voor iedere plaatsing, de lyd reeds 7'13,629.84 Pauselijk leger ontvangen. I is bij de redaktie voor hel paus, lijk som van 17,549 28*/a Breda heelt om zijne gin van November Eogelsche Kanaal, vei blijven terug wordt verwacht. Morgen zullen welligt Zr Ms. schepen Java, Adolf van, Nassau en Uet Metalen Kruis naar hunne respectieve bestemmingen vertrekken. Vóór omstreeks twee en een half jaar landbouwer, in het l woonachtig, kinderen nabij gelegen slok land hij spoor- bleel lot werden van den de ongelukkige te zijn. De leed somwijlen aan __1 wakr een dier oogenblikken den berg gewaagd 1 - Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco/1.90 den kerkhervormer Luther. redevoering was, dat de Evangelische kerk' de keik der toeaomsl, zal zegevieren trots alle woelingen en allen twijfel. De opbrengst van hel leest zal, na aftrek der kosten, aan de ai men gege«en worden Uil Rotterdam wordt aan de Geneeskundige Courant geschreven: „Naar men verneemt hebben zich hier ter stede eeiiige ligte gevallen van vergiftiging voorgedaan, ten gevolge van hei gebiuik van mei comum vruchtjes vermengd anijszaad. Deze vermenging moei zoo sleik wezen dal het gebruikte anijszaad er slechts een fiaauwen smaak door bezit; en de hoeveelheid, door onbekendheid mei de vermenging grooler genomen, wordt dao gevaarlijk Wq schuwen dus voor het gebruik van de zooge naamde muisjes en alle artikelen die met amjs zaad bereid worden Blijkens de zevende lijst heeft de redactie van de lyd reeds J' 13,629.84* aan bijdragen voor hel P Blijkens de achtste lijst van de 'lyd aan bijdragen leger reeds ontvangen de De bisschop van hooge jaren de administratie van zijn bisdom overgegeven aan den coadjutor mgr. v. Gend, bisschop van Adras i. p. i. Naar men verneemt is le T benoemd mg. van Geuk en z.ou mgr. J- Z wijsen benoemd zijn lol kardinaal. D Anglo~Amer>canische Correspondent Lvii'-'-ii uit'i ii ui; Zojd-Aiueiika V“- ri - verliet zekere Daeneo, gehucht Biesland nabij Maastricht de zijnen om zich, zoo als hij zijnen mededeelde, naar een i j te begeven. Sedert dal tijdstip “was loos 'erdweneu, en alle onderzoek heden vruchteloos; c~~ zijne overblijfselen in een der holen Si Pietersberg gevonden, waar van honger schijnt omgekomen man was reeds bejaard en I vlagen van krankzinnigheid, zoodat het schijnlijk is, dat hij iu van zinneloosheid zich in heeft. Den 31 October is' hel 350jarig jubi der kerkhervorming gevierd in de Hersteld Lulhersche kerk te Amsterdam. Het feest be gon met de unvoe>iog inti het oratorium Aui eisleiiung order direc ie van den componist den heer Heinze, mei medewerking van een kooi «au dames eti iieereri dilettanten Vooris werd ten gehoore gebragt de ouverture „Cho- - met woorden van hel - - De predikant yves'hou, bragt in zijn feestwoord hulde aan - - Hel thema zijner Uit het antwoord der regering op de bogrooting van staatsspoorwegen over 1868 blijkt, dat de kosten der spoorwegen en ver schillende andere werken vermoedelijk zullen klimmen tol 141 mihoen. De opening van den spoorweg Meppel -Heerenveen zal ver- noedekjk den 1 Februarij a. s plaats hebben. i De geruchten omtrent cene verzakking op de baan Groningen Winschoten zijn overdreven De weg zal evenwel dit jaar niet kunnen ge opend worden. Het antwoord der regering op de beden kingen van de iweede kamer op de begroeting voor het departement van builenlandsche zaken voor het dienstjaar 1868 is thans bekend De minister van bitmenlandsche zaken acht zijne handelingen met de roepingen en belangen van Nederland oveieenkomstig De minister weigert de openbaarmaking van dipmmali ke siukken; hij bestrijdt oudiukkeiijk de stelling dat de maal regelen der regeling de wei willende gezindheid van naburige legeringen en volken zouden heb ben verzwakt; hij houdt de missie in Zuid- Duitschkmd vol. Z. M heelt 1°. benoemd tot burgemeester der gemeente St. Oedenrode C. C L van Vessem; tot kantotiregler te Apeldoorn mr. W. L. E. C. ridder van Rappard, thans regter- plaatsvenanger in de arrondissements reg bank eu ad ocaai te Arnhem; 2°. eervol ontslag verleend aan 11. van Wijk, op zijn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 15 November 1867, als griffier bij hei kanlougeregt le Woer den; en aan mr. J. E. Vulelon, als plaatsver vangend kanlonregter le Deift; 3°. den heer B. Fueswijti, rentmeester van het Kroondomein te Tiel, levens belast mei de waarneming van het renl-ambi Zali Bommel. Z. M. de koning heeft den 1 November in pleglig gehoor ontvangen de ui. uw benoemde buitengewone gezan en en gevomsagtigde minis Iers van H. M. de koningin van Groot Bnt- launie en van Z Al. den koning iler Belgen, bij ons hof, admiraal Harns, enbaionde Beau lieu, ter overhandiging van hunne geloolsbne- ven. De ministers weiden dooiloe mei het gebruikelijk ceiemomëel v«u hunne bótels af gehaald eu daarheen teruggeleid Nieuwediep-, 31 Oct. Naar men verzekert, zal Zr Ms. ramloien- schip Prins Hendrik der Nederlanden m hel be. een exeicilietogt doen iu liet en daar vijf ol zes weken waai na deze bodem hier weder In de loge „I Union Provinciale’had gisteren eene indrukwekkende plegtigheid plaats. Men hield namelijk eeue rouwloge, gewijd aan de nagedachtenis van den overleden regerenden Meester Jacob Baart de la t aille, di-gedurende bijna 50 jaren lid was dier werkplaats en sedert 18ob aan haar hoofd stond. M< er au 60 vrijm iselaars, uit alle oorden des lands, waaronder een 40lal uit het naburige Friesland, woonden met de leden der lo-’e dit rouw leest bij. SNEEK5 November, Men meldt ons uit Nieuw Appelscha 2 November: Gisteren he> ft de opneming plaats gehad van de hiei uieuw gestichte Doop-gezinde kerk met paslo. ie De commissie heelt hare tevredenheid over beide gebouwen op de oudubbelzinnigste wijze betoond eu den heer aannemer' A W Van der Sluis hulde en dank gebragt voor de flmke en degelijke uitvoering van het Werk. Mei: schiijft óns uit DoCkum dd 2 Nov. lii hoever de geestdrijverij weder het slam» genhoofd opsteekt getuigt navolgend voorval Op den 31 October waren in de woning van een Christelijk Nationaal onderwijzer de vensters met tiansparenleu versierd, waarop navolgend opschrift in rooue letters op een zwart vel was geschreven. lbÖ7’ u 31 Oct 7de Hervorm ngs jubeljaar. Hervormingsdag wal predikt gij Bukt onder Jezus heerschappij. Hij maakt van alle dwaling vrij. Niets gaal zijn magt le boven 31 Oct. 92 Stellingen van Luther. O dal wij ontslagen waren van die Predikers welke lol de Kerk zeggen Eere de vrede! terwijl er geen vrede is« ’s Heeren woord en Luther leer Dempt de satan nimmer meer. De uitslag der stemming van leden voor bel keikelijk kiescollegie te Dockum, is geheel in de rigting der liberalen. 11 van hunne candidalen weiden benoemd, terwijl van de andere partij slechts 1 de vereischle meerderheid vau stemmen op zich kon vereeuigen. Leeuwarden, 4 November. Morgen voormiddag otö H uur zal de na- jaars vergadering der provinciale stalen van Friesland in de gewone zaal op het paleis van justitie worden geopend. waar ’ö1 ihOI

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1