135?. JAARGANG NIEUWS^ EN ADVERTENTIE-DIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. —2ste ZATURDAG 9 NOVEMBER. i' ons een te ADVERTENTIEN letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt Leiden, 5 Nor. Gisteren namiddag overleed alhier, aan de gevolgen eener beroerte, de heer dr Pieter Otto van der Chijs, hoohl.-titul., direkteur van het munt en penning kabinet der alhier geves tigde hoogeschool. Geboren te Delft den 28 - Bij dit nummer der Courant wordt een Bijblad verzonden inhoudende een ver slag van het verhandelde In den Gemeen teraad van 38 October 1.1. I Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is, binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 van 1 tot 4 regels gevoae eiken regel daarenboven 10 o ta voor iedere plaatsing, Het staatsblad n°. 110 bevat het koninglijk besluit van 24 October 1867, houdende nadere bepalingen omtrent de uniform kleeding voor de schutterijen. Z M. heeft pensioenen verleend, ten laste van den Staat, aan: mr. L. A. van Bogen, ge wezen kommissaris des konings in de provincie Groningen, ten bedrage van f 1825 sjaars; P. Zalsman, gewezen hoofdonderwijzer te Gee sieren, gemeente Borculo, ten bedrage van ƒ333 sjaars; G. J. Turnovers, gewezen hoofd onderwijzer te Guttecoven, gemeente Limbricht, ten bedrage van ƒ111 s jaars. Heden Vrijdag zal de heer mr. F. de Greve den dag vieren, waarop hij vóór 25 jaren lid werd van den Hoogen Raad der Nederlanden In den beginne raadsheer, vervult de jubilaris, die, hoewel op hoogen ouderdom, nog eene volmaakte gezondheid geniet, thans de gewigtige betrekking van president bij hel hoogste regter hjk kollegie, De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen den 14 November, ’s middags ten 2 ure. Gis teren avond is rondgedeeld het sectie verslag Lelt effende de Indischs begrooling voor 1868. De minister van iinantieii heeft aan de provinciale directeurs der directe belasting, n, in en uitgaande reglen en accijnsen in de ma ritieme provinciën te kennen gegeven, dat aan de vlag van den Noordduitschen Bond, bestaande uil drie evenwijdige banden, de bovenste zwart, die in het midden wit en de onderste rood, de zelfde voordeelen als aan de in de resolutie van 21 Mei 1852, no. 89, genoemde vreemde vluggen moeten worden toegekend, zoo ten aanzien derj vuur, ton en bakengelden als in andere opziglen, net uitnoodiging om dienover eenkomstig aan de betrokken ambtenaren in hunne directie de noodige orders te geven Men diep leedwezen melden wij, dat Z. Exc. de minister van justitie, mr. Borrel, na weder een zeer onrusligen nacht te hebben doorgebragt, heden in een hoogst zorgelijken toestand verkeert. De toestand van den heer Borret, minister van jus'.itie, blijft even zorgelijk. Aan de leden van de Tweede Kamer is rondgedeeld een geschrift, nopens de schoolzaak te Wons, behelzende een adres van ingezetenen dier gemeente met bijlagen. Het Utr. Dagblad zegtNaar men verzekert, beslaat het plan, om le Leiden slandbeeld van den groolen Boerhave op rigten. De arr. regtbank te Utrecht heeft, ter voorziening in de vakalure als regter, ontstaan door de benoeming van mr van Noolen tot raadsheer in het hof, opgemaakt de navolgende voordrag!: Mr. J. van Walré, advokaal te U- trecht; mr. E. Bergsma, regter te Sneek; jhr. mr. Strick van Linschoten, kantonregter le Loe- nen. In de week van 27 October tot 2 Novem ber 1867 hebben zich geene gevallen van veetyphus in het Bijk voorgedaan. Blijkens de elfde lijs! is bij de redactie van de Tijd aan bijdrage voor het pauselijk leger reeds ontvangen de som van ƒ28,646.98. Aangaande de afdamming der üoslerschelde, bevat de Moniteur Universel, het officiëele dag blad van Frankrijk, de volgende nota „De spanning, welke de kwestie der Schelde afdamming tusschen de kabinetten van Brussel en van ’s Gravenhage had doen ontstaan, begint tot bedaren te komen. De afdamming heeft naauwelijks sedert eenige maanden plaats gehad, of reeds merkt men in den loop der rivier een zekere neiging op om tegenover hel fort Bath eene nieuwe geul te vormen, die guuslig zou zijn voor de scheepvaart en de bogten minder menigvuldig zou maken, die de vaartuigen tus schen Antwerpen en de zee volgen moeten. Als die geul mettertijd dieper wordt, zullen er slechts eenige werken van gering belang noo- dig zijn, om die doortogt bevaarbaar le maken. „Belgie’s vertegenwoordiger le 's Gravenhage heeft aan het ministerie van binnenlandsclie zaken der Nederlanden hel rapport doen toe komen vanêd« ingenieurs, die de peilingen hebben verrigt op dal gedeelte van het Belgische grond gebied, waar de geul zich begint te vormen. Graaf van Zuylen heeft zijnerzijds beloofd, dat zgn gouvernement de werking van het water op het Nederlandsch grondgebied zou doen bestuderen. Hij heeft er bygevoegd dat de Belgische scheepvaart niets le vreezen heeft van de gevolgen der afdamming, en dat Ne derland zich nooit zal trachten te ontslaan van de verpligling, die hel bij bel tractaat van 183a heeft op. zich genomen en die hel den pligt oplegt, le waken voor de bevaarbaarheid, uer Schelde em om die in stand te houden." Het Belgische dagblad LNord, deze nota’ uit den Frauschen Moniteur overnemende, voegt er de opmerking aan toe, dat zij ongetwijfeld ie de Belgische Kamer niet onopgemerkt zal voorbijgaan. Aug. 1802, had hij den ouderdom van 65jaar bereikt Op het gebied der kennis van munten en penningen was zijn naam niet alleen hier te lande, maar ook buitenslands gunstig be kend. De heer Amersfoort heeft in de Purme rtndsr Courant een beloog geleverd, waarin hij doet uitkomen, dal ten onregte nog Nederlanders worden genoemd zij die thans bij den paus in krijgsdienst zijn. Het is builen twijfel dat die vrijwilligers zich dapper gedragen en voor een vreemden souverein moedig vechten, maar zij hebben opgehouden Nederlanders le zijn, nu zonder toestemming des konings zich in vreemde dienst le hebben begeven. Het is den heer Amersfoordt, als burgemeester van Haarlemmer meer, bekend dat ook uil die gemeente jonge lieden naar Rome zijn getrokken geen hunner heeft echter aangifte van verhuizing gedaan, en nog veel minder ’s konings toestemming gevraagd of verkregen Verminkt en broodeloos naar Nederland terugkeerende, zullen zij dien ten ge volge als vreemdelingen het land moeien wor den uitgezet. De heer Amersfoordt is er niet zeker van, dat zij, die de jongelieden aanwer ven, hen met deze gevolgen bekend maken, en heeft het mitsdien geraden geacht eene waar schuwende stem te doen hooren, thans, nu 1290 heldhaftige jongelieden voor een vreem den vorst worden gevraagd, terwijl het vader land zelfs zijne zonen in den strijd noodig kan hebben. Hrj heeft vernomen dat onder de Garibaldianen mede vele Nederlanders worden gehouden. Is dit zoo, dan is op hen dezelfde aanmerking van toepassing, en zal het te meer le betreuren zijn dal Nederlanders elkander op vreemden bodem bevechten voor eene zaak welke niet die van hel vaderland is. Ten slotte’ brengt de heer Amersfoordt in herinneiing dat zelfs tegen 100 handgeld het korps ma riniers hier te lande met voltallig kan worden gehouden, en dat hel voorts den landbouwer in Nederland zeer dikwijls aau knap werkvolk out- breekt. Men leest in de Nieuwe Roti Cour. Er loopt in sommige kringen le ’s Hage een gerucht hetwelk wij onder alle reserve mede- deelen. De heer Mijer, zou namelijk te rug- geroepen en den. heer 4. P. P baron van Zuylen van Nyeveit tot gouverneur-generual van Neder landsch Indië benoemd zijn. I Door de provinciale staten van Utrecht i» tot griffier der Staten benoemd de heer Mr. LJ. J. H. de Cock, lid van de gedeputeerde Staten der provincie. Men schrijft uit ’s Gravenhage aan de M R, C. Ondanks de maatregelen, die, naar men wilde genomen zijp tot reorganisatie van'de militair, akademie le Breda, blijkt aldaar nog niets vr F, 1 SHEERER COURANT

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1