1867. JAARGANG NIEUWS- ii EN ADTERTENTIE-READ VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. 22sle binnenland. WOENSDAG 13 NOVEMBER. I A I T1S 'I Mel innige deelneming werden -I 1 deling der vraag voetspoor der stichting van de, zanggezelschappen en directeuren. --t van Neder ue maaiscoappij ver— zamelt, voor zoo verre men werken bezit m verschenen, daarvan iets te willen van State, als gouverneur van en in andere gewigtige staatsbetrekkingen,’”in moegelijke tijden, zeer verdienstelijk jegens ko- mng en vaderland had gemaakt. Met uitstekend gevolg had de thans overleden zoon van dien waardigen staatsman de regtsgeleerdheid tot het vak zijner studiën gekomen; en aldra (in 7 werd hij benoemd tot substituut officier J de arrondissemenlsreglbank te Maastricht en vijf jaren later [December 1846) tol advo- caal-generaal bij het provinciaal gereglshof in Limburg. Jn December 1848, na de toen vol- bragte grondwetsherziening, werd bij als lid der "*®U*e. fweede Ka!Der verkozen in het distrikt Maaslucht, en nam hij in het begin van 1849 in genoemde kamer zitting, waarin hij tot in 1852 zijnen zetel behield. Over menig onderwerp oora met het justitiewezen en staatsregt in ner h "m sJaande> sPryk hij met die degelijkheid en helderheid, welke hem eigen was in middels ook advocaat burg gebleven. Den 13 Raad van State^ mandarijn, aan deze lieden ten geschenke ven, en c’ verbranden. overleg met den zich aan boord teus bevindenden J gege. rooversjonk had hij in zee doen (Si. Cl) SNEEK 12 Nov. 38e algemeene vergadering der JuillJ J1, te Arnhem gehouden, is de behan deling der vraag „Kan, op bet voetspoor der stichting van de reeds zoo stevig gegrondveste en voorde Kunst- beschaving des Volks zoo veel belovende ko- raalvereenigmg, niet door de Maatschappij be proefd worden eene Vtreeniging voor Neder- landsche Muzijk-Geschiedenis Ie slichten.- waarvan (even als bij de eerstgenoemde) het eerst op tredend Bestuur door de Maatschappij werd uitgenoodigd, J en de Middelen tot de aanvankelijke Ves. tigmg door Haarbij wijze van Crediet worden verstrekt zelfstandig beproefde, het (tot zoo slordig braakliggend veld roemrijk Kunslverleden te ontginnen L“"-; te redden, wat er in ons Land Verzamelingen of bij bijzondere per vinden zij van Nederlandschs i\°olge^de afy'meene vergadering verdaagd. ris der maatschappij heeft dien ten gevolge eene uilnoodiging gengt aan Nederlands kunstenaars om in plaatsen waar neg i- zoo moge- - _j werken waren. Hij generaal in Lira Julij 1853 werd hij tot lid van den —.3 aangesleld, en bij de nieuwe organisatie tan dat hooge kollegie als zoodanig herbenoemd. Menig doorwrocht advies, in die betrekking van hem uitgegaan, getuigde weder van die eigenschappen, die hem kenschetsten Coo men weet, werd hij 1 Junij 1866 tot mi nister van justitie benoemd, en tevens belast met hei beheer der administratie van de zaken der r. k. eeredienst. Veel beoogde hij als zoodanig voor de hervorming van de wetgeving te vol brengen, en belangrijk zijn de ontwerpen, des wege door hem reeds aangeboden of aangekon digd, doch de dood verraste hem, lot diep leed wezen van zijne vele vrienden zelfs slaalkun dige tegenstanders prezen zijn groote bekwaam heden. Hij was deftig en heusch, gemoedelijk, regtschapen; zoo toonde bij zich vroeger en later in zijne onderscheiden hooge ambtsbedie ningen, gelijk in het bijzonder leven. Hoe betrekkelijk kort zijne loopbaan ook geweest zij, zullen nevens de waardige overleveringen zijns vaders, de groote verdiensten van den ontslapene, inzondeiheid in de regtgeleerde wereld, in herinnering blijven. De overledene was kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw en kommandeur der orde van den H. Gregorius den Gioote. De heer Heemskerk, minister van binnenl. zaken, is tijdelijk belast met het beheer van iet departement van justitie, ter vervanging van wijlen den heer Borrel. Bij het jongste najaars examen in al de gewesten onzes lands zijn 'oor h -t lag r onder- wijs geëxamineerd 1376 kandidaten, van welke 769 zijn toegelaten en 607 afgewezen. Het departement De algemeene conferentie van gernagtigden voor de Europesche graadmeling is, zoo als b’kend is, den 30 September door 27 gema«- tigden uit verschillende staten van Europa biï gewoond. In de eerste der zeven gehouden zn.mgen hebben de gernagtigden verslag uitge- bragt over de reeds ten behoeve der graadme- li g volbragte werkzaamheden, en werden zeven bijzondere kommissiën gevormd, ten einde te b 'raadslagen over de sterrekundige, physische en geodesische onderzoekingen, waartoe de graadmeling aanleiding geeft. Tot voorzitter der sterrekundige commissie werd benoemd prof. Kuiser, van Leiden, die echter het voor zitlerschap overdroeg aan den oudste in jaren prof. 1 eters, uit Altona. De konferentie heeft o. a aangenomen een voorstel van hare sterre kundige kommissie, strekkende om een door prof. Kaiser uitgedacht toestel, voor het bepa len der zoogenaamde persoonlijke fout bij bet waarnemen der doorgangen van sterren, bij de graadmeling in te voeren. Voorts is goedge vonden, aan de graadmeling, die tot nu loe°de Middel Europesche genoemd werd, den naam te geven van Europesche graadmeling, op grond van de uitbreiding, welke zij verkrijgen zal door het deel, hetwelk Rusland Spanje en Portugal daaraan wenschen te nemen. Zij zal zich nu uitstrekken van de Noordkaap tot het Zuiden van Sicilië, en van het Oosten van Rusland tot aan de Spaansche zee. Tot nieuwe leden van de permanente kommissie benoemdde gene raai Forsch, te Petersburg prof. Kaiser, te Leiden, en de luit, generaal Ricci, te Florence De laatste zitting is gesloten met eene toespraak van prof. Kaiser, waarin deze hulde bragt aan den luit, generaal Baeyer, als den grondleger Van de Europesche graadmeling. s Gravenhage, 11 November. Mei innige deelneming werden sedert ver scheidene dagen de beriglen vernomen wegens den meer en meer vezwakkenden toestand van den heer Borrel, minister van justitie,- de vrees wegens zijn naderend einde is maar al te zeer bewaarheid, Gisteren voormiddag is lnj> in ruim 51 jarigen ouderdom aan de ziekte bezweken, die zich spoedig als bedenkelijk had aten aanzien Gevoelig mag zijn verlies worden ge heelcn voor de staatsdienst, waarin het, naar raenschelijk inzigt, scheen, dat door zijne be kwaamheden en ervaring nog zulk een ruime werkkring geopend bleef; allergevoeligst is zijn verlies voor zijne betrekkingen, wien hij een edel voorganger was. Mr. Eduardus Josephus Hubertus Borretwas den 17 Augustus 1816 te ’s Bosch geboren. Kervol drukte bij op zijne loopbaan de voetstap pen zijns vaders, die zich als lid van den Raad Noord Brabant dagen uit Hongkong een officieel rapport onl- vangen van den kapt. luit, ter zee W. B F Escher, kommanderende Zr. Ms. schroefstoóm- schip de Watergeus. Dat rappoit bevat onder anderen het berigl dat die bodem op een tegen de zeeroovers opzettelijk gedanen logt, den 5 September jl in de. Ghinesche zee bij het eiland Gow low of Pirate eiland twee vaartuigen genomen had, waarvan het eene een roovers® jonk en het andere een geroofde handelsjonk was. De opvarenden hadden hunne vaartuigen verlaten en waren bij het naderen der gewa-, pende sloepen naar het gebergte gevlugt On genoemd eiland werden twaalf personen gevonden die eenigen tijd geleden van hun vaartuig beroofd daar aan land gezet waren. De genomen han delsjonk was door den genoemden kapt, luit Ier zee, in -1 van het stoomschip Watergi de doch die daarna onze schande I) van ons i en bovenal te in openbare souen nog te vinden r., Muzijk en Boekwerken van dien aard tot de i De heer Dr. J. 'p. Heije.'algïmëên Secrefa- een e uilnoodiging gengt -- 1 kunstvrienden enz. geene afdeeling der maatschappij is,t lijk tot het oprigten daarvan mede te en inmiddels hem eene opgave te zenden van de bestaande muzijk en zanggezelschappen en namen van bestuurders en directeuren. Wij ders aan de historische bibliotheek J landsche toonwerken, die van marine heelt dezer ons iand SNEEKRR I i i i a 3 COURANT regels gewoia -1 10 eta I JS Jnnii ii tn ii J Deze COURANT ZATERDAGS. binnen deze Stad f 1.65 verschijnt WOENSDAGS en Abonnementsprijs voor 3 maanden is, buiten de Stad franco f1,90 AD VERTENTIEN vaa 1 tot 4 i etter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1