JAARGANG No. 93. MElttS- EN ADVERTENTIE-DIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. H 18Ö7. 22ste WOENSDAG 20 NOVEMBER. B1NNENEAND. BUITENBAND. aanzienlijke Het wer- Dae CQURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is. binnen dese Stad /1.65, buiten de Stad franco/L90 geen lidmaat zijn van het kerkgenootschap. Die onhebbelijke praktijk maakt nog al sensatie en brengt de eerlijkheid der orthodoxen in tamelijk groote verdenking. De eerste grief is reeds bewezen door schriftelijke verklaringen van den geneesheer en den bereider der geneesmiddelen, beide van diaconieswege verschaft. ’a Gravenhage 16 Nov. De tweede kamer der Staten Generaal heeft Donderdag hare zittingen hervat, waanneer onderscheiden wetsontwerpen zijn ingekomen. In de zitting van heden is mededeeling ge daan van de ontvangst eener koninklijke bood schap ten geleide van twee ontwerpen van wet lot definitive vaststelling der koloniale huishou «lelijke begrootingen van Suriname en Curasao voor het dienstjaar 1868. De commissiën van rapporteurs voor de liopfdslukken I, II, HI, V, VI. VII A en X, alsmede voor hel wets ontwerp tot vaststelling der begrooting voor den aanleg van staatsspoor wegen, dienst 1868, hebben daaromtrent hare eindverslagen uitgebragt. De kamer heeft -beslist dat de beraadslagingen over de begroo lingswellen zullen aanvangen op aanslaande woensdag den 20 November, terwijl vaorloopig bepaald is dat de hoofdstukke» I, II en lil achtereenvolgens zullen behandeld worden, maar dat aan de behandeling van hoofdstuk III zal voorafgaan die over de conclusie van het verslag der commissie tot onderzoek van het traktaat betreffende Luxemburg. Men boorde meermalen breed uitmelen over het vermissen van brieven, zelfs aangetee- iende, op den post, en eenige leden der 2e Kamer hebben zich zelfs in het officieel ver slag van het sectie onderzoek der begrooting tot tolken gemaakt dier klagten. De minister beantwoordde die afdoende door de mededee ling der feitelijke opgave deswege gedurende 6 jaren. Namelijk in 1861 zijn 280,251 aenge- teekende brieven met de post verzonden en Vermist twee, in 1862 323,795 br. en verm. ten; in 1864 440,734 br. en verm. drie [waar onder twee gesloten in een te Cuienborg van de postkar vervreemd pakket]. Er zijn dus ge durende zes jaren op een getal van 2,122,235 aangeteekende brieven niet meer dan teven ge vallen voorgekomen. De minister zegt dan ook met het oog op deze cijfers, dat de veiligheid der aangeleekende brieven geeebt mag worden op eene voldoende wijze gewaarborgd te zijn, zoodat hel nemen van meerdere maatregelen van voorzorg dan tot dusverre worden aauge. wend, als overbodig is aan te merken. Door den Nederlandschen kousui geueraal te Berlijn wordt gemeld dat de veetyphus zich over geheel Pruisisch Silezië verspreidt en ook in Ooslenrijksch Silezië is uitgebroken. Si.Cl. Men leest in het Uandelsblad van Ant werpen van Donderdag 7 November jl., onder het opschrift Maaskwestie Men schrijft ons [ujv AnhelTen gevolge bel tusschen Nederland en ons gouvernement gefloten Maas-traktaat van 13 Mei 1863, is AMERIKA. De Anglo Amerikaansche correspondent van Londen berigl, dat op last van den president Johnson de wapenen, welke aan de Fenians tijdens hunnen inval io Canada waren afgenomen, huu teruggegeven zullen worden. De behandeling der zaak van 'den heer Jef ferson Davis is tol Mei uitgesteld. Volgens geruchten zal de minister van oorlqg overeenkomstig den wensch van den president, bevel geven tot ontbinding van al de benden gewapende vrijwilligers in het Zuiden. In Virginia zijn de verkiezingen uitgevallen ten gunste van de grondwetsherziening, in den ge^st van het congres. De grondwetgevende vergadering, die daaromtrent moet beslissen, zal den 3 December te Richmond bijeenkomen. Berigtcn uit Mexiko van 19 October, in den Times opgenomen, meiden dat bij de pre- sidentskeuze door de gelastigden der slemge- regligde burgers 245 stemmen op den tijdeiijken president Juarez, en 75 op zijnen generaal Porfirio Diaz waren uilgebragt. Juarez zou, naar verzekerd merd, alle verdragen vroeger door Mexiko aangegaan met Europ Mï? natiën, die ondersteuning aan keizer Maximiiiaan ver leend hadden, en doormede ook verbindtenissen tot kwijting van schuldvorderingen, nietig ver klaren De Oottennjksche vlootvoogd Tegetthoff bleef werkzaam om de uitlevering van het lijk van keizer Maximiliaan te verkrijgen: maar hij maakte weinig vordering in zijne zending. In hel met 1 September jongst leden geëindigde tijdvak van 12 maanden hebben de geldsommen, door particulieren aan inrigtiugen voor hooger en middelbaar ouderwijs in de de Vereenigde Staten geschonken, tot bezoldi ging van hoogleeraren of tot ondersteuning van studenten of in het algemeen ter bevordering van het onderwijs, te zamen het bedrag van 3,041,000 dollars bereikt, aanlal inrigtingen, welke alzoo bedacht den, is een en dertig. RUSLAND. Warschauw ontvangen kuzeiiijke ukase, woö'b.j gelast wordt toorgenomeri heli dl-ng hei lot du r■-..l zijnde welbr ek Men verneemt dal te is een Van daar verzet legen d.-u 1 lot de verre in Hk» tan kr acht AD VERTEN TIEN van 1 tot 4 regels gewon* etter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 ets behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing. ons gouvernement verpligt het irrigatie water van 15 Mei tot 15 Julij op te houden, en dus geen water meer naar Noordbrabant af te voe ren, en waarom destijds besloten werd een canal collecteur tot stand te brengen, dat ge durende dien tijd het irrigatie water zoude opvangen, en door technische middelen in onze bestaande kanalen zoude terugvoeren; inmiddels veranderde de toestand doordien het irrigalie- waler aanmerkelijk verminderd was en men deinsde terug om het canal collecteur, dat nnllioeoen gekost zoude hebben, tot stand te brengen. Men werd toen van gedachte, dat het oneindig voordeeliger zoude zijn, met de eigenaren van een duizendtal hektaren gronden, die men verpligt is irrigatie water te leveren eene onderhandeling te openen, om van 15 Mei tot 15 Julij geen water te fourneren, waarvoor als indemniteit 500 francs per hektare of ruim vijfmaal honderd duizend francs zou worden toegekend. Maar nu verneemt men van ter zijde, dat ons gouvernement met dal van Nederland onderhandelt om het Maas trak laat zoodanig te wijzigen, dat het irrigatie- water van 15 Mei tot 15 Julij even als op andere tijdstippen naar Noord Rrabant zoude overstroomenen in zoodanig geval zou ons gouvernement aan dat van Holland tot verbe tering der rivier, die het irrigatie water ook van 15 Mei tot 15 Ju'ij zoude ontvangen eene te bepalen som uitkeeren, ten einde ia Noord Rrabant geen schade toe te brengen Wij kunnen aan dit laatste plan onze goedkeuring hechten, omdat wij ongaarne aan de landen het water zouden zien onthouden, en welligt de uit te keeren som veel minder dan 500,000 francs bedragen zal. (j SNEEK, 19 November. Heden morgen ontdekte de landbouwer IJ. M. te weidum dat hem 9 stuks schapen waren ontvreemd. Vergezeld van den Rijksveldwachter S., gestationeerd te Rauwerd begaf hij zich naar Sneek, ten einde onderzoek naar deze zaak in le stellen. De vermiste schapen waren spoedig gevonden; zij waren inlusschen reeds verkocht geworden. Van een en ander werd onmiddelijk aangifte gedaan bij de Politie alhier en ’t gelukte deze de vermoedelijke daders (af komstig uit Leeuwarden) in de trekschuit, die reeds van wal was, te arresteren, Harlingen, 17 November. Ook uit deze gemeente worden pauselijke zouaven verstrekt. Reeds een drietal hebben dienstgenomen. Men verwacht uog een aantal liefhebbers, om aan Rome hunne diensten aau le bieden. Ouder de kiezers voor kiezers op kerke Igk gebied, zijn toegelaten geaiimenteerde door I dour de diaconie. Van <tanr uitslag. Auderen zijn afgewezen, als zullende SNEEKER COURANT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1