JAARGANG NIEUWS- EX ADVERTENTIE-RIAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEEK. N«-M 18ö7. 22ste ZATURDAG23 NOVEMBER. F Slate n-G e ne r a a 1 2e Kamer 1 -VX E.VL1S fi. F of gebrul, welke verwarde geluiden afkomstig waren uit kleine binnenplaats, ingebruik WEGrLER,' Van den 21 sten November. Zitting van den 20 November Door Z M. is ten laste van den Slaat een pensioen verleend aan H. W Plencker, gewezen griffier bij het kantongeregt te Hel mond, ten bedrage van ƒ266 sjaars, en aan J E Uges, gewezen rijk veldwachter 2de ki met den tang van brigadier, te Beestenwaag, ten bedrage van ƒ101 sjaars Bij besluit van 10 November 1867, no. 10, heeft Z. M beschikkende op het ver zoeks< hrifl vim de Nederlandsehe maatschappij lol bevordering der geneeskunst, de gewijzigde statuten van die Maatschappij goedgekeurd. De mininster van financiën geeft in zijn antwoord op hel verslag der Tweede Kamer nopens de wet op de middelen te kennen, dat 1hj niet voor het doen van voorstellen toi ver hooging van belastingen zal le< ugdeinzen, zoo- dra de noodzakelijkheid daartoe hem zal ge bleken zijn Een inkomstenbelasting, nevens de in Nederland beslaande peisonele belasting met hare provinciale en gemeente opcenten, en nevens de hoofdehjke omslagen der gemeen ten, zou thans geheel misplaatst zijn. Hel uagblad berigl, dat de ministers een bezoek hebben gebragl aan de nieuw ingerig<e landsdrukkerij, tevens met het doel om er proe ven le bezigtigen van eene aan die instelling uitgevonden methode van naluurdruk, op de bockdiukkunst loegepast waaiduor, naar gemeld wordt, niet alleen vele natuurvoorwerpen als planten, bloemen, hout enz. direct in hunne natuurlijke kleuren en fijnste nuances zonder clichés gedrukt worden, maar, wat onbegrijpe lijker schijnt, is dat in eens, bij voorbeeld een bouquet bloemen van levende planten zelfs, in vele verschillende kleuren, te gelgk op de boek- drukpers gedrukt wordt; iets dal tot nu toe, trots zoo menigvuldige nieuwe procédés, nergens vrachtrijder. I heeft plaats gehad. Voor het gcvJ dat er weder geïllustreerde proclamaties noodig mogten zijn, kan deze uit— V n ling met goed succés in toepassing worden gebragt. De Sloompost doet o a. de volgende opgave betreffende de vordering der werkzaam - neden aan de staatsspoorwegen gedurende do maanden September en October jl. Beginnende te Zwolle, kunnen wij onzen mzers reeds dadelijk melden, dat de werken op net stationsemplacemenl aldaar goed gevorderd ijn Het stationsgebouw wordt inwendig afge werkt; en hel geheel maakt een goeden indruk, uei gedeelte spoorweg van daar tot Meppel werd den 1 October jl. voor hei publiek verkeer ■jpengesleid le Meppel is het stationsgebouw ouder de kap, de verdere gebouwen, als: berg plaatsen voor locomotieven en rijtuigen zijn ollooid. De weiken aan den spoorweg u^chen Meppel en Heerenveen zijn goed ge- ordeid, over eene lengte van 30 mijlen is de .araebaau nagenoeg gereed, zoomede de bruggen cn du.kers De gebouwen op de stations Steenwijk en Wobega zijn voltooid, en hel stationsgebouw c Heerenveen zal ook spoedig afgewerkt zijn. Verderop in de rigling van Leeuwarden wordt met de aardebaan krachtig voortgewerkt, te A.srum, Grouw en Wirdum wordeu de ge- oouweu gemaakt De aardebaan lusscheft Miomngen en Winschoten is reeds van Win schoten tol Hoogezand nagenoeg geheel voltooid, voider lot Groningen is men bezig om de baan aan le leggen, even afs op hel gedeelte Winschoten Nieuwe Schans; de kunstwerken zijn vo tooid. Met bet stellen van het ijzet werk op den via met voor den Heeienweg te Gro ningen is men druk bezig. De stations Hoogezand eu Winschoten zijn groolendeels gereed, Zuid- broek en Scheemde worden afgewerkt. Voor de gebouwen te Nieuwe Schans zijn de materialen groolendeels aangevoerd. Voor den spoorweg van Groningen naar Meppel worden de aardewerken den 12 Dec. e. k: aanbesteed. De werken op het stations-emplacement te Enschede gaan goed vooruit; de binnenbetim* •nering van het stationsgebouw is aangevatigen. De aardebaan van daar naar de Glauerbeek is gereed. Aan genoemde beek wordt eene tijde hjüe halte opgerigt De Salut public deelt het volgende merk waardige voorval uil Givors mede: „Dezer dagen hoorde men 's morgens vroeg angstkreten en nu en dan een woest gehinnik i en onheilspellende een stalling en van zekeren buren kwamen bijeen eu vlo- SNEEKEB COURANT. zijn finantién De ADVERTENTIEN etter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt van 1 tot i regels gewos» eiken regel daarenboven 10 ets voor iedere plaatsing, hee en Tbo.becb, de Brauw. de Raadt van der Linden en fransen van de Putte tot ondervooizitters de heere.. Storm van ’s Gravesande, Simo Godefroi, Dumbar e„ lokker; tot leden der commissie voor de verzoeksehrifte Oe heereu Kerslens, van Sjpesteyn, Insinger, Oldenhuis Gratama en de Casemöroot. In de zitting van de Tweede Kamer der Staten Gen. van heden zijn bij de voortzettingen sluiting der giste- teren aangevaugene algemeene beraadslaging over de begrootingswetten voor 18G8 dezelfde kwestiën als gis tren behandeld. Door vele leden werd aangedrongen op nadere ver klaringen omtrent het onderwijs De minister van biunenl zaken zeide. dal hij het voorstel de Brauw niet wil als middel ter verschuiving maar als mid ,el tot voorlichting bij het praktisch deOut. De minister van koloniën heeft zijne houding verdedigd btabihteit en vertrouwen, zeide hijzijn de eerste voor waarden voor de koloniale regeling Hooldstuk I (huis des konings) is met algemeene stemmen aangenomen. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is .binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco/1.9‘j Bij dit nummer der Courant wordt een Bijblad verzonden inhoudende een ver slas van het verhandelde in den Gemeen teraad van 1 November 1.1, In deze z ttiug is aan de v< rgr.dering medegedeeld dat door de afdeel logen benoemd zijn tot rapporteursvoor Let wetsontwerp lot wijziging der wet van 19 Augustus 1861 betrekkelijk de nationale militie, de heereu: da Brauw, Duilert, Meusouides, de Koo van Alderwerelt en Storm van ’s Graveusande voor dat houdende nadere bepalingen omtrent den accijns op de suiker, de heeren: van Loldeu, van Kerkwijk, Kransen van de Putte, Guljé cn lokker; voor dat lot vasisle.ling der begrooting van het fonds voort-pi uitenue uit koopprijzen van domeinen voor J868 de heeren: 'sJacoo, Viruly Verbrugge; Geerlscma, v«n Sypestein en van Na men van Eemues, voor nat tot vereeniging der Gemeenten Schiedam en Ond en Nieuw Maiheuesse met toevoeging van een deel der gen centen Keihel en Spaiaud en Vlaardingerambacht, de Ike.en: Biclr.n an DsselmoudeViiuly Verbrugge, Geertsima, Blom en Wiutgens. Daarna zijn aangevaiigen de algemeene beschouwingen over ut begroouugsweAeu voor 1868. De heeren van Delden en Duilert traden in eerie oeoordeehng van het beleid van den munster van financiën, waaraan zij hunne goedkeuring meenden te moeten ontzeggen; de heeren Biciiun van IJsselmoude en Keuchemus bespraken de handelingen van het ministerie in het algemeen, en on derzochlen in hoever dit had medegewerkt om de on derwijskwestic en de koloniale vraagstukken tot oplossing te brengen. De heer Blom deed de vraag of de regering zich met die van Engeland had verslaan omtrent de wijze van uitvoering van het tusschea beide gesloten tractaat aan gaande de hiffiugvau regten in de woderzijdsche bezii- tuigen ter kuste van Guinea De munsters van buiten- landsclie zaken van binnenlaudsche zaken en van finan ciën beantwoordden de in den loop der beraadslagingen gemaakte aanmerkingen. De eerste trad in eeue weder legging der politieke beschouwingen, en verdedigde meer in hel bijzonder bel vroeger duur hei ministerie genomen besluit tot ontbinding der Kamer, waarover de heer Keuchemus gesproken bad de tweede gewagende van de oudeiwijskwestie zeide onder anderen dal het voor nemen der regering was om, vóór het eiuue van dit zittingjaar, te kennen te geven of er termen bestonden oin de wet op het lager ouderwijs te wijzigen, hopende hij echter dal vóór dien tijd hei voorstel vzii den heer de Brauw betreffende dat onderwerp in behandeling zou zijn genomen De laatste eindelijk verdedigde zich tegen de verwijten welke legen zijn bestuur waren mgebragt, eu b- kuwuordde de bedenkingen welke tegen de begrooting van uitgaven eu de voorgedragen middelen in bei alge meen gemaakt waren, zich voors;ellende om later meer ib bijzonderheden de onjuistheid der gemaakte bezwaren aan te toomn In anlwooid op de door den heer Blom gedane vraag gaf de minister van buiteulandsche zaken j te kennen, dal tnsschen de beide regeringen, welke het ractaat hadden gesloten geen verschil omtrent de op vatting daarvan bestond, maar dat, zoo later mogt blij keu dat de toepassing bezwaar opleverde, tot eene her ziening xou kunnen worden overgegaan, Nadat de heer Duilert en de minister van nog besproken hadden, werd besloten, de algemeene be raadslagingen over de begrootingswetten Donderdag voort te zetten. De Kamer ging alstoen over tot de trekking der af deelmgen. Deze hebben benoemd tot voorzitter* de

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1