1867. JAARGANG No- 95. NIEUWS- EJI ADVEBTENT1E-BLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEL 22ste WOENSDAG 27 NOVEMBER. TELGRAPHISCR BERIGT, Ontvangen heden namiddag 5 uur. - Charles B 1 iN IN E ft 1 a ftI). v ge- i keu. I I Het 3e hoofdstuk der begroeting Bui- tenlandsehe Zaken is verworpen met 38 tegen 3» stemmen. Het geheele ministerie heeft zijn slag gevraagd. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.99 Z M. heeft benoemd lol ridder der orde vat» den Nedeilandschea Leeuw, dr. P Boetes predikant bij de hervormde gemeente le Noord dyk. ®lJ Kon. bc.Siuil is benoemd lol ontvanger der registratie en domeinen te Dordrecht de lieer J. C. A. van der Aleer van Ktiffeler, thans in de zelfde betrekking te Weesp; zijn de ontvangkantoren der directe belastingen en accijnsen te Oosthuizen en te Berkhout opge— heven, en is de gemeente Oosthuizen gevoegd bij het ontvangkantoor der directe belastingen en accijnsen te Beemster, onder voortdurend beheer, op den voet van èén kantoor, van den ontvanger J. Blaauwpoer Az. Voorts is ingesteld een ontvangkantoor voor de directe belastingen en accijnseu le Avenhorn, bvaltende de gemeenten Avenhorn, Berkhout, Beets, Oudendijk (hoofd plaats Avenhorn); en is benoemd lol ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Avenhorn c. a. de heer K. F. Boejenk, thans in de zelfde betrekking te Berkhout c. a. De raadscommissie van Amsterdam, be slaande uil de herren Fock. Corver Hooit, Luden, Muller en Vening Meinesz, adviseert eenparig het rijk te verzoeken het graven van een kanaal door Holland op zijn smalst over te riemen van de maatschappij en hit werk le voltooijen, en in dat geval aan le bieden eene bijdrage van Amsterdam van drie millioen, on verhinderd de deelneming der stad in de ka- naalleening van gelijk bedrag. Arnhem heeft thans een buitengewone eigendomsovergang plaats gehad, namelijk die van het geheele landgoed Beekhuizen, dat zoo schilderachtig van ligging en zoo dikwijls door dichters bezongen is. De baron van Hardenbroek, eigenaar van dit landgoed en van dat van Bil’ joen, heeft het onderhands verkocht aan den heer Liips, vroeger wonende le Wezel, thans te Arnhem, en eigenaar van een aantal vaste goederen en landerijen in Pruisen en Nederland. De koopprijs bedraagt, naar men zegt, ruim een millioen. In eene dezer dagen te Winschoten gehouden bijeenkomst is eene commissie be- woemd, bei .si met het regelen der feesten, maakt hebben, NB. onder haudiangmg kastelein. Wij kunnen deze zaak met beooideeien, doch zuilen haar lijk naauwkeurig onderzoeken en leiug komen, ie meei, omdat wij vroeger ver namen, dal hel kommando aldaar, een zeer geacbl oud officier van hel leger was toever trouwd en hel als nu le deuken is, dat het een totaal soldaatje spelen zal worden, waaraan zeker weinig Scherpschutters meer lust zullen hebben, hun tijd eu geld te besteden Het verwondert ons ennigzins dat de Sneeker correspondent van de f’r. C. nu eeisl als een nieuwtje mededeelt, wal reeds gedurende eemge maanden algemeen bekend was. Waarheid be val zijn schrijven dal de vroegere kommaudant om gezondheids redenen zijn Outslag heelt geno men Wal echter de „schandelijke machinatie” kunnen w. belieft, hij had genoeg gelegenheid gehad zich deden, dat in den langen lijd, lusschen dil oulslag en het ken. ADVER TEN TIEN van 1 tot 4 regels gewone etter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 et* behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, berigt door hem zoo goed geschilderd, daar omtrent te vergewissenen uan zoude bij mis schien ter liefde der waarheid niet daarop zijn leruggekomen. Hel soldaatje spelen, dit tot xijne geruststelling, is sedert vroeger vrij wat gebeterd en de belangstelling der leden van hel corps giooler dan ooit. Men schrijft ons uit Ooslstellingwerf dd 24 Nov. Het pleit is beslist. Nadat in eene vroegere raadsvergadering de stemmen, over dit punt waren gestaakt, heeft men nu echler met voi strekte meerderheid van stemmen besloten, om de post van f 150 als salaris voor den gemeente doctor, voo. komende op de begrooling voor 1868, te schrappen. Vuor de verschillende armen administraties dezer gemeente zal dit besluit wrange vruchten opleveren, dewijl dé visites bij in Ooslstellingwerf geboren bedeelden maakt nu in rekening kunnen worden gebragt en ongetwijfeld veel hooger zullen stijgen dan yiöo Zouden de leden van den raad, die zoo sterk ijverden voor de afschaffing van den gemeente doctor, wel begrepen hebben, dat ais men de lakken fde dorpen) schaadt, men daaidoor ook den boom (de gemeente) in groei en bloei himieit. HARLINGEN. Een honderdtal leden der Ned Hervormde gemeente, volgers der moderne rigiing, heeft hun vroegeren geliefkoosden predikant, thans leraar aan de Burgerschool le Leyden, den heer N. P. VY offers, een blijk gegeven van de achting die zij hem loedragen, zijnde tevens een bewijs, dal den der moderne rigiing toe- gedanen hunne leeraren niet onveischiui” zijn zoo als door de orthodoxen gewoonhjk beweerd wordt Dat blijk van achting en vriendschap bestaal in twee zilveren presenteer trommeltjes met bladen en schenkblad, vervaardigd in de fabriek van den heer van Kempen te Voor scholen. Een album bevatten le de ha idle keningen der aanbieders van l geschenk vergezelt hei zelve. Het gevaar van botsing tusschen twee spoortreinen is genoegzaam oiffegenzeggelnk weggenomen. J De heer E. W Ansings, apotheker en chemist te Amsterdam, heeft eene uitvinding gedaan ten gevolge van welker toepassing twee tegen e^auderpuloopende locomotieven van zelf stoppen en de stoomfluit den machinist gelijktijdig waarschuwt 4 J Eerstdaags wordt eene proef met zijne uit vinding, die zeer eenvoudig is eu op de wetten der eleclricffeil steunt, genomen. Hoewel de uitvinding als nog een geheim is, wij toch met bijna zekerheid mede ïij, in praktijk gebragt, moei geluk; Ld i welke den 23 Mei 1868, bij gelegenheid van hel derde eeuwfeest van den slag bij Hedigerlee, gegeven zullen worden. Men zegt dat de Hooge Regering zich waarschijnlijk zal belasten met hel restaureren van het gedenkteeken, hetwelk ter eere van graaf Adolf van Nassau in de velden van Heiligerlee is opgerigt. De onlangs overleden heer dr Guyot, vro.gei huofddirecteur en inslituteur van hel instituut voor doofstommen le Groningen, bezat eene bibliotheek over doofstommen, blin den, idioten, hunne opvoeding, onderwijs enz., welke bibliotheek mei medewerken van zijnen broeder mr. R. 1 Guyol. mei groote moeite en kosten was verzameld, en eene der rijkste, zoo met de rijkste verzameling was, welke er gens over de genoemde onderwerpen bestaat. hans heeft mr* H D Guyot, zoon van den overledene, naar den wensch en in den geest zijns vaders willende handelen, namens hem die bibliotheek aan liet doutslommen instituut le Groningen leti geschenke aangeboden, en is zij door hel bestuur daarvan guaine aangeno men, dat bepaald heeli dal zij, ter herinnering aan huren oorsprong, den naam Bibliotheek, Guyol zal draden In de week van 10—16 November zijn in het geheele rijk aan de cholera overleden 12 personen, waarvan te Rotterdam 9, te Ze venbergen 1, te Ooslland 1 en le Gulpen 1. SNEEK den 26 November. De Briesche Gouranl van 'Aó November deelt hel volgend beiigt uit Sueek mede: „Naar wij uil Sueek vernemen, ?»u da kom mandant der Sclkrpschulters-vereeuigiog aldaar, zijn ontslag hebben genomen ml hooide van ongesteldheid Men zegt echter dat eene schandelijke machi natie daartoe geleid heeft, waaraan drie leden der groole sociëteit zich zouden schuldig ge- J van den voorals nog zoo moge- er later op kastelein. SNEEKEfi on(« Icoumï.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1