18(57. NIEUWS- EN ADV'ERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. i JAARGANG Ns. ZATURDAG 30 NOVEMBER. Slate n-G e n e r a a L 2e Kamer. B 11\ rN fc U A A onze tweede kamer ouder voorgeven mouveerd ge ueriei dun tocli vrede- eene gelijk blijven, eu de eene dwaasheid uere s apeleu. „Hei ministerie heeft heden le regt begrepen, dat veiaulwoordehjk is voor Lu .embmgsche kwestie liet mag er roem m stellen, dat hefdooTzijae -1 geviijwanrd gevaren, en ki achtig wering van een Frankrijk om Nederland, als - -J betrok De oppositie mag dut over het hoofd a s een grief, waarmeè De Tijd bespreekt de afstemming der be- grooting van buitenlandsche zake», hetgeen d. ar aan voorafging en wat er op volgde, op deze wijze „De begroeting van buitenlandsche zaken is gisteren in de tweede kamer met de kleine meerderheid vaa twee stemmen verworpen en het ministerie heeft naar aanleiding daarve verklaard, dat het eenparig zijn verzoek o ontslag bij den koning heeft ingediend zie da, de iwee belangrijke feiten, welke de zittir van gisteren heeft opgeleverd. Vooraf was «c gaan het incident, dat de oud minister van bui tenlandsche zaken, de heer Cremers, blijkbaar uil vrees voot den gereglelijkeu eisch, die d. achter gehouden brieven kon opvorderen, heei goedgevonden die aan den president der tweedi a au Zitting van den 26 November kamer in ie zenden, mei verzoek om die den minister van binnenlandsche zaken over t< geven „Die stap werd door den oud minister ge. op grond, dat mj aan die brieven waaide hechtte. Maar ztj hadden wei «aarde om den minister, di- Uiuns de buitenlandsche zaken beheert, er mede, te bespringen, ofschoon men ze hem, die ze nad moeten kennen, had onthouden 1 Helaas m de bejegening aan den gr,.af van Z.iylen te ueun getallen, moest de opposHie zich in alles op de aa onder deze omstandig. 1 hel gez.imeul.jk de in de Limburg- gevolgde gedrag Jrj(1, behendige lusscneukourst Nederland beeft voor veie dreigende medegewerkt heeft lol breuk luasciieii Pruisen en .wesue, waarin de kouiug van j g'ouiberiog van Luxemburg, regtsireeks aen wus. I' zien, en zeds geuruiaen zij de regering omver werpthel’ is'o’muTehjk le deuken, dut de natie met de oppositie in stemt en baar met op hare beurt vei Oordeelt tenzij men wanhoopt aau liet gezond verstand van ons nog ailrjd degelijk volk. Wij betreuren deu uusiag van de ziitmg va„ gisteren, vovial om twee redenen. De eerste omdat hel ge beurde ons onvermijdelijk belachelijk moei maken in deu vreemde, waar men met zal na laten de schouders op ie halen over de jam- meihjke dingen, me hier geschieden. De tweede ouiuat door zulke uade<« de waarde van het panememair gouvernement geweldig daalt. Wal moet het volk deuken van hel spel, dat dryfi? Een spel, waaibj van s iands belangen te be hariigen, alles wordt aangewend om ter oor- zake van politiek pai likuliere harlstogten, hut regeren ónmogelijk te maken, Mcu vergeet maar al le zeer, dat de kruik zoo lang le wa ter gaat tot dat zij berst.” 's Gravenhage, 27 November. Er loopt hier een gerucht, dat Z. M het I SNEMEB gevoerd over de deu vrede, maar dat de nog aauuangige wetsontwerpen. gewo. et A D v R T N T 1 N etter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt van 1 tot 4 regels eiken regel daarenboven 10 voor iedere plaatsing, Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 nwir— i in, en ia verband met de voorafgegane l_.s worden opgevat dan als hel regeringsbeleid omtrent het be- losmaking van Limburg van I van zienswijze tusschen de zoo gewigtige Zaken heeft een gezameul.jk verzoek Vuil Zijne Maj s’eit den kouiug in te dienen. Zijner Alajesteits welmeeuen verzoeken u- 1 te In deze zitting is mededceling gedaan van de ont vangst 1°. van den minister van buitenlandsche zaken van een uittreksel eeuer missive van deu Nederiandschen gezant ts Berlijn ran 1 Junij 1866, met verzoek het ter inzage van de leuan op het bureau des vuoizitters neder le leggen; aan welk verzoek ii voldaan 2°- eene aan den voorzitter der Kamer gerigte mis sive van den heer Cremeis, oud minister van bui-eal. zaken, ten geleide van de twee brieven waarvan in de zitting Van gisteren sprake is geweest, ten einde die aan den minister van binnen and'che zsten uit te reiken; daaibij aauioouende dal d e stukken van p.rtikuiieren aard wa'en, eu wederleggende de door den minister van binneulanasche zaken tegen hem uitgebragie beschuldi ging, van aan deze Regering hoogst gewigtige meuedee- hogen te hebben onthouden De Voorzitter stelde beide brieven in handen van den minister van biuuenlandsche zaken. Daarna werden de beraadslagingen gevoerd over de onderdeden van de begrootiug vau hoofdstuk 111 (de van bud<uiaudache zaken). De arlt. 1 4 der le af i werden zonder houfdelijke stemming goedgekeurd. Bij de behandeling van de He afdeeiing, buitenlandsche zendingen eu konsulaten, bespiaken de heereu de Casern- broot, Huffman en Heydenrijck de Japansche aangelegen heden, ue beide eersten met het oog op Onze vertegen woordigiug te Jeduo, en de laatste in verband met de yer6oeumg wegens geleden schade tijdens de expeditie in 1864. De Minister van Buitenlandsche zaken beaut woordde de sprekers, waarna de heer Dumbar een amen dement voorstelde op art 5, strekkende om de som, uitgetiokken voor traktementen van het personeel der gezantschappen, met ƒ8800 te verminderen, bestemd voor de vertegenwoordiging in Baden, Beijereu en VVur- temberg. Nadat over dit voorstel het woord was gevoerd door de heeren IV. van Goltstein, Wintgens, Saaymane Vader, du Marehie van Voorthuisen, van Beyma thoe Kingma en deu minister van buitenlandsche zak n, werd het amendement vau deu heer Dumbar met 49 tegen 24 stemmen aangenomen, en het gewijzigd cijfer van art 5, teiuggebragl tot ƒ251,200, zonder hooidelijke stemming goedgekeurd. By de behandeling van art 6 aangaande de konsula ten, bestreed de heer Blom hel denkbeeld der vesiiging vau een bezoldigd kousulaat te Berlijn, weshalve hij Voorstelde de som van dat artikel met /2000 te verminderen. Na eene woordenwisseling tusschen de heeteu de Cusembroot, van Wassenaer Catwijck, Blom Radiussen en den minister van buitenlandscne Vaken werd het amendement met 45 tegen 29 stemmen aangenomen, en het gewijzigd cijfer, van ƒ80,000 tot ƒ78,000 terucgebragl zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. De arlt 7 16 werden achter eeuvolgeus zonder beraadslaging eu zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Art 17, wachtgelden, uitgelrokken voor /’3o00, werd door den minister vau buitenlandsche zaken met ƒ4500 veiboogu, en alzoo gebragt tot ƒ8000. Na de goedkeuring der overige artikelen werd de begrooting van buitenlandsche zaken in stemming ge bragt eu met 38 tegen 36 stemman afgestemd. Tegen hebben gestemd de heeren van Beyma thoe Kingma Stieltjes Fransen van de Putte, Godefroi, Jouckbloed, Westerhoff Dumbar, Beens, Guijé, de Lom de Berg, Hiugst Gratama ZylkerMoens van der Maeseu de Sombreff, Hollingerus Peypers, de Roo van Aldcrwerelr, vau Eek, Biebersteiu, Storm v ’s Gravensande, vau Deldeu, Mensouides, vau Blom, Dam, Viruiy Ver- brugge, Geertssma, Dullert, Thorbecke, de Raadt, van der Linden, van Kerkwijk, Keisteus, Wijbenga, Fokker, van Limburg Brouwer Remdeis, Heemskerk eu Blom Voor hebben gestemd.-du heeren Bichou v IJsselmonde, van Bijpesteyn VVmtgens, vau Namen van Eemnes, Pijnappel, lusiuger, Keuchêuius, Luyoeu, de Casembroot, Kien Heyueunjck, J. K. van Goltsteiu, Baaymans Vader, Hoek w.. ter, v,,u der rlucut, faets vau Amerongen, van Rappard, Haffmans, W vau Geltstein, van Lijudeu van Sandeuburg, du Marehie van Voonhuyseu, Hoffman Begram, vau Wasseuaer Catwijck, Simons, v Harderbroek van Lockhorst, van Foreest, de. Brauw, van Z uuicq Bergman, ’s Jacob, Verheijeu, Bots, van Lith de Jeuiie, Rochusseu. van Nispen van óevemer, eu de Voorzitter’ Up verzoek van den Minister vau Binnen-andsche zakeil werd alstoeu de vergadering ;oo- een ha.f uur geschorst. Na de heropening der zitting nam de Minister van Binnenlandsche zaken, bet woord en zeide het volgende „Mijne heeren! de stemming o.er het Irle hoofdstuk der Staats begrooting i diskussieu, kau niet wel auder: eene afkeunug van 1 houd van deu vrede eu de I Duitschlaud. Een verschil Kamer en de Regering over Uei kab.uet doeu besluiten outslag aau lu afwachting vau i wij de Kamer de beiiandeiiug der begrootiugswetlen schorsen.” Overeenkomstig het gedane verzoek werd door de Kamer oesloten. Evenwel vereeuigde zich de Kamer met een voorstel van den voorzitter, waarmede de miuisier van biuneu andsche zaken lustemde feu na verwerping van een voorstel vau den heer Dullert met 57 tegen l7 stemton), om de nota van wijziging op hoofdstuk IV ingekomeu en’ srtkkeude om de daarbij voorgedragen sommen voor zesmaauden toe te staan, naar de afdeeliugeu te veizenden, eu aausiaaudeu DondeiUag die begrootiug te beuaudelen, zullende daarna tevens eenige andere lu staat van wijzen gebragte wetsontwerpen worden in behandeling genomen. De heer van Beyma thoe Kingma heeft in den loop der zitting namens de commissie tot onderzoek der rekening we.eus het pensioenfonds van burgerlijke auib tenareu over het dienstjaar 186#, dienaangaande verslag uitgebragt. Uver de konclusie zal nader beslist worden. Zittiug van 28 November, lu deze zitting heeft de minister van binnenlandsche zaken op eeue interpellatie van den hier Storm van 's Graveasaude geantwoord, dat de regering eergisteren niet bedoeld heeft, dat het votum der meerderheid gerigt was tegen het behoud van den vrede, maar dat de discussieu daarover liepen. De credietwet voor het departement van justitie is aangenomen, zoomede onderscherdeue kleine wetien Voor hei departement vau biuneuiandsche zaken is ook eene credietwet iugekomeu. Zalurdag voortzetting der beraadslaging over eenige ■- (lïf.innub?i;tr.|

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1