1867. JAARGANG N«| NIEUWS- EX ADVERTENTIE-RIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. 22ste WOEÏNSDAG 4 DECEMBER. B 1 iN Dl E iN JL A iX D. No B l 1 r E 3 L A 1N il. I f RUSLAND. tukkije. SNEEKER COURANT. Wt<ke iHEuLDEgLINgEN. oiidelteekviid is maal- I I I I I 1 I I l I I A D V K K r h A T 1 E N eUer 40 Cent», zoor eiken <c: give 35 Cents Zegelregt 1 Napels. 29 No». -J neemt aan- ai'geloopen .1 heêrge- en a>chrnass<>as op REI ROODE KRUIS. Sedert eei.ige juren is hel oorlogvoeren, door -wapenen, wei is tan teel korter duur geluiden, maar tor tegenovergestelde reden een Vuoiai was hel niet welen omstandigheden, 2éi. ne ceü- 29 November arbeider ciieuu.g om met Ullbaggeien, terstond een iyk Het voorstel van hel raadslid den heer Wiarda, out ue maiktdag «au Wouisdug op Duimeidag te zeden, is verworpen Eeuevee» ma. kt heell hier teel kans op weisiageu en zai waarschijnlek in t leven wo.den geroepen. Mei belrekniug op den uiboer tan vee, za. zy omwyleibaar zeer tourueeiig zyn, mits men dan ook zoige den uiltoer te kunnen b. iiouu_n door een weinig meer re.,peet te be.oouen vooreen» atideis eigendom Wy beuoeleu het vee, dal over Harlingen naar Engeland woidi geexpor leert! en Waarmeue nog wordt omgegaan, ais de kul dat doel met de mms. LEEUWARDEN. Men is van p au hier «ene luchtgasfabriek op le rigten a la Monigiuei Wy waaischuwen hel publiek toor out het zien iaat innemen door fraatje vooi stellingen van die wijze van veriichting, eerst ie onderzoeken de gevaren zijn eiland nu dal hij hebben verbonden om Maart Die belofte zal hem zoo met gevallen Zjii; men zou in deze Te 's Bosch is de proef genomen, om een geïmil erd bam-biljet, gelyk er thans in den handel zyn gebiagt (Ne leil-nds-he weii'Ch). te laten wisselen, <n dit is geslaagd, want het geld weid behoorlijk t i hand gesimd, en eerst «enigen lijd daarna nem-ikte de wisselaar dal hy de dupe was g weesl Deze COURANT versehijui WOENSDAGS en ZATURDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is, binnen deze Stad ƒ1.65, buiten d« Stad franco ƒ1.90 gekerkerd was. d.e beid< verschil en het hamlign-id gegeven toen van Garibaldi’s ziekte terug ie brengen zich zou nr. I? ie ondernemen zwaar wal een gevangene zou wihen beproeven. N i.»r men uit St. 1-eieisb.Hg me.ut aldaar met den 1 January een nieuw m Russisch g. schreven uiad, de Swuwe lyd. «ei.i, het hem zien hetwelk zien vooil eeue staatkunde van verzoening lussclien husla. u en Polen voor e slaan, en ue waie ben.ng i. Van de gezamenlijke ahn.sctie volken le t.evuir«-u. Uaa. schier al de Ru-s.». he organen Anti Pooisihgezind zijn, wodl de opriglmg v.m he. nieuwe blad door de gematigden met belang sveiiing te gemoet gezien .uel betrekking lol den Nicolajew spoorweg verneemt men dat r'e Russische legering „meigd i» deze ba..n mei ie veikoopeu ujaar ze tov exp.oimi.e en gebruik ovei te dragen aan een ^uitikuiiere inuaisciiappy. urtsiuilend ui. itusseu ucsmaime. Zeil» woiul ueweud dai de uaai- toe betrekkeiijae koucessie r eds eenige dagen HARLINGEN. In den raadsvergadering van Donderdag ji werd een plan goeugek uid lol verbeleiiug de: haven en der wegruiming van de Pollen Die zaak zal 3*/a mimoen gulden moeien kos en. Zij heel! ecluer baar b> s ag nog idel gekregen, en dal is geiuk..ig, want wanneer uien nagaat hetgeen al geschied is, houul me.. zijn bail vast, uil v e. a vot.r onbekookte p unnen, en de gevolgen van ueze op fi..a..iieei gebed ried "tl morgen kwam eeue ZyK ztju leven Bezig <yu viel t.y over boord en was er aan vei bonden zijn; want Iooraf gedaan, daarna bedacht Reeft menigeen m l leed gebracht Men schrijft ons uil bmilde dd. 28 v ember G.ster morden heeft hier een allerbedrne endst vooral p eals gehad De straalweiker P zou le een bak over hel k mal schuiven. Ung.-lm cellier gle. d hy uil en sioille voorn'er n> Voor ade hooldslukken der Slaatsbegrooting dntpie. Dadelijk kwamen er n eust h n op Voor zoo ver zij mei reeds door tweede kamer *"‘l ««schrei toesnellen maai le ve guls De zijn aangenomen zullen credielwellen voor den |dkkige drenkeling, lijd van zes maanden woiden ngediend. Dohderuag te Berlijn lussclh ii P.uisen en de Nederl«miei> gesloten en geleekeud e< ne overeenkomst, b tiekkmg hebbende op de aan sluiting te Venlo van den spomweg Hamburg Biemei>>U»iiabi uch Sexbierum, 29 November. Tot sekretaris van de gemetme B >rra .eel is door den g< met'iiu raad mei 7 van de 11 ».<m tneu, in dr piaals van den overlideu sekrelau» den heer Alia, gekozen de heer W Lamenbacli tol heden le klerk ter sekielaiie Tevens is in dezelfde vergaueriiig besloten lol het such ei. eeuer wmmig vooi den openbaren oiiderwyzei le Sexbierum p eats gehad o»er hel k n.al schuiven, mi en simile er o ensi h n maar le ve g< ifs vader »ai tic/- amdcien werd in wanhopig bijzijn z.jner vrouw leven loos uil de diepte opgeviscm. Hoew.-I ei da dehjk geneeskundig hulp werd aaiuebuigl. was aiks viuchleloos Hy was e;i bleef n lijk. vaa 1 tot 4 regel» gewost regel daarenboven 10 ei« voor iedere plaatsing. PRUISEN B.rlijn, 29 Nov Bij de beraadslagingen der negromitigs som missie un hel hms van algevaaiuiodeu heeft de h< er toil Bisiuarck veiklaa d, da> de sommen voor den alkoop der aanspraken ‘au den tx- kouing van Ha nmver en tien ex-neilog van Aassau om politieke redene opzelteiijKe hoo^, zyn genomen, om voor goed een eiuoe ie ma ken aan hel pi elendeiisi hapt van ue oiiUioonde vorsmii. De Eugebcne regering, die aan ue ondemundeiingt n deelgenomen had, heeft het sluiten dei oveieenkomsl gebillijkt. De heer Tweslen heell. als rapporteur, de goedmaking dier sommen uil de leenmg van 6ü mn.ioen oiiwellig genoemd. De heer von Bistu rek - heeft krachtdadig geprotesteerd tegen d nautval van den tmet 1 westen. ITALIË. In Rome neem-, men de strengste V.m den Bosphoius lol de golf van Perzië uiut e. n spoo.weg te leggen, die 26 miiiioen pm.d sterling zal kosten nel konlrakl be- v.< tiende deze onderneming is den 2ö Nov jl. dooi ue Pui te oiideHeekeiid geworden. LNGhLAND. Naar men uil Londen meldt, heeft de gewezen d.k aior van Puien, geuua.n Laiigiewicz, eenige mtg u gel. den aldaar eeue camenkomsl gehad met Muzzim, Kul Bimd en een d--r hoofden van net Jullie Eugeiand. Van hetgeen in die mjeeuh..malei, vcihn.deiü is, js h(eis ui gelekt. regekn t-g, n de Romeinen die aan den opstat d hebbi-n deelgenomen In groole getale omvlugten zy hun vadenand Garibaldi wordt op C.iprera evenzeer alg gevangene behandeld, ais lm n hy te Varignaoo Het publiek echter ziel tusschen wijzen tan gevang nhouden groot gouvernement heeft bewij» van hel gebruik maakte om hem naar Men verhaalt om de uiiv.ndmg van vu beierde wam den hei ook in veel /.rooier getal slagioffers ue su.g by Sollerino, den 24 Jumj 1859 gelei verd, waai gedurende 15 uien 3üUU00 men stoon vochun, uie uooi haie rampzalige ge vo g. u, menschel!Hienuen opricp, om zoo mo- gclijk Hel lydeti te verzuCiileu v,m de slagioffers uei eerzucht t. n Zwitzer de heei Dununi van Geuè e, die di n slag bywooiide, deed een ba» roep op het geweten van hel vredelievend ge deelte der bevolkingen; maar eerst m Septem ber 1863 werd te Berlijn voorgesteia om da bedoeling van Dunaut aau een meer opzettelijk onderzoek ie onderwerpen, op het den 26 Üclo- vun ..alj u.r te Gene e te iiOuUcu coug.e» t’lt oude.b.mmcne lauden kwamen c:u<uu 35 per suilen, mm s; gence»a.un jigeu, .e zaaien en toen De mtbars mg van den Vesuvius merkelijk m omv mg toe hi den lil .S een umz.iggelyke lavastroom i 'om -«an de westzijde van den vulkaan Ue vuorna-ms.e uFeu.ng st.jgen onmetélyke

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1