JAARGANG Ne. f 1367. NIEUWS- EN ADVERTENT1E-BIAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. r 22ste VAN DEN GE11EENTHAAD VAN SNEEK, maandag den december ibb; des voormiddags te 10 uur i B 1 1> L N JL A j> 1). ZATERDAG 7 DECEMBER. pter 40 c^. behalve 35 Cents Zegelregt VliRGADERlBG Ml lil b I i •TW S>X t SHEERER ■■iiiiiiiiihiiimiiiiiiiiiiiiiiii eta De Heer Bellaar Spruijt, leeraar Koster, Tg«iifflimi R. om ADVERTENT1EN van 1 tot 4 regel» gewose eiken regel daarenboven 10 voor iedere plaatsing, wijlen den in der Gel- (Si - Cl Door het in de maand Augustus te Parijs vere ni C 0 U R A Nï. lingen verdedigd.* a. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is, binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 in antwoord op hun rapport van 26 Nov jl te kennen te doen geven, dal Z. M niet wenseht op het daarbij gedane verzoek om ont slag eene beslissing te nemen, vóór dat de beraadslagingen in de Staten Generaal over de ingediende en thans daar aanhangige krediet- wetten zijn afgeloopen. gehouden kongres der internationale gingen tot verpleging van gewonden in tijd van oorlog is ook aan den heer kapitein-kwartiermeester te Kampen, eene zil veren medaille veneend lol aandenken aan de diensten door hem bij hel bezoeken der wereld tentoonstelling aan de internationale vereenigiog bewezen Voor zoo verre thans bekend is heeft de collecte, voor de Maatschappij van Weldadigheid gehouden, opgebragt /'oO,021,78. De heer P Nijiiotf, zoon van heer oir. L. A Nijlioff, en, e»en als tijd zijn vader, archivaris der provincie detlaiid, is den 29 November jl. te Arnhem overleden. Naar men verneemt, hebben de heeren dr. A. Vrolik en F. ’s Jacob ais leden der di- i reclie van de Maatschappij lot exploitatie der staatsspoorwegen hun ontslag ingezonden Dien ten gevolge zal de heer de Brouwere van Hoogendorp, oud Belgisch kamerlid voor Me chelen, als voorzitter optr den. Sedeit eenigen tijd wordt in meerdere I dagbladen de vraag betwist of Nederlanders i die zich zonder vergunning des Konings m i PuUsehjke dienst begeven, wei hun Nederlun derschap verhezen. Dit vraag is reeds door den Munster van Justitie in bevestigenden zin beslist geworden en wel bij briel van December 1862, waarbij aan den R, L. Schoenmaker wonende te Tegelen, zoon van den Isten lui tenant dei Koninklijke marechaussee van dien naam, die om eene rgivsbetrekking solliciteerde, eene afwijzende beschikking werd gegeven, dewijl hij opgehouden had Nederlander te zijn toen hij ais Zouaaf in Pauseiijke dienst was getreden, zonder toestemming des Konings; daar na solliciteerde hij om geiialuraiiseeid te wor den, hetgeen hem insgelijks werd geweigerd, dewijl hij eerst 6 achieieemolgeude jaren hier te lande moet verblijven Genoemde Schoen makers had vroeger als onderofficier op Java gediend. (A'. R Ct.) Men schrijft uit Katwijk aan Zee dd. 3 December: Gisteren, met het woeden van den Noordwesten storm, werd bij vloedgetij i het water zoo hoog opgedreven, dal de duinen I aan het strand aanmerkelijk zijn afgenomen Gelukkig zou hel zijn, wanneer al de haring vuschers behouden moglen wedurkeereu. Sedert 24 November zijn met het onstuimige weder geen haringschuiten aangekomen, waarom men vermoedt dat de vangst zeer verminderd is. Ct) De Heer Bellaar Spruijt, leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool te Utrecht, heelt dezer dagen bij zijne bevordering tot doctor in de Wis en Na uurkunde, de volgende stel» „De scholen voor middelbaar onderwijs bieden hel groole voordeel aan, dat de functie der zinnelijke waarneming, die voor het praktische leven verreweg de belangrijkste is, bij hare inrigting on- mog. lijk zoo jammerlijk kan worden verwaailoosd, ais dal overigens bij hel onderwijs in Nederland gewoonlijk het geval is. „De mogeijkhiid van het bestaan van inriglingen als de Militaire Academie en de zoogenaamde scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs, is het vol dingend bewijs voor de stelling, dat hel publiek in Nederland van onderwijs en op voeding geen begrip heeft (Zou de heer Bellaar Spruijt wei een goed begrip hebben van t geen h.j zelf weel?) Dr Ct Wij vernemen, dat de hooge raad der Nederlanden eergisteren heelt afgewezen het beroep in cassatie van den procureur generaal bij hel provinciaal geregishof van Friesland legen twee arresten van dat hof van den 2 September jlwaarbij Fokke Gjalt Dorhout kastelein in de Schrans onder Huizntn mei vernietiging van twee vonnissen van de Arrondissements regibank, is vi ijgesproken van het hem ten lasie gelejde feit van het houden van veemarkt op zijn land, in strijd met de daaromtrent gegeven voorschriften Almelo. 4 Dec. Men verneemt dat door de arrondissements regibank alhier op de aanbevelingslijst, ter ver vulling *an de betrekking van kanlonregler te Oolm.irsum, zijn geplaatst de lieeren: 1. mr A. van Laer, griffier bij hel kanlongeregl te Oulmaisum; 2 mr. W. Engels, procureur en plaatsvin, kanlonregler aldaar; 3 mr. Fraissiuet, griffier bij hel kautongeregt te Enschede. HARLINGEN 3 December. Kinderen gaven Dmgsdag avond het be wijs, dal zij voor elkander wel wat overhebben. Om hunne medekinderen uit den behoeftigen stand in de St. Nicolaasvreugde te doen deelea gaven die dei meer gegoede burgers een concert, welks opbrengst daartoe s.rekken moet. i Zoowel over de uitvoering als de recette is i men zeer te vrede. De storm van gisteren voerde wel het water tol 21 plm. boven gewone zee op maar heeft geiukuig geeue of altuaus weinige schade ‘s Gravenhage, 6 Dec In de zitting van de tweede kamer der Sla ten Generaal van heden is de credietwet voor het departement van binnenlandsche zaken en de begrooting voer den aanleg van staatsspoor wegen met algemeene stemmen aangenomen, zoomede eenige kleine wetsontwerpen De onteigeningwel voor een aanleg van een spoorweg van ’s Gravenhage naar Gouda is bij den raad van state aanhanging Bij kabinetsbrief van 1 dezer heeft hel den koning behaagd aan de heeren ministers, PUNTEN VAN RL HANDELING 1) Resumtie der notulen. 2) Beschikking op een adres van dr. S. J. van Schevichaven, houdende verzoek kwijtschelding van Hoofdelijken Omslag. 3} Dito dito van G. ten Brink, houdende soortgelijk verzoek. 4) Adres van J H. Keulen, houdende ver zoek om onderhands te mogen pachtende huizinge kadasiraal bekend als gemeente Sneek Sectie A No 26. 5} Benoeming van een hulponderwijzer aan de Stads Meisjesschool. 6} Dito aan de Stads Armenschool 7} Benoeming van Apothekers, lol levering in de vier kwartalen van 1868, van de genees middelen ten behoeve der Stads Algemeene Armenadmuiistratie. 8) Benoeming van een Chirurgijn tot waar neming der heelkundige praktijk bij de Stads Algemeene Armenadminislalie 9} Bericht van am neming door den heer J Haga Bz van ’t lidmaatschap der Commissie Van toezicht op T middelbaar ouderwijs 10) Benoeming van een Weesvoogd ter ver vanging van den heer A Haagsma 11) Adres van de werkmansvereeniging te Sneek, houdende verzoek om 7 8 maal per jaar, s Zondags avonds, een der schoullocalen tut het houden van vergaderingen te mogen gebruiken 12) Missive van 'tnu ontbonden Comi'é lol aanleg van een spoorweglijn van Heerenveen naar Harlingen 13) Benoeming van apothekers lot levering der geneesmiddelen ten dienste der Ned Isra ëlitische armen administratie 14) Twee voorstellen tot af en overschrijving

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1