1837. JAARGANG N1EW- SNEEK. IU o advertentie-blad voor de stad en het arrondissement VAN DEN GE1IEENTE-RAAD VIS SNEER, MAANDAG DEN 16 DElEMBER 1867 des voormiddags te 10 uur. ZATURDAG 14 DECEMBER. 7* B 1 O L H A i\ D. 7. 7* 7* 7. 7. 7. 99 r a-.-~.sle VERGADERING r '71 1 ure te van de k MWWSI op de Hoogere Burgerschoolmet de daarin vervatte voorstellen. verslag aan -~.i van de Wethouders veorneemd, vvouda. De Secretaris, G. J. PRUIM. staatsspoorweg i aangenomen. morgen namiddag ten J zijn aan de orde gesteld de 'an een -1 en s’ Gravenhage 12 Dec. In de zitting van de Tweede Kamer der Slaten-Generaal van heden is de credielaauvraag den mini» er i - Cimmissie in 1867 belast natuurkundige exiinens van 1 Jumj i860 (Staatsblad neet en J P Anem.i, geboieu en w onende üongjutu bij Franeker, en te Fianeker, wonende jaar een diploma van natuurkundig onderzoek algemeen moet zegt de commissie uitslag van liet tweede examen 9 --o. x BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de gemeente SNEEK, maken bek ud dat ten gevolge besluit van lleeren Gedeputeerde Staten van den 5 December 1867 N“. 186, (Prov. blad N® 176; de letter Z van hel Gothisclie alphabetbestemd is, voor den ijk en herijk der malen en gewigten gedurende het jaar En opdat dit koine ter algemeene kennis zal deze worden algekondigd en geplaatst iu de Snetker Courant. ilurgemeester en PUNTEN VAN EEHANDEUs G 1. Resumtie der notulen. 2. Adres van d n heer P van dor Feer Cz 3. Adres van Toussaint Bokma. 4. Behandeling van de stukken, tusschen de Commissie van To-zicht en den heer H Joustra gewisseld, betreffende het tarief van leergelden lot evemuele lijdelijk overname van de exploi tatie der staatsspoorwegen met algemeene SltHIHDGli - In eene r~ houden zitting onteigeningswetten spoorweg van van Breukelen naar Warmden Bij koninklijk beslui: van 9 dezer n° 64 is aan den he<r C J. A. Greven, op zijn ver- zoek, eervol ontslag verleend uit zijne betrek- die belastingen en a vooits is het 1 en accijuseii le zoo als liet thans bestaalopge - ereenigd met dat te Kollum. onder -van den tegenwoordigen van Idsinga. king van ontvanger der direk accijnsen te Westergeest c c kantoor der directe belastingen Westergeest, heven en vr voortdurend beheer r ütmaris den heer W i --Te s Gravenhage is heden aimbesteedhet maken van aarde en eemge andere werken vm. den spoorweg Meppei—Groningen. Minste msiliKj.ei de heer van der S.uis (e Appelscha voor J 424 200 De Staats Courant bevat het i v<m b nntnlandsche zaken 1 met het afnemen der volgens art 4 der wet -n° 59). Aan de te U. 11 nmema, geboren le Amsterdam, is dit een voldoend afgelegd toegelegd In het v d© uitslag van het tweede examen ongunstig ge noemd worden D Men verneemt, dal het voornemea bestaat om voor de verzending van aangetekende uneven per post, de vooruitbetaling van het regt van 10 cent voor aanleekenen, op gelnke wijze als bij hankering, door middel van aan de brieven bevestigde postzegels te laten voldoen. Heden morgen is hier gekomen Zr. Ms der Nederlanden. hel Kanaal zwaar hel stampen van het schip waren 7 of 8 sche pelingen min of meer zwaïr gekwetst gewor den hel schip had zich andeis goed gehouden. Volgens de Arnh. Cl heeft de hoofd administratie derposieiijen het eerste posltractaat met de Veretnirde Staten van Noord Amerika geslo en, waarbij eei.e belangrijke vermindering van bnevenport (van 70 op 40 cents) is aan genomen. Dit traktaat zal reeds met 1 Ja a. s in werking treden. Ook met Frankrijk is eenö nieuwe conventie aangegaan, waardoor het bnevenport van 30 op 20 cents zal gebragt worden, hENNISGEMNG. Jiurjemeester en Wethouders voornoemd VVOUDA. -De Secretaris, G. J. PRUIM. Nieuwediep, jo Dec. van Cherbourg terug rarnlorenschip Prins Hendrik Men had bij hel uitgaan van stormweder beloopen Door pelingen min of meer zwaïr gekweisl SNEEKER COÜEAN 'x? van hét zul worden gcüouueii 28 December JL8ö7 ax» van I 3 E 9 10 11 12 1 Wijk f» uur. n “g w ran zijn 19e zijn 20e ingezeten ter ia I lands dienst koloniën Art. 18. r:_s ingeschreven, is verpiigt, zi-. h en Wei houders aan to '***1 dezer na oiu w w 91 s middags ’s morgens van 1 tot 4 regel» gevoaa eiken regel daarenboven 10 at» voor iedere plaatsing. waar het behoort, en geplaatst ia de A D V E 11 T N T 1 N etter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt 1 3 5 7 overigens de iiiscuryviiig ter Secretarie de j voor den aanleg ia;; 's Gravenhage naar Gouda Bij dit nummer der Courant wordt een Bijblad verzonden inhoudende een ver slag van het verhandelde in den Gemeen- tcraad van 18 November 1.1, 1.USChnjV1U?„,.Üer .u’a'.‘XIB11Jlie W .-e'-eu. u, me op den le huu iVue jaar ziju lugeiiedea, eu die Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS, Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65buiten de Stad franco/1.90 BURGEMEESTER eu WETHOUDERS v8U de Gemeeute SA/EEK Gelet op art. 19 der Wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72; Brengen door deze ter kennis d»r ingezetenen, dat bij hoofdstuk III dier wet, handelende over de inschrij ving voor de militie, onder anderen voorkomt het na volgende Artikel 15. Jaarlijks worden voor de militie inge schreven ade mannelijke ingezetenen, die op dëu Isteu January van het jaar hun 19e jaar walen m getreden. Voor ingezeten wordt gehouden 1°. hij wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, zyu beiden overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28stcn July 185U {Staatsblad ao. 4*); 2°. hij, die geen ouders of voogd hebbende, gedu rende de laatste, aan het iu de eerste zinsnede tan dit artikel vermeide tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield 3°. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was. al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het rijk verblijl houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, behooreude tot eeuen Staat, waar de Nederlander niet »au de verpligte knjgsdieust is onderworpen of waar ten aauzieu der dienslpligtigheid het beginsel van wc- derkeerigheid is aangenomen, Art 16 De inschrijving geschiedt 1®. van een ongehuwde iu de gemeente, waar de vader, of is deze overleden de moeder, of, zyu beiden overleden, de voogd woont; 2°. van een gehuwde en van een weduwnaar iu do gemeente, waar hy woont; 3° Vau hem die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten lands gevestigd is, in de gemeente, waar hy woont, 4°. van den builen ’s lauds wouendea zoon van een Nederlanderdie ter zake van ’s land» dienst iu een vreemd land woont, iu d» gemeente, waar zijn vader of voogd liet laatst in Nederland gewoond heeft Alt. 17. Voor de militie wordt met ingeschreven P. de in een vreemd Rijk achtergebleven toon van een ingezeten, die geen Nederlander is; 2® de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouder- leoze zoon van een vreemdeling, al ts zijn voogd inge zeten; 5°. de zson vau den Nederlander, die ter zake Terwijl i Gemeente midnags 1 uur. En zal deze worden afgekondigd den 14 en j’° Sneeker Courant. in Rijks overzeeschc bezittingen of woont. Elk, die volgens art. 15 behoort te worden w - -o-■ -i daartoe bij Burgemeester Wei houders aan to geven tusschen den isteu en Olsten January. By ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zijn vader, of, is deze overlcdeu, zijue moedor, of, zyu beiden overleden zyu voogd lot tet doen van die aangifte verpiigt. Art. 20 Hij, die eerst na het intreden jaar, doch vóór het volbrengen vair wordt, is verpiigt, zich, zoodra dil plaats heeft, ür in scüryviug aan te geven bij Burgemeester en Weihouders ei gemeente, waar de iiiscliryving, volgens art 16 moet geschieden Daarbij gelden de bepalingen der 2de eu 3de zinsne den vau art. 18 Zijne inschrijving geschiedt in het register jaar, waartoe hy volgens zyu leeftijd bi-huoit Naar aanleiding vau bovenstaande bepalingen maken uigemeester en Wethouders verder bekend, dat op oeris ag deu 8e January 18l>8. ten Gemeent huize P o'n'’ ecue byzoudere zlttiug zal worden geliouuen lol January 186B huu l'Jue ,„s, alzoo geboren zijn in lb48, en wel voor eu 2 4 6 8 10 ’s namiddags kau geschiedieu van morgens 9 lot ’s

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1