1367. JAARGANG NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEEK. 1 22ste WOENSDAG 18 DECEMBER. Slaten-G e ue r a a l ie Kamer. 2e Kamer. KENNISGEVING. vgf en die 2°. I s J r SNEEKER verordening gestraft worden met l i 3 Militie” stond abusiveiijk kich zyu in hel jaar 1848 dit moest zijn igo. i i 1 s I Na voorlezing laatst gehouden zitting t I 4 2 behoort, den U December 1867. Burgemeester en W ethouders voornoemd WOUDA De Secretaris, G J PRUIM. Zitting van den 15 December. en goedkeuring van de notulen der j van 19 September jl.heeft da Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco f 1,90 ioor- eu pi-usi- exploitatie gemeenten, wij der begroeting erwegiug naar ae lenstelliug der afdeelingen over- J ls gescheiden, ■p uer zitting ueobeu de afdeelingen hars omlei voorzitters benoemd, en heeft de. ecne verg .deling gehouden tol rege.ing morgen zuikn de afdeelingen bijeenkomen om 1 le Onderzoeken, zullende de - .a de volgende week met Zitting van Vrijdag 13 December 1867. In de zill.ng heeft de heer Gude/roi versla" uit"e- bragt namens de Kommissie tol ouücrzuex vuu hel- re- ge.Haverslag nope s den staal der hooge, middelbare en lagere scholen over 1865-1866. Over dé Kouklusie zai nader Otaiisi worden.* *- Vervolgens is m behandeling genomen het wetsont werp lot vaststelling dei begroutiug van aitgaven voor hal loods, vooitspi uueude uit kooppnjzeii van domeinen voor I860. Over hel 3de ouder art van art. 1 betref- i feude de slechting van vestingwerken, daaronder be-repen de kosten van om werp en opzigt. voerden bet woord do heeren, van Kerkwijk, van Kiepen van Sevenaer, van der Uajf'mans Nadat de minister van aanmerkingen had beantwoord voor om de bij dat artikel ƒ260,000 met ƒ100,000 le vér-’ r»aHsi„„,„„-9ver Jju aröehdemr-nt van der De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK doen te weten dat door den Raad dier gemeente, in zijne Verga dering van 18 November 1867, is vastgesteld de volgende verordening VERORDENING op hst VERKOOPEN jsn BEWAREN van TERPENTIJN IN DE GEMEENTE SiNEEK. Abt. 1. Het vcrkoopen van Terpentijn uit huizen of schepen is verboden behalve uit de zoodauigen welke daartoe bij schriftelijke vergunning door Burgemeester en Wethouders zijn loegelalen. De aamraag daartoe beval opgaaf van het maximum der hoeveelheid en de plaats, waar de Terpentijn wordt geborgen en verkocht. Art. 2. Als bewaarplaatsen van Terpentijnwaarvoor overeenkomstig du Koninklijke besluiten van 81 Januari 1824 (Staatsblad n°. 19) en 29 April 1864 ^Staatsblad n°. 39) vergunning moet worden gevraagd, worden aangemeikt de gebou wen waarin eene hoeve, ihcid van vg[ en meer Ned. ptl. Terpentijn aanwezig is. Abt, 3. winkeliers in Terpentijn allen die bij de uitoefening mogen Kooplieden en Vernis ziekers en i vau hun bedrijf Terpentijn gebruiken geen giooteren voorn.au hebben: in den winkeldan van tien Ned. pd. in bewaarplaatsen, deelmakende van hun ne erven of winkelhuizen ol we! daaraan oriniid leilijk verbonden, dan van honderd- vijftig Ned. pondeu. 4. in alzunoei lijke bewaarplaatsen buiten de Stads Gracht en minstens op een afstand van 500 ellen moeten ge legen zijndan van SOüONed. p 1 Voor deze bewaarplaatsen en tot hel hierin lijdelijk bergen van grootere hoe veelheden zal op schriflehjke aanvrage vergunning van den gemeenteraad moeten zijn verkregen. Abt. 4. Het is den kooplieden en winkeliers in Terpentijn verboden: 1*. den voorraad in den winkel anders dan in blikken, koperen of ijzeien bussen geborgen te hebben in de sub b. van art 3 genoemde bewaar plaatsen vuur te stoken, licht brand bare sloffen geborgen te houden of licht te branden, tenzij in een besloten lantaarn 5°. in de sub. c van art 3 genoemde afzon derlijke bewaarplaatsen vuur te stoken, licht te branden of licht brandbare stoffen VuoY'“er uit 'iaa™ van de kommissie belast, met het aanbieden aan Z. M. van het adres in antwoord op de troonrede verslag gedaan, waaruit blijkt dat die komirvs- X.Rahet atk heeU VerVU,d' en Z M- dat adteT het reeds bekende antwoord heeft ge-cven De Voorzitter heeft vervolgens mededeeling gedaan van een groot aantal stukken, sedert de laatste zuttn" iu- gekomen, waaronder een koninklijk beslnit van 9 Nor. m,bimrblJ hr t,'jdehJk Oeheer van hel, departement van justit e aan den minuter van bmneiilaudsche zaken wordt opge lagen; en voorts, vele ministeriele missives houue..de toezending van verslagen, smaken, boekwe-ken enz U deze stukken wo.den voor kenn.sgeving aangenomen, ter n b°ekenJ WOrdei1 deel, lei giiiue nedergelegd Verschillende ingekomen adressen zijn naar de kom. missie voor de verzoeKsclinfien verzonden. Daaronder merkt men op een adres van Gedeputeerde Stalen v.m Gelderland, houdende bezwaren tegen het door de Re gering voorgedragen cijfer voor de traktementen dor ambtenaren ler provinciale griffie. Vuil de Tweede Kamer z.jn ontvangen een 40ul wetsontwerpen, sedert bet begin der zittiug door die Kamer aangenomen, en waarvan de meesteu m de laatste dagen z.jn behandeld. Daaronder treft men aan de outweipen hetzij lot definitieve hetzij lot voorloopse vaslsiemng van ae verschillende boofdslukkeu der stLrns begroo-mg voor 186o; oegrootiua.eu voor de staatssp, wegen, a'beid der gevangenen, laud-di uKkeuj uenluuds voor 1868; provinciale belastingen van staalsspooi wegen, vereemgiug van zigmg van verschii.ei.de hoofdstukken enz. Al deze ontwerpen zijn ter ovi aldeeimgeu verzonden Daal na is tot de zami gegaan, waarop de vergadeimg Aa den «flau] voorz tte s en cemraie afdeeliug van de werkzaamheden. Reeds i de ontvangen weloinwerp.n 1~ - werkzaamheden der Kamer in kracht worden vou.tgezet. Zil.ing van 16 December. In de zitting van heden z.jn ingekomeu de drie laatste in de 2e Kamer aangenomen wetsontwerpen. De cmnmisa.en van lapporteurs hebben reeds ve’e vers.agen over welsom werpen u.tgebragl, eenige waa-rhn in eene morgen te houden zitting aan ue orde zijn <-e- SiC1U« geborgen te houden. Abt. 5. Voor zooveel daartegen niet bij eene wet, algemeens maatregel van bestuur of provinciale verordening is voorzien zullen alle overtredingen van deze verordening gestraft worden met eene geldboete van een lót vijf -en-twintig gulden en met eene gevangenisstraf van een tot drie dagen, te zamen of afzonderlijk. Am. 6. De Commissaris van Politie dezer gemeente is belast te zorgen, dat de bepalingen van deze verordening nauwkeurig worden opgevolgd en dat bij overtreding procesverbaal daarvan wordt opgemaakt en de schuldigen in rechten vervolgd. Abt. 7. De overtredingen zuilen worden geconstateerd door den Commissaris en verdere beambten van Politie dezer gemeente, welke daarvan procesver baal zullen opmaken; zullende deze processen verbaal door hen aan den umbteiiaar belast met de waarneming van hel Openbaar Minisle.ie bij hel kantongerecht, worden iigediend Aan deze ambtenaren wordt de last ver-treki om met inachtneming van de bepalingen der wet van den 31 Augustus 1853 (Slaaisulad n’ 83) de woningen, pakhuizen en bergplaatsen uer ingezetenen en die van elders wouendeii, uoch in deze gemeente gel.eben zells tegen hunnen wil, biim.n te tredenter handhaving van de bepalingen dezer verordening Aldus vaslgesleld door den, Raad der Gemeente Sneek, bij besluit van den 18 November 1867. WOUDA, Voorzitter G. J. PRUIM, Secretaris, Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Stalen van Friesland, volgens iiuu benctil van den 29 No». 1867 N°. 26 in afschuil mede gedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar bet A D V E R T E N T 1E N van 1 tot 4 regel» gewon, etter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 et» behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, ERKA1UM. Iiy óns vorig nommer, in de bekendmaking „Nationale i aan te geven uie geboren i j de kusten Van c heeren, van Kerkutijtc, i Maesen ds Zomtrreff en financiën de veiscmlleude stelde de beer van Kerkwijk uitgetrokken som van minderen. Aan de beraadslaging over u.. olu namen deel de heeren Storm van 8 Gravesands.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1