18Ö7. JAARGANG N1EÜWS- EX ADVERTENTIE-RIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT 71^ SNEER. Nod ZATERDAG 21 DECEMBER. 1* 1NA t N L a A D. 7. 7. Vrijdag ten 'ie Eerste 7» 7 SNEEKER uur. van ons van 1 ff u 9 10 11 12 d. 15 0. 2 7 9 voor om een schut in aan l behoud overeenkomstig s lands b dangen handelt en bijzon wal tiaar spoe.ige Bij dit nummer der Courant wordt een Bijblad verzonden inhoudende een ver- slag van liet verhandelde in den Gemeen teraad van 9 December 1.1. Gemeente middags 1 uur. Eu zal deze worden afo den 14 en 28 December Sneeker Courant Burgemeester en Wethouders voornoemd \X OUüA De Secretaris, G. J. PRUIM ■t A A»' COURANT Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco f 1,99 of geruchten no- - -Ie Kaïtnr Men schrijft December Een zoon Du.ke>bioek, heelt «acht overvliegen van‘den haZü lie zijde gekregen/zoodat van r HARLINGEN, tieuben Waaronder i «*.i| A bijzondere zitting zal worden gehouden s’Gravenhage, 17 Dec Heden ochtend heeft de graaf van Zuyh n een langdurig onderhoud met Z M den Komiig geh.id en daarna met den minister van Biu- netilandsche Zaken --De afdeelingen der le Kamer, onderzoe- ■sbegrooting, zijn algemeen van - ..1 de tegenwoordige de Honing nog mei hielt legering, net een geacht ingezeten uit op de jagt door onver -1 zytis geweers -1 men zijn leven begmt te twijfelen. Aiitixrirv 2 u‘ De laatste stol men neoben bier vrij wat aveujsenepen gebrast, w.i.irondet een Ldie van dambmg met ra.4 (Jat ,„el tans voor nog 8eel) j luy Wa(1 iadlujj t» gciwU kende tie blaa g. voelen, dal de Kamer, in omstandigheden, nu beslist omtrent het ontslag der meest als zij zich onthoudt van algemeen/ dere beschouwingen, om daardoor, belieft, mede te wet keu tot eene beëindiging der crisis 's Gravenhage 19 Dec. Algemeen wordt hiei verzekerd, dat de ver- gadeimg der staten Generaal morgen of o»ei- morgen gesloten en de Tweede Kamer ont bonden zal worden. zitting van de Eerste Kamer der Staten G.uetaal v.m beden zijn ai de crediet- welten en tlefimiieve hootdslusken der staats- begrooting voor 1868 met algemetme stemmen aangenomen, zoomede de begrooting voor de staatsspoorwegen en de credielwet voor eene eventuele exploitatie derzehe De heer Hasseimait, minister van koloniën, heeft op eene vraag van den heer Hartsen ge- autwoord, dal hel dezer dagen in de dagbladen voorgekumend berigi over een coidl.cl v.m dm heer Alijergou-erneur generaal van Nede l ludie, met de legering oti aar is De mims ter zeide. dat geen tjergclyk schuiven ontvan gen alzou geboren Wijk 1 3 5 9 gehoore ontvangen c’_ Kamer der Stolen Generaal. Z Al hoeft aim eene commissie, bestaande uit de herren jbr. G liarisen. I' ^tc Kamer der Staten Generaal, ril de herren mr E it s J icob Tweede Kamer der Staten Gen. raai Donker Cu Uus. oud commissaris A de Pin landsadvocaat, en i. '‘ul der Lo 11, rijksadvocaat -v opgedragen, om de omtrent het verzoek province Gr omogen Rotjan, te Kantens. nau het kanaal De minister van binnenlamlsch- zaken heeft hel provinciaal reglement *ari Friesland gehand haafd, bij welk reglement subsidim aan de ge meentebesturen >oor het lager schoolwezen wordt verstrekt De hopende verzekeringen pens eene ontbinding van de Tweed der Stalen Generaal hebben geeue nadere be vestiging erlangd. Z. M. de koning heeft heden i de leden van lid van de Eer- als voorzitter. Hd van de -I mr J H. op Japan mr rur. II. C Ve - mers vim der Lo ff, rijksadvocaat e Rotterdam als leden, de laak opgedragen, om de legeniu voor L. hchten omtrent het verzoek om schaf devetgoeumg. door eenige handelaren met Ja pan ter zake van geleden handelsverliezeu aan den konmg geiigt D. or L M. zijn met ingang van I Jaim arij, tot schoo,opziener herbenoemd: in derde schooldstrui der provincie Noord Brr- uant de bee. J. Ri„8e)1„gt te .s Henogenboscli m hel ijlde distnkt dier provm. ie, de heer dr n mu l k,‘",p' le G^‘e;m hei zesde .disuikl dier provincie dr. F B Tio>é- te ’s Henogenbosch in het derde schoold.slrikt der p ovincie friesland, de heer mr L \v Kietfms te O<mke k;in net derde schooldis- tv L :r Woningen de heer J. Witkop van - De werkzaamheden Holland zijn geslaakt Uil goede bronnen lijn Boxtel s Bosch r- Hel publiek zal geopend De lieer J Bosbouwers, voor de som van y'óöö.OOO den van liet geim werk: hel ion op de Huuleosche vlakte SNEEK 20 December. uit Ooststediug werf dato 18 KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeeuie tiNEEK. Gelet op art. 19 der Wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no 72/ Brengen door deze Ier Kennis der ingezetenen, dat bij hoofdstuk lil dier wet, handelende over de inschrij ving voor de miliue, ouder anderen voorkomt het na volgende .- Artikel 15. Jaarlijks worden voor de militie inge schreven alle tnannehjKe ingezetenen, die op deu isum January ran het jaar liuu 19e jaar waren in getieden. Voor ingezeten wordt gehouden 1°. hij wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, oi, zijn beiden overleden, wiens voogd iuuezeteu W V41fj)enS de *et Va“ Ue“ 2bstcu Ju“J ibóu (MaaMlad ‘2°. hij, die geen ouders of voogd hebbende, gedu rende de laatste, aan het iu de eerste zinsnede vmh dit artiKei veimelde tijdstip voorafgaande achttien maanden m Nederland veiblijf Inelu 3°. hij. van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mils by biuicn het rijk verbiijt houdt Voor iugezekn wordt niet gehouden de vreemdeling behooreude tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan de verpligte kiijgsdiensl is onderworpen of waar ten aarizieu der diensipiigtigheid het beginsel van we- derkei righeid is aangenomen Art 16 De iuschryvmg geschiedt 1°. van een ongehuwde iu de gemeente, waar de vader, of is deze oveileden, de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont, 2». van een gehuwde en van e«n weduwnaar in de gemecDl», waar hij woont; 3° van hem die geen vader, moeder of voogd he^-fi of door dezen is achtergelaten, of wiens Voogd buiten a lauds gevestigd is, in de gemeente, waar bij woont, 4“ van den buiten ’s lands woueudeu zoon van een Nederlander die Ier zake van ’s lands dienst iu een vreemd laud woont, iu de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatsl in Neder.and gewoond heeft Axt. 17 Voor de indnie wordt, mei ingeschreven.- lu de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van •e» ingezeten, die geen Nederlander is,- 2“ de iu een vreemd Kyk verblijf houdende ouder- looze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd luge 3°. de zoon van den Nederlander, die ter zake van ’s lands dienst in ’s Rijks overzeeschc bezittmgen of koloniën woont. Aru 18. E.k, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, is verphgt, zi. ti daartoe by Burgemeester en Wethouders aan te geven lusschen deu Isten en 31steu January. By ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zijn vader, of, is deze overleden, zyue moed.r, of, zijn beiden overleden zyn voogd lot Met doen van die aangifte verpngt. Art. 20 Hij, dia eerst na het intreden van zijn 19e jaar, doch vóór het volbrengen van zyn 2Ue ingezeten wordt, is verpiigt, zieb, zoodra dit plaats heeft, ter in sebrijving aan le geven by Burgemeester en Wethouders der gemeeute, waar de lusciirijting, volgens art ®oet geschieden. Daaroy gelden de bepalingen der 2do eö 3dc oen van aru II, A D V E R T E N T I N van 1 tot 4 regels gewone etter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 cta behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, verneemt men, dat de 'tiet primo Jdl) a s voor I «orden le Dordrecht, is aannemer gewof- maken van een 1 by Vechten. van t V\ elhouders verder bekend, dat e-- j 1868, ten Gemeeutrhuize i tot aiiuelyke ingezeten n, die op deu le ijn in 1849, en wel ’s morgens ’s middags Z.jne inscnrijving geschiedt in het. register van het jaar, waartoe bij volgens zyn leeftijd behoort. Naar aanleiding van bovenstaande'bepalingen maken Burgemeester en Wethouder» verder bekend, dat op Woensdag den 8e January 1868, ten Gemeeutehuize i alhier, eene t j inschrijving der V - ~’“O “J I MVU XV January 1868 hun 19de jaar zyn ingetiedeu, en die en ff ff f» o rmuuags 10 ’s namiddags kan geschifdieu 2 4 6 8. 9 10 s namiddags 1 Terwijl overigens de inschrijving ter Secretarie dezer i van ’s morgeus 9 tot ’s na ifgekondigd waar het behoo-t, -r 1867 en geplaatst iu de '8 Wi

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1