N1EUWS- SMEK. JAARGANG EX ADTERTENT1E-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT 13ö7. I. 22ste WOENSDAG 25 DECEMBER. f B 1 ft n Q L A fl D. I- S'. Gemeente kan geschiedien 61, heeft Groningen plaatsvervangende leden 1 den eersten te slerk had i er toch een brief bestond, overeenstemming bleek mei den mdeiing, 1 niet 9 10 11 *5 TH 5® /a was van Rollerdamsche Courant welk by de Regering den gouverm ur-generaal mr -g van diens ineemng dat ontvangen orders of iustiukliën regeritigstegle -1 meer kon fte minister het gemelde. n° 118 bevat h*t Konink- -18b7; houw van een regiem nl voor de Rijkstelegraaf en intrekking tan van 4 December 1865 dat aangetrokken te hebben, en sprekende niet overduidelijk brief en een tweeden brief van haren korres- pondenl, waarin gezegd werd dat de schrijver zich in den eersten te slerk had uilgedtuki, maar dat er toch een brief bestond, waaruit gebrek aan dr. N. L warden; dr. J. dr a H. Swaagmau te G. H van der Wal. r 90 *thekemun, apotheker te Winschoten. Z Ie benoemen tut pi..„, bij die geneeskundige raad -te Leeuwarden; te Sneek; dr. P, ff. Asman dr. K. T. Dorama dr. S Sr. Gironel te Leeuwarden; ir h lobbe te Heerenveen; E Bloembergen, apotheker te Leeuwarden, en L JL van Auku n, ap .theker te Groningen. De mn.ister van binnenlandiche zaken gelet op art. 21 der wet van 1 lunn IRC” ^uaMd 58)TTtèel, g„edse,„„jJe„ J""Ua:ll l868’le t„, secrela.is by den geneeskundigen raad voor friesland en Groningen dr. S Sr To ronei, te Leeuwarden U liet Staatsblad n° [12 lijk besluit van den 12 December dende goedkeuring uienst van don hel Koninklijk besluit {Staatsblad no 132J. hit reglement zal met den 1 Januarij 1868 in werking treden. J Tot de daarin voorkomende bepalingen be. hooren de volgende gesti!^" die“slberi8len wor(kn kosteloos over- Eeu berjgt van niet meer dan twintig woorden wordt als enkelvoudig beschouwd. De pros voor het overbrengen van een enkelvoudig be- ngl bepaald, wordt met de helft verhoo-d voor eik tiental woorden boven de eerste twi^ is het aantal woorden niet door tien deelbaar “ekeT‘ "el orer,d‘“t - ‘S vlkC IJ 11 De overbrenging van een berigt vffln „iet meer dan twintig woorden tusschen twee kantoren binnen Nederland kost dertig cent# KENNISGEI ING. burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA De Secretaris, G. J. PRUIM. ’s Graveohago deti 21 Dcc. De Staatscourant -bevat het volgende „Z M. de Koning heeft het ontslag der Ministeis mei aangenomen, maar verk’aurd voort durend vertrouwen in lumee politiek te stellen an den Casten. Gisteien avond heelt de minister van bitmenlandsi lie zak' n een zeet langdurig onderhoud gehad met den omJ minis ter, den heer Mulsaers, thans lid van den raad van state. Pan den 2osten De Staatscourant beval heden avond een koninklijk besluit houd ode mugliging aan de u,ii islers van binmmlamlsche raki ii en van fiiianlien om vrijdag den 27 dezer de zitting van de staten generaal te sluiten. TT 8e"one dagbladkorrespoiidenlie uil s Grawtihage meldt Men verzekert dat de vergadering der staten generaal aanstaanden Vrijdag gesloten en de tvveeue kamer ontbonden zal worden. Alen weel dat de minister van ’koloniën op eene vraag des heeren Hartsen, laatstelijk in de Eerste Kamer, verklaarde dat niets vvöarS zeker berigt, hel eerst door de Nieuwe verspreid, volgens het een schrijven zou ont vangen zijn van i' P Myer, behelzende de uitdrukking niet zouden strooken met het r ment, en in het geheel iridie niet servalief geregeerd kan worden, ontkende volstrekt de waarheid van De Sieuwe Hotterdanische Courant schijnt zich bleef insinueren, van een eersten 1 Januarij 1868 niet herkiesbare leden -1 dier raden te De Staats Courant b;>at, naar aan» uaunan net volgende: liet berigt, hetwelk de A'. geeft omtrent een generaal van Ned. aan den minister van dan de vorige beriglen van die courant onwaar. Bij besluit van 19 Dec. jl. Z M. goedgevonden lo. Met ingang van i Januarij 1868 ter vervangmg van de op 31 December eerstkomende aft edende en niet herkiesbare leden van de geneeskundige iaden tol leden benoemen Voor Friesland en U van Trooslenburg de Bruyn te Leeu. de Vries te Lemmer; -J Groningen; apotheker te Franeker, en 2°. Te benoemen tot 7 minister. F leiding daarvan het volgende R. Ct. van heden schrijven dat de gouverneur Indie zou hebben gerigt ko ooien, is, niet minder volstrekt SMBBKiiR COURAN 19de uur. f r a waar we- regels gewon* cis I van ’s morgens 9 tot ’s uur. En zal deze worden afgekondi"d 28 December 1867 ’s morgens lr - - Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco /1.99 jaar zijn ingetiedeu, en die voor om M A D V E R T E N T 1 E N van 1 tot 4 j etter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK Gelet op art. 19 der Wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72/ Brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat bij hoofdstuk III dier wet, handelende over de inschrij- ving voor de militie, ouder anderen voorkomt het na volgende Artikel 15. Jaarlijks worden voor de militie inge schreven alle mannelijke ingezetenen, die op den Isten Januarij van het jaar hun 19e jaar waren in getreden. Voor ingezeten wordt gehouden l8. hij wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, ziju beiden overleden, wiens voogd imrezetea volgas de wet van den 28sten July 1850 {Staatsblad 2°. hij, die geen ouders of voogd hebbende, gedu- rende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vernielde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederlaud verblijf hield 3» hij, van wiens ouders de langsfl.vende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij biusen het njk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreei.J. bohooreiide tot eeneu Staat, waar de Nederlander asn de verpligte kiijgsdienst is onderworpen of ten aauzieu der dienstpligiigheid het beginsel van derkerrigheid is aangenomen Art. 16 De inschrijving geschiedt 1°. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of is deze overleden de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont; 2° van een gehuwde en van eon weduwnaar in de gemeento, waar hij woont; 3». vau hem die geen vader, moeder of voogd heeft Of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten s lands gevestigd is, in de vemeente, waar bij woont, 4 van den buiLQu s lands wonenden zoon van een Nederlanderdie tér zake van >s lands dienst in een vreemd land woont, iu de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Art. 17. Voor de militie wordt met ingeschreven.* 1° de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van ingezeten die geen Nederlander is,* 2» de iu een vreemd Rijk verblijf houdende ouder- looze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd inge ?°‘j zoon Tan den Nederlander, die ter zake van lands dieust in ’s Rijks overzeeschc bezittingen of koloniën woont Art. 18. Elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, is verpligt, zi. h daartoe bij Burgemeesler en Wei houders aan te geven tussehen den Isten en olsten Januarij. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zijn vader, of, is deze overleden, zijue moed.r, of, zijn beiden overleden zijd voogd lot het doen van die aangifte verpligt. Art. 20 Hy, die eerst na het inlrzdeu van zijn 19e jaar, doch vóór het. volbrengen van zijn 20e ingezeten wordt, is verpligt, zich, zoodra dit plaa's heeft, ter in schrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der gemeente, waar de inschrijving, volgens art 16 moet geschieden Daarbij gelden de bepalingen der 2de en 3de zinsne den van art. 18. Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar, waartoe hy volgens zijn leeftijd behoort. Naar aanleiding van bovenstaande bepalingen maken Burgemeester en Wethouders verder bekend, dat op Woensdag den 8e Januarij 1868, ten Gemeentehuize alhier, eene bijzondere zitting zal worden gehouden lot inelijke ingezetenen, die op den le l - 19de j..„. alzoo geboren zijn in 1849, en wel Wijk 1 en 2 4 6 I K 8 ’s “'ddags 12 9 10 ’s namiddags 1 Terwijl overigens de inschrijving ter Secreta’r’ie dezer Uemeeute kan geschiedien van ’s morgens 9 tot ’s na middags 1 En zai deze worden afgekondigd waar het behoort. d«n 14 en 28 December 1867 en geplaatst inde Sneeber Courant. inschrijving der man, j January 1868 hun Wijk 1 3 W 5

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1