186?; NIEUWS- B ADFEOTT1E-BLAD VOOR DE STAB EN DET AIMOADISSEMEAT SXEEK. JAARGANG No. 104. c J,' ZATERDAG 28 DECEMBER. 4 I 4 4 i 4 4 4 99 4 1> 1 ,U t H .1 .v i>. VERGADERING VAN DEN GE1IEENM1AD VAN SNEEK, MAANDAG DEN 30 DECEMBER 1867. I eta uur. van een stembureau bij de a ir ir ir ir I n- a gen ongesteld, door den provincialen W J E Hekmeijer onderzocht en aan de 4 4 4 verneemt heeft eene ontaarde eene zekere weduwe, een lief meisje van 4 of 5 jr. -j Ver— van waag. no 10, 1. 2. slra 3. 4. betreffende het verleenen vroegeren politie agent 2e klasse Duba. 5. Voorstel betreffende het middelbaar derwijs in Streek met daarbij behooreude missives. 6. Procesverbaal van verificatie der tekas. 7. - Etrecht 23 December. alet leedwezen verneemt mm, dal zich een geval van veetyphus heeft voorgedaan in de gemeente OtTdenrijn, bij den veehouder Honing. Op éeh stal van 21 stuks runderen, waaron der een twaalftal vroeger aan de veeziekte lij dende geweest, js een rund, sinds eeiiige da- Burgemeester en IVethouders voornoemd WOUDA Dt Secretaris, G. J. PRUIM. PUNTEN VAN liEUANDEUN G. Resumtie der notulen Missive van den hulponderwijzer T Hof? Idem van den heer P. van der Feer Jz Missive van den Commissaris van Politie, --..m »an pensioen aan den W J E Hekmeijer onderzocht vreesde ziekte lijdende bevonden, onmildelijk afgemaakt en verbrand saris des konings is, vergezeld van g.ilfier der staten, heden naar stede vertrokken, j" het besmette rund in runderen worden afgemaakt KENNISGEVING. veearts ge> Het rund is De cotnmis den heer de besmette hof Morgen zullen 10 s uks met -i aanraking geweest zijnde _--_t en verbrand Op het te Zurich gehouden veeattsenij- kundig congres schijnt men ook van gevoelen geweest te zijn, dat zoo de Nederlanders niet vlug zijn geweest in hel aanwenden der krasse middelen bij hei ontstaan der veepest dit na deel later ruim is ingeha.ld, en dat ook be paaldelijk dc zoo belangrijke maatregel van dit infectie der stallen, hier le lande met een zorg vuldigheid en volkomenheid is geschied, die in andere rijken lot voorbeeld mag wordeu geno men Naar men i moeder te 's Bosch. die een goed burgerlijk bestaan heeft barer kinderen, een I’ aan hel gezelschap van hel theatre Grosso kocht Bij besluit van den 22 dezer, reeft Zijne Majesteit het bij besluit van den 5 December 18öl (Slaaisblad no. 149) ingestelde eereleeken int beloomng van eervolle langduri-e werkelijke dienst bij de schutterijen toegekend *an den heer K. van Someren Greve, 2den uilenanl bij de dienstdoende schutterij teSneek; en D La Mei. muziekant bij de dienstdoende’ schutterij ie Sueek. Te Groningen is van gouvernementswege het bouwen eener rijks hoogere burgerschoo le dier slede aanbesieed. De minste inschrij ver was de heer H. Offiinga aldaar voor 114 3oo Deze aacbestedmg is echter niet goedgekeurd; eene herbesteding is thans aangekondigd. Mon verneemt, dal de lijn Meppel-Hee- renveen der Staatsspoor wegen door den Raad van loezigl dezer dagen is onderzocht. De verwacht"0 *°ldt d*ÖU eersldaags In de Ti>d leest men „Het besluit des konings, door velen in den lande gevraagd, door anderen gevreesd, is ons WfkLü?i e,‘ m°eSt ei8eh,1Jk ’'«or alle partijen gelijkelijk gewenscht zijn De Tweede Harder toch verkeert in een loestaud dat zij hel re geren onmogelijk maakt, omdat er niemand eene meerderheid heeft, en het lot van elk kabinet alzoo afhauke ijk is van eenige vlottende stemmen, die zich lot speelbal der partijen laten gebruiken Daaibij komt nog dal er een .on verholen zucht bij niet weinigen m de Kamer heerscht, om in plaats vai. de zaken des iauds t,e behartigen, mei personele kwestien le »pe« gemeen Aoorslel betreffende de kosten van hel riool in de Boschstraat 8. Benoeming van een stembureau bij de verkiezing van twee raadsleden op 3 Januari 1868. 9. Rapport over de begroeting van Old Burger Weeshuis 1868 10. Adres van de werkmansvereeniging ^Lendragt maakt magt," vroeger aangehouden. 11 Vaststelling van een laux voor de leve- rancie van medicijnen. 12. Benoeming bij continuatie werkers 13 Missive geleidende het eervol ontsla» als burgemeester, van den heer H. Clz Wouda* Wijk 1 3 5 Sm i COURANT. OSZKB on ran het waar we- S g n r I. ■J- i van 1 tot 4 regels gewo«« eiken regel daarenboven 10 voor iedere plaatsing, 1 - -Tl ADVUKTkNTlBN etter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt Art. 17. 1 de in een vreemd ingezeten die geen Nederlander 1 de in een i zoon van een - e op den le tjn iugetredeu, ea die I .1 voor om 9 10 i» m o miaaags 10 ’s namiddags Terwijl overigens de inschrijving de militie inge- Gemeente kan geschieden mlrlrlun-c- uuf. En zal deze worden afgekondigd waar het behoort, «en l z>en 28 December 1867 en geplaatst in de Sneeker Courant. inschrijving der j 1868 hun - alzoo geboren zijn in 1849, en wel Wijk 1 en 2 4 6 - 8 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK Gelet op art. 19 der Wet op de Nationale Militie vsn 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72J Brengen door deze ter kennis dsr ingezetenen, dat by hoofdstuk III dier wet, handelende over de inschrij ving voor de militie, onder anderen voorkomt het na volgende i Artikel 15. Jaarlijks worden voor uv ,uSc- •chreven alle mannelijke ingezetenen, die op den Isien 1 mldd“g* 1 January van het jaar hun 19e jaar waren in getreden. Voor ingezeten wordt gehouden: 1’. hij wiens vader, of, is deze overleden, wiens Boeder, of, zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten BOT44jUS de WCt VaU deU 28SteD JU,IJ 1S5U ^taatsblad 2® hij, die geen ouders of voogd hebbende, gedu. rende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit •rtikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield,- 3 hij, van wiens ouders de langsi levende ingezeten ■was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij biuaen het rijk verbiyl houdt. Voor ingezeten wordt niet gehout'en de vreemdeling, oehoorende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet am de verpligte ktijgsdieust is onderworpen of ten aanzieu der dienstpligtigheid het beginsel van •aerkeerigheid is aangenomen. Art. 16 De inschrijving geschiedt 1®. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of is deze oveileden de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont; 2® van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente, waar hij woont; 3» van hem die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten a lauds gevestigd is, in de gemeente, waar hij woont, 4 van den buiten ’s lauds wouendeu zooa van een Nederlander^ die ter zake van ’s lands dienst in een vreemd land woont, in de gemeente waar zijn vader ai foogd^het laatst in Nederland gewoond heeft. Voor de militie wordt n.iet ingeschreven.- 1 de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van aaa ingezeten die geen Nederlander is; 2® de in een vreemd Ryk verblijf houdende ouder- looze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd inge Suften deJZ00Q Tan den Nederlander, die ter zake van lands dienst in ’s Rijks overzeeschc bezittingen of koloniën woont Art. 18 Elk, die volgens art. 15 behoort te worden mgeschreren, is verpligt, zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den Istea en Jlslen Januarij. By ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zijn vader of, is deze overleden, zijue moeder, of, zijn beiden •verleden zyn voogd lot het doen van die aangifte verpiigt. Art. 20 Hij, die eerst na het intreden van zijn 19e laar, doch vóór het volbrengen van zyn 20e ingezeten wordt, is verpligt, zich, zoodra dit plaats heeft, ler in- schryving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders «er gemeente, waar de inschrijving, volgens art 16 moet geschieden Daarbij gelden de bepaliugen der 2de en 3de ziusne- Gen van art. ld. Zijne inschrijving geschiedt in bet register jaar, waartoe by volgens zijn leeftijd behoort Naar aanleiding van bovenstaande bepalingen, maken Burgemeester en Wethouders verder bekend, dat on Woensdag den 8e January 1868, ten Gemeentehui alhier, me bijzondere zitting zal worden gehouden lot Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco /1.90 11 12 1 ter Secretarie dezer ’s morgens 9 tot ’s na- afgekondigd en 28 December 1867 en inschryv January 7 9 mannelijke ingezetenen, d 19de jaar z ’s morgens ’s middags

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1