6 Januari. Woensdag NEWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. '2 BINNENLAND. iedere plaatsing.Alle brieven en stukken, de uitgave cf redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. g gepieegu wet 1 8 het beroep 2°. 2°. om 40 ld 12 1 Kolk die over de stads gracht bij de Hoogënd- sterpoort, de dra brug op het Hoogënd bij de Koemarkten die bij het Hoogënd over het Grootzand, Pieter Bloksma, tiir merman te Sneek. Integaan voor de draaibrug over de trekvaart bij den Laatsten Stuiverden 12 Mei e. k. en voor alle overige bruggen op 1 Januari 1869 en te eindigen op gelijke tijden in 1872. Sneek den 30 December 1868. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. Deze CO GRANT verschijnt WOENSDAGS Franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN^in Zegelrecht voor i Degenen, die in het jaar 1868 leverantie aan de Gemeente SNEEK hebben gedaan worden b j deze verzochthiervan vóór den 10 Januari l»t>9 rekeningen ter Secretarie in te leveren. De Secretaris der Gemeente G. J. PRUIM. 9 uur. ter Secretarie ueser eremeeme Kan gescmeden van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 1 uur. En is deze afgekondigd waar het behoort den 12 en 23 December 1868. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. De Eerste Kamer heeft de begrooting voor de staatsspoorwegen dienst 1869, met algemeene stemmen aa:igenom^^^__J een gelukwensch in den vorm van een «bankbil jet van veertig guldende dader is het per spoor ontkomen met de goederen, die hij op die wij- ze verkregen had. Men deelt aan het Handelsblad mede, dat bij-Jiet departement van fmantiën ijverig gear beid wordt “t'JJX hetter aanbieding aan de twee de kamer der statefr’-generaalgereed maken van verschillende ontwerpen rnêt'Je 'grondbelas- ting in verband staande. De bestaande verou derde Fransche bepalingen zullen door Neder- landsche worden vervangen, terwijl die verorde ningen in overeenstemming zullen worden gebracht met de wetten omtrent de grondbelasting van 1828, 1841 en 1843. Tevens zullen er wetten worden bijgevoegd omtrent de reclamesde zet ters en het beroep van beslissingen van Gedep. Staten. r Dezer dagen hield de te Middelburg geves tigd afdeeling der schippersvereniging Schutte- vaer hare algemeene jaarlijksche vergadering. Het aantal harer ledendat ten vorigen jare 57 be droeg is thans geklommen tot 95. Reeds veel is door hare tusschenkomst op de stroomen, welke de Middelburgsche schippers gewoonlijk bevaren verbeterd. Elk lid hee,t aan boord eene witte seinvlag, met de letters S. V. S., met de Mid delburgsche vlag in den bovenhoek, om in tijd - van nood te hijschen, ten einde elkander weder - keerig hulp te kunnen verleenen. Ook in deze jaarlijksche vergadering werden belangrijke pun ten ter sprake gebragt, zoo omtrent de beton- ning en bebakening als over de lichten der ver schillende stroomen. Het verhandelde kan niet dan eenen gunstigen invloed uitoefenen op den toestand der binnenvaart alhier. Omtrent den beambte bij den Rhijnspoor- weg, die verdacht is van diefstal van een trommel met geld, uit een der goederenwagens genomen, Joopen vele geruchten. De platfor- mistzoo als hij genoemd werd«omdat hij dienst deed op de platform bij de aankomst der trei Art. '18. Elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, is verpligtzich daartoe bij Burgemeester en We.houders aan te geven tusschen den Isten en 31s;en Januari. ijB ongesteldheidafwezigheid of ontstentenis is zijn vader, of, is deze overleden, zijne moe der, of, zijn beide overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verpacht. Art. 20. Hijdie eerst na het intreden van zijn 19de jaar doch voor het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt, is verplicht, zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der gemeente, waar de inschrijving, volgens art. 16, moet geschieden. Daarbij gelden de bepalingen der 2de en 3de zinsneden van art. 18. Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hij volg-ns zijn leeftijd behoort. Naar aanleiding van bovenstaande bepaling ma ken Burgemeester en Wet. ouders verder bekend, dat op Vrijdag den 15den januari 1869 ten Ge nie e n t e h u i z e a 1 hie r^enebyzonder^itün^a^wo^ den gehouden tot inschrijving der mannelijke in- 19de jaar zijn ingetreden zijn in 1850, en wel voor Wijk 1 en 2 3 4 5 6 7 9 10 Terwijl overigens de inschrijving waar hij woont van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten of wiens voogd buiten ’slands gevestigd is, ia de gemeente waar hij woont 4°. van een buiten ’slands wonendenzoon van een Nederlander, die ter zake van ’s lands dienst •in een vreemd land woont, in de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland ge woond heeft. Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven: 1°. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is; 2°. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdelingal is zijn voogd ingezeten 3°. de zoon van den Nederlanderdie ter zake van ’s lands dienst in ’s Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont. gezetenen, die op den Isten Januari 1869 hun en die alzoo geboren J en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65, buiten de Stad 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 10 Gents, behalve 35 Cents KENNISGEVING. BURGEMEESTER, en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK brengen door deze ter al gemeene kennisdatjtot de invordering der pacht- pennigen voor het draaien der bruggen in deze gemeente zijn gerechtigd Voor de draaibrug over de trekvaart bij den Laatsten Stuiver aan de stadsgracht en diein het midden van het Grootzand, Uilke Doelens, brugdraaier alhier; voor de draaibrug binnen de stad over de Kleine Palen, Bonne Jans Wielin- ga, zeilmaker alhier; voor de draaibrug buiten de stad tegen over de Kleine Palen, Thomas Karst van der Meulen, zonder beroep alhier; voor de draaibrug in het midden van het Klein- zandAlof de Vrieskastelein alhier voor de draaibrug in het midden van het Achterom, Gos- se van der Heidetimmerman alhiervoor de draaibrug over de stadsgracht bij den Oosterdijk, Nanne Sjerps Wagenaar, zonder beroep alhier; voor de draaibrug over de stads gracht bij de KENNIS GE V IN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, Gelet op art. 19 der Wet op de Nationale Mi litie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad) no. 72. Brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat bij hoofdstuk III dier wet- handelende over de inschrijving voor de militieonder anderen voorkomt hel navolgende Art. 15. Jaarlijks worden voor de militie in geschreven alle mannelijke ingezetenen, die op den Isten Januari van het jaa£jiuii^l9deiaar waren ingetreden. Voor ingezeten wordt gehouden 1°. hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28sten Juli 1850 (Staatsblad no. 44); 2°. hijdiegeen ouders of voogd hebben de gedurende de laatsteaan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip vooraf gaande achttien maanden inNederland verblijfhield; 3°. hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten mits hij binnen het rijk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreem deling behoorende tot eenen Staatwaar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplich tigheid het beginsel van wederkeerigheid is aan genomen. Ar. 16. De inschrijving geschiedt lu. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden overledende voogd woont 2°. van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente, 3°. ’s morgens 's middags ’s namiddags dezer Gemeente kan geschieden COURANT. I ;er

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1