Zaterdag NIEIIWS- SNEEL 9 Januari. enadvertentie-riad voor de stad en het arrondissement feuBaSSSff worden gerangschikt als volgtFraneker in d^ BINNENLAND. vier^n-twintiqste ja A T?O a n. Er met 4» sïp Xir- kleine pruieUe ifeven. Op eeïs LET? manning, dal een pruisisch sehoonersebf» 1’? «P aanlegde om of hen in le Een Xl h. in zooverre gelukte, dat ze een gat in dl i joegen. Onze hollandsche jongens waren d^° over gebelgd en nu ging heMot wXzijZh schelden over. Zij ontvingen den grol van hol andsche poepen, dat met «duitsche moffeXerd beantwoord. Kapitein en stuurman (de iXte nieÏTan amTlln 'S behoor,ende) sto°rden er zich habnnEr «2 “Xdi i.’,™' Holland werden wir auch wohl bald annexiren'1’’ dft r.dmr d<3n stuurman werd beantwoord mot’- »Ie hebben al dei landen stoolen, ie zeilen Hol" Xd”’ ,X“. eXbE he' em'“ wipT ,ijf rd.m“E„hXroTd“\d“r N°. 2 Ut 1869. MT:'' 1 r./ m VERGADERING ft* uitgaande rechten '4 I 1 en ZATERDAGS. van 1 tot 4 regelsgewone letter, 40 Cents -1 en stukken, d- -- - - wuttUriLMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK110 van de Knn;eZ'en d° m*ss*ve van den Commissaris des 1 linI1. D“™.ber 18®. Aldee- Ne5e;1„a„hen <- van DaJomber^lsX'w1,3,?,” besl“it de“ 1 December I860 (Staatsbl. no. 131), houdende be- P ingen omtrent de certificaten van Nederland mn oorsprong of bewerking, ,er nil,Te“„ s hia»anw:;s,,“lgtJ"li 1865 <stois“ iweaarvTnedneeveenthak niJverheid uitoefenen, «Nederlandsch °°r nenSse^en met certificaten van l .h x oorsPr°ng of bewerking tegeneen «ingevoerd ,n?!ederlandsch Indie kunnen worden 1’ r zo° '"iTe ZÜ op de wijze in «hebbelle keTnede bepaald’ voornemen «X j- kennen gegeven om goederen ter XeXVhT N.ederlandsch Indie te vervaar- tuigen 01 te bewerken. ,?i01Di.0^die njst gaafst te worden melden «belanghebbenden, daartoe bij openbare kennis «gemeente’^'^meten ^ret^X tane der gemeente aan te melden. Sneek den 9 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G- J. PRUIM, Het Weekblad van het Regt bevat een -kapitem Assen bTde aFr°ndissements-rechtbank te ff n, hj de Tweed? bomer der Staten-Gene- aal hare bezwaren inbrengt tegen de vooree deude gedeeltellJke inv°ering van de wet, hfu- dff r nieUWe rechterhjke inrichting. De rechtbank vreest voor de gevolgen eener eventu eele afstemming van het tweede gedeelte der wet, komt op tegen de afschaffing^ 1». d conc usien van het O. M., 2°. van de aanbeve lingslijsten door de rechterlijke collegien op te maken, ter aanvulling van opengevallen plaatsen 3 i/an de vacantiën. Zij bestrijdt mede de be pa mgen der nieuwe wet. omtrent het gedwongen ontslag en tegen de lage bezoldiging der rech ters, en wijst ten slotte op de noodzakelijkheid om de rechtbank te Assen van de tweede Ut de eerste klasse te verheffen. De begroeting voor de nederlandsche be- Deze CO'URANT verschijnt WOENSDAGS en ZAIrRuL a. - van den GEMEENTERAAD WIJ MBRITSERADEEL, op Dingsdag 29 December 1868. 'Nadat besloten was de resumtie der notulen tot de volgende vergadering uit te stellen, behandeld de volgende punten 1. Voorstel van Burgemeester en Wethouders, xpiexxxx,an 8eme“,e: dina ^Ti^ rekeninS en verantwoor- dm ter zake het beheer van den Mac-Adam- weg van Sneek naar Bolsward. Voor kennis geving aangenomen. 3. Resolutie van Heeren Gedep. Statenhou dende goedkouring van de gemeente- en dorps- begrootmgen, dienst 1869. Voor kennisgeving aangenomen. 0 4. Verzoek van M. J. Grasman, om eervol wui t’LUI I dö hprekkin° van algemeen armvoogd van het dorp Gaastmeer. Besloten in eene volgende vergadenng daarop te beschikken. Af n F<iS Van den gemeente-ontvanger aan Z. M. om verhoegmg van tractement, ten fine van bericht, consideration en advies. - Besloten daarop gunstig te adviseren. ^stoten 6. Mededeelingen van den uitslag der gehou- dene verpachtingen. - Besioten d% „XX verpachtingen goed te keuren. genouaene en vastsun-ime7an den beer Dresselhuis te Heeg Irnofd i lg e.r suPP!etoi'-e kohieren van den reclame3 fi 1868’ Besloten de ST stenen^2611 en de kohie™ missie ^ImtreU Plaatsel’jke schoolcom- hoeften bff kehjk ,de leverantie van schoolbe- de leverantie ^reenkomst)g dat voorstel wordt Feenstra, te SnleT heeren Campen en OtDn Adres van P. Tjalsma hoofdonderwijzer, te Offmgawier, om eervol ontslag uit die betrek! kmg, wegens vertrek naar Hitzum. - BesMen een eervo! ontslag te verleenen, in te gT^lS dendê Heeren Ged’ Staten bou- oSnbarl vertnr,ng RaadsbesJuit tot de openbare verkoop van de vroegere school en onXen - R? 1 P-aatS Van S’ Nauta eerv°l ring daartoe oveiV°lgende Vér^ad^ volnai-Alrej V!an ‘^etenenvanScharnegoutum Schapenlaan VT Z°° &enaamden Wetb r~ Gesteld in banden van Burg, en te verstaam de beIanShebbenden nlder nJ3’ RaPP°rt van het raadslid M. H. Tromn t den aankoop van een huis te Woudseifd’ sloten UVe ver h°oWo"de™i>r aldaar. - Beï autmicaf aankooP £oed te keuren en daarop de auton. atie van Heeren Ged. Staten aan te vragen. Mam" Gui”a v”r 1809 fcedraagl 1869°T6475e °ntvan°sten />d7,525, alzoo voor 18b9 /647o meer geraamd. De uitgaven ziin daarentegen voor 1869 ook met f371? J meerderd. 1 dG475 ver- fi1S u de? ,klasse; Akkerwoude in 6cX Hasselt in de 7e kl. c c Het ontvangkantoor der directe belastingen in en uitgaande rechten en accijnsen te rs gerangschikt in de 4e klasse Harderwyk Men schrijft uit Wildervank- kwamXMT X"Xae„el X„“ den dag voor de rechtbank moest verschiinen' waar ieder naar het voorgevallene werd on’ dervraagdwaarna de rechter hen te v! gaf, dat de stuurman terech! moest gens «het land gehoond te hebben” en 1 WG’ dagen later weder verschijnen moest. D^ ff tem wilde echter met zijn schip vertrekkem dX aIdaaF ,stel[en van twee duizend daalder^1 Daf trek te boetten Xi me^ X °S det man dan nog loon te goed had nL t |U'” sprak de waarheid en antwoordde 75 thMei'- en dreotlXX Xt'XaW °S kon worden beslist, maar d^r^tX^Xt KENNIS GE k IN G. BURGEMEESTER Gezien de miss’ive Z«n nXXÏX betrekk<-dijk de certificaten en Wethouders 7 f 4 SNEEKER COURANT. VAN z ’’A-. x'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1