J Voensdag 13 Januari BINNENLAND. F r I N1EIWS- EN ADVERTENTIE-RLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. ■T V VIER-EN-TWTjVTIGSTE jaargang 1869. VERGABERING van den Gemeen'e-raad van Snee/c, NO. 3 1 I I I J 11 I tv-. 1 w STATEN-GENERAAL. EERSTE KAMER. 1 SNEEKER iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve gewenschte doeldat daardoor de mogelijkheid van MB het middelbaar onderwijs. 1 ure voortzetting. een tooverslag van aanzien beweert, dat door de vrij- voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad voor eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Gents men franco toe te zenden aan den Uitgever. C 0 U R A NT. 4 KENNIS GE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK Gezien de missive van den Commissaris des Konings van den 11 December 1865, le Afdee- hng No. 2170 betrekkelijk de certificaten van Missive van den heer Dr. S. Endtz, hou- aanneming der benoeming tot geneesheer en bij de R. G. P. ar- Nederlandschen oorsprong of bewerking. Gelet op artikel 3 van het. besluit van den 1 December 1865 (Staatsbl. no. 131), houdende be- Deze GOiRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs franco ƒ1.90. ADVERTENTlEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 10 Cents, Zegelrecht voor j-J van Heeren Gedep. Staten, hou- xan ontvangst der verordening, ministers van finantiën en van koloniën. Hiermede liepen de algemeene beraadslagin gen ten einde. De hoofdstukken I en II (huis des konings, de hooge collegiën van staat en het kabinet des konings) werden achtereenvolgens zonder beraad slaging met algemeene stemmen aangenomen. Nadat de heer Schimmelpenninck van der Oija bij de behandeling van hoofdstuk III (buitenl. zaken) kortelijk het woord gevoerd, en op de wenschelijkheid der instelling eener missie in Zuid-Duitschland gewezen had, werd ook deze begrootmg met algemeene stemmen aangenomen. Over de hoofdstukken IV A (departement van Justitie), IV B (administratie der hervormde en andere eerediensten, behalve die der roomsch~ katholieke) werden geene beraadslagingen ge houden. Hoofdstuk IV A werd met algemeene stemmenhoofdstuk IV B met 28 tegen 4 stem men en hoofdstuk VII C werd met 27 tegen 5 stemmen aangenomen. Maandag 11 dezer ten elf ure worden de behan delingen der begrootingswetten voortgezet. Zitting van Maandag 11 Jan. In de zitting van de eerste kamer der staten- generaal van heden is aangevangen de beraad slaging over hoofdstuk V (binnenlandsche zaken) der staal sbegrooting voor 1869. Vele onder werpen werden behandeld, als de waterstaat, publieke werken en 1 Morgen voormiddag ten 11 dun heer H. Rinia Kingma Procesverbaal van verificatie der gemeen- palingen omtrent de certificaten van Nederland- schen oorsprong ot bewerking, ter uitvoering van i art. 11 der wet van 3 Juli 1865 (Staatsblad no. 76), luidende als volgt: «Jaarlijks in Januari wordt door het gemeente- «bestuur opgemaakt eene lijst van hen, die in »de gemeente een tak van nijverheid uitoefenen, «waarvan de voortbrengselen met certificaten van «Nederlandschen oorsprong of bewerking tegeneen «lager recht in Nedcrlandsch Indie kunnen worden «ingevoerd voor zoo verre zij op de wijze, in «de volgende zinsnede bepaald, het voornemen «hebben te kennen gegeven om goederen ter «verzending naai’ Nederlandsch Indie te vervaar- «digen of te bewerken. «Om op die lijst geplaatst le worden, melden «belanghebbenden, daartoe bij openbare kennis- «geving opgeroepen zich aan ter Secretarie der «gemeentemet overlegging van een afschrift «van hun patentblad.” Roepen bij deze op alle zoodanige ingezetenen of belanghebbendendie in de gemeente een tak van nijverheid uitoefenen en op de lijst verlan gen geplaatst te wordenzich daartoe ter Secre tarie der gemeente aan te melden. Sneek den 9 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd IIAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. Zitting van Zaterdag 9 Januari, In de zitting van de eerste kamer der staten- generaal van heden zijn de beraadslagingen over de begrootingwetten voor 1869 aangevangen. Bij de beraadslaging, die over de wetsont werpen in het algemeen werden gevoerd werd in algemeene trekken over de meeste takken van beheer gehandeld en in beschouwingen getreden over de handelingen van het tegenwoordig mini sterie met betrekking tot onze binnen en buiten- landsclie aangelegenheden en de onderwerpen tot Let finantiële en koloniale gebied behooren- de. Aan de behandeling namen deel de heeren Hartsenvan Nispen van Paneerdende Vos van Si.eenxvijk, Hein, Fransen van de Putte, Cost Jordens en Verschoor. De ministers van finantiën, van koloniën en van binnenlandsche zaken beantwoordden de op merkingen aangaande het finantie-wezenhet koloniaal bestuur en het onderwijs gemaakt. De minister van finantiën heeft onder anderen veaklaard, dat de mogelijkheid bestond om in de uitgaven te voorzien zonder verhooging van be lastingen. Hij heeft het recht van Nederland op bijdragen uit Indie erkend, waarvan echter een matig gebruik moest worden gemaakt; daarom was hij voor een vaste bijdrage. Hierna voerden nog het woord de heeren Nispen Het hoofdbestuur van het anti-dagbladzegel- verbond heeft zich bij adres gewend tot de 2de Kamer der Staten-Generaal met het ernstig ver zoek om hare goedkeuring te willen hechten aan het wetsontwerp tot opheffing van het zegel op dagbladen en gedrukte stukken. Hoe dikwijls ook het dagbladzegel in de laatste jaren het voorwerp geweest is van veelzijdig on derzoek, heeft het hoofdbestuur toch gemeend andermaal de gronden te moeten opgeven van zijne vaste overtuiging, dat het algemeen be- t lang dringend vordert, dat het voorstel tot wet worde verheven. In korte trekken wordt hierop de weldadige invloed geschetst, dien goede dag bladen bij machte zijn uit te oefenen op de po litieke en niet minder op de intellectuele en so ciale ontwikkeling van het volken wordt ver der aangetoond, dat het in de eerste plaats aan het dagbladzegel te wijten is wanneer in ons land de dagbladpers niet voldoet aan de eischen, die men in het algemeen het recht heeft te stel len. Het hoofdbestuur verklaart geenszins de illusie i te hebben, dat met de opheffing van het zegel- i recht alles als met een tooverslag van aanzien I zal veranderenmaar beweert, dat door de vrij- i heid eene eerste schrede gedaan wordt naar het - o --van gewenschte doel, dat daardoor de mogelijkheid Pannerden en Ilartsen alsmede de tot verbetering wordt verkregen. A v* - OP Donderdag den 14 Januari 1869, voormiddags 12 uur. PUNTEN VAN BEHANDELING: 1. Resumtie der notulen. 2. Missive van Heeren Gedep. Staten gelei- dunde de Koninklijke machtiging tot tolheffing bij de Dille. 3. Missive van den heer J F. v. Druten, waar bij deze afwijst de benoeming tot lid der PI. Schoolcommissie. 4. dende bij het O. B. Weeshuis menadministratie. 5. Missive van den lieer L. van der Feer houdende aanneming der benoeming tot lid der Commissie van Toezicht. 6. Missive van den heer J. ten Gate van Gong grijp, van gelijken inhoud. 7. Missive van den lieer A. B. Troost, hou dende aanneming der benoeming tot lid der PI. Schoolcommissie. 8. Missive van van gelijken inhoud. 9. tekas. 10. Missive denue bericht bepalende welke strafverordeningen in Sneek nog van kracht zijn. 11. Missive van den Commissaris des Konings, houdende dilegent verklaring van den Gemeente raad ten opzichte van het inzenden van conside ration en advies op het adres van den heer H. Joustraover het Godsdienstig onderwijs. 12. Voorstel lot vaststelling van een door de Commissie uit den Raad ontwoipen advies op het adres van den heer H. Joustra. 13. Adres van de politieagenten der 2e klas se houdende verzoek om veihooging van jaar wedde. 14. Rapport van de Commissie uit den Raad ten aanzien van de herziening der verordeningen op de invordering en de heffing van den Houf- delijken Omslag. 15. Adres van H. Brink c. s.omtrent den slechten toestand waarin de riolen in de Bosch- straat zich bevinden. 16. Benoeming van een gemeente-archituct.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1