Zaterdag 16 Januari. MEWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEER. r I BINNENLAND. pH f J VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG No. 4 1869. 1 deling finantien) woord. krijgt er, volgens Z.W.Ed. Zeer Geleerde, en schandelijke miskenning gevraagd te worden van Over de werking der uitbreidden tot de regeling en grondeigendom aan de inlanders, I If I en over en hoofdstuk X(onvoor- en beide met algemeene 1 1 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Gents Zegelrecht voor iedere plaatsing.Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffendegelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. -4 toekenning van en thans vraagt de liberale partij bij monde van den heer Hel dring voor Indie een bedachtzamen stap tot zelf- regeering. Prof. Veth erkent echter ook de waarde van tegenstanders en zegt b. v. dat in den laatsten ♦ijd twee «superieure mannen” de invoering van liberale hervormingen in Indie bestreden hebben. Van deze beiden is de een de heer Koorders, wien de hoogleeraar voor «verreweg den be- kwaamsten en grondigsten verdediger van het conservatief regeeringsbeleid in de koloniën houdt, dien de Tweede Kamer heeft aan te wijzen wat hij overigens zijn moge.” De andere is de heer Huët, de redacteur van de Java-bode, «van wien het nog altijd ongeloofelijk voorkomtdat hij werkelijk tot het conservatief kamp behoort, al kunnen de laatste nummers van den Bode ten minste wat de koloniën betreft, niet langer twijfel daaromtrent overlaten.” Uit Rotterdam verhaalt men het volgende geschiedenisjeEen der leiders van ’t Rotter- damsche oproer stond er voor de rechtbank en werd o. a. door den president gevraagdwat hij voornemens was te doen, indien hij vrij naar huis kon gaanwaarop de beschuldigde terstond aanhief de opwekkende straatmelodie «Dat zulje zien en ondervinde ’t geen den achtbaren rechter-president zoodanig vertoornd zou hebbendat hij den zanger onmid- delijk tot zwijgen bracht, door hem in driftig recitatief toe te bulderen: «Je gaat nog niet naar huis, Nog lang nietnog lang nietenz» Als T niet waar isis ’t zeer goed verzonnen. Dr. W. recommandeert in het Haarlem- sche Weekblad zeer sterk ’t gebruik van paar- denvleesch. Men van 1°. 2°. 3°. 4°. regeling van ons vestingstelsel, de voltooiing en aanleg van fortenin verband met de verdedi ging van de kusten en de rivierende weerbaar heid en de schutterijen, het stelsel van aanbe steding van krijgsbenoodigdheden enz. Nadat de heerenCost JordensSchimmelpenninck van der Oije, van Nispen van Pannerden en Cremers gesproken haddenverdedigde de minister van oorlog de begrooting en het door hem voorge dragen eindcijfer; hij zette zijne denkbeelden aangaande ons oorlogswezen en zijne plannen daaromtrent uiteen en gaf de door sommige spre kers gevraagde inlichtingen. De begrooting werd daarna met algemeene stemmen aangenomen. Bij hoofdstuuk VII A (nationale schuld) werd de vraag behandeldin hoevere eene vermeer derde uitgifte van muntbiljetten als nuttig te be schouwen zou zijn. Nadat de heeren van Nis pen van Pannerden en Hartsen, alsmede de minis ter van finantien het woord hadden gevoerd werd het hoofdstuk met algemeene stemmen aan genomen. Hoofdstuk VII B (departement van finantien) werd met 31 tegen ééne stem die van den heer Messchert van Vollenhove aangenomen. Vervolgens werden de beraadslaging- hoofdstuk IX (koloniën) ziene uitgaven) gevoerd stemmen aangenomen. Niets meer aan de orde zijnde is de kamer tot nadere bijeenroeping uiteen gegaan. eene frissche huid witte tanden een flinken groei sterke spieren en armen en kuiten. Al te maal dingen die begeerlijk zijn en ieder niet heeft, hoewel, men moet eerlijk zijn, velen ook hun best doen om die kwijt te raken. Genoemde schrijver eet thans met veel smaak gebraden paardenvleesch. Te Parijs geldt bet pond 10 cents, maar de beste stukken zijn iets hooger in prijs. Te Haarlem wordt het verkocht voor 5 a 8 cents de 5 ons. Heele oude magere paardendie vroeger niet zonder reden, over klaagden beginnen nu ten slachthuize. Het Januari-nummer van de Gids behelst o. a. een belangrijk artikel van den heer T. J. Stieltjes over Amelandnaar aanleiding van de concessie, door den heer Teding van Berkhout aangevraagd tot droogmaking van het wad tus- schen dat eiland en de Friesche kust. De heer Zitting van Woensdag 13 Januari. In de zitting van heden voerden over hoofd stuk VI (marine) het woord de heeren van SwinderenFransen van de Putte Stork en van der Lek de Glercq. De minister van marine be antwoordde de gemaakte aanmerkingen, die hoold- zakelijk betroffen zijn stelsel van beheerden toestand der active zeemachtden aanbouw van materieel alles in verband met de verdediging der zeegaten; vooits de opleiding van adelbor sten het stelsel van aanbestedingenhet loods wezen en de kustverlichting enz. De begrooting werd daarop met algemeene stemmen aangenomen. Bij de beraadslaging over hoofdstuk VIII (oor- log)kwamen ter sprake het door den tegenwoor- digen minister gevolgde stelsel van defensiede Uit het verslag der commissie, belast met het afnemen van het examen ter verkrijging van het diploma van landmeter, blijkt, dat van de vier candidaten die zich hadden aangemeld, aan geen het verlangde diploma kon uitgereikt wor den. De commissie meent, dat eene meer de gelijke voorbereiding dan mep welligtmet het oog op vroegere toestanden, tot nu toe noodig achtte in aanmerking moest genomen worden. De koninklijke Belgische academie k'asse der wetenschappen, heeft den heer Th. van West- rheeue tc ’s Gravenhage tot buitenlandsch lid be noemd. Men verwacht dat binnen korttusschen Neder land en Pruissen eene overeenkomst zal worden gesloten nopens de uitoefening der geneeskunst in de grensgemeenten. Gelijke overeenkomst is reeds met België aangegaan. Prof. Veth ducht in een Gids-artikel den bedaarden stap van den minister de Wael en vreest, dat hij «tot de zachte geneesheeren be hoort die stinkende wonden maken.” Hij her innert er overigens aan hoe de koloniale poli tiek van de liberalen staat in omgekeerde rede tot de boeken van de Sybille van Gumaedaar de eischen der liberalen in den aanvang zich be perkende tot de vordering, dat de vrije arbeid van alle belemmeringen zou worden ontslagen zich onder den minister Fransen van de Putte van Pan- Kessenich NobelCremers, r er. Schimmelpenninck van sommigen op herziening aan- eene verandering niet noodig De door deze spiekers gemaakte aan merkingen werden door den minister van bin- nenlandsche zaken beantwoord. De heer Fran sen van de Putte besprak de wenschelijkheid der vereeniging van de administratie der telegraphie met het postwezen. Hoofdstuk V werd met 31 tegen 2 stemmen, die der heeren Messchert van Vollenhoven en Taels van Amerongen, aangeno men. hoofdstuk V voortgezet. C - - - armenwet werd gespoken door de heerenRhe- men van Rhemenshuizenvan Nispen nerden, Michiels van F Messchert Vollenhoven der Oije, waarvan drongen, anderen achtten. STATEN-GENERAAL. EERSTE KAMER. Zitting van Dinsdag 12 Januari. In de zitting van heden zijn de beraadslagin gen over de begrootingswetten van 1869 voort gezet en is de Maandag niet afgeloopen behan deling van hoofdstuk V (binnenlandsche zaken), bepaaldelijk die van de zevende afdeeling aan gaande het onderwijs, hervat. Over het middelbaar onderwijs in het alge meen over de richting daarvan en de werking en toepassing van de wet op het middelbaar on derwijs alsmede over het landbouw-onderwijs in het bijzonder, werd op nieuw in beschouwingen getreden. Daarna werd gehandeld over het lager on derwijs. Door sommige sprekers werden beden kingen in het midden gebracht tegen de school wet van 1857of tegen de toepassing barer voorschriftenterwijl het bestaande verdedigd werd door anderendie niettemin het verlangen uitten dat de tegen de openbare school gerezen grieven zoo veel mogelijk opgeheven zouden wor den en dat de vrijheid tot uitbreiding van het bijzonder onderwijs zou verzekerd worden. De heeren Messchert van Vollenhoven van Bijlandt, van Sasse van YsselVirulyHein, Duymaer van Twist, van Swinderen en Fransen van de Putte voerden in deze beraadslaging het woord. In de avond-zittmg is de behandeling ZATERDAGS. Abonnementsprijs iedere plaatsing.-Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve SNEEKER lilli i I u I COURANT. ■I I.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1