Woensdag 20 Januari. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. BINNENLAND. ■w I HF Hl' w VIEjR-EN-TWESTTIGSTE JTkA-jRGTVNG i T NO. 5 I b - Bij Zr. Ms. besluit van den 13 dezerno. i, is aan den heer J. G. van Blom, op zijn daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag verleend als notaris te Dragfengemeente Smallingerland, en benoemd tot notaris binnen het arrondisse ment Heerenveenter standplaats Dragtenge meente Smallingerland, de heer W. van Blom, candidaat-notaris aldaar. Z M. de koning-groothertog heeft benoemd tot ridder der orde van de eikenkroon den heer II. A. M. Roelantsboekhandelaar en uitgever te Schiedam. De rechtbank te Rotterdam heeft iemand veroordeeld tot eene geldboete van ƒ20 of vijf dagen subsidiair, ter zake van bij de in de vo rige maand te Gouda voorgevallen oploopen en ongeregeldheden, aan een sergeant kominandant eener patrouille belast om de orde te handha ven, beleedigende woorden te hebben toegevoegd. Jongstleden Donderdag ochtend zeer vroeg tijdig begaven zich de officier van justitie te Almelo en de rechter-commissaris in strafzaken, door den beëedigden klerk ter griffie geadsisteerd, naar de gemeente Haaksbergenten einde op de plaats zelve een onderzoek in te stellen naar eene vermoedelijk aldaar gepleegde vergiftiging. Dinsdag avond jl. toch was aldaar het lijk ge vonden van Carl Hammelveearts te Haaksber gen. Genoemde Hammel had dienzelfden dag (e 1 urena gegeten te hebbenzijne woning ver laten en des avonds tegen 6 uur vond men op ongeveer een kwartieruur afstand van zijne wo ning eenige kleedingstukken op verschillende af standen van elkander verspreiddie de richting aan wezen, welke de eigenaar er van gegaan was. Niet ver van daar vond men toen in eene liggende houdingtegen een mesthoop op een stuk bouwland het lijk van Hammelmet in iederen pols een steekdie echter de adren niet had gekwetst en den dood niet had kunnen ver oorzaken. Het was bekend dat Hammel met eene vrouw leefde waarmede hij niet gehuwd wasen dat er een kostganger in zijne woning was, die het bezit van deze vronw met hem deelde, welke vrouw zeer te kwader faam be kend stond, daar zij, zoo als men zeide, dik wijls de huisdieren van andere menschen ver giftigde. Daar er bovendien in dat huisgezin al toos ruzie was en een veearts meestal vergif voorhanden heeft en meer andere omstandighe den ter kennis der justitie kwamen, die zware vermoedens opwektenzoo werd het lijk van genoemden Hammel door de doctoren Schoema- ker, van Almelo, en Berhegen, van Haaksbergen, op het gemeentehuis aldaaris tegenwoordigheid der boven vermelde heeren geopenddie daarop de maag en de ingewanden, benevens eenig bloed van het lijk behoorlijk verzegeld naar Almelo hebben medegenomenten einde deze voorwer pen chemisch te doen onderzoeken De algemeene boekhouder bij de Maatschap pij van Weid, te Frederiksoord, zekere de V die door het plegen van valschheid in zijne admi nistratie zich heeit schuldig gemaakt aan handelin gen, zeer ten nadeele van genoemde Maatschap pij uitloopende, is door het prov. gerechtshof van Drenthe veroordeeld tot 2 jaren correctionneele gevangenisstraf375 boete 3 maanden subsi diaire gevangenisstraf en in de kosten van het geding. Vier Maastrichtenaars wilden dezer dagen te Luik de voorstelling van Patti op de minst kostbare wijze bijwonen. Daar de diva in een opera van 4 acten zong, spraken zij af één en- tréebillet te nemen, om ieder gedurende ééne acte de markiezin de Cause te hooien. Zoo ge zegd, zoo gedaan. In een koffijhuis wordt hun ne volgorde bepaald en de drie eersten komen vol geestdrift terug. Op zijn beurt gaat nu de vierde de laatste acte zien en verheugt zich al bij voorbaat in het vooruitzicht van het genot dat hem te wachten staat. Oordeel dus over zijn toorn toen hij den ténor hoort zingen»Lucie est Morte.” Woedend verlaat hij den schouw burg om zich bij zijne vrienden te beklagen en het door hem betaalde gedeelte van het entrèe- geld terug te vragen. Deze wilden hier echter niets van weten en van daar een proces dat op ’t oogenblik geheel Maastricht in beweging brengt. In zekere gemeente kwam een bruidspaar op het gemeentehuis om zich te laten trouwen. De burgemeester was afwezigde plechtigheid zou dus door een der wethouders verricht worden. Deze, een laken- en manufacturen-winkel heb bende, zag dat bruid en bruidegom in een ge heel nieuw pak gestoken waren; nu was zijne vraag swaar het goed gekocht was.” De brui degom door de vraag verrast, sprak de waar heid, en noemde den voornaamsten concurrent van den wethouder-manufacturier. De man werd daarop zoo verstoord, dat hij zijnen hoed nam en vertrok onder het zeggen»dan geef ik er ook de brui van om je te trouwen.” In de jongste vergadering der vereeniging voor de statistiek in Nederland zijn o. a. tot leden benoemd de heeren: mr. H. Ferf te Bergum, jhr. mr. J. F. Humalda vrn Eijsinga te Leeu warden jhr. mr. J. H. F. K. van Swinderen te Balk. Het ten uitvoer brengen van de wet op de schutterij ondervindt in sommige gemeenten nog al bezwaren. Van daar dat van de 82 gemeen ten die dienstdoende schutterij moeten hebben, er volgens den ofïicieusen residentie-almanak in het laatst van hel vorige jaar nog 15 werden gevonden waar de organisatie dier corpsen nog niet geheel tot stand was gebracht. In tien daar van had men het corps nog maar op het papier en was alleen de koramandant benoemd, name lijk in O. PekelaWinschoten, Veendam, Olden- zaal Lemsterland, Haskerland, Zeist, Woerden en Hellevoetsluisterwijl te Hoogeveen, Wilder- vank, Zwartsluis, Beverwijk en Huissen ook nog geen kommandant was benoemd. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Gents, behalve 35 Centa Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. -1J De Moniteur des Intéréts matériels van 3 Januari meldtdat de Fransch-Oostelijke spoor- weg-maatschappij, die de exploitatie van den Grooten Luxemburg en Willem-Luxemburg heeft overgenomen thans met den Luik-Limburg- spoorweg over het zelfde doel ijverig onderhan delt. Deze laatste overname is volgens het blad van het hoogste belang voor de «Nederlandsche Maatschappij tot explotatie van staatsspoorwegen.” die daardoor van een rentelast van p. m. ƒ300,000 welke zij jaarlijks aan de Luik-Limburg-spoor- weg-maatschappij heeft te betalenwordt onthe ven en in een gunstigen toestand zal geraken. De jongste rijzing der aandeelen exploitatie- maatschappij staat hiermee in verband, bij name het groot aantal stukken voor rekening van het Belgische bankiershuis Bischofsheim en Hirsch te Amsterdam ter beurze gekocht. De Ned. Fin. Uil het Westerwoldsche wordt geschreven: »De sluikhandel neemt aan de Pruisisch-Ne- derlandsche grenzen, in spijt van den ijver en. de waakzaamheid der commiezen, van week tot week toe. Dezer dagen bevonden zich de Bour- tanger commiezen te Oude Rhede (Pruisen), waar ze eene menigte Hollandsche smokkelaars tegenkwamen, allen bevracht met buitenlandsch gedistilleerd. Genoemde commiezen hadden op vreemden bodem geen recht iets tegen hen te beginnen, zoodat ze de sluikers eerst stil lieten trekken. Deze echter, van hun kant wel ver moedende, dat ze aan de grenzen gevisiteerd zouden worden, wilden dat oogenblik niet afwach ten, zoodat ze besloten, zich maar dadelijk te gen de commiezen te verzetten, ’t geen op zulk eene brutale wijze plaats had, dat ze één der rijks-ambtenarenK. Limberger genaamd, aan grepen op den grond wierpen en met messen over hals en borst sneden, zoodat de aangeval lene geheel onthutst ter nedei viel. De andere commiezen waren wel genoodzaakt voor zulk eene overmacht de vlucht te nemen, waarna de slui kers meest alle uit den omtrek van Nieuw- Stadskanaal afkomstig, met hunne vrachten on gehinderd over de grenzen trokken. De aange vallen rijksarnbtenaar heeft van een en ander eene aanklacht ingediend bij de bevoegde autoriteit, zoowel aan deze als aan gene zijde der grenzen.” S N E E K 19 Jan. Men schrijtt ons uit Ooststellingwerf dato 16 Januari: Eerlang zullen in deze gemeente de noodige aanstalten worden gemaakt voor den hoofdelijken omslag over de ingezetenen, dienst 1869. Sedert jaren heeft men den maatstaf gevolgd, om van ’t schijnbaar inkomen der gemeenlena- ren, zoowel in den gewonen, als buitengewonen omslag 2% gemeentebelasting te heffenzoodat iemanddie ƒ400 inkomen heeft (zoo als de hoofdonderwijzers minimum lijders) evenveel van ’t honderd moet betalen als hij die ƒ4000 inko men heeft. Wij kunnen ons met dezen maat staf niet vereenigen, omdat zij den werkambachts-, burger- en ambtman drukt en daarentegen de kapitalisten bevoorrecht. ’fl S N E E K E COURANT. r. Y

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1