vier-en-twixtigste jaargang Zaterdag N1EEW8- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. I L 23 Januari. fff B I N N E N L A N D. N°. 6 r I 1 B -.O- Ui SNEEKER gw I In de naburige veenkolonie »de van van I ---wx* x. VWV -x iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, «MMMaaeBasMniM^TO KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van da gemeente SNEEK, Gelet op art. 26 der Wet, betrekkelijk de Na tionale Militie, van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72). Brengen door deze ter kennisse der ingezete nen, dat het register en de alphabelische naam lijst van de ingeschrevenen voor de loting 1869 ter visie van elk zal liggen ter Secretarie dezer gemeente van den 23 Januari 1869 tot en met den Isten Februari 1869 en dat door een ieder, die tegen register of lijst bezwaren heeft in te brengen, deze op de wijze, in art. 99 vermeld, binnen den tijd der nederlegging bij den Com missaris des Konings in de Provincie moeten ■worden ingediend. Sneek, den 23 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd IIAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. franco ƒ1.90. ADVER1ENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents Zegelrecht voor ipiipva niaotcinm y KZfSSi Z. M. heeft benoemd tot lid van den raad van state mr. Geertsema, lid der Tweede Ka mer oud-minister van binnenlandsche zaken. Ten gevolge van deze benoeming zal er eerlang in het hoofdkiesdistrict Groningen eene nieuwe keuze tot lid der tweede kamer moeten worden gedaan. De heer Geertsema had in het jaar 1871 moeten aftreden. Rij besluit van 12 Dec. 1868, no. 29, heeft Z. M.beschikkende op een verzoekschrift van Lambert Tinh It, predikant bij de hervormde ge meente, Hemelumer Oldephaart en Noordwolde de statuten der voor i aangegane vereeniging, genaamd: Koudurner Schoolvereeniging voor Christelijk onderwijs te Koudum, gemeente Hemelumer Oldephaart en Noordwolde, goedgekeurd en deze ver& als rechtspersoon erkend. Tweede Kamer, om aan te dringen op de af schaffing van de zegel belasting*. De beweging te gen die belasting is,zoó algemeen, dat het onbe grijpelijk zou zijn, als de meerderheid niet, in overeenstemming met de openbare méening be sliste. Eene vijf-en-twintig-jarige ondervinding bij een millioen gazmefers opgedaan heeft de ver kieslijkheid van drooge boven de natte in een hél der licht, gesteld. De vele voordeelen zijn, onder meer, deze: zij verslijten lang zoo spoedig nietvereischen geen waterpas, zijn ongevoelig voor koude, me ten onveranderlijk maken bedrog onmogelijk geven altijd door gelijkmatig gaz, zijn niet on derhevig aan het doen ontstaan van die plotse- COURANT. eiken regel daarenboven 10 Gents, behalve 35 Gents men franco toe te zenden aan den Uitgever* personen, als 247 manl. en 282 vrouwl. en zijn daaruit vertrokken 653 personen, als: 314 mnl. en 339 vrouwl. De bevolking is vermeerderd met 51 personen, als. 30 manl. en 21 vrouwl., en bedroeg op 1 Januari 1869: 10,400, waarvan 5261 manl. en 5139 vrouwl.waaronder 8430 Ned Herv. 7 Eva?f' L“th‘ 282 Doopgez.76 Chr. Afgesch. en 160u Roomsch Catholijken. De bevolking in de onderscheidene dorpen is als volgt Abbega 234, Folsgare 195, Gaastmeer 400 Gauw 222, Goënga420, Heeg 1492, Hommerts 694, Idzega 258, Indijk 39, Jutrijp 255, Lo- enga 92, Nijhuizum 124, Nijland 664, Offinga- wierl27, Oosthem 472, Oppenhuizen 513, Ou- dega 4/3, Sandfirden 99, Scharnegoutum 488 Smallebrugge 16, Tirns 339, Tjalhuizum 48’ Uitwelhngerga 350, Westhem 400, Wolsum 304* Woudsend 1295, IJpecolsga 121 en IJbrechtUm 266. Uit Gaasterland schrijft men ons: Bij de meeste vogels mogen er verschijnselen van geen winter worden waargenomen; bij de kippen is het anders om. Slechts zeer enkelen zijn aan het leggen geraakt. De prijs is echter met hoog, te weten uit de tweede hand. Harich. Ons dorpuitmakende een klein Ge deelte van de gemeente Gaasterland, heeft eene armenomslag van 1300, benevens een te kort van ƒ900. G vkkeveen. In de naburige veenkolonie »de viiip heeft het volgende kluchtige geval plaats gehad Onder de namiddaggodsdienstoefening 10 Jan. jl. verzocht iemand der kerkgangers, toen de predikant druk bezig was de text te verklaren oi hij Dominé wel een paar vragen mocht doen. Ieder hoorde verwonderd op en allen keken hem aan De predikant hield zich een oogenblik stil doch vervolgde daarna zijn predikatie. Na eeni- ge oogenblikkeft herhaalde de kerkganger zijn vraag veel luiderdoch kreeg van niemand ant woordterwijl de predikant hem met een on- vriendelijken blik eenigen tijd stilzwijgend en on ophoudelijk aankeek. De vrager verliet daarop misnoegd het kerkgebouw en heeft na afloop der godsdienstoefening den inhoud zijner vragen me degedeeld aan twee personen, die het niet wei nig spijt, dat hij ze niet in de kerk heeft ge daan omdat de inhoud inderdaad naïf moet geweest zijn. Meppel, 21 Januari. De aanvoer van varkens, zoowel vette als magere, schapen, granen, boter (ruim 20.000 Ned. pd.), vooral ook van nagel- houtvleesch (tot rookstukken ter verzending naar Holland en Engeland), versche hammen, en alle andere artikelen, was heden op onzen marktdag bintengewoon, de handel wegens het groot aantal kooplieden van heinde en verre, inzonderheid uit Holland en Frieslandallen met het spoor gear riveerd, bijzonder levendig, de prijzen, vooral in boter tot ongekende hoogte gestegen zoomede die der vette en magere varkens. Boter, le soort 7^’ G,,maanden. binn.en deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad de uitgave c*f redactie betreffende, gelieve linge duisternissen, welke de werking der sij- phon veroorzaakt. De aanklachten tegen de dag- en weekbla den van verschillende politieke kleur in Limburg nemen allengs in aantal toé. Immers thans zijn aanhangig te Maastricht1°. eene klachte van den heer H. Pylstegen den uitgever van Kami du Limbourgden heer J. Russelvoor eemge dagen uitvoerig medegedeeld2U. eene vordering tot schadevergoeding tegen oen Limburger, week blad^ van Maastrichtingesteld door den heer E. btar.z, lid van den gemeenteraad, wegens las ter 3 een aanklacht tegen den Nieuwsbode van Sittard, als hebbende van meineed beticht; 4 eene aanklacht van den heer L. Haffmans, lid van de tweede kamer, tegen den uitgever van den Volksvriendweekblad te Roermond, eveneens wegens laster. (HbL) Gp 1 Jan. 1869 bedroeg het aantal candi- daten tot de heilige dien.-', bij de Nederl. Herv. kerk niet meer dan 60, waarvan 10 als hulp prediker of als leeraar bij het voorbereidend hoo- ger- en het middelbaar onderwijs zijn geplaatst. Onder dat 60tal zijn geëxamineerd 4 door het kerkbestuur van Zuid-Holland, 5 dito Noord-Hol- land, 10 dito Noord-Brabant8 dito Zeeland; 6 dito Utrecht; 2 dito Gelderland; 5 dito Gro-^ mngen; 6 dito Friesland; 4 dito Drenthe; 6door de commissie voor de Waalsche kerk. Gedurende het afgeloopen jaar is de spoor wegverbinding in Europa met 212.178 mijlen lengte toegenomen, als in Nederland met 2851 N.-Duitschland 64.103, Z.-Duitschland 22.11’ Oostenrijk 97.455, In Engeland bedraagt de ge samenlijke lengte ruim 14000 Eng. mijlen. De opbrengst der middelen (hoofdsom en opcenten) over het iaar 1868 was: Directe bel. ƒ21,134,841,10 y2; in-en uitg.recht.ƒ4,505,472,301/, accijnsen 25.644,716.68 gouden en zilveren werken 256,836; indirecte bel. f 14 151,912,08’/ domeinen 1,300,853.75; posterijen f 2,460,158.92- minder dan dertig jaren rijks-telegrafen ƒ501.060.82; staafelotërij ƒ412.635- o-onanmri jac[lt en visscherij ƒ117,280; laodsg. 796 866.63’ Totaal ƒ71,282,632.31 tegen 71'876,716.11' in 1867. De ramirig was ƒ69,667,576. leniging Het- dep. Rotterdam der M. tot Nut A -------7 ’t Algemeen heeft besloteh tot de oprichting Overal worden adressen geteekend, aan deJ eene leeskamer voor den werkenden stand. SNEEK, 22 J a n u a r i. Gedurende het jaar 1868 zijn in de gem. Wijmbritseradeel geboren 394 als 207 manl. en 187 vrouwl.waaronder zijn begrepen 13 tweelinggeboorten, waarvan 16 manl. en 10 vrouwl. Overleden 223, als 114 manl. en 109 vrouwl., waaronder niet, zijn begrepen de levenloos aan- gegevenen, zijnde 14, als: 6 manl. en 8 viou- lijken. Gehuwd 97 parenals 77 tusschen jongmans en jongedochters2 tusschen jongmans en we duwen, 13 tusschen weduwnaars en jonge doch ters en 5 tusschen weduwnaars en weduwen. Er hebben zich in de gemeente gevestigd 529

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1