Woensdag B INNENLANI). ky I r 1 27 Januari. MEDW8- EN ADfflTENTIE-BlAD VOOR DE STAD EN EET ARRONDISSEMENT SNEES. MMsBiass Reddingsbaken vier-er-twirtigstr jaargang Bé 'ÉCS 1869. Ï3 I ill! I ■miiiiimiiiiii A\A1 1°. T -- VWV J. ö'-'' iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, van 1 waren er den van het schaat- V Ijl F KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, maken bekend, dat er aanwezig zijn bij den heer Ter Horst. 2°. Hoogënd. 3°. ^enover de Pelmolen. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is 1 mtgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever! »Men wil hier weten, dat Z. M. de koning en H. M. de koningin in dezen zomer aan het Noor den der rijks een bezoek zullen brengen.” Naar wij vernemenzijn in 1868 door den rijkstelegraaf overgebracht: 838,948 binnenland- sche berichten 434,590 buitenlandsche berich ten 222,996 transito berichtenterwijl die over brenging in 1867 bedroeg 492,733 binnenland- sche berichten 370,340 buitenlandsche berich ten 249,964 transito berichten. Het aantal bin- nenlandsche telegrammen is dus, onder de wer ing van het van 50 op 30 cents verlaagd ta- nef, met ruim 70 ten honderd toegenomen De iuT'É- zor bmnenlandsche berichten was in 1868 ƒ257,485 tegen ƒ259,763 in!867. De ge- fono ^renfst van den rijkstelegraaf bedroeg in 1868 ƒ497,719 tegen ƒ495,800 in 1867. (Dagblad v. Z.-II. en ’s Gr.) De verkiezing in hef hoofdkiesdistrict Gro ningen voor een lid van de tweede kamer der staten-generaal, in de plaats van den heer Geert- sema, is bepaald op 16 Februari a. s. Onhandiger manierom iemand in zijn on geluk bewijzen van deelneming te geven, kan moeielijk verzonnen worden, dan de aan hun weggejaagden keurvorst getrouwe Hessen hebben gedaan. Als blijk hunner sympathie en verkleetdheid aan zijn persoon vereerden zij hem een prach- "gen> gebeeldhouwdentroon. Naar men ons mededeeld, zegt het Dag blad van Z. II. en ’s Gravenhage, zou de twee de kamer der siaten-generaal tegen den 16 Fe- bruan bijeengekomen om hare werkzaamheden te hervatten. In de provincie Groningen 21 Januari reeds vijf slachtoffers senrijden. Het Volksblad komt met nadruk op tegen eene prent van den Ned. Spectator, waarin de onlangs te Utrecht opgerichte Algemeene Kies- veneenigmg wordt voorgesteld als een onder val- sche vlag varend kaperschip. Alzoo wordt nu op alleszins onrechtvaardige wijze de geachte president van het gerechtshof in Gelderland ten toon gesleld als een voorstander der ^exploitatie van Indie, en de ond-minisler de Kempenaerals een vijand van de volksschool. Het publiceren dezer prent is eene onwaardige handeling; even als eene onwaardige handeling zou moeten wor den genoemd het voorstellen van de heeren Fruin en Opzoomer als onder valsche constitutioneel tzF, ,va,'Gnde revolutionairen en egoïsten. Het Volksblad doet te dezer zake uitkomen, dat door de onhandigheid der zoogenaamde liberale party een groot gedeel e der liberaal-gezindeNe- derlandsche natie de liberale vlag heeft verlaten. Intusschen gelooft het Volksblad, dat zoowel de Algemeene Kiesvereeniging als het constituti oneel gezelschap eene verkeerde richting volgen. In elk geval is het te vreezendat zij zullen strekken om de natie nog meer dan thans het geval is rechts en links te verdeelen. Het ont staan dier twee vereenigingen beschouwt het ten 7e7n’plntjT bier KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, Gelet op art. 26 der Wet, betrekkelijk de Na tionale Militie, van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72). Brengen door deze ter kennisse der ingezete nen, dat het register en de alphabelische naam lijst van de ingeschrevenen voor de loting 1869 ter visie van elk zal liggen ter Secretarie dezer gemeente van den 23 Januari 1869 tot en met den Isten Februari 1869 en dat door een ieder, die tegen register of lijst bezwaren heeft in té brengen, deze op de wijze, in art. 99 vermeld, binnen den tijd der nederlegging bij den Com missaris des Konings in de Provincie moeten worden ingediend. Sn eekden 23 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. Bij koninklijk besluit van den 21 dezer no. 5, zijn benoemd tot dijksgedeputeerden bij het waterschap der Vijf Deelen Zeedijken buiten dijks de heeren J. Kingma, U. Rijpma en J. fontein Tuinhout. Men schrijft uit ’s Gravenhage aan de Am- hemsche Courant Rintje Tjerkstra, bij den houtmolen T. T. Bloksma, Pompmaker buiten het A. Prins, timmerman aan de gracht te- 4°. Tjipke Ferwerda, Grofsmid buiten de voormalige Noorderpoort. 5°. R. Gilhuis, winkelier buiten de voorma- lige Oosterpoortnaast den timmerwinke] van wijlen H. Wouda. Antoon de Jong, timmerman, achter Willem Molenaar. Sneek den 24 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco toe te zenden aan den Uitgi Volksblad als het bewijs, dat aan beide zijden ce groote angst bestaat voor denkbeeldige vijan den; waardoor het wezenlijke gevaar, ’t welk ons dreigt wordt voorbijgezien. (Haarl. C.) 1Gr terechtzitting van de rechtbank te Rot- terdani stond II. Dinsdag een persoon terecht aangeklaagd van verschillende wanbedrijven van diefstal en oplichting te hebben bedreven. Vol- d!ze f G verJlarin«en] van zes getuigen bestonden deze feiten daarin, dat hij in de maanden Octo ber en December van het vorige jaar bij vier verschillende ingezetenen dezer gemeente gemeu- beleerde kamers gehuurd, en na ze betrokken, eemgen lijd bewoond en verschillende verteringen gemaakt te hebben, van daar, hetzij heimelijk, hetzij onder valsche voorgevens, vertrok zonder erug te keeren of de beschuldigde gelden te be talen. Bij ieder der door hem bedrogene per sonen had hij een anderen naam en beroep op gegeventerwijl hij bij twee hunner geld geleend bij een andere een tafelschel weggenomen en bi een vierde mede eenige goederen ontvreemd had: De beklaagde erkende het hem ten laste geleg- u0? tot verontschuldiging aanvoerende, dat hij als kellner vergeefsche moeite had aangewend om m eene betrekking te komen en bovendien zie kelijk van gestel was. De rechtbank veroordeel- hem tot eene cellulaire gevangenisstraf van acht maanden, eene geldboete van ƒ25 en de kosten. 1 De invloed van het Constitutioneel Gezel schap te Utrecht heeft zich in de hoofdzetel van het conservatisme al reeds doen kennen hij de verk.ezing van een lid voor den Gemeenteraad. Rni R Iidi tOt Z1J.n ,canchdaat gesteld professor Buys Ballot zeer hesend in de geleerde wereld, ook buiten Europa, maar minder bij de kiezers, die alleen weten dat hij liberaal denkt. De niet- hberalen van allerlei kleur en gezindheid hadden zich vereemgd en tot den hunnen geproclameerd professor Lintelo de Geer. De uitslag scheen met twyfelachtig te zijn. De Baron dé Geer is algemeen geacht, gezien, bewind en geliefd, om zijne vele maatschappelijke deugden en kennis; daarbij komen nog zijne geboorte, familie-be- trekkingen, mildadigheidenz. Het heeft echter niet genoeg gebaat, want hij werd niet gekozen en verkreeg minder stemmen dan zyn tegen candidaat, zoodat er tusschen beide hoogleeraren eene herstemming zal plaats hebben. Wel een bewijs, dat de liberalen Merk zyn wanneer zij ter stembus maar opkomen. Ir°f. de Bosch Kemper kan alzoo gelijk hebben, als hy zegt, dat vijf zesde gedeelten van Neder- land het is. Uit Boxtel wordt geschreven Als een bewijs voor den parlementairen vorm by de vergaderingen van den gemeenteraad, diene dat onlangs de burgemeester werd geïn terpelleerd omdat de vergadering op zulk een ongeschikt uur was gesteld. De vergadering wordt s avonds te 6 ure gehouden. Die tiid werd af gekeurd omdat het dan te laat werd om te pin- 'te drinken), volgens anderen,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1