Woensdag MEIIIS- 3 Februari. O ADVERTENTIE-RIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. binnenland? If VIER-EX-TWINTiaSTE JAARGANG I. No. Q van de f. voornoemd, j ;i ■l van de de resolutie van den 19) bren- A zoo als ge- bekendmaking. De BURGEMEESTER van de Gemeente SNEEK noodigt, ter voldoening aan art 7 der wet tot t To11 het Kiesrecht van den 4den uh 18a0 (Staatsblad no. 37), de inwoners dezer gemeente uit, om, zoo zij elders in de Directe Belastingen zijn aangeslagendaarvan voor den februari e. k.hetzij door de aanslagbillen hetzij door andere daartoe betrekkelijke beschei den te doen blijken. En zal deze worden afgekondigd, bruikelijk is. Sneek den 28 Januari 1869. De Burgemeester voornoemd hamerster dijkstra. van den 19den Augustus 1861 no. 72) en artt. 20 en 21 van Z. M. den 8sten Mei 1862 (Staatsbl. no. 46); v, V’ t'er kennisse der belang hebbenden, dat de loting van de ingezetenen zei gemeente, die in het vorige jaar voor de I voor zoo ver zij op den Abonnemeiifepnjs TO„ 3 maand i hi„„M deze SMog, bu.len de Siad - -V001 eiken regel daarenboven 10 Gents behalvo r de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uftgeven KENNISGE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS gemeente SNEEK, voldoende aan de resolutie van den heer Commissaris des Konings in de pro vincie Fnesland d. d. 27 Januari jl. Ie afdeeling no. 1.8, onderwerp: afsluiting der groote wegen voor zwaar geladen wagens brengen door deze ter kennis van de ingezetenen dat met 29 Januari e. k. tot nadere lastgeving de groote wegen in deze provincie zullen zijn af gesloten voor rij- en voertuigenwelke, wat be treft de diligences en wagens met breede veilin gen aan hunne raderen (buiten en behalve de reizigers met hunne gewone bagage) niet zwaar der vrachten dan van vijfhonderd Nederlandsche ponden gewicht zijn beladen, en wat aangaat aite rij- en voertuigenmet smalle of gewone veilingen, zwaardere vrachten hebbende dan vierhonderd Nederlandsche ponden, en dat in allen gevalle niet anders dan halfspoor zal mo gen worden gereden, naar aanwijzing van de op die wegen te vinden spoorleiders, welke evenwel s nachts zullen zijn weggenomenen dat de tol gaarders en andere beambten van hel bestuur der wegen zijn gemachtigd en gelast voorde stipte naleving van deze bepalingen nauwkeurig zorg te dragen. Sneek den 28 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. isten Dec. 1868 nog in het leven waren en in gezetenen van het Rijk zijn gebleven, zal plaats nebben te Sneek in de Concertzaal op Woens- a®\ en Februari e. k des voormiddags ten 10 ure; dat op den 19 dier maand, ter Secretarie der gemeente, door of van wege de lotelingen aan vraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekommg van vrijstelling wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon alsmede dat, om vrijstelling wegens eigen milb faire dienst of die van broeders te verkrijgen het paspoort of ander bewijs van ontslag of een’uit- treksel uit het stamboek, of een bewijs van werkelijke dienst, ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Militie-raad wordt geopendter Secretarie voornoemd moet worden ingeleverd. En zal deze worden afgekondigd waar het behoort den 30 Januari en 13 Februari, met plaatsing in da Sneeker Courant, Sneek den 28 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. K E N NIS G E VIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK: Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Na tionale Mditie ----- (Staatsblad hesluit van Brengen door deze 1 dezer -- - Militie zijn ingeschreven, te ZATERDAGS. Ahonn™^ 'etter'40 c»‘s’ 1S6QJ KENNISGEI ING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS gemeente SNEEKvoldoende aan c._ van Heeren Ged. Staten van Friesland 14 Januari 1869 (Provinciaal blad no. gen ter kennis van de ingezetenennavolgende UITNOODIGïito «De Gedeputeerde Staten van de provincie Fries- aland, »Gelet hebbende op het 2e lid van art 75 der »wet van den 4 Juli 1850 (Staatsblad no. 37)- «noodigenbij deze de inwoners dezer provincie »uit, om, zoo zij in andere provinciën in de rijks «directe belastingen zijn aangeslagen, daarvan voor den 1 April aan hunne vergadering te doen «blijken, ten einde door haar daarop kunne 1 «worden gelet bij da opmaking der lijst van hoogst )>aangeslagenen voor de verkiezing van de af^e- «vaardigden ter Eerste Kamer van de Staten- Generaal. Zj’ leZG °p de gebruikelijke wijze worden afgekondigdtevens met plaatsing in de Sneeker Courant. Sneek den 28 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. Be Secretaris G. J. PRUIM. m ZL d® Koniltff heeft Vrijdag den heer Biasden Spaanschen iDa Bpaan?he regeering is alzoo door de Nederlandsche erkend. T? Gommissaris des Konings in de pro vincie Overijssel is benoemd de heer mr. P C baron Nahuijs raadsheer iu het provinciaal ge- rechtshof van Gelderland. De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen dinsdag den 9 Februari a. s. Tamderde UG( de kerk staande, dat G. on schuldig was omdat een priester geen misda- dl'9e!' KAN zzJn‘ In den ,0°P van het vorig jaar is de 2ojarige tijd geëindigd en Gepkens los gekomen, en de kerk, het eens aangenomen' met verzakende heeft G. tot den kèrkedienst Drenthte" 5 h °P afgele°Gn plaats —In hoogen ouderdom is Vrijdag avond de hof- mechamcus D. L. Bamberg te Amsterdam over- 1 CCldl. Door mr. Groen Prinsterer is uitgegeven overlP!r2”Vende )>.Bijdra^e voor kerkgemeentelijk overleg. De schrijver gaat daarin onder ande ren voort met de gronden te wederleggen, wel ke door den heer Gh. de la Saussaye zijn aan gevoerd ten gunste van de door den kerkeraad te s Hage m de zaak van den heer Zaalberg ge volgde gedragslijn, en komt meer in het bii- zonder op tegen het "ethisch-irenisch effatum” waaruit voortvloeit, dat tucht moet worden ge handhaafd maar dat leertucht thans onuitvoer baar is. Art. 11 is alzoo niet meer in tel en de grenzelooze leervrijheid is daar. Meer in het breede zet de heer Groen uiteen, dat de uit spraak van den heer de la Saussaye niet een arrest is, hetwelk verbindende kracht heeft maar eene onderstelling; dat zij niet ten re gel mag worden gestelddat hare ontwijfel baarheid met met den actuëelen toestand over eenkomtdat haar crediet grootendeels op de verzekering en de verzekerdheid desaangaan- de van de ethisch-ireniscfie richting zelve rust dat die richting de juistheid der onderstel ling met betreurt, maar begeert; eindeliik dat bestrijding haar tegen al wie kerkelijk con fessioneel is, m het harnas jaagt, met een ijver, WÏJar?,n. Zich d®., aard en de uitgestrektheid en ook het gevaarlijke van het systeem der richting- openbaren. m dez?, zake brengt de heer Groen in het midden, dat van verschillende bevriende zijden n1- aan^dr°ngen, dat hij de benaming »ethisch-iremsch zou laten varen. Vertolkt beteekent zij: Ernst en Vrede; zoodat de voor standers van den vrede zich wel het allerminst over het gebruik daarvan te beklagen hebben. Misverstand doet vooral de voortreffelijkheid uit komen van het in de qualificatie uilgedrukte be- gmsel Met de namen anti-revolutionairen chris- 8e»n., te„ gèhoore »nl. ïiiSiïïiip’ f r SNEEKER C0OAN 1 [i tv vxivj m j i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1