Zaterdag NIEIUS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEER. 6 Februari. BINNENLAND. r VIER-EN-TWnmGSTE JAARGANG N«. IO I I860. 'I - V r i 1 (I jl ,L .A voor 3 maanden is binnen deze Stad f l.65, buiten de Stad voor eiken regel daarenboven 10 Gentsbehalve 35 Gents - - men franco toe te zenden aan den Uitgever» tionale Militie (Staatsblad besluit van 46); Brengen door deze ter kennisse der belang hebbenden dat de loting van de ingezetenen dezer gemeentedie in het vorige jaar voor de Militie zijn ingeschreven, voor zoo ver zij op den 31 sten Dec. 1868 nog in het leven waren en in gezetenen van het Rijk zijn gebleven, zal plaats hebben te Sneek in de Concertzaal cp Woens dag, den 17 Februari e. k.des voormiddags. ten 10 ure; dat op den 19 dier maand, ter Secretarie der gemeente door of van wege de lotelingen aan vraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, alsmede dat om vrijstelling wegens eigen mili taire dienst of die van broeders te verkrijgen, het paspoort of ander bewijs van ontslag of een uittreksel uit het stamboekof een bewijs van werkelijke dienst, ten minste tien dagen vóór den dagwaarop de eerste zitting van den Militie raad wordt geopendter Secretarie voornoemd moet worden ingeleverd, En zal deze worden afgekondigd waar het be hoort den 13den Februari, met plaatsing in de Sneeker Courant. Sneek den 28 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. De minister van oorlog heeft bekend ge maakt dat in de maand Juni a. s. een verge lijkend examen zal worden gehouden tusschen de adspiranten voor eene plaatsing als kadet aan de koninklijke militaire academie. Zaterdag heeft te ’s Gravenhage de verloting plaats gevonden van kunstwerkenaangekocht voor den tienden jaargang der tweede serie van de kunstkroniek. Getrokken is op no. 5789, een zilveren milieu de table”, met twee fruit schalen. Uit ’s Hage wordt aan de Arnh. Ct. mede gedeeld dat de heeren boekhandelaren Nijhoff, Sijthoff en Thieme besloten hebben, een nieuw liberaal dagblad te stichten hetwelk in de resi dentie het licht zal zien. Dat plan zou echter in geen verband staan met de bekende onderneming van het Dagblad van Nederland. Wat de re dactie van het nieuwe blad aangaatmeent de berichtgever te wetendat reeds twee letterkun de, dat D. S. Gaastra veerschipper van Wor- kum op Leeuwarden aanvrage gedaan heeft om vergunning van den aanleg eener schroefstoom- bootdienst tusschen beide gemeenten en Sneek. ’t Voornemen moet bestaan te vertrekkendes Donderdagsmorgens ten 7 ure van Workum'over Bols ward naar Leeuwarden en des Vrijdagsna- middags ten 2 ure van daar terug op Workum des Dinsdagsmorgens ten 7 ure van Workum over Bolsward naar Sneek, om des namiddags ten 2 ure terug te keeren. Het ontwerp tot herziening der kiestabel voor leden der tweede Kamer is gereed en zal in de volgende week worden aangeboden. Volgens een correspondent van de Arnh. Ct. zou voor de aanstaande verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Haarlem ook in aanmerking komen generaal Knoop. Naar men verneemt heeft de heer mr. A. S van Nierop verzocht bij de aanstaande verkiezing te Haarlem niet in aanmerking te komen. Te Haarlem is door de kiesvereeniging met God voor Nederland en Oranje als candidaat gesteld de oud-minister van hervormde eeredienst mr. G. A. baron van Lijnden van Sandenburg. De liberale kiezersvereeniging Eendracht maakt macht, te Groningen heeft gisleren als haren kandidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (in plaats van den heer Gaertsema) gekozen den heer mr. S. van HoutenWethouder te Groningenmet 71 van de 87 stemmen. Door de konservatieve kie zersvereeniging Neerlands Heil is, in eene ver gadering waar ongeveer 20 leden aanwezig wa ren, de heer T. J. Stieltjes tot kandidaat gepro clameerd. Naar men verneemt heeft de directeur der rijks hoogere burgerschool te Groningen, dr. van Bemmelen, besloten voor de benoeming als di recteur der burgerschool te Arnhem te bedan ken. Een visiteur te Venlo wordt beschuldigd sedert geruimen tijd vervalschingen te hebben gepleegd in handelsgeschriften. Hij zou de waar de, uitgedrukt op de vrachtbrieven van uit Duitsch- land aangevoerde goederen, een aantal malen hebben vervalschtten einde bij eene aldus te lage aangifte de goederen te kunnen benaderen. Ten einde zekerheid in deze zaak te bekomen, legde men op de grenzen een boek aan, waarin alle vrachtbrieven met de daarop uitgedrukte waarde werden aangeteekend. Op die wijze werd de vervalsching geconstateerd van een vracht brief van eene kist naaizijde waar de aan^e^e— ven som 342 in ƒ232 was veranderd. De be doelde visiteur wordt nu vervolgd. Onder het opschrift: »het gouden jubelfeest van Pius IX” wijst de Tijd er in een hoofdarti kel op dat het jaar 1869 zal behooren onder de merkwaardigste jaren sedert Christus komst, uithoofde van het concilie, terwijl tevens Paus Pius IX het buitengewone voorrecht zal genieten zijn vijftigjarig priesterschap te vieren. Overeen komstig onzen landaard, die gewoon is hooge Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents Zegelrecht voor i~J*»- i KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Na- ~J van den 19den Augustus 1861 no. 72) en artt. 20 en 21 van Z. M. den 8sten Mei 1862, (Staatsblad no. I ia ZATERDAGS. Abonnementsprijs iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve digen zich tot medewerking hebben verbonden. Bescheidenheid verbiedt hem intusschen, nu reeds namen te noemen. -De raadkamer van het prov. gerechtshof in Zuid-Holland houdt zich onledig met het onder zoek der door den procureur-generaal aanhangig gemaakte procedures nopens de ernstige ongere geldheden te Rotterdam. Zijn wij wel onder richt dan is dat onderzoek tot dusver nog niet afgeloopen en alzoo neg geen der daarbij betrok ken personen naar de openbare terechtzitting ver wezen. De arrondissements-rechtbank te Nijmegen heeft den uitgever van de Nijmeegsche Nieuws bode veroordeeld tot eene schadevergoeding van ƒ500 aan den heer Schretler, gasfabriekantwe gens honende en bsleedigende uitdrukkingen in eenige artikelen van dat bladalsmede in de kosten van het rechtsgeding met machtiging aan den eischer om het vonnis te Nijmegen en te Leiden aan te plakken. He rechtbank te Gorinchem heeft in hare zitting van 20 Januari jl. eene voor heeren apo thekers niet onbelangrijke kweste beslist. Het gold de vraagof in de vergifkas welke vol gens art. 7 der wet van 1 Juni 1865 (Staatsbl. no. 61) in alle apotheken aanwezig moeten zijn, ook andere geneesmiddelen mogen geborgen wor den dan wel of die kast uitsluitend voor het bewaren der vergiften bestemd is. De rechtbank heeft ten dezen aanzien beslist, dat volgens de blijkbare bedoeling van den wetgeverwelke door de woorden der wet niet weêrsproken wordt, geene andere geneesmiddelen dan vergiften in gemelde kast mogen gesloten worden en heeft op dien grond den beklaagde veroordeeld tot eene boete van ƒ10. De procureur-generaal bij het hof in Fries land heeft, ter zitting van 2 Februari II. in de zaak contra den heer dr. H. (zie ons vorig no.) geconcludeerd in slotsom tot ontslag van rechts vervolging van den beklaagde. De uitspraak van ’t arrest is door het hof be paald op Dinsdag 9 Februari e. k.’s namiddags 2 uur. - Maandag avond werd op den Haarlemmer dijk te Amsterdam een brutale diefstal gepleegd, door middel van braak in een goudsmidswinkel en wel van ongeveer 150 gouden ringen, waar onder sommigen met juweelen, en van enkelen zilveren voorwerpen. Binnen twee urennadat de politie van dit feit had kennis gekregenwas zij er in geslaagd de twee schuldigen te vatten en het grootste gedeelte der gestolen voorwer pen in beslag te nemen. Bij beschikking van den minister van bin- nenlandsche zaken |van den 30 Januari 11. is de vergunning voor eene stoombootdienst tot ver voer van reizigers en goederen tusschen Lemmer en Amsterdamvroeger verleend aan de Lemster Stoomboot-maatschappij te Sneek, overgeschre ven ten name van den heer A. Beekkerk Postma te Lemmer. De Provinciale Friesche Courant deelt me- SHEERER L J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1