Woensdag 9 Februari. NIEUWS- EJi ADVERTEM-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. BINNENLAND. VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG 1860. No. 11 J 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad gen er Brengen door deze ter kennisse der belang hebbenden, dat de loting van de ingezetenen dezer gemeente, die in het vorige jaar voor de Militie zijn ingeschreven, voor zoo ver zij op den 31sten Dee. 1868 nog in hot loven waren en in gezetenen van het Rijk zijn gebleven, zal plaats hebben te Sneek in de Concertzaal op Woens dag, den 17 Februari e. k.des voormiddags ten 10 ure; dat op den 19 dier maand, ter Secretarie der gemeentedoor of van wege de lotelingen aan vraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, alsmede dat, om vrijstelling wegens eigen mili taire dienst of die van broeders te verkrijgen, het paspoort of ander bewijs van ontslag of een uittreksel uit het stamboek, of een bewijs van werkelijke dienst, ten minste tien dagen vóór den dagwaarop de eerste zitting van den Militie raad wordt geopend, ter Secretarie voornoemd moet worden ingeleverd, En zal deze worden afgekondigd waar het be hoort den 13den Februari, met plaatsing in de Sneeker Courant. Sneek den 28 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek makennaar aanleiding eener circulaire van den heer Commissaris des Konings in de provincie Friesland, dd. 3 Februari jl. Ie afdeeling n°. 212 onderwerp wegen bekend dat de bij besluit van den 27 Januari jl. Ie af deeling n°. 178, voorgeschrevene tijdelijke af sluiting der groote wegen in deze provincievoor zware vrachten den 4 Februari jl. is opgeheven. Hiervan zal op de gebruikelijke wijze afkondi ging geschieden. Sneek den 7 Februari 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. wijn aanwezig was, werd ook hij zelf in hech tenis genomen. De arrestatie van den ander volg de hierop onmiddellijk en spoedig was ook de derde persoon gearresteerd. In beider woningen is eene aanzienlijke hoeveelheid van het gestolene teruggevonden en in beslag genomen. Donderdag jl. werd een knaap oud negen jarenwegens onbehoorlijk gedrag, van eene der openbare scholen te ’s Hage verwijderd. Een zijner kameraden bracht hem de valsche boodschap overdat hij heden weder ter schole komen mocht. Hieraan gaf de jongeling gehoor, maar toen hij ter sehole verscheen bemerkte hij dat men den draak met hem gestoken had. Hierover verstoordtrok hij een mes en gaf' daarmede den valschen boodschapgever een steek in den rug. De politie doet onderzoek. De kiesvereeniging Eendragtte Haarlem, heeft tot haren candidaat voor de Tweede Ka mer gekozen, den heer mr. C. J. F. Mirandolle. Het bericht der Groningsehe Courant, ook door ons overgenomendat dr. J. M. van Bem- melen besloten had de betrekking van directeur der H. Burgerschool te Arnhem niet aan te ne men, schijnt voorbarig te zijn geweest. De nieuw benoemde directeur heeft kennis gegevendat hij bereid is de betrekking te aanvaarden. In 1867 werd in de provincie Gelderland ruim 2% millioen ned. ponden tabak verbouwd, en de opbrengst van het suikerbiet-gebouw be droeg meer dan 26 millioen ned. ponden. De meening, dat de biet, voor het land, eene ster ke, vaak uitputtende kracht bezit, heeft bij de landbouwers dus niet zwaar gewogen. Men verneemt dat het onderzoek der zaak van J. de Vletter en dertien andere personen, waaronder de persoon die zich aan brandstich ting heeft schuldig gemaakt bij gelegenheid der ongeregeldheden enz.te Rotterdam in het laatst van het vorige jaar voorgevallenis afgeloopen en bij de raadkamer van het hof wordt overwo gen of er omtrent al de verdachten termen be staan om te worden gerenvoijeerd naai’ de open bare terechtzitting. Zaterdag morgen is in de Keizersstraat te Rotterdam eene jeugdige winkeldochterin eene vlaag van ijlhoofdigheid uit het venster eener derde verdieping op de straat gesprongen. Hoe wel spoedig geneeskundige hulp werd ingeroe pen kon deze niet meer batendaar men be vond dat zij reeds dood was. Men vermoedt, dat eene ongelukkige liefde op den gemoedstoestand van het meisje zulk een noodlottig en invloed had uitgeoefend. De te Aardenburg geprojecteerde spoorweg zal loopen van Breskens over Sluis en Aarden burg naar Maldighemom aldaar bij de Belgische lijn aan te sluiten. Wanneer hij tot stand komt, wat niet te betwijfelen valt, zal een afgelegen gedeelte van Zeeland aan de algemeene commu nicatie deel kunnen nemen waardoor de land bouwers aldaar zeer zullen gebaat zijn. De lezers van Boudewljn’s jongejufvrouwen zullen zich herinnerendat in het hoofdstuk KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK: Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Na tionale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72) en artt. 20 en 21 van Z. M. besluit van den 8sten Mei 1862, (Staatsblad no. 46); Deze COUBANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Gents Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. drie jaren geleden werd aan een winkelier aan de Hoogstraat te Rotterdamterwijl hij bezig was de kalanten te bedienen eene porte-mon- naie met dertig gulden ontstolen, die hij in de drukte een oogenblik naast zich op de toonbank had nedergelegd. Wie den diefstal gepleegd had bleef een geheim en is alsnog een geheim. Als een belangwekkende bijzonderheid kunnen wij evenwel mededeelendat de bestolene gisteren over de post een brief ontving met dertig gulden papieren geld. De geleidende brief luidde, let terlijk gecopiëerd, aldus: >mijn heer drie Jaar geleede toen ik in roter- dam was en bij u goet kwaam koopen zag ik een porte menee op de toonbank legen, dien ik dog dat iemant uit de winkel hem hat laate le- en ik behoefte aan geit hat om voor mij kin de re cte te kocpen, maar mynheer ik hat tog geen vreede mee want ik wis tog niet van wie hij was maar nu ben ik in degeleegen- hyt om dat geld weer u ter hant te stellen daar ik tog in roterdam moes weezenzoo hep ik dit maar op de post, gedaan u zei meschien wel weete wie het foe behoor. »ik hoep u het my vergeeven zul dat ik zulks zoo lang gehoude hep maar ik hep het zoo be- nouwd die tyt gehat dat ik het niet eerder weer om hep kune geeven en hoop dat my heemelse vader het my mag vergeeven.” Van de authenticiteit van de feiten kunnen wij onzen lezers de verzekering geven. De politie te ’s Hage is op het spoor geko men van een driemanschap, dat zich reeds ver scheidene maanden bezig hield met een misdadig beheer van den wijnkelder van het bekende huis Duijm en de Nocker aldaar. De hoofdpersoon, de wijnkoopersknechtwaarin de patroon sedert vijf jarenzoo als nu is gebleken te veel vertrouwen steldeheeft dit op schromelijke wijze misbruikt, door eenige maanden achtereen aan den tweeden gearresteerde, een bakkersknecht en deze weer aan een tapper, tegen hoogst geringen prijs fijnen wijn, punch, enz. te leveren. De kwade praktijk werd bovendien zoo brutaal mogelijk ten uitvoer gelegd. De bakker kwam iederen morgen te 8 ure quasi brood in de bergplaats brengen en verliet die dan, even alsof er niets gebeurd ware, met zijn met flesschen wijn of punch gevuld mandje on der den armdat dan evenwel overdekt was met een groen kleedje. De laatste medeplichti ge eindelijk had ook den eerste tot leverancier voor eene ffesch punch tegen 25 cents iederen dag. Een andere knecht maakte den patroon met de omstandigheden bekend, dat hij wel wijn zag weghalenmaar nooit het geld daarvoor zag ge ven. De heer de N. gaf van een en ander ken nis aan de politie, aan wie het mocht gelukken de twee eerste daders op heeter daad te betrap pen. De politie vatte in eene tegenover het pak huis gelegen woning post. Op den bepaalden tijd kwam dan ook de bakker, die bij het heengaan niet weinig opkeek, dat zijn mandje werd in beslag genomenen toen het nu bleek dat daarin De N, R. C. meldt het volgendeRuim COURANT. SNEEKER ,,w I ■BMHOHHmSBSE£SLZ3EQS£33ZSSS9B9HHMflnEBSEBOEBB0SHEKBBEBIIHIB

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1