Zaterdag NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEES. 13 Februari. BINNENLAND. pi w I 1 u VIEIR-EN-T WÏNTIGSTEJAARGANG 1 No. 13 Gulden VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek, op Maandag den 15 Februari 1869, voormiddags 11 uur. J Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. KENNISGEV ING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEKmaken hiermede bekend dat voorloopig is vastgesteld het Kohier van be lasting op de binnen de gemeente Sneek gehou den wordende honden voor den jare 1869en dat het te beginnen met heden gedurende 14 da gen ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is neder gelegd. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoort. Sneek den 13 Februari 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. Be Secretaris, G. J. PRUIM. schrift van den Burgemeester der woonplaats, verkrijgbaar op plaats en tijd boven vermeld. Hij, die voor de Militie is ingeschreven,wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Gemeen te in welke hij ingeschreven is, tenzij hij geene verpligtingen ten aanzien van de Militie meer te vervullen heeft. Hijdie bij de Zeemachtbij het Leger hier te Lande, of bij het Krijgsvolk in ’sRijks Over- zeesche Bezittingen heeft gediend wordt niet als vrijwilliger bij de Militie toegelaten, tenzij hij bij het verlaten van de dienst, behalve een be wijs van ontslag van den bevelhebberonder wien hij laatstelijk heeft gediend, een getuigschift heelt ontvangoninhoudendedat hij zich gedu rende zijn diensttijd goed heeft gedragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste jaar volbracht is, als vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. Sneek den 13den Februari 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. van Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 10 Gents, behalve 35 Gents Zegelrecht voor i De tweede kamer heeft den 9 dezer hare werkzaamheden hervat en den heer Heemskerk als lid toegelaten. De reeds gedrukte wetsont werpen zijn ingekomen, alsmede een ontwerp tot wijziging der grondbelasting. De afdeelingen hebben tot hare voorzitters benoemd de heeren van de PutteHeemskerk Azn.Dullertvan Voorthuyzen en W. van Goltstein en tot onder voorzitters de heeren van NispenJ. K. van Golt stein van der Linden Blussé en Begram. Vrij dag opmaking van de nominatie voor een lid van den hoogen raad. De kiezersvereeniging Eendracht te Haar lem heeft tot haren candidaat voor de tweede kamer gekozen den heer mr. C. J. F. Mirandolle. De kiesvereeniging Burgertrouw te Haar lem beeft tot candidaat gesteld voor de tweede kamer mr. W. Wintgens, oud-minister van ju- K E N NIS G E VI N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek maken, naar aanleiding eener circulaire van den heer Commissaris des Konings in de provincie Friesland, dd. 3 Februari jl. Ie afdeeling n°. 212 onderwerp wegen bekend dat de bij besluit van den 27 Januari jl. Ie af deeling n°. 178, voorgeschrevene tijdelijke af sluiting der groote wegen ih deze provincievoor zware vrachten den 4 Februari jl. is opgeheven. Hiervan zal op de gebruikelijke wijze afkondi ging geschieden. Sneek den 7 Februari 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. gemeentedoor of van wege de lotelingen aan vraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, alsmede dat, om vrijstelling wegens eigen mili taire dienst of die van broeders te verkrijgen het paspoort of ander.bewijs van ontslag of een uittreksel uit hel stamboek, of een bewijs van werkelijke dienst, ten minste tien dagen vóór den dagwaarop de eerste zitting van den Militie raad wordt geopendter Secretarie voornoemd moet worden ingeleverd. En is deze afgekondigd waar het behoort den 30 Januari en 13 Februari, met plaatsing in de Sneeker Courant. Sneek den 28 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. KENNIS GE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Na tionale Militie van den 19den Augustus 1861 j (Staatsblad no. 72) en artt. 20 en 21 van Z. M. besluit van den 8sten Mei 1862, (Staatsblad no. 46); Brengen door deze ter kennisse der belang hebbenden, dat de loting van de ingezetenen dezer gemeente, die in het vorige jaar voor de Militie zijn ingeschreven, voor zoo ver zij op den 31 sten Dec. 1868 nog in het leven waren en in gezetenen van het Rijk zijn gebleven, zal plaats hebben te Sneek in de Concertzaal op Woens dag, den 17 Februari e. k.des voormiddags ten 10 ure; - dat op den 19 dier maand, ter Secretarie der S stitie. PUNTEN VAN BEHANDELING: 1. Resumtie der notulen. 2. Benoeming van een lid der Plaatselijke Schoolcommissie. 3. Goedkeuring door Heeren Ged. Staten van het besluit tot onderhandsche verpachting van de opbrengst van eenige bruggen aan P. Bloksma. 4. Verzoek van R. K. P. armbestuur om mach tiging tot eenige af- en overschrijvingen op zijne begrooting over 1868. 5. Verzoek om gratificatie van M. Hamersen W. Wilbers. 6. Voorstel tot behandeling van ’t hoofdstuk XI art. 1 (onvoorziene uitgaven) van koek enz. op de armen- en tusschenschool ter aanmoedi ging van het schoolbezoek verstrekt. 7. Voorstel tot af- en overschrijvingen op de gemeente begrooting over 1868. 8 Verantwoording van de ontvangen leges van den burgerlijken stand voor het trouwen op eenen buitengewonen dag of uur, leges ter Secretarie en verkochte stukken gedurende het jaar 1868. 9. Voorstel tot het aanbrengen van eenige verandering in de school van den heer J. Visser ten bedrage van ƒ235. in eens i indeeling. Om als vrijwilliger bij de Militie te kunnen worden aangenomenmoet men ongehuwd of kinderloosweduwnaar en ingezeten wezen voorts lichamelijk voor de dienst geschiktten minste 1,56 el lang, op den Isten Januari van het jaar der optreding als vrijwilliger het 20ste jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet vol bracht hebben, tot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de Mili tie zoover die te vervullen warenvoldaan en een goed zedelijk gedrag hebben geleid. Het bezit van die vereischten, met uitzondering van lichamelijke geschiktheid en van de gevor derde lengte, wordt bewezen door een getuig- BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, Gelet op zijner Majesteits besluit van den 17den December 1861 (Staatsblad no. 127). Roepen bij deze op zoodanige ingezetenen, die verlangen als vrijwilligers bij de Militie op te tredenom zich daartoe bij hen aan te geven ter Secretarie der gemeentetelken voormiddag van 9 tot 12 ure. De voordeelen die in deze Gemeente aan het voor Lair als vrijwilliger optreden verbonden wordenzijn bepaald op eene premie Jul on d t1 r tl v* u, t, w, v i» j te voldoen na de finale goedkeuring en SNEEKER i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1