Woensdag 17 Februari. NIEUWS- EN ADVEBTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN BET ABBONDISSEMENT SNEEK. BINNENLAND. c. n No. 13 VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG 1860. ““”“en?£Tjis eikT±2 ‘I '“"T St"d i I? de uiig„e bekendmaking. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, Gelet op zijner Majesteits besluit van den 17den December 1861 (Staatsblad no. 127). Roepen bij deze op zoodanige ingezetenen, die verlangen als vrijwilligers bij de Militie op te tredenom zich daartoe bij hen aan te geven ter Secretarie der gemeente, telken voormiddag van 9 tot 12 ure. De voordeelen die in deze Gemeente aan het voor haar als vrijwilliger ontreden KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEKmaken hiermede bekend dat voorloopig is vastgesteld het Kohier van be lasting op de binnen de gemeente Sneek gehou den wordende honden voor den jare 1869en —De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft opgemaakt de lijst van candidaten ter vervulling van de vacature in den Hoogen Raad der Neder landen, ontstaan door het overlijden van den raadsheer van der Sande. De candidaten zijn 1°. de heer mr. J. G. Kist, raadsheer in het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland; 2° de heer mr. W. F. G. L. Francois, raadsheer in het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland 3° de heer mr. A. W. Wichers, voorzitter der’ ar- rondissements-rechtbank te Utrecht; 4°. de heer mr. G. Everts P. Pz.advocaat te Arnhem; 5°. de heer mr. P. S. Noyon, raadsheer in het pro vinciaal gerechtshof in Noord-Holland. In de bekende zaak tusschen den heer In- singer, lid van de Tweede Kamer, en de ge meente ’s Gravenhagebetreffende de door hem onverschuldigd geachte betaling van hoofdelijken omslag te 's Gravenhagezijnde hij niet daar ren gelezen en goedgekeurd, zijn behandeld de navolgende punten 1. Voordragt tot benoeming van eenen hoofd onderwijzer te Offingawier. De voordragt bestaat uit Wieger Kuiper, hulponderwijzer te Hinde- loopen, Hermanns Sterrengaid. te Bero-um en Everhardus Dijkstrahoofdonderwijzer in het Heidenschap. I 2. Missive van den heer Commissaris des ko- mngs in deze provincie, betrekkelijk de voorstel len tot heffing van plaatselijke belastingen.Be sloten aan den inhoud dier missive te voldoen. Vergadering op Dingsdag 9 Febr. 1869 des namiddags ten 1J/2 uur. 1. Benoeming van een hoofdonderwijzer te Offingawier. Benoemd Everhardus Dijkstra hoofdonderwijzer in het Heidenschap. 2. Onderzoek van den geloofsbrief en verde re stukken van het nieuw benoemd lid van den raad den heer W. T. de Jong te Hommerts. Wordt besloten het benoemde lid toe te laten Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 rebels gewone letter iO r* Zegelrecht voor iedere plaatsing.—Alle brieven en stukken C 4° Cents' dat het te beginnen met heden gedurende 14 da- I gen ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is neder gelegd. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoort. Sneek den 13 Februari 1869. But gemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. P R U IM. haar als vrijwilliger optreden verbonden worden, zijn bepaald op eene premie H o n d e r d in eens te voldoen na indeeling. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de de gemeente SNEEK: Gelet op artikel 117 der algemeene politie-ver- ordening voor deze gemeente vergunnen door deze op den 19 dezer maand, zijnde de geboor tedag van ZIJNE MAJESTEIT ONZEN GEËER- BIEDIGDEN KONING, zwervers en voetzoekers aftesteken doch niet vóór zeven uur des avonds. En zal deze worden afgekondigd met plaatsing in de Sneeker Courant en in afschrift gezonden aan den Commissaris van Politie om te zorgen voor de naleving. 0 Sneek den 17 Februari 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. VERGADERING van den GEMEENTERAAD WIJMRRITSERADEEL, op Dingsdag 26 Januarij 1869, des namiddags ten een uur. Nadat de notulen der voiig^ vergad iring wa ren gelezen en goedgekeurd, zijn behindeld de navolgende punten: 1. Adres van den heer Dresselhuis te Heeg «an heeren Ged. Statenover zijne aanslagen in I de hoofdelijken omslagen. Besloten te advise ren, die reclame te wijzen van de hand. 2. Vastgesteld het suppletoir kohier van he- I lasting op de honden, dienst 1868. 3. Benoeming van stembureaux voor de ver kiezingen over 1869. 4. Voorstel om het vaarwater, loopende langs Hommei ts en Jutrijp te verklaren tot voorwerp I van onderhoud ten laste dier beide dorpen. Aangenomen. 5. Missive van den heer J. W. Weenink te Dalfsenhoudende aanbod tot leverantie van grind over 1869. Besloten dat aanbod aan te ne men. 6. Benoeming van een armvoogd te Abbega, J in plaats van S. Nautaop verzoek eervol ont slagen. Benoemd Sijtze Breeuwsma. Vergadering op den 9 Februari) 1869, des namiddags ten 12l/„ uur. Nadat de notulen der vorige vergadering wa- STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Maandag 15 Februari. In de zitting van heden is ingekomen een wets ontwerp tot herziening van de tabel, houdende de verdeehng van het rijk in kiesdistricten. De beraadslaging over het wetsontwerp, be trekkelijk de maten en gewigten, is heden aan gevangen. Morgen voortzetting. Volgens het ontwerp tot herziening der tabel houdende verdeeling van het rijk in kiesdistricten zal het getal leden van de tweede kamer der staten-generaal met vijf vermeerderd en alzoo op tachtig gebracht worden. Nieuwe kiesdistric ten werden voorgedragen voor HeerenveenBrielle en Zaandam, terwijl Tiel en Boxmeer dubbele kiesdistricten zullen worden. van Cr u 1 d e n 9 de finale goedkeuring en Om als vrijwilliger bij de Militie te kunnen worden aangenomen, moet men ongehuwd of kinderloosweduwnaar en ingezeten wezen voorts lichamelijk voor de dienst geschiktten minste 1,56 el lang, op den Isten Januari van het jaar der optreding als vrijwilliger het 20ste jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet vol bracht hebbentot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de Mili tie, zoover die te vervullen waren, voldaan en een goed zedelijk gedrag hebben geleid. Het bezit van die vereischten, met uitzondering van lichamelijke geschiktheid en van de gevor derde lengte, wordt bewezen door een getuig schrift van den Burgemeester der woonplaats, verkrijgbaar op plaats en tijd boven vermeld. Hij, die voor de Militie is ingeschreven,wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Gemeen te in- welke hij ingeschreven is, tenzij hij geene verpligtingen ten aanzien van de Militie meer te vervullen heeft. Hij, die bij de Zeemacht, bij het Leger hier te lande, of bij het Krijgsvolk in ’sRijks Over- zeesche Bezittingen heeft gediend wordt niet als vrijwilliger bij de Militie toegelaten, tenzij hij bij het verlaten van de dienst, behalve een be wijs van ontslag van den bevelhebberonder wien hij laatstelijk heeft gediend, een getuigschift heelt ontvangon, inhoudende, dat hij zich gedu rende zijn diensttijd goed heelt gedragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste jaar volbracht is, als vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. Sneek den 13den Februari 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. VA I If SNEEKER CO0RA1® VAN

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1