m Zaterdag 20 Februari tygk NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEEK?S B INNENLAJXjD. VIER-ENT-TWUNTIGSTE JAARGANG N«. 14 XWR'. Gulden 1 l gewone letter, 40 Gents, \W ---- mmumifBiiiiiiii en man van een De commissie voor verzekering begreep echter terecht, man moest begraven wordenzoo o—- ucucü, moest de stad op zich nemen. Werkelijk is de stad vrouw in Daar over de schuld van den beschul- i- zal zijn dood i voor zij— STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. In de zittingen van Dinsdag en Woensdag is de Maandag aangevangen beraadslaging over het wetsontwerp betreffende de maten gewichten en weegwerktuigen voortgezet en afgeloopen. Een I Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels Zegelrecht voor i Uit het wetsontwerp tot herziening van het kiestabel blijkt dat wordt voorgesteld 1°. Uit de gemeente GaasterlandSchoterland Lemsterland, Ooststellingwerf en Weststelling- werf, met Heerenveen tot hoofdplaats, een af zonderlijk district te vormen. 2°. Het district Tiel tot een dubbel district te maken. 3°. Ui/ de gemeenten van de eilanden Ro- en Putten, thans bij het district Beijerland, thans tot het di- en de gemeenten van het district BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, Gelet op zijner Majesteits besluit van den 17den December 1861 (Staatsblad no. 127). Roepen bij deze op zoodanige ingezetenen, die verlangen als vrijwilligers bij de Militie op te tredenom zich daartoe bij hen aan te geven ter Secretarie der gemeente, telken voormiddag van 9 tot 12 ure. De voordeelen die in deze Gemeente aan het voor 1 worden, zijn bepaald op Honderd in eens te voldoen na indeeling. Om als vrijwilliger bij de Militie te kunnen -1 aangenomenmoet men ongehuwd of en haar als vrijwilliger optreden verbonden j eene premie van de finale goedkeuring worden - kinderloosweduwnaar en ingezeten wezen voorts lichamelijk voor de dienst geschiktten minste 1,56 el lang, op den Isten Januari van het jaar der optreding als vrijwilliger het 20ste jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet vol bracht hebbentot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de Mili tie zoover die te vervullen warenvoldaan en een goed zedelijk gedrag hebben geleid. Het bezit van die vereischten, met uitzondering van lichamelijke geschiktheid en van de gevor derde lengte, wordt bewezen door een getuig schrift van den Burgemeester der woonplaats verkrijgbaar op plaats en tijd boven vermeld. Hijdie voor de Militie is ingeschreven, wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Gemeen te in welke hij ingeschreven is, tenzij hijgeene verpligtingen ten aanzien van de Militie meer te vervullen heeft. Hijdie bij de Zeemachtbij het Leger hier te Lande, of bij het Krijgsvolk in ’sRijks Over- zeesche Bezittingen heeft gediend wordt niet als vrijwilliger bij de Militie toegelaten, tenzij hij bij" het verlaten van de dienst, behalve een be wijs van ontslag van den bevelhebberonder wien hij laatstelijk heeft gediend, een getuigschift heeft ontvangen, inhoudende, dat hij zich gedu rende zijn diensttijd goed heeft gedragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste jaar volbracht is, als vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. Sneek den 13den Februari 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. zenburg, Voorne Delft behoorende, gedeeltelijk die van delflan den IJsselmonde en F j strict Dordrecht behoorende Sommelsdijk en Middelharnis Zierikzee, een nieuw district samen te stellen met Brielle tot hoofdplaats. Het district Delft zou door het verkrijgen der gemeenten Schiedam, Bergschenhoek, Hillegersberg en Schiedam van het district Rotterdamen het district Dordrecht door de gemeente Sliedrecht van het district Go- rinchemschadeloos gesteld worden. 4°. Een nieuw district, met Zaandam tot hoofdplaats, samen te stellen, door afneming van eenige gemeenten van Haarlem en Alkmaarter wijl daarvan eenige wijziging in de districten Amsterdam, Leiden, ’s Gravenhage en Delft te vens het gevolg zou wezen. 5°. Het district Boxmeer tot een dubbel district te vormen. De uitslag der verkiezing van leden voor de tweede kamer te Haarlem en Groningen is geweest als volgt: Te Haarlem werd gekozen de heer Mirandol- le met 785 stemmen. Op den heer Wintgers werden 610, op den heer Lijnden 80 stemmen uitgebracht. Te Groningen is gekozen de heer mr. S. van Houten met 422 van de 534 uitgebrachte stem men. Nog bekwamen stemmen: mr. Dirks 60, mr. van Limburg Brouwer 18 en baron van Lijnden van Sandenburg 16. ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten deStad -vv* gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Conto i ere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. amendement van den heer Begramom het ijk— loon te behoudenis afgestemd. Het geheele ontwerp is aangenomen met 60 tegen 2 stemmen. Zitting van Donderdag 18 Februari. In de zitting van heden waren aan de orde de wetsontwerpen betrekkelijk de pensioenen bij de landmachtde regeling der rechtsmagt van den hoogen raad in West-Indische Koloniale zaken en den afstand van grond aan den heer Dullert te Groningendie allen met algemeene stemmen werden aangenomen. De beraadslaging over het wetsontwerp hou dende wijzigingen in de wet op de personeele be lasting is gevorderd tot art. 13. Morgen voortzetting en daarna beraadslaging over de jusliciëele wetten. Terwijl de conservatieve richting te Haar lem ondervonden heeft, dat men in N. Holland vooral inde Zaanstreek, niet van hare candidaten gediend wil zijn, moet zij uit Alkmaar verne men, dat haar orgaan, de Nieuwe Alkmaarsche Courantpp sterven lichtniet aan flnantiëele kwalenmaar omdat men haar niet leest. Men houdt er niet meer van conservatieven kost; men is er tot walging vol van, en begeert gezonde, krachtige spijs, die den mensch verkwikt, niet ziek maakt. Het Staatsblad no. 19 bevat Z. M. besluit van den 3 dezer, waarbij bepaald wordt, dat, met wijziging in zoo verre van het 2e lid van het koninklijk 'besluit van den 17 Juni 1855 (Staatsblad no. 94)in de gemeentenwaar geen telegraafkantoor, doch wel een postkantoor is gevestigdde verzending van telegrafische be richten aan het naastbij gelegen telegraafkantoor, door middel van de post, overeenkomst het ver langen der afzendersal of niet aangeteekendzal kunnen geschiedenzoodat de verplichting tot het aangeteekend verzenden der bedoelde berich ten krachtens hel bovengemeld besluitkomt te vervallen. Te ’s Gravenhage is Donderdag ten behoeve der Staatsspoorwegen aanbesteed het maken van gebouwen en andere werken, het hoofdmagazijn en de centrale werkplaatsen op het station Zwol le der staatsspoorwegen. De minste inschrijver was de heer Enst te Zwolle voor ƒ89,888. Leiden is jl. Zaterdag eene vergadering gehouden van de sVereeniging tot verbetering van de volksgezondheid aldaar.” Mr. F. B. Co- ninek Liefsting deed uitvoerig verslag van de werkzaamheden der afdeelingspeciaal belast met het onderzoek der woningen van mingegoe den binnen die stad. Als slotsom van het on derzoek in de 4 eerste wijken is gebleken, dat nog geen vierde van de onderzochte huizen vol doende geoordeeld is, en dat ruim 2/5 der wo ningen slecht zijn bevonden. De Arnh. Courant meldt sDezer dagen overleed in het huis van verze kering een persoon, die van diefstal was be schuldigd. Hij was in een begrafenisfonds en terstond na zijn dood eischte zijne vrouw het geld, dat door dit fonds,wordt uitbetaald. In plaats echter van haar^naiy,daarvoor te doenbegraven, maakte zij hieityan/ëen ander gebruik. ï)e ge meente weigerde aanvankelijk de begrafenis omdat haar bekend was, dat de begrafenisfonds geld trok, het huis van i dat zij met deze omstandigheid niets had Verma ken en dat de de betrekkingen dit niet deden die taak dan ook daartoe overgegaan en is°de het bezit gebleven van het geld uit het begrafe nisfonds. P- 1 digde geene uitspraak was gedaan misschien nog andere gevolgen hebben ne weduwe.” '7, SNEEKER COURAN 9 I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1