Woensdag NIEUWS- EN ADVERTENT1E-BLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. B 1 N N E N L A iN D. I 4 VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG N°. ±5 Gulden Es SiEEIIS - glMlIilMliliOlIliËll de orde zijnde naturalisa- 5 ge- 9 en van de finale goedkeuring Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave benoemde commissie medegedeeld, dat de geloofs brieven van den heer mr. S. van Houten in or de zijn bevonden en is door haar geconcludeerd tot toelating van dezen heernadat hij de ge vorderde eeden zal hebben afgelegd. De beraadslaging over het wets-ontwerp tot verkorting van sommige termijnen in het wetboek van burgerlijke rechtvordering is daarna voortge zet. De minister van justitie heeft de termijnen van dagvaarding zóó gewijzigd dat zij betrekking hebben op dagvaardingen buiten ’s lands. Het wets-ontwerp is daarna aangenomen met eene meerderheid van 16 stemmen. Daarna was aan de orde bet wetsontwerp, houdende bepaling dat de rechtspraak bij den hoogen raad der Nederlanden in cassatie met zeven in plaats van met vijf raadsheeren zal plaats hebben. Nadat het eenig artikel, behelzende dit begin sel, was verworpen, heeft de minister van justi tie het wetsontwerp ingetrokken. De beraadslaging is daarna aangevangen over het wetsontwerp betrekkelijk het begraven van lijken, de begraafplaatsen enz. Artikel 1 is in' duscussie. Morgen voortzetting. STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 19 Februari. In de zitting van heden zijn de beraadslagin gen over het wetsontwerp tot wijziging van eeni- ge bepalingen der wetten betreffende de perso- Z. M. de koning heeft bij gelegenheid van HDs verjaardag benoemd tot kamerheeren in buiten gewone dienst de heeren: D. J. V. baron van Sijtsema, burgemeester van Dantumadeel; jhr. mr. J. B. A. J. M. Verheijen, lid van de Tweede Ka mer der Staten-Ganeraalgraaf O. van Limburg Stirum, te Leeuwarden; mr. M. W. baron du Tour van Bellinchave, te ’s GravenhageH. J. baron Taets van Amerongen van Woudenberg en A. J. M. G. baron de Posson, beide laatsten adjudanten des konings in gewone dienst. Z. M. heeft benoemd tot kantonrechter te Doetinchem mr. D. W. Nibbelink, thans griffier bij het kantongerecht te Doetinchem en in diens plaats mr. R. D. Baart de la Failleadvocaat te Leeuwarden. Volgens beslissing van den kantonrechter te Wageningen voorkomende in het Weekblad van het Recht van 11. Maandag, maakt men zich door des nachts over straat het Volkslied te zin gen, aan geene verwekking van burengerucht schuldig. Dit schijnt alleen het gevalwanneer eenig ander lied gezongen wordt. Het spel is en wordt nog dagelijks in alle zijne schrikwekkende gevolgen als eene maat schappelijke pestilentie voorgesteld. Niemand dunt er iets van te zeggen. Alleen de kleine staat Monaco kan medespreken over zijnen gun- stigen invloed. In Monaco bestaat eene speel bank voor vreemdelingendie zoovele winsten afwerpt, dat door deze geheel voorzien wordtin de behoeften van het finantie-wezen. Dientenge volge zijn er alle belastingen afgeschaft en zelfs de nog niet betaalde kwijtgescholden. Monaco de kleinste der Europesche Staten heeft alzoo BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, Gelet op zijner Majesteits besluit van deW'17den December 1861 (Staatsblad no. 127). Roepen bij deze op zoodanige ingezetenen, die verlangen als vrijwilligers bij de Militie op te treden om zich daartoe bij hen aan te geven ter Secretarie der gemeentetelken voormiddag van 9 tot 12 ure. De voordeelen die in deze Gemeente aan het voor haar als vrijwilliger optreden verbonden wordenzijn bepaald op eene premie Honderd in eens te voldoen na indeeling. Om als vrijwilliger bij de Militie te kunnen moet men ongehuwd of en worden aangenomen kinderloosweduwnaar en ingezeten wezen voorts lichamelijk voor de dienst geschiktten minste 1,56 el lang, op den Isten Januari van het. jaar der optreding als vrijwilliger het 20ste jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet vol bracht hebbentot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de Mili tie zoover die te vervullen warenvoldaan en een goed zedelijk gedrag hebben geleid. Het bezit van die vereiscbten, met uitzondering van lichamelijke geschiktheid en van de gevor derde lengtewordt bewezen door een getuig schrift van den Burgemeester der woonplaats verkrijgbaar op plaats en tijd boven vermeld. Hij, die voor de Militie is ingeschreven,wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Gemeen te in welke hij ingeschreven is, tenzij hij geene verpligtingen ten aanzien van de Militie meer te vervullen heeft. Hijdie bij de Zeemachtbij het Leger hier te lande, of bij het Krijgsvolk in ’sRijks Over- zeesche Bezittingen heeft gediend wordt niet als vrijwilliger bij de Militie toegelaten, tenzij hij bij het verlaten van de dienst, behalve een be wijs van ontslag van den bevelhebberonder wien hij laatstelijk heeft gediend, een getuigschift heeft ontvangeninhoudendedat hij zich gedu rende zijn diensttijd goed heeft gedragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste jaar volbracht is, als vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. Sneek den 13den Februari 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad voor eiken regel daarenboven 10 Gents, behalve 35 Gents of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. neele belasting voortgezet. De beraadslaging over art. 13, inhoudende de strafbepalingen bij overtredingen in de aangiften, die Donderdag niet was afgeloopenwerd her vat. De minister van finantien veranderde, naar aanleiding van de gemaakte aanmerkingen 1 van het artikel in dien zindat de voorgestelde verschuldigde boete voor overtredingen niet met het vijfvoudmaar met hel viervoud der ont- dokene belasting naar de vermelde grondslagen zou gelijk staan. Het wetsontwerp werd daarna met 45 tegen 6 stemmen aangenomen. Het wetsontwerp tot wijziging van hoofdstuk XI der staatsbegrooting voor 1868 (pensioenen) werd zonder beraadslaging met algemeene stem men aangenomen. De vervolgens aan de orde zijnde naturalisa- tiewetten werden alle met algemeene stemmen aangenomen. Daarna kwam in behandeling het wetsontwerp tot afschaffing der artt. 884 en 957 van het bur gerlijk wetboek. Zitting van Zaterdag 20 Februari. In de zitting van heden heeft de heer Miran- dolle nieuw benoemd lid in het hoofdkiesdistrict Haarlem in handen des voorzitters, daartoe van wege den koning gemachtigd de bij de grond wet gevorderde eeden afgelegd en zitting geno men. Daarna werd de beraadslaging voortgezet over het wetsontwerp tot afschaffing der artikels 884 en 957 van het burgerlijk wetboek. De algeneene beraadslagingen werden gesloten, daar niemand over het wets-ontwerp in het al gemeen het woord meer verlangde te voeren. Bij de behandeling van een voorstel van den heer Heemskerk Az.strekkende, om na artikel 2 te doen volgen een nieuw artikel, wijzigde de heer Heemskerk zijn amendement eerst in dier voege, dat het zou worden een nieuw antikell, met dezen aanhef: »De art.kels 884 en957van het burgerlijk wetboek worden vervangen door de volgende bepaling.” En later veranderde hij dien aanhef zóódat hij luidde»De artikels 884 en 957 van het burgerlijk wetboek worden afgeschaft.” Dat amendement werd met 29 tegen 26 stem men aangenomen. Het wets-ontwerp is verder ongewijzigd met 47 tegen 8 stemmen aangenomen. Vervolgens heeft de kamer in behandeling nomen het wets-ontwerp tot verkorting vansom mige termijnen in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering gesteld. De verdere beraadslaging over dit wets-ontwerp werd gedaagd tot Maan dag 22 Februari, des morgens ten elf ure. Het nieuw benoemde lid in het hoofdkiesdi strict Groningen, de heer mr. S. van Houten, heeft zijne geloofsbrieven ingezonden. Zitting van Maandag 22 Februari. In de zitting van heden is door de daarvoor ZATERDAGS. Abonnementsprijs iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitga

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1