3 Maart. ■WS- B AOVOTTiHlAD VOOR BE STAD EN HET ARROWS®» SNEEK.>x fl 4 Woensdaq V B I NNENLAND. ill i 1 VIER-EN-TWINTIG-STE JAARGANG I I V 1869. t I 1 I Heerenveen tot hoofd plaats, schikking van eenige g Volgens het ingediend ontwerp zal het district 7 i 1 tit 4 regels, gewone letter, 19 Cents, of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. Baarderadeel en Hennaarderadeél verkrijgen, het distiict Dockum voor den afstand van Opsterland aan het district Sneek schadeloos gesteld worden door de gemeenten Marum, Grootegast en Grijps- kerk van het district Zuidhornterwijl het di strict Sneektegen den afstand van Gaasterland, SchoterlandLemsterland en Ooststellingwerf aan het nieuwe district Heerenveen en van Baarde radeel en Hennaarderadeel aan het district Leeu warden de gemeente Bolsward en Wonseradeel van het district Leeuwarden en de gemeente Op sterland van het district Dockum zal verkrijgen. Het district Steenwyk wordt voor den afstand van Weststellingwerf aan het nieuwe district Heerenveen schadeloos gesteld door de gemeenten Meppel, Nijeveen, Havelte en Ruinerwold van het district Assendat voor dezen afstand de gemeente Oostwedde van het district Winschoten ontvangt. Het district Groningen eindelijk ver krijgt de gemeente Hoogezand van het district Appingadamtegen afstand der gemeenten Hoog kerk, Ado”p en Winsum- aan het district Zuid horn, terwijl dit laatste, door genoemde gemeen ten vergrootde gemeenten MarumGrootegast en Grijpskerk aan het district Dockum afstaat. -Door den heer T. J. Stieljes is bij de Twee de Kamer een adres ingediendwaarin hij be weert, dat de tegenwoordige wijze van aanleg van spoorwegen op Java te kostbaar isen dat het thans bij de kamer aanhangig wetsontwerp tot wijziging der concessie voor den spoorweg Samarang-Djocjocarta niet moet worden aange nomen, omdat het op verkeerde grondslagen be rust en de kamer evenmin thans als vroeger be hoorlijk is ingelicht. De heer Stieltjes wenscht daarom 1°. dat de kamer geene beslissing in deze zaak nemeal vorens de bestaande kaarten en het geheele ar chief der commissie voor de vervoermiddelen in Europa zijn gekomen; 2°. dat zij eene enquête over deze zaak in haar geheele instelle; 3°. dat zij er toe medewerke, dat de werkzaamheden aan den zijtak Kelong-Djati-Willem I voorloopig gestaakt worden. De heer Reinders lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaalis Vrijdag op zijn land goed Groot-Zeewijknabij Warfium in Gronin gen overleden. Naar wij vernemenzegt de Stoompost zullen in den loop van het jaar waarschijnlijk in de volgende plaatsen rijkstelegraafkantoren wor den opgericht, als: te Workum, Makkum, Grouw, Gorredijk Dragten DoesburgMonnikendam Weesp, Sluis, TholenBruinisse Wateringen, Monster, Naaldwijk, Geertruidenburg’sGrave- sande, Medemblik en Hansweert. Tusschen Al melo en Zwolle en tusschen Tiel en Nijmegen .van mei ueie viji geniecmeu een aizuaueriyB. Zuilen nieuwe ieiegraaüijiien worden aangeiegd district van 43,919 zielen gevormd worden, met waarschijnlijk zullen dientengevolge in de voor al». Hierdoor wordt ver- I naamste gemeentenaan die geprojecteerde te- gemeenten noodzakelijk. legraaflijnen gelegen, insgelijks telegraafkantoren vigouo nci uiijcujciiLi uutwcip iai nci uianivt Leeuwarden van het district Sneek tegen afstand van Bolsward en bij de arr.-rechtbank, aldaar, en 64 jaren oud, schuldig verklaard aan zes misdaden van valsch- heid in authentieke en openbare geschriften gepleegd door het namaken van geschrift en handteekening, en zes misdaden van het des be wust gebruik maken van voorschreven stukken, en te dier zake veroordeeld tot tuchthuisstraf voor den tijd van vijfjaren, tot betaling van twaalf geldboeten, ieder van f 50, subsidiaire gevangenis straf van twee dagen voor iedere boete en de kosten. Het hof heeft niet aangenomendat de voormelde feiten door W. zouden zijn begaan in de uitoefening zijner bediening. Zondag vernam men dat achter de Koog op Texel gestrand was de noordsche bark Im manuel kapitein Chritiansenvan Fredrikshal naar Liverpoolmet hout naar eene Fransche haven. Naauwelijks was dit bekend of de wak kere kapitein T. Mets ijlde naar de plaats des onheils, deed de reddingboot in zee brengen, en na bijna ongeloofelijke inspanningen, gelukte het hemmet nog twaalf mannendoor de fel le branding heen, de equipage, die uit twaalf man bestond, te redden en behouden aan wal te brengen. Eere den menschlievenden Mets die nu reeds voor de 174e maal zijn leven waag de om dat van zijne in gevaar zijnde natuurge- nooten aan eene trouwlooze zee te ontrukken. Volgens een schrijven uit ’s Hage aan de Middelb. Ct. heeft de minister van binnenland- sche zaken bij den Raad van State een wets ontwerp aanhangig gemaakt, waarbij de inrich ting der Koninklijke academie van beeldende kunsten te Amsterdam op nieuwe en vaste grond slagen wordt geregeld. De academie zou naar deze regeling het karakter krijgen eener hooge- re school voor kunstonderichtzonder elementair teekenonderwijs. Tegenwoordig is men in Pruisen bezig met het plan om van de oesters een goedkoop volks- voedscl te maken. Omstreeks 1853 was een hoog geleerde in ons land van meeningdat het volk goed en goedkoop met kippen en hare eieren kon gevoed worden, en dezelfde was er niet wars van om door de Javanen voor het Nederlandsche volk visch te laten vangendie dan ook heel goedkoop en voedzaam zoude zijn. Het is zelfs nog kort geleden, dat in eene vergadering de vraag besproken werd om de makreelenvisscherij aan te moedigen, ten einde van die visch een volks- voedsel te maken. Men ziet, de Pruisen van 1869 en de Nederlanders van 1853 en 1867 gun nen het volk lekkere en voedzame spijzenjam mer dat dat alles slechts op papier geschiedt. Zouden de heeren soms van meening zyn,dat een maaltijd op doek geschilderd den honger stilt, of het woord: warmte, de koude verdrijft? zullen nieuwe telegraaflijnen worden aangelegd, wellicht. Men schrijft uit Sloten d, d. 27 Febr. »De secretaris, die voor eenigen tijd door den raad werd ontslagen wegens oneenisheid is weder in zijn ambt hersteld. Men zegt, dat I zulks is geschied ingevolge goeden raad van De troebelen in de gemeente zijn Aan het bij de tweede kamer ingekomen wetsontwerphoudende vaststelling der tabel regelende de verdeeling des rijks in kiesdistric ten ter verkiezing van leden van de tweede ka mer der staten-generaal ontleenen wij het vol gende De bevolking des rijks bereikte den 31 Dec. 1868 het cijfer van 3,628,229 zielen. Bij toe passing van den in art. 77 der grondwet gestel den regel moet derhalve het getal leden der tweede kamer 80 wezen en alzoo met vijf wor den vermeerderd. De districten waarin de vijf nieuwe leden moeten gekozen wordenwijzen zich als van zelf aan. De bevolking in het noorden des rijks is sterk toegenomen. De districten Zuidhorn, Appinga dam, Winschoten Assen, Leeuwarden en Sneek hebben boven de bevolking, vereischt voor het kiezen van tien leden, nog 4151, 6553, 4095, 6900, 6445 en 8990, te zamen 37,134 zielen over. Wanneer men aan het district Sneek de gemeenten Gaasterland SchoterlandLemster land en Ooststellingwerf en aan het district Steen- wijk de gemeente Weststellingwerf afneemf, dan kan met deze vijf gemeenten een afzonderlijk Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, i') Gents, voor eiken regel daarenboven 10 Gents, behalve 35 Gents Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de i STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. In de zittingen van de tweede kamer der sta ten-generaal van Vrijdag en Zaterdag zijn de be raadslagingen over het wets-ontwerp betreffende het begraven van lijken de begraafplaatsen en de begrafenisrechten, die in de vorige zitting tot artikel 21 gevorderd warenvoortgezet. Na de goedkeuring der overige artikelsdeels geamendeerdalsmede der beweegredenen werd het wets-ontwerp met 48 tegen 15 stemmen aan genomen. In de zitting van Zaterdag is ingekomen een wets-ontwerp tot wijziging der wettelijke veror deningen op het recht van vrij patent betrekke lijk het geven van schoolonderwijs. Zitting van Maandag 1 Maart. In de zitting van heden is ingekomen eene kennisgeving van het overlijden van den heer G. Reinders. Daarna heeft de beraadslaging plaats gehad over het wetsontwerp houdende wijziging van de Rijnvaartactedat na weinig tegenstand met 51 tegen 4 stemmen is aangenomen. Donderdag is aan de orde gesteld het wetsont werp betrekkelijk de indiciëele boeten en tegen Vrijdag dat tot wijziging der concessie van den Samarang-spoorweg. worden gevestigd. -Den 24 Febr. heeft het provinciaal gerechts- Wonseradeel de gemeenten I hof te Groningen, M. W.gewezen deurwaarder hoogerhand. J SNEEKE 3 HRANT 1 1 t I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1