I I B U111 E N L A N D. 1 j I 1/ r Lamartine zijn Maan- Il ’i kl j—- i A. een. cussie de aanneming stitie. verzoenlijke hartstocht heerschte in eene verga dering die behouden en temperen tot roeping AMERIKA. Een Duitscher, Martin Krag genaamd en te Chicago woonachtig is op het denkbeeld van zoo genaamde springende laarzen gekomen, waar voor hij reeds een brevet gevraagd en verkre gen heeft. Op een vast en effen terrein beweert de uitvinder met zijn tooverschoeisel in één uur 40 a 5U mijlen te kunnen afleggen, Zoo deze laarzen algemeen in zwang komenzal men zelfs den spoorweg onder de cathegorie van voorwer pen van weelde moeten rangschikken. DUITSCHLAND. Tusschen de Pruisische regeering en de Frank- forter deputatie is eene schikking tot stand geko men over de door Pruisen te voldoene schade vergoeding wegens het voor staatseigendom ver klaren der bezittingen van de stad Frankfort. De Pruisische regeering is geëindigd met de door Frankfort gevorderde drie millioen gulden te be willigen. De koning schenkt bovendien aan de stad een millioen uit zijn bijzonder vermogen, hopende F R A N K R IJ K. De heeren Troplong en dag nacht overleden. In het laatst der vorige week is te Greno ble de volgende misdaad gepleegd. De baron de Brayer had een zwager, die bij hem inwoon- Deze jongmanin het laatst der vorige dering die behouden had. Den minister werd geantwoord dat de Senaat evenmin de beschuldiging van aanmatiging en machtsoverschrijding als die van kuiperij had ver diend en dat het ministerie zijne verbolgenheid behoorde te richten tegen zijne vrienden in den Senaat, die niet tijdig op hunnen post waren ge weest. Het voorstel van den heer Orts werdnadat de discussie nog eenigen tijd op dien toon had voortgeduurdmet 64 tegen 45 stemmen aange nomen. Daarop werd het ontwerp onderzocht en na drie kwartier uurs kwam de commisie terug met twee rapporten vijf leden gaven in hun rapport den raad om het wetsontwerp aan te nemen ten einde aan den minister van justitie en aan het kabinet een nieuw blijk van vertrouwen te geventerwijl zij geene stof tot nieuwe discus sie hadden gevonden, daar <e Senaat stilzwij gend had verworpen de twee andere leden pro testeerden tegen den loop dezer zaak als strij dende tegen het reglement. Hierna werd het ontwerp in behandeling ge bracht en na eenige soms hevige discussiën aan genomen met 62 tegen 42 stemmen s. Woensdag komt de Senaat weder bij- Men verwacht dan na eene onstuimige dis van de begrooting van ju- de. Deze jongmanin het laatst der vorige week te huis komendebevond dat de deur van het appartementalwaar hij gewoon was het gezin aan te treffen, van binnen gesloten was, terwijl hij op zijn herhaald aankloppen geen ge hoor kreeg en ook niemand ergens aantrof. Hierover verwonderd, ging hij naar den naasten buurmanom te vernemen of men wellicht de familie had zien uitgaan. Hij kreeg daarop ten antwoord, dat men niemand had gezien, maar dat men er kort te voren een vreeselijk gerucht had gehoord. Toen datzelfde hem ook door anderen werd gezegdwerd hij ongerustliet de deur openbreken en vond den baron en diens veertienjarigen zoon vermoord, waarna men in de keuken het lijk der barones vond met een revolver in de hand. Aanvankelijk dacht men aan eene aanranding door misdadigersdoch bij verdere nasporing vond men ook een brief van haarwaarin te lezen stond »dat zij in ellende gedompeld was en geen kracht gevoelde om dat langer te dragenterwijl zij ook niet wilde dat haar echtgenoot en zoon daarin zouden worden medegesleept.” Men kan niet begrijpen hoe de zaak zich heeft toegedragenmaar voor zoover men kan nagaanbestaat er reden om te ver moeden dat zij in de kamer haren echtgenoot door het achterhoofd en haren zoon door de hersens heeft geschoten, waarna zij in de keuken zich zelve een kogel door het hart heeft gejaagd. ENGELAND. De nieuwsbladen kondigden dezer dagen aan de aankomst van mej. Anna Swan van Nova Scotia, oud twintig jaren laug acht voeV een duim en zeer evenredig. Dr. Balling, die dezer dagen met andere personen een bijzonder bezoek bij haar allegde, beweert dat de dame nog kan groeien. Miss Swan is van lerschen oorsprong, zoo als vele reuzen, die zich in den laatsten tijd vertoondenen het is dus een nieuw bewijs dat grootte en schoonheid van lichaamsbouw ei genaardigheden van het lersche ras zijn. In eene menagerie te Londen heeft den 20sten jl. bij eene voorstelling een voorval plaats gehad, dat zonder de buitengewone koelbloedig heid van een dierentemmer een zeer noodlottig gevolg had kunnen hebben. Maccomo de die rentemmerbegaf zich, nadat bij eerst de tij gers hunne gewone kunsten had laten vertoonen in het hok der leeuwen, die gedurende het eer- evenwel nog niet gestild. Zoo staat er aan de i dat hij door deze daad de harten van Frankforts kerk aangeplakt dat kerkvoogden voornemens I ingezetenen voor zich zal winnen. zijn den predikant twee honderd gulden van zijn tractement af te nemen. Het is de vraag of dit maar zoo zal kunnen.” SNEEK, 2 Maart. Uit Ooststellingwerf schrijft men ons dato 28 Februari: Als een klucht uit de brandassurantie-wereld kunnen wij mededeelen, dat zeker persoon zich tot den correspondent van de maatschappijwaar in hij zijne goederen 28 jaar lang had verzekerd, wendde met de woorden: »Gij moet mij maar als lid schrappenwant zoolang als ik in uwe brand kast ben geweest, heb ik er nog nooit een cent voordeel van gehad.” Wijnjeterp, 28 Febr. Als eene buitenge wone zeldzaamheid kunnen wij mededeelendat door den heer Jan Wiebes de Boer, landbouwer in ’t naburig Duurswoud, in deze week een var ken is afgeleverd voor de’ongehoorde som van f 172.50 zegge een honderdt wee en zeventig gul den en vijftig cents. Zou zoo iets wel ooit eerder in Nederland ge beurd zijn? Wij meenen deze vraag gerust ont kennend te mogen beantwoorden. IJlst. Ook ons departement der Maatschappij tot nut van ’t Algemeen heeft zijn volkomene ad- haesie geschonken aan het schrijven van’t Hoofd bestuur betrekkelijk het openbaar onderwijs, en tevens aan het voorstel van ’t Dep. Winterswijk. Wijckel. Vrijdag nacht deed de landbouwer Willem Gotzes en zijne vrouw ondervinding op van brutaliteit en geluk. In hun huis dat aan den straatweg, zeer nabij Balk gelegen is, werd door dieven ingebroken. Zij schijnen binnen ge komen te zijn met een valsche sleutel of looper; althans ’s morgens stond de deur open, die des avonds was dicht gesloten. De dieven namen van de plank der bedstedewaarin man en vrouw sliepende sleutel van het kabinet wegwaarin zich eene tamelijk groote som gelds bevond. Ten minste de sleutel is van die plaats verdwenen. Er is niets vermist dan een gouden slot en drie zilveren lepelswelke voorwerpen voor de hand lagen, en eenige weinige stuivers geld. De le den der rederijkerskamer Aurora gaven den avond vóór dien nacht te Balk eene voorstelling, die lang duurde en waarna nog eenige gasten bij elkaar zijn gebleven. Waarschijnlijk hebben de voetstappen van dezennaar huis keerendede dieven in hun werk gestoord. Gelukkig is dit voor Gotzes geld geweest, maar niet minder ge lukkig is het voor hem en zijne vrouw te achten, dat zij niet wakker zijn geworden, daar ’t in dat geval wellicht anders met hen zou gegaan zijn. Den volgenden avond, omstreeks 8 uur, is hel bij Gotzes gestolene, met uitzondering van het klein geld, terug gebragt, door het in den gang neder te leggen. Men weet nagenoeg met zeker heid, dat deze persoon een hond bij zich heeft gehad, die in de nabijheid met bekend is. De Beijersche tweede kamer heeft den 23 dezer met 114 tegen 26 stemmen aangenomen de nieuwe wet op het lager onderwijs. Eene vooraf gedane poging der rechterzijdeom aan de geestelijkheid een grooteren invloed op de scholen te geven dan door de commissie was voorgesteld mislukte. De hertog Ernst van Coburg-Gotha heeft zijn grootsten wensch ten aanzien van de poli tieke vereeniging der twee hertogdommen Coburg en Gotha, onlangs weder op het bekrompen par ticularisme met name der gothasche afgevaar digden schipbreuk zien lijden. Nu loopt er een gerucht, dat hij, op het voorbeeld van Waldeck, het bestuur der hertogdommen aan Pruisen wil afstaan. Zoo die kleine thuringsche staatjes bij de verhoogde lastenwelke de Noord-Duitsche bond voor gemeenschappelijke Duitsche doelein den hun oplegtnog verder blijven voortbestaan, dan moet hun bestuur aanmerkelijk vereenvou digd worden. Het hertogdom Gotha b. v.met 112,000 in woners, heeft twee ministers, vier staatsraden en ten minste zeven a acht regeeringsradenen het hertogdom Coburg, met 47,000 inwoners, eveneens over het halve dozijn ministers en staats raden in zijn hooger besluur. Zoo is ook het kleine hertogdom Meiningen overvloedig met een tal van ambtenaren van allerlei aard gezegend. Het beste zou ontegen zeggelijk zijn dat al die kleine thuringsche vorstendommenwier gebied bovendien zoo door elkander vloeit, dat een voetganger in een uur dikwerf een half dozijn Verschillende territoriën betreedt, hun bestuur vereenigden zooals zij dat reeds doen met hunne hoogere justitie. Menig Pruisisch district telt meer inwoners dan een klein thurings vorsten dom, en het is bespottelijk om voor zulke mini- atuurstaatjes er tegenwoordig afzonderlijke mini- steriën en zooveel verschillende departementen op na te willen houd»®. B E L G I E. In de Belgische kamer is het vrij onstuimig toegegaan. Gelijk bekend isheeft de Senaat van België jl. Woensdag het budget van justitie om reden van persoonlijken aard, en wel ontevredenheid van de conservatieve partij over den heer Bara minister van dat departementverworpen. De verwerping zelve volgde uit de staking der stem men (25 tegen 25). Op het oogenblik der stem ming waren acht leden van de liberale en vier van de conservatieve partij afwezig. Reeds Donderdag verscheen de minister Frére Orban in de Kamer van Afgevaardigden om daar op nieuw het budget van just tie in te dienen. Hij liet zich daarbij zeer sterk uit over de par tij* die de verwerping had veroorzaakt. De heer Orts stelde voor het ontwerp terstond door eene commissie te doen onderzoeken. Dat voorstel werd van de rechterzijde bestreden als strij dig met het reglement van orde of althans met het parlementaire gebruik en met de waardig heid der Kamer. Verder werd aan die zijde ge zegd dat het de toeleg van de meerderheid der Kamer was, de heilrijke waarschuwing des Se- naats te beantwoorden met eene bespreking der Senaatsleden die onbeschroomd hun constitutio neel recht hadden uitgeoefend maar dat de Se naat eene van ’s lands groote instellingen, ge ëerbiedigd en niet tot een nutteloos raderwerk enkel dienstig voor de belangen des ministers, gemaakt behoorde te worden. Daarop zeide de heer Fréredat er in de stemming van den Senaat iets meer dan een slinksche toeleg te zien was namelijk eene nieu we poging om zich in de plaats der Kamer te dringen en een ministerie omver te werpen. Dit had de Senaat in 1840 en in 1851 gedaan doch met eene ongelukkige uitkomst voor de conservatieve partij; en nu scheen zij dat zelfde spel -nogmaals te willen spelen. Doch dit deed thans de minderheid van die vergadering haar staptoevallig geslaagdkou geene blijvende uitwerkselen hebben dewijl het de s'ap eener minderheid wasdoch hij bewees hoe zeer on- I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 2