SCHROEFBOUT Alweder .,/7c Lemmer? J. DARTON C0., AVE RTEN TIEN. i te Amsterdam. Xd Afvaart van de Lemmer Afvaart ste deel der vertooning. onophoudelijk op A. des morgens 6 uur. i De ondergeteekende bericht hier mede dat zij haar LOGEMENT KOFFIEHUIS en verdere AFFAIRE vroeger door haren eersten man, de Heer A. Ooster- hoff, gedreven, en later door haar voortgezet aan den heer S. van der ZIJL heeft overgedragen. Voor het gedurende vele jaren genoten ver trouwen betuigt zij langs dezen weg aan allen haren hartelijken dank terwijl zij tevens haren opvolger in aller gunst aanbeveelt. J. D. KROLSijbrandij. van ƒ1000 geheel lot. Schans by de Raampoort GELDBEZORGERS op VASTE GOEDEREN, alsmede op EFFECTEN, JUWEELEN, GOUD, ZILVER en alle courante koopmansgoederen en artikelen van waarde. PLAATSEN GROOTE en KLEINE SOMMEN en KAPITALEN in de SPAARBANK en andere crediet-instellingen en goed rente gevende onder nemingen binnen AMSTERDAM, op LANGER en KORTER TERMIJN alsmede in alle KANS- NEGOTIËN- met HOOGE PRIJZEN die UITLO TEN zonder NIETEN. Brieven franco. is bij SANDERS getrokken de prijs op N°. 5399, zijnde thans weder een Door vertrek naar elders, maakt de ondergeteekende aan zijne geëer de begunstigers bekend dat met Zaterdag den 6 Maart de affaire zal worden gestaakt, dankt hen voor het. in hem gestelde vertrouwen. Hij verzoekt allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan hemdit aan te melden voor den 15den Maart. te Sneek H. DOORNVELD. Een extra fraai KIPPEHOKte bevragen bij den Uitgever dezer. Heden overleed ons geliefd eenigst kindje ANNA MARTHA, in den aanvalligen leef tijd van ruim 4*/2 jaar. Sneek, 27 Febr. 1869. J. DIJKHOUT BONTJEMA. A. M. DIJKHOUT BONTJEMA—de Jonge. DIENSTREGELING TUSSGHEN LEMMER en GRONINGEN en tusschen liggende plaatsenvoor Passagiers en Goederenmet het nieuw versterkte en aller best ingerigte Schroefstoomschip y>de Lemmer.” Ingevolge bovenstaande annonce heb ik de eer aan het geachte pu bliek te berichten, dat de affaire, vroeger door Mej. de Wed. OosterhofE gedreven, van af he den door mij zal worden voortgezet. Met de belofte, door eene soliede en nette be handeling mij het geschonken vertrouwen waar dig te zullen maken, beveel ik mijn LOGEMENT, KOFFIEHUIS enz.in de gunst mijner Stad- en Landgenooten aan. SneekMaart 1869. S. van der ZIJL, Volgens de Analijse van den beroemden Che mist M. PAIJEN behoort de Cacao-Plant tot de voedzaamste producten der aarde. Deze geleer de zegt, dat een goede kop bouillon van rund- vleesch 28 wigtjes voedingsstof bevat, terwijl zich in een kop met melk van toebereide zuivere cho colade 188 wigtjes voedende bestanddeelen be vinden. Volgens een engelsch blad heeft een genees kundig onderzoek van de chocolade van 80 ver schillende fabrieken te Londen en Parijs eene vervalsching van dit artikel in 39 dier fabrieken aan het licht gebragtzeker een treurig resul taat. Daar ook in ons land onvervalschte cho colade eene zeldzaamheid is geworden, zoo ver dient vooral vermeld te wordendat alle CACAO- PREPARATEN van het huis de firma Franz Stollwerck Zonen te Keulenals geheel vrij van iedere bijvoeging zijn gegarandeerd en we gens deze eigenschap door de geneesheeren veel vuldig worden aanbevolen. In de voornaamste magazijnen van ons land zijn deze Chocoladen voorhanden. SPANJE. Nadat de maarschalk Serrano in de zitting der Cortes tot hoofd van het uitvoerend gezag be noemd was, nam hij het woord en zeide dat hij die benoeming alleen uit vaderlandsliefde aan nam maar de aan het hoogste gezag verbon den prerogatieven niet kon aannemen. Hij ver langde niets anders, dan tot het ambteloos le ven te kunnen terugkeeren na zijnen plicht je gens het vaderland vervuld te hebben, en hij rekende op de medewerking zoowel van de min derheid als van de meerderheidom de ge meenschappelijke taak te volbrengen. Deze re de werd toegejuicht. Serrano heeft voorts aangekondigddat hij al de tegenwoordige ministers wenscht te behouden en dat het ministerie geen ander programma heeft, dan het beginsel der revolutie. Hij hoopt dat het gouvernement spoedig tot eene definitie ve constitutie des lands moge komen. Volgens een telegram uit Madrid in de Amst. Cour, opgenomenzal het uitvoerend gezag wel dra aan de Cortes voorstellen, te besluiten tot het invoeren van den monarchalen regeerings- vorm en tot het aanbieden van de kroon aan den hertog van Montpensier. Serrano heeft aan de Cortes een telegram van den kapitein-generaal van Cuba voorgelezen waarin deze berichttedat de opstand zeer ver minderd was, en dat hij op Cuba zelf eenelee- ning van acht millioen dollars gesloten had. KERK-, ACADEMIE- en SCHOOLFilEUWS. Reroepente Scheveningen G. Boer, van Oud- Dlngsdags Donderdags en Zalurdags Woensdags1 Vrijdags en t ZondagsJ Het Kantoor te Groningen is geplaatst bui ten de A Poortbij den Heer R. WILPHORST te Sneek buiten het Hoogend, bij den Heer S. BOKMA, alwaar de Goederen in ontvangst wor den genomen en van daar bezorgd. De Ondergeteekende beveelt zich bij dezen op nieuw minzaam bij het Publiek aanbelovende hij met de meeste zorg de Goederenwelke hem tot vervoer zullen worden toevertrouwd, zoo spoe dig mogelijk te vervoeren zijnde, het vrachttarief door hem hoogst billijk gesteld. Lemmer, February 1869. W. J. H. GEVEKE, Ondernemer. wold, door P. W. van Doorn, van Eerbeek; j naar ’s Hertogenboschdoor H. Piersonvan Heinenoord Bedankt- voor het beroep naar Groningen, door V. J. Koningsberger; van Velpvoor Giessen en Oudkerk c. a. en Scheveningendoor W. Mense, van Bodegraven; voor Yerseke door J. H. Gravensteinvan Serooskerkevoor Lut- ten, door J. J. van der Weyde. Balk, 28 Febr. Onze predikant maakte he den morgen bekenddat hij een beroep naar Idsegahuizen en Piaam heeft ontvangen, doch het niet aanneemt. Op verzoek eervol emiretaat verleendaan van Simmeren van Oost- en West-Graftdijk. Te Utrecht is na verdediging van stellingen, tot doctor in de rechten bevorderd de heer B. M de Jonge van Ellemeetgeboren te Oost-Kapelle. Aanstaande Donderdag zal de nieuw be noemde hoogleeraar in de scheikunde aan de hoog' .■■•'.-h-: :i Groningen dr. R. L. Tjaden Mod derman zijn professoraat aan de hoogeschool al daar met eene inaugureele oratie aanvaarden. Bij koninkl. besluit is tot rector-magnificus aan de hoogeschsol te Utrecht voor het acade miejaar 1869/1870 benoemd de hoogleeraar B. J. Lintelo baron de Geer van Jutphaas. De met roem bekende letterkundige doc tor Justus Hiddes Halbertsma gewezen leeraar bij de Doopsgezinde gemeente te Deven ter en lid van velerlei in- en buitenlandsche ge leerde genootschappen, is Zaterdag aldaar over leden. ’s morgens, na aankomst en overname der Goederen van de Nachtboot v. Amsterdam van Groningen: ste deel der vertooning. onophoudelijk op eene verschrikkelijke wijze hun gebrul hadden doen hooren en met woede in de traliën hunner kooi beeten. Onder de leeuwen bevond er zich een van buitengewone groottezonder manendie zeer moeiehjk te temmen was. Maccomo nam uit vcorzorg zijn karwats met een looden bal mede in het hok. Bij zijn binnentreden wierpen de leeuwen zich onder aanhoudend gebrul in een hoek en namen eene zeer dreigende houding aan. De dierentemmer bleek intusschen zooveel macht over zijne beesten te bezitten dat hij door een blik hen in hun hoek deed terugkee ren, toen zij naar hem toekwamen. Op een teeken deed Maccomo een leeuw naar zich toe komen en keerde de anderen den rug toe. Eens klaps springt de groote leeuw op hem toe, werpt hem ter neder en rukt hem hel vleesch van den schouder, zoodat de beenderen zichtbaar waren. Al de aanwezigen werden bij dit schouwspel hevig verschrikt, Maccomo alleen behield zijne koelbloedigheid, gaf met de hand, die hij vrij hadden leeuw een slag op den neuszoodat het dier hem onder het aanheffen var. een pijn lijk gebrul los liet, sprong op en wilde den leeuw tuchtigen, toen een tweede op hem toesprong. Een slag met den karwats joeg dezen nieuwen aanrander in zijn hoek. Maccomo keerde tot den eersten aanvaller terug en brafet hem met zijn karwats een aantal slagen toetotdat het dier zich gedwee voor zijne voeten nederwierp. Hoe wel vreeselijk aan den schouder gekwetst, liet hij de leenwen al hunne kunststukken vertoonen, ging toen dood bedaard uit het hok en liet zich door een geneesheer verbinden. TURKIJE en GRIEKENLAND. De Porte heeft aan hare vertegenwoor digers in het buitenland eene circulaire gezonden waarin aan Europa dank wordt betuigd voor zij ne houding ter gelegenheid van haar jongste ge schil met Griekenland in dat stuk wordt ook gewezen op het voorbehoud van Griekenland. "Wijders wordt in de circulaire ook gezegddat, in geval van nieuwe gebeurtenissen, de Porte zich de beoordeeling daarvan en hare houding voorbehoudt. kerk a/d IJssel; te Noordwijk-binnen, B. Mossel, van Nederhorst den Berg; te Maartensdijk, de cand. H. Schouw Santvoort; te Hoornsterzwaag, de cand. O. M. de Boerte Giessen en Rijswijk, A. R. Ruitenschild Gz. van Oegstgeest; te Gro ningen J. J. A. Ploos van Amstel, van Ridder kerk te Idsegahuizen en Piaam F. J. C. Schook, van Balk. Aangenomen: het beroep naar Steenwijker- L l i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 3