6 Maart. Zaterdag NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VDÖR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNERK. BINNENLAND. VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG N». 18 186^ -a 1°. 2°. 3°. 4°. dien Raad alleen behoeven te de minister van justitie het wetsontwerp in zijne oorspronkelijke gedaante, zoodat vele schadeloos stellingen blijven bestaan. Ten slotte is het wetsontwerp onveranderd met 30 tegen 19 stemmen aangenomen. Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve Deze COURANT verschijnt‘WOENSDAGS franco ƒ1.90. AD VERTENTIËN van'- "3 en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Cents men franco toe te zenden aan den Uitgever. Leiden voor het geneeskundig examen den hoog- leeraar G. J. Loncq te Utrecht, voor het examen van hulp-apotheker of apotheker den hoogleeraar P. J. van Kerckhoff te Utrecht. Onze Regeering heeft voorstellen ontvangen van het Pruisische Gouvernement ter zake van de aansluiting van onzen Noorder-spoorweg aan de Hannoversche Westbaan. Door de atdeelingen der Tweede Kamer zijn lot rapporteurs voor het wetsontwerp tot herzie ning der kiestabel benoemd de hh.de Bosch Kemper, J. Heemskerk Az., Dullert, vanDelden en de Roo van Aldewerelt. Woensdag morgen heeft het provinciaal ge rechtshof van Zuid-Holland den machinist der Ned. Rijnspoorweg-maatschappij v. Z. die op den trein, waarmede de heer W. uit Groningen op noodlottige wijze het leven verloorals machi nist dienst deedveroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van zes maanden. Door de rechtbank te Rotterdam is den 27 Febr. jl. uitspraak gedaan in de zaak van een 20-jarig meisje, dat Dinsdag terecht stond we gens diefstal. Zij had namelijktijdens zij als hulponderwijzeres op eene bewaarschool te Rot terdam werkzaam wasop zekeren dag van Jan. 11. zich weten meester te maken van den sleu tel der kastwaarin zij wist dat de onderwijze res, hare meesteres, haar geld bergde, en toen daaruit eene som van ƒ17.50 ontvreemd, welk geld zij in een zakdoek gewikkeld onder een meubelstuk verborg. In het eerst ontkende de beklaagde den diefstal begaan te hebbendoch beleed al spoedig onder het storten van heete tranen hare schuld en wees de plaats aan waar zij het geld had nedergelegd. Geene behoefte had tot het plegen van het misdrijf aanleiding gegeven, daar de ouders van de beklaagde in al hare behoeften voorzagen, doch, volgens haar, was ’t tegenzin in eene betrekking waaruit zij hoopte op die wijze ontslagen te zullen worden. Daar hier geene benadeeling had plaats gehad, veroordeelde de rechtbank haar, onder aanne ming van verzachtende omstandigheden tot eene gevangenisstraf van eene maand eenzame opslui ting. Eerstdaags zal eene particuliere vereeniging te Amsterdam ontstaan tot bestrijding van den gruwel der kleinkind erbewaarhokken. In de vorige week is onder Zwollekerspel op de spoorwegrails het lijk eener gehuwde vrouw uit Zwolle gevonden. Zij stond bekend als zeer aan den sterken drank verslaafdzij had een ge vuld fleschje in den zak; den volgenden morgen zou zij wegens diefstal worden gedagvaard. In beschonken toestand is zij waarschijnlijk bewuste- geworden en door de nachtvorst verstijfd. Zondag avond is eene onweersbui losge barsten boven Zutphen. Te ongeveer acht ure is de bliksem ingeslagen in den toren der Roomsch Katholieke kerk. De houten bedekking geraakte spoedig in brand. Met hulp van eenige man schappen der aldaar in garnizoen liggende rege- menten, was men den brand ongeveer te tien KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, gevo'g gevende aan art. 150 der wet op de Nationale Militie van 19 Aug. 1861 (Staatsblad no. 72), noodigen bij deze de lote- lingen der Nationale Militie van deze gemeente uit omwanneer zij verlangen bij de Zee-mi- litie te dienen, zich daartoe voor denIsten April bij hen aan te melden. Sneek den 6 Maart 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. Bij koninklijk besluit van 1 dezer, no. 17, is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Heeg, c. a. de heer B. War- naars, thans te Avereest c. a. Bij beschikking des ministers van binnen- landsche zaken van 1 Maart is bepaald dat de verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer der Staten-Generaalin het hoofdkiesdistrict Zuid- horn, noodzakelijk geworden door het overlijden van den heer G. Reinders, zal geschieden op Woensdag 24 Maart a. S>., en de herstemming zoo die noodig isop Woensdag 7 April daar- volgende. De heer G. Reindersin de vorige week overledenwas het oudste lid der Tweede Ka mer ridder van de orde van den Nederl. Leeuw, van 18261848 lid der Staten van Groningen en sedert 1849 lid der Tweede Kamer. De minister van justitie houdt zichnaar men verneemtbezig met de samenstelling van een wetsontwerp, waarbij de toestand der Neder- landsche naamlooze vennootschappen zal worden geregeld. Dit ontwerp zal spoedig bij de Kamer worden ingediend. Uit eene door den minister van finantiën overgelegde opgave blijkt, dat in ons land zijn ver- accijnsd: in 1859 274.449 vat gedistilleerd van 50 pCt.in 1860 255 629 vat, in 1861 (na de verhooging met 88 c.) 270.629, in 1862 271.464, in 1863 290.221, in 1864 255.508, in 1865 (na de verhooging met ƒ13) 263.258, in 1866 267.044, in 1867 (na de verhooging met ƒ15) 265.296, in 1868 267.086 vat. Het aantal be keuringen was in die jaren aanmerkelijk toege nomen maar, zegt de minnniet enkel wegens meerdere overtredingendie toen meer zouden zijn begaan dan vroegermaar ookomdat in de laatste jaren ook wegens de geringste hoe veelheden bekeuringen hebben plaats gehad. De minister van binnenlandsche zaken heeft in de Staats-Courant bekend gemaakt, dat in den loop der maand April e. k. voor de eerste maal in het loopende jaar gelegenheid zal wor den gegeven tot het afleggen der examens, ter verkrijging van het diploma, of van acten van bevoegdheid als arts hulp-apothekerof apothe ker; zullende de dagen, waarop en de plaats waar die examens zullen worden afgenomen nader worden aangewezen. Zijdie tot de exa mens wenscheu te worden toegelatenworden uitgenoodigd daarvan vóór den 15 Maart e. k. schriftelijk opgave te doen aan den voorzitter der commissie van examenvoor het natuurkundig examen den hoogleeraar W. F. R, Suringar te STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 4 Maart. In de zitting van heden heeft de beraadslaging plaats gehad over het wetsontwerp tot afschaf fing der bepalingen van het wetboek van bur gerlijke rechtsvordering over judicieele boeten en schadeloosstellingen. De afschaffing van boete in cassatie vond al gemeen bijvalover andere punten was groot verschil. Op aanraden van den heer Heemskerk herstel- KENNISGE P 1 N G. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den ISden Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72)brengen door deze ter kennis der belanghebbendendat de eerste zitting van den Militieraad voor deze ge meente zal worden gehouden te Heerenveen, op Maandag den 15e Maart 1869, des morgens ten elf urein welke zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent de verschenen vrijwilligers voor de mili tie de lotelingendie redenen van vrijstel ling hebben ingedieud de lotelingen in de artt. 55 en 56 be doeld alle overige lotelingen. Zullende voor verschijnen 1°. zij, die zich als vrijwilliger voor de Mi litie hebben aangeboden 2°. de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid of gebre ken of gemis van de gevorderde lengte. Sneek den 6 Maart 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. SNEEKEB COURANT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1